Politieke windkastelen

Pieter Lukkes achtergrond Wind-Farm Flickr-940x626_bewerkt-1

Pieter Lukkes.

De zakelijke kant van windparken vertoont overeenkomsten met de tulpenmanie uit de jaren 30 van de 17e eeuw. Er worden waarden aan toegekend, die er intrinsiek niet zijn. Toch bestaat er bij ondernemers en bij overheden grote belangstelling om deze parken te realiseren.

Die belangstelling berust niet op ideële overwegingen. Dat geldt ook voor de plannen om in het IJsselmeer een giga-windpark te stichten. De Leeuwarder Courant meldt  op 29 februari 2016 waar het wel om gaat: “aan subsidie mag De Groot (de initiatiefnemer) gedurende een periode van 15 jaar honderden miljoenen euro’s verwachten.”

Door er aandeelhouder van te worden wil de provincie Fryslân van dit project meeprofiteren. Daar heeft zij €127 miljoen euro voor over. Deze provinciale voornemens roepen vragen op. In de eerste plaats liggen die op het gebied van de ruimtelijke ordening. Toen ik als planoloog in dienst trad van de provincie Fryslân werd mij gelijk ingeprent, dat het behouden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten een provinciale kerntaak is. Hoe valt dat te rijmen met een windpark in het IJsselmeer? Door daar, nota bene in een Natura 2000 gebied, turbines te bouwen die 182 meter hoog mogen worden wordt een groot gebied toch gedegradeerd tot een kolossaal en laagwaardig industrieterrein?

Ook moeten er vragen worden gesteld bij het streven van de provincie om als aandeelhouder rendement uit het windpark te halen. Hoe denkt de provincie dat te doen? Windparken zijn immers zonder uitzondering onrendabel. Daarom kan het rendabel maken ervan nooit worden gerealiseerd in een win-winsituatie. Het gewenste rendement kan uitsluitend worden verkregen wanneer derde partijen daar voor bloeden.

Dit brengt ons bij, dr. Bart Tromp (1944-2007; groot socioloog, politicoloog en ideoloog PvdA), bij wie ik voor het eerst las over de “dictatuur van de deelbelangen” als politiek regiem. Kenmerkend voor dit regiem is dat het wars is van een wetenschappelijke screening van zijn beleid. Het gaat om het realiseren van zelfzuchtige doelen, niet om de vraag of die nuttig en nodig zijn. Zowel het windenergiebeleid als het Energieakkoord zijn hiervan sprekende voorbeelden. Onder dit dictatoriale regiem is het vanzelfsprekend, dat de onmachtige doorsnee burger het haasje is in de zin dat die voor het rendement moet zorgen.

Die €127 miljoen is van al die burgers. Mijn keus is om het onder de bevolking te verdelen. Dan kan elke huishouding in deze provincie ruim €400 beuren. De
voedselbanken zullen het effect ervan merken.

Vanwege de CO2  kan die uitkering best. Weliswaar willen de overheid, de windenergielobby en de milieuorganisaties ons wijs maken, dat “windparken” voor  een geringere uitstoot van CO2 zorgen maar de werkelijkheid is anders. Wat genoemde partijen verzwijgen is dat windparken qua CO2–uitstoot op zijn best quitte spelen, dus per saldo geen CO2–besparing veroorzaken. Deze uitspraak komt niet uit de koker van vermaledijde tegenstrevers van windenergie. Nee, de afzenders ervan zijn bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, de Algemene Rekenkamer, het parlementair onderzoek kosten en effecten klimaat– en energiebeleid (2012) en het Rheinisch–Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung. Een flink aantal deskundigen (Udo, d’Oultremont, De Groot, Verkooyen, Le Pair, Van den Berg) maakt het echter aannemelijk dat de werkelijkheid nog ongunstiger is. Die werkelijkheid zegt dan dat de parken er sinds 2005 voor zorgen dat er per saldo méér CO2 wordt uitgestoten. Dit zo zijnde kan stroom uit windparken niet duurzaam zijn en dus ook niet bijdragen aan provinciale duurzame doelen. Daarom is de vrees gerechtvaardigd dat de hiervoor vermelde €127 miljoen zullen uitdraaien op een mis–investering; hetgeen zonde van het geld is.

Een kind kan voorspellen dat het windpark in het IJsselmeer vorderingen tegemoet kan zien van bijvoorbeeld kustbewoners, recreatieondernemers en eigenaren van vakantiehuizen. Een goede provincie zal zich achter deze groepen uit de eigen bevolking opstellen. Maar als aandeelhouder Fryslân dat doet, dan snijdt zij in eigen vlees. Want al die claims gaan ten koste van de winst die de provincie op de exploitatie van de turbines wil maken. Het is duidelijk dat de provincie in het belangenconflict tussen bevolking en projectontwikkelaars partij kiest voor de laatsten. Een raar soort volksvertegenwoordiging is dat!

Diverse politieke partijen zijn de buit al aan het verdelen maar zwijgen over de herkomst van die buit. Die herkomst is overigens gemakkelijk vast ter stellen. Windenergie is inderdaad heel winstgevend. In dit land lopen heel wat mensen rond die er miljonair door zijn geworden. Subsidie–miljonairs wel te verstaan. Want als er geen  subsidies zijn is er ook geen windenergie. De door de provincie nagestreefde winst zal ook uit de subsidies moeten worden gehaald. Die subsidies moeten uit een subsidiepot komen. Dat is geen pot waar het geld vanzelf in groeit. Nee, die moet door de huishoudens worden gevuld. Voor dat doel moeten zij een forse opslag op hun energierekening betalen. De buit, waar de politieke partijen op azen, komt dus uit de huishoudbeurzen van hun eigen kiezers, die ze daarmee beslist geen dienst bewijzen.

 

 

 

Door |2017-10-07T12:36:42+00:0023 maart 2016|73 Reacties

73 Comments

 1. Herman Vruggink 23 maart 2016 om 08:58 - Antwoorden

  Dictatoriale regiem nog wel, toe maar. Tegenover de onmachtige burger. Het is toch wat. Maar het is nu eenmaal zo dat al jaar en dag duurzame doelstellingen in Europa zijn afgesproken. Deze regering is voortgekomen uit een verkiezingsuitslag. De verkiezingsprogramma’s staan vol van duurzame wensen voortgekomen uit de duurzame dromen van de mensen. En nog steeds geven peilingen aan dat een groot deel van de mensen in Nederland de duurzame trend steunt. Het energieakkoord is voortgekomen uit het regeerakkoord. Het energieakkoord is alleen maar een invulling van wat een grote meerderheid van het volk heeft gewenst.

