Screen Shot 2015-11-24 at 07.34.30

 

Mijn onderzoekjournalistieke project Sjoemelnatuur dat in Elsevier verscheen als ‘Goochelen met natuur’, kwam dankzij Rene Dercksen van de PVV (grootste partij) aan de orde, nadat de CDA-fractie in Limburg er al Statenvragen over stelde. Dercksen vroeg via een motie om de Wet Natuurbescherming aan te houden en op te nemen in de Omgevingswet.

Dercksen heeft er sterke punten uit gehaald. Dat al te statische natuurbescherming en exotenbestrijding onzinnig is, omdat de natuur op alle tijdschalen verandert. Dus wat is ‘de’ biodiversiteit die behouden moet blijven? Wat nu ‘exoot’ heet is straks gewoon een geaccepteerde fauna-wereldburger. Het konijn en de fazant zijn daarvan slechts 2 voorbeelden, waarbij het konijn zelfs op de Rode Lijst kwam te staan van werkverschaffende diersoorten.

Dercksen heeft gelijk. Er wordt in de Eerste en Tweede Kamer maar wat slap ge-OHt over ‘de biodiversiteit’ zonder dat Kamerleden weten waarover ze praten, en vanuit welke aannames beleid wordt gemaakt. In de beleidsarena wordt een universele betekenis gesuggereerd van biodiversiteit die eenduidig meetbaar zou zijn. In de wetenschap bestaat dat niet, en vanuit die wetenschappelijke onmogelijkheid ontstaat het gesjoemel van Planbureau voor de Leefomgeving. (PBL)

En zoals uit Sjoemelnatuur blijkt, geeft het PBL met natuurclubs allerlei vals concrete parameters over DE staat van DE natuur. Dergelijke parameters zijn vervalsingen, en slechts bedoeld om lopend beleid met miljoenensubsidies te rechtvaardigen voor natuurbouwers en andere ecodokters die genezing beloven. Dus goed van Dercksen dat hij de moed tenminste heeft om Sjoemelnatuur in te brengen.

Het establishment heeft er als laatste belang bij te zien, dat het Planbureau voor de Leefomgeving zich aan praktijken bezondigt die Diederik Stapel achter zijn oren zou doen krabben. Dus moet de partij van eeuwige oppositie die niet van establishment deel uit mag maken het vuile werk opknappen.

Woeste beek in Vondelpark, even natuurlijk/onnatuurlijk als een natuurontwikkelingsproject van natuursubsidie-bouwers

Woeste beek in Vondelpark, even natuurlijk/onnatuurlijk als een natuurontwikkelingsproject van natuursubsidie-bouwers. Politici doen alsof er een uniforme betekenis van ‘biodiversiteit’ bestaat die in 1 getal meetbaar is, maar in de wetenschap bestaat dat niet.

Hier de spreektekst van Dercksen:

 

De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden om de natuur te beschermen tegen invasieve exoten. Sterker nog, ze mogen niet eens worden verhandeld. Men zal begrijpen dat dit de PVV zeer aanspreekt. Ik zal de zijstap naar de asielinvasie die ons land teistert niet maken, want dat is wat makkelijk, maar voor het beschermen van onze natuur tegen invasieve exoten en deze daar niet door te laten overwoekeren of te bedreigen, is natuurlijk wel iets te zeggen. Maar wat is een exoot in een constant veranderende natuur?

We kunnen net als het kabinet en de Raad van State ons laten leiden door het Planbureau voor de Leefomgeving maar is dat wel verstandig? Dat is een club, zo lijkt het, die per definitie vaststelt dat het verschrikkelijk slecht gaat met de natuur. De associatie met het IPCC, het klimaatmiddel van de Verenigde Naties, dringt zich op. Elke keer is het weer vijf voor twaalf. En is dat wel zo? Gaat het nou zo slecht met de natuur en de biodiversiteit en hoe belangrijk is dat? De natuur is permanent aan verandering onderhevig. Waarom zou de natuur er uit moeten zien als in het jaar 1700 of het jaar 1950, ook populair bij de adviesindustrie?

Hartstikke leuk, halsbandparkieten...

