Boer die wereldburger wil lijken door iets te roepen over 'ut klimaet' en 'dworsom', maar die vooral zichzelf wil verrijken

Wie een brood steelt heet een dief, wie jaarlijks 60 miljoen euro subsidies mag roven bij burgers onder dreiging van overheidsgeweld en duizenden beschermde vogels per jaar mept, recreatief waardevol gebied voor decennia toetakelt, die heet duurzaam.

Voor de juridische vorm stelde onze Rijksdienst voor de Onderwerping van Nederland (RVO) een MER-commissie in voor het project van subsidie-miljonair in notendop Anne de Groot  van Windpark Fryslan. Die brengt nu opnieuw Milieu Effect Rapportage uit bij een giga-turbinefarm in natuurgebied IJsselmeer (Natura 2000). Anne de Groot mag toppereendjes meppen- stelt die MER-commissie nu.

Anne de Groot mag die eendjes met zijn turbines meppen, net zo lang tot die eendjes snappen dat ze verderop moeten zijn bij een kunstmatig in het IJsselmeer geplempt eiland met een bordje ‘kijk eendjes, compensatievoedsel speciaal voor jullie’.

Ik overdrijf niet, was het maar zo.

Die MER betekent kortom een papieren bezwering om in natuurgebied normaliter illegale (energie)-industriële ontwikkeling door te duwen.

De toppereend is normaliter procedurebeest Vogelbescherming om vissers te pesten...Maar ze zijn vanwege de subsidies en consultingopdrachten vriendjes met de windmaffia.

De toppereend is normaliter procedurebeest Vogelbescherming om vissers van IJsselmeer af te pesten…Maar ze zijn vanwege de subsidies en consultingopdrachten vriendjes met de windmaffia.

Waar boeren tot 10 kilometer afstand eisen krijgen opgelegd voor theoretische effecten op enkele plantjes uit naam van Natura 2000, krijgt de windmaffia juist vrij spel IN natuurgebied met bewezen direct schadelijke activiteit voor beschermde dieren: afhankelijk van de locatie kunnen turbines wel 100 of meer beschermde vogels PER JAAR uit de lucht meppen, zoals de turbines in de Eemshaven tonen. Dat zal hier ook gebeuren, want Windpark Fryslan komt midden in waardevol vogeltrek- en rustgebied, en bij waardevol watersport en recreatiegebied

Het MER-ritueel
Die MER-mensen roepen eerst iets kritisch, zodat het op papier lijkt dat er met natuurwaarden rekening is gehouden.

Dat dezen ze in februari nog met tussentijds advies: 

Het initiatief ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Waddenzee. De kortste af- stand bedraagt 850m. Diverse vogelsoorten uit de Waddenzee (o.a. Topper, Kleine mantel- meeuw, Visdief en Zwarte Stern) gebruiken het IJsselmeer om te foerageren of passeren het windpark bij foerageervluchten. Voor deze soorten worden aanvaringsslachtoffers en barriè- rewerking niet uitgesloten, maar deze gevolgen worden als zodanig beperkt ingeschat dat significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen worden uitgesloten17.

De Commissie acht onvoldoende onderbouwd dat significante gevolgen zijn uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder voor de Toppers die overdag rusten op de Waddenzee en ’s nachts in het IJsselmeer foerageren.

.... dit geldt alleen voor mensen die willen picknicken of bootje varen

…. dit geldt alleen voor mensen die willen picknicken of bootje varen, de windmaffia krijgt vrij spel

Hier komen de turbines van Anne de Groot en de grootste criminele organisatie van Nederland: de Rijksoverheid

Hier komen de turbines van Anne de Groot en de grootste criminele organisatie van Nederland: de Rijksoverheid. Kwetsbaar gebied, maar nu even niet.

Vormkwestie
Dat ‘acht onvoldoende onderbouwd’ is vervolgens een vormkwestie. Het blijven de zelfde turbines in natuurgebied op een belangrijke locatie voor voedselzoekende vogels en trekvogels. Vanuit natuuroogpunt is volstrekt illegaal wat de subsidiegraaier Anne de Groot mag doen.