  Kijk eens, ik ben het op zich eens met Piet Lukkes dat windmolens in het IJsselmeer afzichtelijke zwaaipalen zijn, maar dat is geen reden om met populistische propaganda te komen. Maart 2017 zijn er nieuwe verkiezingen. En er is een troost, windmolens gaan maar 15 – 20 jaar mee, ze zijn weer weg voordat je het weet!

  • Turris 23 maart 2016 om 09:25 - Antwoorden

   Ik lees geen populisme door Lukkes. Goed onderbouwde korte evaluatie van ideologisch ontspoorde democratie!

   • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 09:32 - Antwoorden

    ” ideologisch ontspoorde democratie” Dat is tenminste nog een uitdrukking die verdedigbaar is. Kreten slaan als ” Dictatoriaal regiem” bedient slechts de ietwat luidruchtige minderheid die hun onderbuikgevoelens graag bevestigd willen zien. Bij de rest van Nederland gaat echter de deur dicht.

    • Boels 23 maart 2016 om 09:41 - Antwoorden

     De ideologisch ontspoorde democratie draagt zorg voor een dictatoriaal groen oer-marxistisch regiem.

 2. Hugo Matthijssen 23 maart 2016 om 09:27 - Antwoorden

  Herman
  Je lijkt wel een verkoper van oude auto’s die wijzen de koper ook op zogenaamde voordelen en verkopen een roestbak voor veel geld. Op de markt in Utrecht is zelfs wel eens een auto verkocht waarin geen motor zat. Het was een experiment om te zien hoever het mogelijk was om een totaal onbruikbare auto te verkopen.

  Als ik jouw reactie bekijk dan ligt het er duimendik bovenop. Hoe vaak gebruik je in die korte tekst het woord duurzaam of duurzame.
  Dat terwijl je ook weet dat er aan windmolens weinig duurzaam is na 15 jaar dan is het einde subsidie en ook einde onderhoudscontract van de leverancier en zijn ze rijp voor de sloop.

  Laten we dan toch eens kijken hoeveel duurzaam we krijgen voor 70 miljard na invulling van het energieakkoord.
  We kunnen met wind miljoenen huishoudens van stroom voorzien nog niet allemaal maar toch wel erg veel alleen als het niet of te weinig waait dan helaas niet dan moet er een backup voorziening zijn.
  En wat is nu werkelijk de duurzame bijdrage. Onze huishoudens gebruiken 20% van onze stroomproductie dat lijkt veel in de 2e kamer geloven ze echt dat dat een fundamentele bijdrage is. Maar we gebruiken 13,1% van onze energie in de vorm van elektriciteit dus die 20% “duurzame” stroom is minder als 3% van ons totale energiegebruik. En na 15 jaar mag je weer molens bouwen want die zijn ongeveer net zo duurzaam als een goede auto of koelkast. dan zijn de molens versleten.

  Terug naar je reactie.
  Ik ben opgegroeid in de haven van Rotterdam in de jaren 60 daar maakte ik tankers schoon om wat geld te verdienen. Niet duurzaam maar wel noodzakelijk.
  Oplichters zoals jij die trachten ons nutteloze onzin te verkopen en dat duurzaam noemen die gingen gewoon overboord dat was simpel nu zitten ze in de vergaderzalen en dure hotels. Een producent van windmolens geeft aan dat zij de winst het afgelopen jaar bijna verdubbeld hebben. Maar de meest mensen verdienen modaal of minder die mogen van hun zuurverdiende geld straks 1000 euro per jaar betalen voor zogenaamde duurzame rotzooi.
  Ik kijk nog even terug naar de jaren 60 en kan alleen maar zeggen donder op met je kretologie en het tegen beter weten verdedigen van deze onzin.

  • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 09:40 - Antwoorden

   Mijn reactie betrof slechts de uitdrukking ” Dictatoriale regiem ” En met duurzaam wordt de energie vorm bedoelt en niet de molen. Ik noem dit gezeur. Je mag natuurlijk blijven rekenen volgens het Groningse rekensysteem, maar vraag je eens af of je daarmee nu aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid wint. Je mag mij een verkoper noemen. Ik verkoop feiten en eerlijke voorstelling van zaken. Ik verkoop geen windmolens.

   • Hugo Matthijssen 23 maart 2016 om 10:14 - Antwoorden

    Herman

    Ik heb in 2011 een klacht ingediend bij de nationale ombudsman over de voorlichting t.a.v. windenergie door het ministerie.
    Je kunt het rapport nog eens opzoeken.
    Hier een stukje uit de tekst.
    2011/221: Klacht over eenzijdige berichtgeving over windenergie op website Agentschap NL
    Verzoeker klaagt over eenzijdige informatie over windenergie op de website http://www.windenergie.nl, een kennisportal van Agentschap.nl. De klacht spitst zich toe op de inpasbaarheid van grootschalige windenergie in het huidige elektriciteitssysteem waarover verschillende onderzoeken beschikbaar zijn en discussie gaande is. De Nationale ombudsman vindt het van belang dat het kennisportal ook de lopende discussie belicht en dat links worden opgenomen naar kritische rapporten van de onafhankelijke adviesorganen waarvan de deskundigheid onomstreden is. etc.

    De basis waarop het beleid was gebaseerd bestond uit niets meer of minder dan rekenmodellen waarin de belangrijkste technische en natuurkundige aspecten gewoon genegeerd werden.
    Kijk eens naar dit rapport van de ombudsman en plaats dat eens in het hier en nu..

    Als je de brieven van kamp aan de kamer er op naslaat zul je zien dat zijn uitgangspunt niet is gewijzigd .
    De basis van de voorlichting toen is nog steeds de basis van het huidige beleid.
    Dictatoriaal of niet het is onvolledig en zal in de praktijk niet werken.

    Verder lul je er weer aardig omheen door met een punt terug te komen en te roepen dat we in Groningen niet kunnen rekenen.
    De kern dat jij behoort tot de club oplichters die onder het mom van het is gekozen beleid deze onzin te verdedigen heb je dan kennelijk niet begrepen.
    Herman je verkoopt dezelfde kretologie als de minister en valt daarmee door de mand. Oplichter we hebben je door.
    De praktijk de burgers is voor de vorige verkiezingen een duurzame droom voorgespiegeld daarop is democratie gekozen ook niets mis mee maar wat nu gebouwd wordt heeft niets met duurzaam te maken dat is een heel dure fopspeen met als enige effect dat geld van veel mensen die er hard voor werken gedwongen wordt weggesluisd .