Hartstikke leuk, halsbandparkieten…

Wie neemt de moeite om nu werkelijk te kijken hoe de rekensommen van het PBL er exact uitzien? Niemand, nou ja, bijna niemand, want er heeft iemand recentelijk een rapport over geschreven. En wat blijkt? Je komt terecht in een wirwar van definities, gegoochel met cijfers die van alles weergeven maar niet hoe goed of hoe slecht het nu gaat met de natuur. Zo kan het zijn, om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, dat verbossing van heide leidt tot lagere biodiversiteit. Want meer bos en minder heide, zo blijkt uit zo’n arbitraire stelling, is minder biodiversiteit. En dat terwijl het planten van bomen toch als een soort aflaat wordt gezien in de groene kerk. Finland is in Europa het hoogst scorende land met biodiversiteit terwijl het een van de meest soortenarme landen is binnen de EU. Nederland bungelt onderaan met veel meer soorten. Wie het begrijpt mag het zeggen. Mark Twain zei ooit: lies, damned lies and statistics.

De natuur is in alle tijdschalen onderhevig geweest aan veranderingen. Soorten die verplaatsen passen zich aan. Dat is de natuur. Het spreekwoord is ook niet voor niets “je moet de natuur zijn gang laten gaan”. Die natuur is niet maakbaar. De merel was anderhalve eeuw geleden een boszangvogel maar intussen fluit hij nu bij ons in de stadstuinen en op onze balkons, of het PBL dat nou leuk vindt of niet. De grauwe gors kwam Europa binnen juist door de landbouwactiviteiten die er in de afgelopen eeuwen zijn ontwikkeld. Wat een bedreiging is voor de ene soort is een kans voor de andere soort. De natuur is net als de samenleving niet maakbaar. Beheersbaar, ja misschien, maar niet maakbaar, hoeveel subsidie je er ook tegenaan gooit.

Young Urban Bunnie doet konijnenzaken in Amsterdam Sloterdijk-gebied. Het konijn was vroeger ook exoot

Young Urban Bunnie doet konijnenzaken in Amsterdam Sloterdijk-gebied. Het konijn was vroeger ook exoot

Dus we moeten af van die dwingelandij en de sjoemelnatuur van het PBL, hoewel ik natuurlijk ook wel begrijp dat als het PBL gaat vaststellen dat het fantastisch gaat met de natuur de politiek misschien niet zo enthousiast zal zijn om jaarlijks tientallen miljoenen aan belastinggeld aan dat PBL over te maken. Ook hier dringt de vergelijking zich op met het IPCC.

Mevrouw Vos i (GroenLinks):
Wil de heer Dercksen mij uitleggen wat “de sjoemelnatuur van het PBL” is?

De heer Dercksen (PVV):
U hebt er als het goed is een rapport over toegestuurd gekregen van de heer Zeilmaker.

Mevrouw Vos (GroenLinks):
U brengt het hier in het debat. Dus ik vraag aan u wat “de sjoemelnatuur van het PBL” is.

De heer Dercksen (PVV):
Ik heb u net een voorbeeld gegeven. De heer Zeilmaker heeft geprobeerd met Wob-verzoeken duidelijk te krijgen hoe de biodiversiteit er nu uitziet bij het PBL. Hij kwam daarbij terecht in een wirwar van cijfers en getallen. Laat ik een mooi voorbeeld geven. Toenmalig staatssecretaris Bleker in Rutte I heeft ooit gezegd: als we nou al die miljarden hebben uitgegeven en vervolgens blijkt dat het elk jaar maar weer slechter gaat met de natuur en de biodiversiteit zoals het PBL vertelt, is het dan wel verstandig om daarmee door te gaan? Hij had het nog niet gezegd en ineens kwam het PBL met rapporten waarin werd aangegeven dat er plotseling een stabiliteit was opgetreden bij de biodiversiteit. Dat is nou net wat ik bedoel, namelijk dat al die cijfers interpretabel zijn en dat je maar moet afwachten voor welke arbitraire uitgangspunten de dames en heren van het PBL kiezen om de kwaliteit van de biodiversiteit te beoordelen.