Maar het mag straks.

De MER is- wanneer de overheid (RVO en het Ministerie van Asfalt en Windmolens) de doordrukkende partij is- een papieren ritueel die de reeds geplande bouw doordrukt van gigaturbines in Natura 2000-gebied IJsselmeer vlakbij kwetsbaar natuurgebied de Makkumerwaard en de Waddenzee. Het verrast ons dan ook in het geheel niet, wanneer we hier lezen:

'Natuurcompensatie'

‘Natuurcompensatie’

Wat is nu de redenering van de MER:
Je mag een leefgebied van beschermde vogels (waaronder visdieven, zwarte sterns) ongeschikt maken EN duizenden vogels per jaar uit de lucht meppen met je gigaturbines. Als je ergens anders OOK bestaand Natura 2000-gebied aantast met een werkeiland, dat je dan omdoopt tot een rif met compensatie-voedsel voor eenden.

Vinden ingenieursbureaus leuk, zo houdt Nederland zich aan de slag. En zo bouwt ook Natuurmonumenten met bodemberoerder Boskalis en Van Oord haar eigen eiland in het Markermeer.

De beller is sneller

De beller is sneller: 030 693 7700, ik bedankte voor deze club toen ik hun geldgeile ware aard ontdekte, na lid te zijn vanaf het eerste Vogelaartje. Schaamte op jouw Ruud van Beusekom, schaamte op jouw Bernd de Bruin en al dat Linksche Thuigh daar met hun waan van de Moral Higher Ground.

Terwijl er helemaal geen rif nodig is voor die quaggamossel, sterker nog: ook zonder zo’n eiland kan die toekomstige eilandlocatie al een voedselgebied zijn voor vogels. Dus dan maak je nog een extra gebied ongeschikt, ook voor de vis die er leeft. Dus een extra eiland op een locatie dat al potentieel voedselgebied is voor de soorten die je met je turbines uit de lucht mept.

Vogelbescherming Nederland gebruikt die toppereend (en de visdief) normaliter als procedurebeestje om vissers van het IJsselmeer te jagen, maar steunt deze operatie stilzwijgend. Boeren en vissers zijn klassevijanden van dat Linksche Thuigh in Zeist.  Maar de windmaffia zijn ze weer vriendjes mee, vanwege de subsidies en consultingopdrachten.

De turbinelocatie, met dood te meppen krooneenden en zaagbekken

De turbinelocatie bij Makkum, met dood te meppen krooneenden en zaagbekken

De turbine-locatie met voorbij vliegende krooneend en rustende zwanen

De turbine-locatie met voorbij vliegende krooneend en rustende zwanen, straks lekker doodgemept door windturbines met goedkeuring van de milieubeweging die het Energieakkoord steunt. Die houden zich hier nu stil.

Sandwich-strategie
Kort samengevat: je mag in Nederland gewoon beschermde dieren bij duizenden doden en natuurgebied vernielen, als de overheid je plan maar steunt. En dan krijg je ook nog 60 miljoen euro subsidies per jaar toegeschoven. We zagen het al bij de turbines in natuurgebied het Robbenoordbos gebeuren, waar EZ-ambtenaren met papieren sofisme legaal maken, wat normaliter illegaal zou zijn.

MER-rapportages zijn volledig theoretische oefeningen, los van de ecologische realiteit. Je mag per project bijvoorbeeld maximaal op 1 procent van de aanwezige populatie een negatieve invloed hebben. Je kunt dan op papier wat parameters schuiven. Of past de sandwich-strategie toe. Eerst 1 helft met 0,9 procent en dan de volgende helft met 0,9 procent. Enzovoort. Die sandwich-strategie blijkt deze MER-commissie dan ook te adviseren:

MER beveelt de sandwich-strategie aan die de overheid ook succesvol toepast bij de Noordzee