    Herman nog een punt ter lering.
    Hou op met kreten als er is voor gekozen dat is niet juist er is gekozen voor een sprookje wat duurzaam genoemd werd en dat zijn windmolens zeker niet.
    Dat in de jaren 30 de Duitsers voor Hitler kozen betekent ook niet dat zij allemaal voor de oorlog en de moordpartijen waren.

  • jos hendriks 23 maart 2016 om 11:39 - Antwoorden

   Hugo, waar maak je je kwaad om?
   Herman verdedigt nergens het plaatsen van windmolens. Hij zegt alleen dat de meerderheid in Nederland daarvoor is. En ook ik denk dat op een vraag als “vind u dat de overheid voldoende doet om de produktie van elektriciteit met windturbines te bevorderen” het percentage nee zeggers groter zal zijn als het percentage ja zeggers.

   • Hugo Matthijssen 23 maart 2016 om 12:20 - Antwoorden

    Jos
    In 2011 heeft de ombudsman een uitspraak gedaan over de voorlichting van het ministerie t.a.v. windmolens.
    “De doelstelling van de website http://www.windenergie.nl is om actuele en objectieve informatie over windenergie beschikbaar te stellen aan alle spelers in het ‘windenergieveld’. Mede omdat het kennisportal in de praktijk onder meer door gemeenten wordt gebruikt om besluiten voor te bereiden of te onderbouwen, acht de Nationale ombudsman het van belang dat bij de informatie op de website ook de lopende discussie wordt belicht.

    Verbod van vooringenomenheid – niet behoorlijk

    Heel duidelijk lijkt me de voorlichting is vooringenomen en niet volledig dat is de basis waarop de burger zijn keuzes heeft gemaakt.
    Misleiding heet zo iets.
    Het huidige beleid is gebaseerd op dezelfde vooringenomenheid en zal praktisch niet effectief zijn.
    We worden voorgelogen en op basis van niet democratische regelgeving wordt een fundamenteel deel van ons inkomen letterlijk gestolen.
    Daarnaast gaat ons leefmilieu compleet onderuit.
    Dat is om heel boos over te worden.
    Je kunt je dan ook de vraag stellen wie er baat bij heeft.

  • Turris 23 maart 2016 om 14:44 - Antwoorden

   Hugo, het voorbeeld is de auto verkocht zonder achteruit, waarbij ze de achterruit hadden verwijderd. Met Vruggink is het ook steeds figuurlijk blokjes om rijden. Ook geen spiegels bij deze trol .

 3. Joris van Dorp 23 maart 2016 om 09:42 - Antwoorden

  Goed stuk.

  De vraag lijkt mij of de provincie eerlijk aan de burgers gaat uitleggen hoe de beschreven geldstromen gaan lopen. Als ze dat doet, dan sluit ik me aan bij Herman’s argumenten. Maar als ze dat niet doen, en in plaats daarvan een campagne gaan voeren waarin de burger wijs gemaakt wordt dat de burger financieel beter wordt van dit plan, dan past dit naadloos in het bestaande zuurzamepropagandaregime waarin de burger onder valse voorwendselen kaalgeplukt wordt.

  De burger wil duurzaamheid, ja. Maar de politiek maakt op grove wijze misbruik van die nobele wens. Al jaren.

  • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 09:52 - Antwoorden

   Het gaat als volgt. 1. Burger roept: Wij willen duurzame energie!
   2. Politiek zegt: Goed dan en maakt een plan.
   3. Het plan wordt uitgevoerd.

   Kan je eens uitleggen Joris waar nu de overheid op grove wijze misbruik maakt van die wens? Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt.

   • Joris van Dorp 23 maart 2016 om 10:00 - Antwoorden

    Het betreffende plan kost de burger geld en lost het duurzaamheidvraagstuk niet op. Maar de politiek roept dat het plan de burger geld oplevert en dat het plan zorgt voor oplossing van het duurzaamheidsvraagstuk. De burger weet niet beter, dus steunt de burger het plan. Niet omdat het plan levert wat de burger vraagt, maar omdat de burger wijs gemaakt is dat het plan levert wat de burger vraagt.

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 10:33 - Antwoorden

     Het betreffende plan kost de burger geld. De meeste burgers weten dat dit geld kost. De meeste burgers hebben daar ook geld voor over. En het gehele duurzaamheids-vraagstuk lost het plan ook niet op. Dat weten de meeste burgers ook wel. Het is een uitvoering van de afgesproken eerste 14% Niets meer, niets minder.

     Er is protest van mensen die:
     1. Er altijd al op tegen waren.
     2. Het ‘niet in mijn achtertuin’ protest
     3. Mensen die denken dat de 14% niet gehaald wordt en aanvulling wensen
     4. Mensen die hoe dan ook die 14% voor 2020 niet genoeg vinden.

     En je hebt helemaal gelijk Joris met:
     ” maar omdat de burger wijs gemaakt is dat het plan levert wat de burger vraagt”
     De mensen die vinden dat het niet ver genoeg gaat zullen instemmend knikken en zeggen: Het gaat niet ver genoeg. We willen meer.

     En tja, voor de mensen uit groep 1? Die vroegen er natuurlijk niet om. Pech. Maar ze krijgen wel waar de meerderheid van de bevolking heeft gevraagd.

     De vraag die ik je gesteld heb Joris waar nu sprake is van grove misbruik. Die vraag heb je nog steeds niet beantwoord.

    • Joris van Dorp 23 maart 2016 om 12:02 - Antwoorden

     “De meeste burgers hebben daar ook geld voor over. ”

     Zuig je gewoon uit je duim. Bewijs het aub. Alleen de welgestelde elites hebben er geld voor over, zeggen ze, al accepteren ze minzaam glimlachend de subsidie die hen schadeloos stelt terwijl ze brutaal pochen dat *zij* investeren in duurzaamheid, rijdend in hun gesubsidieerde Hybrid Outlander leasebak en met hun gesubsidieerde PV op het dak van hun woonhuis en de inkomsten uit hun deelname aan een gesubsidieerd windpark.