Grote kaardebollen in Urban Jungle, die volgens Planbureau voor de Leefomgeving niet mag meetellen als 'Biodiversiteit', niet in hun vals concrete MSA-parameter waarmee zij wel pretenderen DE biodiversiteit weer te geven.

Grote kaardebollen in Urban Jungle, die volgens Planbureau voor de Leefomgeving niet mag meetellen als ‘Biodiversiteit’, niet in hun vals concrete MSA-parameter waarmee zij wel pretenderen DE biodiversiteit weer te geven.

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Ik vind dat u nogal gemakkelijk hier blijkbaar beweringen van anderen overneemt zonder dat u echt goed kunt uitleggen waarom u dit doet. Het is nogal een beschuldiging om het te hebben over sjoemelnatuur. Het gaat hier om een wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet dat belangrijke bouwstenen levert voor het beleid. Dus blijkbaar zegt u: die hele club deugt niet. Dat is een beetje wat u suggereert. Dat vind ik nogal wat. Dan verwacht ik een duidelijke en goed onderbouwde argumentatie en niet alleen verwijzingen naar het rapport van iemand anders.

De heer Dercksen (PVV):
Dat was niet zomaar een rapport. Het was een peer review van de heer Zeilmaker. Tal van mensen hebben zijn cijfers en opmerkingen gecontroleerd en getoetst en hebben dat rapport dus goedgekeurd en dat is ons toegestuurd. Een aantal jaren geleden had ik nog een discussie met de SP-fractie bij mij in de provincie. Ik heb toen ook de vraag naar voren gebracht: hoe kan het toch dat het PBL elk jaar weer met heel drastische cijfers komt terwijl als ik naar de rodelijstdieren bij het CBS kijk, ik eigenlijk geen significante veranderingen zie.

Dat rapport toont nu ook aan dat het CBS zijn handen heeft afgetrokken van de getallen die het PBL publiceert. Dus u zou eigenlijk niet aan mij die kritische vragen moeten stellen. Het CBS heeft ook zijn handen van het PBL afgetrokken. Dat vind ik een belangrijke waarschuwing. Ik leg dat hier op tafel. Ik heb niemand kritisch horen spreken over wat nou diversiteit is en wat de uitgangspunten daarbij zouden moeten zijn. Ik wil die steen wel in de vijver gooien. (heel goed Rene Dercksen!!RZ)

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Ik constateer dat u hier beschuldigingen op tafel legt die u gewoon niet kunt staven. (dat lieg je Marijke Vos, je moet gewoon de WOB-gegevens zien, en als je dat narekent zie je dat ik gelijk heb, het is een constatering, maar goed, wij moeten mensen van Groen Links nog op de eerste waarheid in hun leven betrappen RZ) Dus ik zou zeggen: komt u voortaan met gerichte en onderbouwde vragen. Ik deel uw opvatting absoluut niet.

De heer Dercksen (PVV):

U zou juist blij moeten zijn dat u eindelijk eens antwoord krijgt in dit huis, want dat lijkt bijna een niet-gebruik.

Exotenbestrijding is gedoemd te falen als Marijke Vos in Amsterdam met haar als ‘de rede’ verpakte emoties van zelfrechtvaardiging en morele superioriteit- endemisch bij Eng Links- de oogst van Amsterdam-hertenbiefstuk tegenhoudt omdat dit heel zielug zou zijn. Terwijl de damherten de Waterleiding duinen kaalvreten. De natuurbeweging heeft het verkeerde personeel, een overdaad mensen die op ideologische/religieuze basis in natuur geinteresseerd in plaats van pragmatisch.

Sjoemelnatuur-omslagBijltjesdag is nakende
Ik ken meerdere PVV’ers als mensen die oprecht bezorgd zijn over de negatief glijdende schaal waarin Nederland zich bevindt qua bureaucratie, lobbycratie en sociale uitholling waarvoor het Marijke Vos-genre als de hoeders van valse beschaving (= verheven intenties met negatieve consequenties) hoofdverantwoordelijk is. Laten wij hopen voor Nederland dat bijltjesdag niet lang meer op zich laat wachten.

De Marijke Vossenjacht is geopend.