André 2 image

Zo nu en dan heb ik email uitwisselingen met deze en gene over het klimaat. Zo had ik een discussie met een vriend die er mee zit dat klimaatwetenschappers zo maar van fraude worden beschuldigd. Bijvoorbeeld betreffende de hockeystick en de middeleeuwse warme periode en de kleine ijstijd.

Hij stelt dat er immers veel langere temperatuurreconstructies zijn. Zo is het duidelijk dat er de laatste 8000 jaar een periode van gestaag dalende temperaturen is, natuurlijk wel met de nodige variaties. Dan is de Middeleeuwse Warme Periode (MWP) gewoon een bobbeltje op een lange steel.

Ik heb dit geantwoord:

Laat me eerst mijn visie geven over de mondiale temperatuur. Ik denk dat er wel dergelijk sprake is van antropogene mondiale opwarming maar deze is veroorzaakt door het sterk toenemende luchtverkeer en de daardoor veroorzaakte global ‘whitening’ door de microscopische ijskristallen. Het gemeten effect daarvan is ruim voldoende om daarmee de opwarming van ca 1980-2000 te verklaren. Dat is een heel nieuw element en het stond dan ook nog niet in AR5 van het IPCC. Het staat nog te bezien hoe we hier verder mee moeten. Essentieel is echter dat we precies snappen wat er gebeurt, anders gaan we bij wijze van spreken beleidsmatig alleen maar de dekstoelen herschikken op de Titanic, terwijl ze nog in de haven ligt.

Dan over de hockeystick; pas vanaf ca 1958 of zo weten we de concentratie van CO2 precies en die begon ergens rond de 315 ppm (Mauna Loa) terwijl de ijskernen op rond 290ppm zaten, dat suggereert dat voor de tweede wereldoorlog de variatie in CO2 geen rol van betekenis kan hebben gespeeld in de variatie in temperatuur.

Nu komt de wetenschappelijke methode, die gaat over het weerleggen van een hypothese, niet over het bewijzen daarvan. De stelling was destijds dat de belangrijkste factor voor de mondiale temperatuur de concentratie van CO2 is. Hoe kun je dat weerleggen? Simpel door aan te tonen dat zonder variatie van de CO2 concentratie er ook even grote verschillen in de mondiale temperatuur  zijn geweest. Als de temperatuurvariatie in het laatste millennium onder vrijwel constante CO2 dus vergelijkbaar was, is je hypothese weerlegd volgens de wetenschappelijke methode. Kennelijk kunnen dan ook andere factoren even grote invloed hebben op de temperatuur. Daarmee wordt het bestaan van de MWP en de ‘Little Ice Age’ (LIA) dus essentieel.

Hoe nu verder? Dat hangt er vanaf of je louter wetenschappelijke motieven hebt, om uit te zoeken hoe het werkelijk zat of dat je politiek idealistische of machiavellistische motieven hebt om te laten zien hoe het volgens jou had moeten zijn. En daar wringt hem de schoen.

Voor de hockeystick waren er een duidelijke MWP en LIA, die waren ineens verdwenen, platgewalst in de steel van de hockeystick. Destijds, rond 1999, was ik druk bezig was met uit te zoeken hoe Mammoeten konden rondlopen in het Noorden van Siberië tijdens de laatste ijstijd, puur om te begrijpen hoe dat nu kon. Ik had me dan ook terdege ingelezen op paleoklimatologie. Toen ik de hockeystick voor het eerst zag, in de tijd van voor de alarmist–ontkenner polarisatie, voelde ik me – laten we zeggen – om de tuin geleid en met mij honderden wetenschappers, waaronder ook Marcel Crok.

Een dergelijke olifant in de porseleinkast vereiste een minutieus nader onderzoek, het tweede grote basisbeginsel van de wetenschappelijke methode, reproductie. Waren de data correct en was de gevolgde methode juist, dan moet willekeurig wie, op hetzelfde resultaat uitkomen. Wetenschappers moeten het daarom toejuichen dat hun werk wordt gedupliceerd, daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van hun werk gedeeld met anderen, en zo voel ik dat zelf ook. Als ik sommetjes en grafiekjes maak, wil ik dat graag onafhankelijk gecontroleerd hebben. Klopt het allemaal wel?

Anders was het echter met reproductiepogingen voor de hockeystick, deze werden ernstig ontmoedigd, hetgeen wel uiterste wetenschappelijke bevreemding moet opwekken. Wat is hier aan de hand? Op dit punt is er duidelijk een grote behoefte aan een strikt objectief sceptisch onderzoek. Immers als hockeystick correct is, dan zullen alle pogingen tot falsificatie stranden en men kan gerust zijn.

Het is dus niet zo prettig wanneer insiders en gelijkgestemden ook al gehakt maken van de hockeystick. Ik moet je nu doorlinken naar het boek van Mark Steyn.

Ik ben het zeer oneens met de schrijver over politiek maar waarheid en sympathieën hebben weinig met elkaar te maken. Hij laat hierin zo’n 120 wetenschappers aan het woord die vernietigende uitspraken doen over de hockeystick. Wat er dan werkelijk aan de hand is, althans voor het ‘hide the decline’ element,

weet Steve McIntyre hier redelijk duidelijk uit te leggen (drie delen). Ook hierin worden medestanders genoemd die het zeer oneens zijn met Mann (‘Excuse me while I puke’).

Dan verder, Ik zie dat ik een ander element van je betoog over het hoofd heb gezien:

“Het lijkt erop dat de snelheid waarmee de aarde de afgelopen honderdvijftig jaren is opgewarmd van een andere orde is dan die van de andere hobbels”.

In de laatste 150 jaar zijn er twee duidelijke opwarmingsperiodes geweest, beide met vergelijkbare ‘snelheid’, de eerste van ca 1910 tot 1945 en de tweede van ca 1980 tot 2000:

André 1 image

Zoals al gesteld, de eerste periode kende echter maar weinig variatie in de CO2 concentratie, zulks in tegenstelling tot de tweede periode waarin de CO2 vrij snel steeg. Kennelijk kon dat dus ook in de eerste periode zonder CO2.

Hoe zat dat in the rest van het Holoceen?

André 2 image

Het laat zich aanzien dat het laatste hobbeltje van de kleine ijstijd een vergelijkbare trend heeft met, bijvoorbeeld de ‘8.2 Ky event’ en de overgang van het Younger Dryas naar het Holoceen. Wanneer je echter ook de ‘global brightening’ door het luchtverkeer meeneemt van de laatste decennia, dan kom je zeker aardig aan een verklaring voor de huidige gang van zaken.

Nu moet ik mezelf vreselijk corrigeren. Deze reconstructies lopen mank op een verkeerde interpretatie van de paleo-isotopenthermometers, maar dat weet nog bijna niemand en hier en daar zullen zeker bijstellingen nodig zijn maar we weten niet welke kant op.