     Laat ik het begrip misbruik dan uitleggen aan de hand van een analogie. Komt een man met hoofdpijn bij de docter. “Doctor, geef me een pil want ik barst van de koppijn, maar ik heb maar 1 euro.” Geeft de doctor hem een TicTac, laat hem een euro betalen, en stuurt een rekening van tien euro naar de verzekeraar. Zegt de doctor: “Hij wilde een pil, dus hij kreeg een pil. Hij wilde maar 1 euro betalen, dus hij betaalde maar 1 euro. Eind goed al goed.”

     De doctor misbruikt de goedgelovigheid van de man. En zo gaat het ook met ‘duurzaam’.

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 13:16 - Antwoorden

     De meeste burgers hebben daar geld voor over. Het bewijs daarvan is overal in Nederland te zien. De afgelopen 20 jaar zijn er namelijk al mee dan 2000 windmolens in Nederland gebouwd. En de meeste Nederlanders weten dat duurzame energie duurder is dan conventioneel. Beweren dat er 2000 windmolens gebouwd zijn zonder dat de meeste burgers door hebben gehad dat dit geld kost of dat ten koste gaat van landschap is volkomen absurd. Eigenlijk zeg je dan: Het maakt niet uit, niemand die er toch iets van merkt. En je kent het spreekwoord Joris, wat niet weet, wat niet deert 🙂

    • Joris van Dorp 23 maart 2016 om 14:37 - Antwoorden

     “Beweren dat er 2000 windmolens gebouwd zijn zonder dat de meeste burgers door hebben gehad dat dit geld kost of dat ten koste gaat van landschap is volkomen absurd.”

     Niet absurd. Je kent toch wel die spotjes op TV? Mensen die voor de camera uitleggen dat ze graag duurzaam willen beleggen *MAAR* dat ze ook rendement willen maken? En dan blijken ze aandelen in een windpark te hebben!

     Pure misleiding. En bewijs dat in ieder geval de windhandelbedrijven weten dat mensen *wel degelijk* willen verdienen aan ‘duurzaam’.

     Je leeft in je eigen fantasiewereld Herman. Dat mag. Maar ik doe niet mee.

    • David 23 maart 2016 om 20:47 - Antwoorden

     Wat is het duurzaamheidsvraagstuk? We leven al een paar duizend jaar niet duurzaam. Daar danken we nu net de vooruitgang aan. “Duurzaamheid” op zich is dus flauwekul, het gaat om welvaarts-handhaving/verbetering. Duurzaamheid is dan een gevolg (ooit).
     De plekken op aarde waar wel duurzaam werd geleefd daar wil je niet wezen.

   • Guus Derksen 23 maart 2016 om 10:13 - Antwoorden

    Herman,
    Aan jouw punt 1 gaat misleiding en leugen van Greenpeace en overheid vooraf. Alleen daarom vraagt die burger om duurzaam.

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 11:02 - Antwoorden

     In jouw beleving dan. Kijk eens, er zijn 1001 organisaties met duizenden vrijwilligers die de groen ideologie uitdragen. Dat is niet verboden. De beleving komt ergens vandaan. En of dat nu bij Greenpeace, uit de kerk of uit de kroeg komt doet er toch niet toe? Het is op een gegeven moment de overheersende opvatting. Jij noemt het leugen en misleiding omdat jij er van baalt. De groene kerk is jouw kerk niet. Voor veel mensen nu eenmaal wel.

    • Joris van Dorp 23 maart 2016 om 13:07 - Antwoorden

     Ze financieren de kosten van hun groene ideologie door anderen en het milieu te belasten. Hun ideologie is schadelijk voor mens en milieu. Hun ideologie wordt uitgedragen op een leugenachtig fundament. Welzeker hebben anderen en het milieu daar last van. Welzeker hoeven anderen die welvaart en het milieu belangrijk vinden zich er niet bij neer te leggen. Het is hun plicht om dat niet te doen.

 4. dwk 23 maart 2016 om 10:22 - Antwoorden

  Die Vruggink! Zit hier een beetje stemadvies PVV uit te delen.
  Asjemenou!

  • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 10:38 - Antwoorden

   Mensen die niets op hebben met de “Duur” van duurzaamheid en tegen lelijke windmolens zijn kunnen terecht bij de PVV. Wie om andere redenen niet bij machte is op de PVV te stemmen kan zelf een partij op richten.

   • Boels 23 maart 2016 om 10:56 - Antwoorden

    Het gaat om een plan van duurzaamheid van de politiek.
    Dat plan is niet duurzaam, ergo de politiek liegt en deugt niet.
    Er wordt veel geschreven over de rol van de vrouw in de maatschappij.
    Ik zou willen dat ook de rol van sub-alfa’s in de politiek eens onderzocht zou worden.
    De rol van lulhannessen en kuttruusjes zou je moeten beperken door voor te schrijven dat de groep ambtsdragers en politici voor 50% zou moeten bestaan uit beta’s en 50% uit alfa’s.
    Dat komt de geloofwaardigheid ten goede.

    • Jan de Jonge 23 maart 2016 om 21:00 - Antwoorden

     Gallilei schijnt ooit gezegd te hebben dat het boek van de natuur geschreven is in de taal van de wiskunde. Als je daar iets aan wilt veranderen, los van de vraag of dat mogelijk is, is het handig als je dat boek kunt lezen. Een meet- en regelprobleem dus. Voor je het weet zit je kniediep in differentiaalvergelijkingen, balanswetten voor behoud van massa, energie en impuls, etc. Juristen, historici en politicologen zijn op dit gebied niet zo briljant. Het is zelfs de vraag of je beslissingen over kwantitatieve problemen uberhaupt over kunt laten aan politici als je ziet dat tweedekamerleden massaal zakken voor de voor middelbare scholieren verplichte rekentoets.

   • Joris van Dorp 23 maart 2016 om 13:09 - Antwoorden

    CDA en VVD zijn op elk moment bereid om de groene gekte vaarwel te zeggen. Vroeg of laat zullen ze dat ook doen. Zowel CDA en VVD weten namelijk donders goed hoe de vork aan de steel zit. Dat weet ik uit overleg met Tweede Kamerleden uit beide partijen.

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 13:23 - Antwoorden

     Er zijn vast tweede kamerleden te vinden bij CDA en VVD die deze opvatting hebben. Zeker als het om het subsidie systeem gaat. Wie wil daar nu niet van af. De meesten willen dit inruilen voor een systeem waar CO2 uitstoot is gekoppeld aan een prijs. Maar de partijprogramma’s van VVD en CDA zijn overduidelijk: ‘Duurzame energie’ We zullen zien Joris wat de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA voor 2017 worden.