MER beveelt de sandwich-strategie aan die de overheid ook succesvol toepast bij de Noordzee waar zandwinning, wind-industrie en olie-exploratie altijd vrij spel krijgt en men de groene rekening afschuift op vissers

Dit is de MER-commissie, we moeten nog even hun belangenverstrengeling natrekken

dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. G.P.J. Draaijers (secretaris)
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
mw. drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter)
dhr. ing. R.L. Vogel

Energie-industriegebied Ijsselmeer

Energie-industriegebied Ijsselmeer

...zo ziet dit er straks ook uit

…zo ziet dit er straks ook uit

Als de overheid je steunt, is alles geoorloofd, is de overheid tegen je, berg je maar
Je gelooft het niet, maar toch is het zo:  garnalenvissers moesten verbannen uit Natura 2000-gebied Noordzeekustzone vanwege ‘silhouetwerking’ die hun garnalenbootje zou opwekken bij wintergast de zwarte zee-eend. Dus dat die eend bang zou worden van de schaduw van een bootje op een halve kilometer afstand. Nee, ik overdrijf hier niet. Dit liet Ton IJlstra van EZ de wetenschap-op-bestelling-fabriek Imares en nog zo’n rapportfabriek schrijven.

Liefst 2 jaar lang juridisch gesteggel met de ambtenaren Ton IJlstra (EZ) die wetenschap bestelt bij Imares die in zijn reeds voorgenomen beleidsstraatje past.  Boeren moeten tot 10 kilometer van Natura 2000 aan stikstof-normen voldoen voor theoretische natuurschade aan stikstof-arme plantjes. Maar een windmolenaar mag IN natuurgebied gewoon direct aantoonbare schade aan beschermde vogels aanrichten: hij mag ze bij duizenden dood maken.

...er staat 'kwetsbaar gebied' maar voor de overheid gelden andere regels.

…er staat ‘kwetsbaar gebied, verboden toegang’. Dat geldt voor onschuldige bootjevaarders, sportvissertjes en recreanten.  Voor de overheid en de windmaffia gelden andere regels.

Nederlanders hebben te rooskleurig van onze overheid.
Ik hou me graag aanbevolen voor bewijs van het tegendeel. Maar: Onze overheid is een corrupte en leugenachtige entiteit met oligarchische trekken, waarom ik Nederland ook Italie aan de Noordzee noem. Althans op de dossiers waar ik enig verstand en ervaring heb. Een juriste die nu met de ‘positieflijst’ bezig is voor dierhouderij concludeert het zelfde (waarover later meer).

Liegen, gegevens verdraaien en wetenschap laten vervalsen bij een wetenschap op bestelling-instituut als Imares of gewoon wetenschapsfantasie ontwerpen, dat is de norm bij onze ambtenaartjes van Economische Zaken waar nu ook het Ministerie van Biodiversiteit onder valt. Nederland is soms net zo erg als Rusland, maar dan iets bedekter.

Als ze hun beleidje maar kunnen doorduwen. Het alternatief is dat RVO bij de eerstvolgende verkiezingen wordt opgeheven. Vervolgens mag enkel nog op industrieterrein zo’n turbine komen, want het is energie-industrie. En daarnaast zou een mentaliteitsverbetering in NL helpen: waar is de waarheidsliefde gebleven?

Duurzaam, een scheldwoord?
Ik ken voldoende goede mensen, waarom werkt het meest leugenachtige en corrupte spul bij onze overheid en niet zij? Ze serveren zo’n bericht als dit vast af met ‘waarom zo zuur’ of ‘ik heb er een goed gevoel bij’ of ‘die windmolenhaters’. Nee Anne de Groot, wij haten de leugen en wat jij als leugenachtige dief representeert. Wat mij betreft is ‘duurzaam’ straks een scheldwoord: wat ben jij……duurzaam!.

Duurzaam staat voor ecologische criminelen die failliete technologie doordrukken in natuurgebied, en die onder dreiging met overheidsgeweld hun medemensen bestelen. Poetin zou zulke mensen opsluiten. Maar wij zetten ze op een voetstuk. Raar landje, Nederland.