    • Joris van Dorp 23 maart 2016 om 14:46 - Antwoorden

     Dat zullen we zeker zien. Wat dat betreft kijk ik graag naar onze Oosterburen. Daar loopt de ‘energiewende’ langzaam maar zeker spaak. Vroeg of laat knapt daar iets. Dat moment zal ook voor Nederland een keerpunt blijken. Mijn gok is dat dit voor 2017 gebeurt, of anders voor 2020. Geen reden om af te wachten. Hoe vroeger Nederland uit deze droom (deze nachtmerrie) ontwaakt, hoe beter, voor Nederland.

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 15:17 - Antwoorden

     Goed, laten we het er dan mar op houden dat we het niet geweten hebben. Die miljarden zijn zo maar verdwenen zonder dat wij het door hadden. En in Maart 2017, weten we het dan wel Joris? Luister even mee met Andre Bosman, woordvoerder energie. Vandaag zegt hij : ” We hebben met het Energieakkoord goede afspraken gemaakt. Het is een werkbaar compromis. ”
     en ook : “Niets is funester voor het klimaatbeleid dan een wisselvallig klimaatbeleid.” Wat zal hij morgen roepen?

 5. Michiel de Pooter 23 maart 2016 om 14:04 - Antwoorden

  Herman Vruggink zou een punt hebben als de informatie die over keuzes voor hernieuwbare energie en duurzaamheid verspreid worden, evenwichtig en waarheidsgetrouw zou zijn. Dat is het bij voortduring niet. Mensen in een fatsoenlijke democratie, moeten zoveel als mogelijk in staat gesteld worden hun keuze te maken in het stemhokje, op basis van waarheid en realistische doelen en mogelijkheden. Er is immers veel publiek geld mee gemoeid. De keuze voor “duurzame wensen voortgekomen uit de duurzame dromen van de mensen” is dus gemaakt op basis van onbetrouwbare informatie. Herman Vruggink moet zich kapot schamen.

  • Ivo 23 maart 2016 om 14:28 - Antwoorden

   bijvoorbeeld via een referendum. Bent u bereid voor duurzame energie 800 per persoon per jaar extra te betalen als u weet dat bij geen wind of zon er ook kolen-, gas- of kerncentrales ingeschakeld worden om de elektriciteitsvoorziening draaiend te houden?
   Ik ben echt benieuwd hoeveel mensen er ja zeggen.

   • Boels 23 maart 2016 om 15:52 - Antwoorden

    Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne is daar best voor te gebruiken.
    Oneigenlijk gebruik, dat wel.
    Zelf overweeg ik het, puur uit onlustgevoelens over groen, de EU en de VN.

   • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 16:00 - Antwoorden

    Wel meneer Ivo, wat let je. 400.000 handtekeningen heb je nodig niet? Moet toch een koud kunstje zijn? Succes met het organiseren van het referendum!

  • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 16:11 - Antwoorden

   Ik zou niet weten waar ik mij voor mij moest schamen. Informatie moet betrouwbaar zijn. Geen idee welke overheidsinformatie er niet betrouwbaar is. Geen idee welke informatie niet voorhanden is. We hebben een goede indruk van rendement, we weten hoeveel subsidie er gereserveerd is (59 miljard), we weten waar de windmolens moeten komen, we weten hoeveel duurzame energie dat ongeveer oplevert in 2023. We weten ook wat het kost als we geforceerd die 14% duurzaam willen halen in 2020. n.m.l nog eens 12 miljard meer. We weten ook dat dit maximale bedragen zijn en afhankelijk van de stroomprijs in de toekomst. We weten ook dat een volledige energie transitie heel veel geld kost. Wat wil je nog meer weten Michiel de Pooter? Welke informatie mis je?

   • Boels 23 maart 2016 om 16:25 - Antwoorden

    Kamp in de 2de kamer over de windmolen-onwil in Drenthe: “de plannen voldoen aan de wettelijke eisen.”

    De politiek vertikt het de kwalijke bijwerkingen van windturbines (waaronder infrageluid) met wetgeving te verbieden.

   • Boels 23 maart 2016 om 17:21 - Antwoorden

    Wat ik mis?
    De echte kosten van:
    – verzwaring netwerk door staatbedrijf Tennet
    – het sluiten van (kolen)centrales (de eigenaren hebben staatsborging)
    Administratief wordt dat ongemerkt bij de staatsschuld ondergebracht (nu €344,347,894,362
    ) vlgs:
    http://www.dsta.nl/Actueel/Statistieken/Maandrapportage_Staatsschuld

   • Michiel de Pooter 23 maart 2016 om 18:21 - Antwoorden

    Herman Vruggink, ik heb het niet alleen over overheidsinformatie maar ook over algemene informatie door marktpartijen aan het subsidie infuus, die hun koopwaar aanbieden onder valse voorwendsels..

    Drie voorbeelden:
    NOS (is overheid) over zonnepark Ameland.
    http://nos.nl/uitzending/13546-uitzending.html

    https://www.engie-energie.nl/

    http://opdezon.nl/

    Ik ga je echt niet uit leggen wat hier allemaal mis mee is. Mag jezelf doen.

    Dit kan en mag allemaal in Nederland.
    Er is trouwens een verontrustende tweeledige trend te bespeuren:
    1. De informatie wordt steeds agressiever;
    2. Er is steeds meer tolerantie t.o.v. die informatie.

    .

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 19:16 - Antwoorden

     Ja hoor eens, er wordt via 1001 kanalen de meest uiteenlopende onzin over ons uitgestort. Dat noemen wij persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Bedrijven proberen hun producten aan de man te brengen. Overigens mogen zij niet zomaar alles. Indien je je als consument bedrogen voelt kan je daar je beklag over doen. Reclame commissie code,
     consumentenorganisaties, of rechtszaak.

     Als wij het hebben over betrouwbare informatie dan ga je te rade bij betrouwbare bronnen. Overheidsinstanties en onderzoeksinstituten van semi overheid. RIVM, CBS, rekenkamer, wet en regelgeving, brieven tweede kamer, universiteiten, KNMI e.d.

    • Turris 23 maart 2016 om 19:32 - Antwoorden

     Zie her: Vruggink wast zijn GreenPeace gepolitiseerde handen in onschuld. Da’s nog eens een paasgedachte, analoog aan die van de corrupte Pontius Pilatus.

    • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 19:45 - Antwoorden

     Ach gut, Herman Vruggink is verantwoordelijk voor al de informatie die via de media over ons heen wordt gestort. Natuurlijk. Kijk eens beste Paul Turris S, het enige wat ik doe is informatie geven. Informatie over hoe onze democratie werkt, waar je informatie kan vinden, stemadvies aan windmolenhaters, advies om een referendum te organiseren en ik bestudeer de feiten en deel deze alhier. Het lijkt wel alsof daar bepaalde mensen alhier daar heel erg boos van worden. Geen idee waarom.

    • Turris 23 maart 2016 om 22:17 - Antwoorden

     Spiegel je zelf eens Vruggink. Je kunt ook gewoon stoppen met je so called objectieve analyses, Vruggink. Je doet je voor als “kritisch” bent dogmatisch in je referenties.

   • Hugo Matthijssen 24 maart 2016 om 08:08 - Antwoorden

    Herman
    Je tekst
    Geen idee welke overheidsinformatie niet betrouwbaar is.
    Kijk hier maar eens .
    https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221

    • Herman Vruggink 24 maart 2016 om 08:34 - Antwoorden

     Betrouwbaar is niet hetzelfde als foutloos. En de ombudsman is één van die instanties die ik gisteren genoemd heb waar burgers terecht kunnen om hun beklag te doen.

   • Joris van Dorp 24 maart 2016 om 09:10 - Antwoorden

    “Geen idee welke overheidsinformatie er niet betrouwbaar is. Geen idee welke informatie niet voorhanden is.”

    De Nationale Energieverkenning 2014 beweerde doodleuk dat zonnepanelen zorgen voor lagere energiekosten voor huishoudens. Die flagrante misinformatie is weggepoetst in de 2015 versie dankzij harde kritiek van diverse partijen die een scherp oog hebben voor onbetrouwbare misinformatie van de overheid en zich daar niet bij neerleggen.

    Persoonlijk vind ik het jammer dat jij je zo passief opsteld ten aanzien van misinformatie van de overheid, terwijl je wel (terecht, overigens) altijd klaar staat om misinformatie van de AGW ontkenners aan te wijzen. Ik zou graag zien dat je alle misinformatie in dit dossier aanwijst, niet alleen de misinformatie die jou niet uitkomt. Dat zou de weegschaal naast je naam meer recht doen, Herman.

    • Herman Vruggink 24 maart 2016 om 09:35 - Antwoorden

     Dus die misinformatie uit 2014 is verdwenen door harde kritiek. Terechte kritiek als je het mij vraagt. En het lijkt dan toch dat er wordt geluisterd? Ik geef aan dat ik geen idee heb om welke misinformatie van de overheid het gaat, niet dat deze niet bestaat. Nogmaals, geen instantie is foutloos. En mijn geheugen is ook weer niet zo sterk. Fris gerust mijn geheugen op. Misschien kan alhier een apart draadje worden geopend waar de misinformatie in een lijst kan worden aangelegd als een aanklacht tegen de overheid.

    • Joris van Dorp 24 maart 2016 om 10:28 - Antwoorden

     Het schadelijke van de NEV affaire was dat alle media de conclusie van de NEV 2014 over de zogenaamde rentabiliteit van zonnepanelen triomfantelijk rondbazuinden, maar dat geen enkele media de rectificatie van deze nonsens in NEV 2015 rondbazuinde.
     Hoewel de zaak dus formeel is gerectificeerd, is de schade voor de intelligentie van Nederland niet hersteld.
     Ik benadruk hier trouwens even dat de fouten in NEV 2014 in eerste instantie door de auteurs hardnekkig werden ontkent en gebagatelliseerd. En de rectificatie in NEV 2015 was vervolgens cryptisch en deed slechts minimaal recht aan de ernst van de zaak.
     Lees de NEV 2014 en 2015 er eens op na. De betreffende passages zijn makkelijk te vinden. Kijk vervolgens ook hoe de nieuwsmedia omgingen met deze kwestie.

    • Herman Vruggink 24 maart 2016 om 11:22 - Antwoorden

     Ja, deze hadden we al op ‘de lijst’ staan. De media heb ik overigens niet aan een touwtje, niemand gelukkig. Wat nog meer?

    • Joris van Dorp 24 maart 2016 om 15:57 - Antwoorden

     “De media heb ik overigens niet aan een touwtje, niemand gelukkig.”

     De adverteerders hebben de media aan een touwtje. En bij de PO gaat het om kijkcijfers, en niets anders. Juist daarom is het belangrijk dat informatie van de overheid in ieder geval klopt. Rondom ‘duurzaam’ klopt er vrij weinig. Niet omdat men fouten maakt, maar omdat men de burger bewust wil misleiden richting ‘groen’. Daarmee is de NEV affaire voldoende verklaard.

    • Herman Vruggink 24 maart 2016 om 16:47 - Antwoorden

     Je suggereert dat adverteerders invloed hebben op de inhoud. Joris, je kletst. Onzin.

    • Turris 24 maart 2016 om 17:10 - Antwoorden

     Media worden kritiekloos gevoed (gesupporteerd) door het klimaat academisch industrieel complex. Nooit eerder opgevallen Vruggink?

    • Herman Vruggink 24 maart 2016 om 17:28 - Antwoorden

     ” klimaat academisch industrieel complex. ” Turris, je omschrijvingen worden steeds poëtischer. Natuurlijk krijgt de media hier input van. Dat is natuurlijk heel wat anders dan suggereren dat adverteerders de inhoud bepalen. En dan zal het vast wel bij een plaatselijk suffertje voorkomen dat een grote plaatselijke adverteerder met veel geld een duidelijke hint geeft, maar bij landelijke pers is dit, omkoping van een journalist nagelaten, zeldzaam.

    • Hugo Matthijssen 24 maart 2016 om 17:35 - Antwoorden

     Joris

     Ik kom in die verkenningen nergens de versnelde toename van de inpassingsverliezen tegen bij de groei van het aandeel hernieuwbaar. Klopt dat?

 6. Ben 23 maart 2016 om 17:54 - Antwoorden

  Herman heeft geen problemen met een overheid die vele vele miljarden per jaar over de balk gooit.
  Herman heeft geen problemen met een onbetrouwbare overheid welke liegt en bedriegt.
  Herman heeft geen probleem met nog grotere rijen bij de voedselbanken en aanstaande energiearmoede (zie de UK).
  Herman heeft geen probleem met toenemende werkloosheid i.v.m. geografisch uitwijkende industrie.
  Herman verheugt zich op zijn toekomstige CO2 budget en betaalt graag voor additionele CO2 credits.
  Herman betaalt graag honderden euro`s per maand meer aan onbetrouwbare energie.
  Herman trekt samen met de dieren massaal naar een 0,8 graden koudere habitat.
  Herman roeit gewoon in zijn kanootje door de volledig gesmolten Noordpool en zwemt met ijsberen.
  Herman verkoopt zijn magnetron omdat de aarde in de nabije toekomst een oven wordt.
  Herman gelooft in het CAGW sprookje en/of zit in de politiek en/of is voorzitter van Greenpeace en/of verdient bakken geld aan deze waanzin en/of heeft werkelijk geen enkel benul van de gehele materie en/of ziet ons graag naar de bliksem gaan.
  Dus einde discussie…

  • Herman Vruggink 23 maart 2016 om 18:00 - Antwoorden

   Wat het laatste betreft: Einde discussie. Ja, gezien je betoog lijkt een discussie met types als meneer Ben niet erg zinvol. Zonde van de tijd.

   • Boels 24 maart 2016 om 08:26 - Antwoorden

    Het energie-“debat” gisteren in de 2de kamer.
    Gewoonlijk schrijf ik uit respect voor de democratie “Tweede Kamer”.
    Dat kan ik na gisteren even niet opbrengen 😉
    Geen van de energiemoordvoerders gaf blijk van enig benul waar het om gaat en verschuilen zich achter afspraken van VN-origine (waar schurkenstaten de meerderheid vormen) of van de EU (waar het merendeel van de lidstaten niet kunnen rekenen).
    Het kijken en luisteren naar de hannessen en truussen had op mij het effect van intellectuele zelfkastijding Zonder loutering van de geest, er doemde eerder een historische vergelijking op met Marie Antoinette (dat wicht van “.. geen brood? Dan eet je toch taart?”): “Bouwvakker kunt u niet boren door “hernieuwbaar”? Dan koppelt u de boormachine toch aan uw Tesla van €100.000?”

    .

 7. jos hendriks 24 maart 2016 om 10:37 - Antwoorden

  @David
  Duurzaam=dat het duurt, dat het blijft.
  Niets is blijvend, zelfs de aarde niet.
  De auto van nu gaat gemiddeld aanzienlijk langer mee, dan de auto van 40 jaar geleden. Auto’s zijn duurzamer geworden. Duurzaam is relatief. Huis A is duurzamer als huis B als het langer meegaat. Proces A is duurzamer als proces B als proces A langer is vol te houden. De energie voorziening van de mensen, die hier duizenden jaren geleden leefden, het hout was zij sprokkelden, was behoorlijk duurzaam, duurzamer als de huidige energievoorziening. Maar in de zeventiende eeuw toen men nog steeds hout gebruikte voor de energievoorziening en onze bossen werden weggekapt was de energievoorziening minder duurzaam dan nu.
  De plekken op aarde “waar wel duurzaam werd geleefd ” bestaan dus niet. Vermoedelijk bedoel je primitief i.p.v duurzaam. Sommige zaken waren daar duurzamer dan nu, b.v. de energievoorziening, maar woonplaatsen waren dat dan weer niet.
  Je redenering “door niet duurzaam te leven werden we welvarend” is quatsch en “nu moeten we nog welvarender worden om weer duurzaam te kunnen leven is op zijn zachtst gezegd arbitrair. Noorwegen en Qatar zijn twee landen met een bijna dubbel zo hoog inkomen per hoofd van de bevolking. Noorwegen is qua energiegebruik behoorlijk duurzaam (4x meer elektriciteit per hoofd van de bevolking dan Nederland en vrijwel volledig hernieuwbaar opgewekt)
  Qatar gegevens zijn lastiger te vinden, maar de CO2 emissies, de hoogste in de wereld, geven aan dat dat land veel minder duurzaam is dan Nederland

  • Boels 24 maart 2016 om 10:57 - Antwoorden

   “Noorwegen is qua energiegebruik behoorlijk duurzaam ..”

   Toch is Noorwegen een slecht voorbeeld.
   Dun bevolkt, hooggelegen en bergachtig, overvloed aan neerstortend water uit hooggelegen meren voor hydro-energie.
   Er is dan ook geen waterschaarste en neerslag is dan ook daar belangrijk:
   “Ergste droogte in Zuid-Noorwegen sinds 70 jaar”
   http://www.onsweer.nl/weer-nieuws/ergste-droogte-in-zuid-noorwegen-sinds-70-jaar

   Te vaak wordt energieopwekking op plekken met ideale “duurzame” omstandigheden als norm gesteld.

 8. jos hendriks 24 maart 2016 om 12:57 - Antwoorden

  @Boels
  Het gaat hier erom dat hogere welvaart niet automatisch meer “duurzaam” betekent.
  Qatar is vergelijkbaar met Noorwegen. Qatar had zijn ideale omstandigheden kunnen gebruiken door het land vol te plempen met zonnepanelen/ zonnetorens

  • Boels 24 maart 2016 om 13:39 - Antwoorden

   Hogere welvaart is ook een kwestie van rekenen, “duurzaam” is haast altijd een kwestie van een gebrek aan rekenkunde.
   Qatar heeft de welvaart te danken aan fossiel en heeft een deel van de opbrengsten geïnvesteerd in het Westen; in tijden van nood wordt het Westen in de nekklem genomen door goed lopende ondernemingen (waar ze een meerderheidsbelang hebben) te liquideren.

   • jos hendriks 24 maart 2016 om 17:38 - Antwoorden

    Hogere welvaart is ook een kwestie van rekenen, “duurzaam” is haast altijd een kwestie van een gebrek aan rekenkunde.
    Kun je deze cryptische opmerking toelichten?
    Verder zie ik de relevantie van de tweede opmerking “Qatar heeft de welvaart……. ” als antwoord op mijn reactie niet.

    • Boels 24 maart 2016 om 18:12 - Antwoorden

     “Duurzaam” zoals het gepresenteerd wordt is gebaseerd op valse emoties (“verdrinkende” ijsberen, kernenergie is vies en zo) die bewust worden opgeroepen met wensdenken en feitenverdraaiing vanuit een pervers genoegen om multinationals (waarvoor zij als werknemer ook daar ongeschikt zijn) aan de schandpaal te nagelen.
     Het niet kunnen rekenen bewijst men door de bron van welvaart, goedkope, altijd voorhanden energie te willen vervangen door kostbare en onberekenbare “duurzame” energie zonder substantiële opslagmogelijkheid.

  • Boels 24 maart 2016 om 13:41 - Antwoorden

   Nog even dit, deze stelling is heel goed verdedigbaar:
   “Meer aan “duurzaam”, minder welvaart”.

   • jos hendriks 24 maart 2016 om 17:40 - Antwoorden

    Wel zeker kan dat, zo ook “meer duurzaam”-> “meer welvaart”

    • Boels 24 maart 2016 om 18:17 - Antwoorden

     Dat mag je dan wel eens uitleggen voor gebieden zoals NL 😉
     Er gaat voor ruwweg €70 miljard aan subsidie het NL-putje in (excl. netaanpassingen en het steunen van energiemaatschappijen door het sluiten van fossiele centrales, gokje: €50 miljard ten laste van de staatsschuld).

 9. jos hendriks 25 maart 2016 om 20:36 - Antwoorden

  @Boels
  reactie op je bijdrage van maart 24, 2016 6:12 pm
  Je licht niet toe “Hogere welvaart is ook een kwestie van rekenen”. Ik kan niet zien wat je ermee bedoeld te zeggen, wat er nu staat is onbegrijpelijk.
  Wel wil ik opmerken dat welvaart een kwalitatief begrip is en niet direct meetbaar. Zie bijvoorbeeld wikipedia met een aardige definitie voor welvaart. Je kunt er pas aan rekenen als je het BNP of een andere, berekenbare grootheid, als maatstaf neemt.
  Dan “Het niet kunnen rekenen bewijst men door de bron van welvaart, goedkope, altijd voorhanden energie te willen vervangen door kostbare en onberekenbare “duurzame” energie zonder substantiële opslagmogelijkheid.”
  Ik kan niet inzien dat mensen, slechter zijn in rekenen wanneer ze voorstander zijn voor meer “duurzame” energie. Misschien bedoel je dat ze andere sommetjes maken, sommetjes, die jouw niet aanstaan.

  • Boels 26 maart 2016 om 09:51 - Antwoorden

   “Ik kan niet inzien dat mensen, slechter zijn in rekenen wanneer ze voorstander zijn voor meer “duurzame” energie. Misschien bedoel je dat ze andere sommetjes maken, sommetjes, die jouw niet aanstaan.”

   Het gaat inderdaad om het maken van sommetjes en met name om het aantal variabelen dat meegenomen wordt.
   Groen gebruikt zoiets van: y=ax+b
   De realiteit is veel complexer, zoiets als een verzameling taylorreeksen f(x)=f(a)+\frac {f'(a)}{1!}(x-a)+ \frac{f”(a)}{2!} (x-a)^2+\frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3+ \ldots=\sum_{n=0} ^{\infty} \frac {f^{(n)}(a)}{n!} \, (x-a)^n met onderlinge afhankelijkheden binnen de verzameling.
   (De tailorreeks is bewust als voorbeeld genomen i.v.m. de differentieerbaarheid waardoor de invloed van elke variabele op de uitkomst zichtbaar kan worden)

   • Boels 26 maart 2016 om 09:53 - Antwoorden

    Sorry, de taylorreeks komt niet uit de verf, zie:
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Taylorreeks

   • jos hendriks 26 maart 2016 om 11:25 - Antwoorden

    Het gaat hier toch over welvaart. Je kunt als maatstaf BNP nemen of een andere berekenbare grootheid. Jij denkt dat er bij het berekenen van het BNP Taylorreeksen te pas komen ? Ik heb niet vaak zo iets absurds gehoord. Nee hoor, het BNP berekenen is een kwestie van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
    Ik ben bang dat je geen flauw benul hebt waar en waarom Taylorreeksen worden gebruikt

    • Boels 26 maart 2016 om 12:12 - Antwoorden

     Ik denk dat je geen flauw idee hebt hoe een samenleving in elkaar zit.
     Het gaat er om wat je meeneemt in de berekeningen.
     En zeker dat de uitkomst in het voordeel is van de samenleving (vooropgesteld dat de beoogde doelen behaald kunnen worden).
     Je kunt de zorg best laten verpieteren, in gebroken geweertjes handelen of groenig doen zonder het BNP te veranderen.
     Zonder mensen is de aarde groen?
     Is dat de bedoeling?
     Overigens was y=ax+b en de taylorreeks een voorbeeld om een vergelijk tussen het groene denken en de realiteit aan te tonen.

 10. jos hendriks 26 maart 2016 om 14:42 - Antwoorden

  @Boels
  Ik begrijp dat je je zorgen maakt over de samenleving.
  Verder zie ik geen begrijpelijke en ter zake doende dingen in je reactie. Sorry. Maar misschien vind je dit interessant. Taylor reeksen worden nergens gebruikt bij beschrijving van de realiteit. Taylor reeksen worden gebruikt om benaderingen de vinden van functiewaarden van functies, die geen polynoom zijn.
  Zo gebruikt je rekenmachientje een Taylor reeks ( of iets dergelijks ) om ln (5) of sin (3) of exp ( 1.5) te berekenen. Mocht je niet weten wat polynoom, sin, exp, ln betekent ga naar wikipedia

  • Boels 26 maart 2016 om 19:52 - Antwoorden

   Goed dan op de groene manier: je onttrekt 70 miljard aan de samenleving ten behoeve van “duurzaam” zonder dat de beoogde doelen haalbaar zijn en het geld dus gewoon verkwanseld wordt.
   Het gaat niet om het geld op zich, het gaat om het te behalen resultaat.
   Mij hoor je niet als er 70 miljard ter beschikking komt voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie kernreactoren, want dat zorgt voor het behalen van het beoogde doel.
   De beschrijving van een taylorreeks doet overigens niets af aan de toepasbaarheid op de realiteit.

 11. Turris 26 maart 2016 om 16:24 - Antwoorden

  In New Guinea wordt uitermate duurzaam geleefd. Ook is het leven daar kwalitatief hoog volgens antropologen / ideologen. Echter de echte discussie gaat tussen economische / technische meetbaarheid en sociale. Die discussie is politiek verdeeld. Club van Rome (CvR) voorspelt ramp voor / door de verdere economische / technische vooruitgang en is feitelijk tegen deze ontwikkeling in de (2de en 3de) wereld. CvR voorspellingen waren in praktijk belachelijk en ook worden niet opgevolgd in realiteit. Hoe de wereld er over 50 of 100 jaar er (kwalitatief) uit ziet kan niemand voorspellen en is grotendeels zinloos. Lekker en ideologisch geënt.

  • Turris 26 maart 2016 om 16:27 - Antwoorden

   Lekker zinloos ….

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK