Selfie van een ‘posting’ en de reacties daarop

Pieter Lukkes achtergrond Throwing_money_at_wind_power

Pieter Lukkes.

Op 26 juli 2016 plaatste Hans Labohm een door mij geschreven artikel op Climategate.nl. Dat artikel bevatte een zestal hoofdpunten, te weten:

 1. Het in 2013 gesloten Energieakkoord gaat de Nederlandse huishoudens €72 miljard kosten.
 2. Desondanks ontbreekt het bij dit akkoord aan een “kassabon”. Dat wil zeggen dat er geen enkele garantie wordt geboden dat de gestelde doelen zullen worden bereikt. Bovendien wordt het akkoord niet onderbouwd door de absoluut noodzakelijke analyses van nut en noodzaak resp. die van de maatschappelijke kosten en baten.
 3. Het proces, dat Urgenda vanwege bepaalde tussendoelen in het Energieakkoord heeft aangespannen tegen de staat is bespottelijk want het gaat om een beïnvloeding van de temperatuur op aarde van 0,000045 0C in het jaar 2100. Dit is een nul-effect. De consequentie hiervan dat €72 miljard voor een groot deel wordt verspild; de grootste financiële aderlating in de geschiedenis van dit land.
 4. De minister van EZ erkent impliciet de juistheid van voorgaande punten maar wenst blijkbaar door te gaan met het spenderen van miljarden euro’s gemeenschapsgeld aan dit nul-effect.
 5. Dit alles kan gebeuren omdat de Kamers nalaten om een kwaliteitscontrole uit te oefenen op Energieakkoord en alles wat daaruit voortkomt. Het gevolg is een dramatisch democratisch tekort.
 6. Bijna alle politieke partijen gooien hun geloofwaardigheid te grabbel door alles te laten gebeuren.

Op dit artikel kwamen niet minder dan 98 reacties. Ruim voldoende dus om te mogen verwachten dat elk van de zes hiervoor genoemde hoofdpunten aan een genuanceerde screening zou worden onderworpen. Die 98 reacties komen weliswaar van slechts 23 personen – helaas uitsluitend mannen – maar ook dat is nog een voldoende groot forum om er een diepgaande beoordeling van het onderhavige artikel van te verwachten. Dit laatste is belangrijk want falsificatie behoort tot het wetenschappelijke bedrijf en voor elke auteur is het van belang te weten in hoeverre zijn bevindingen kritiekbestendig zijn.

Zoals zo vaak stelt de werkelijkheid ook hier teleur. Teleurstellend is namelijk dat slechts enkele deelnemers ingaan op de inhoud van het artikel. Pogingen tot falsificatie ervan ontbreken.

Betekent dit dat mijn artikel daarmee als het ware peer-reviewed is en met glans door de test is gekomen? Helaas niet. Want voor de kritische buitenstaander is het wel erg moeilijk om de waterval van reacties serieus te nemen. Die reacties boeten niet alleen in waarde in omdat zij geen betrekking hebben op het oorspronkelijke artikel, maar ook omdat ze nu al jaar en dag voorspelbaar zijn. Dat komt omdat steeds opnieuw dezelfde onderwerpen en standpunten terug komen. Armoe is hier dus troef.

Hoe komt dat? Wel, de hoofdoorzaak is dat de deelnemers zich niet richten op de inhoud van het aangeboden artikel maar op elkaar. Dit geeft in het algemeen gesproken aan handige debaters de kans om de hele discussie naar hun hand te zetten. In het onderhavige geval behoort zo’n handige persoon tot de groep die de 98 reacties heeft voortgebracht.

Goed beschouwd is het simpel om de discussie te laten ontsporen. De clou is dat je het initiatief neemt en ook vasthoudt. Daarvoor is het nodig om de discussie als eerste te openen en dan meteen iets uitdagends te poneren. Stel er rijdt een doodgewone personenauto voorbij. Onze toonzetter zal dan roepen dat het gaat om een cabriolet met dakkoffer. Dat is voldoende om de rest van de groep af te leiden van het eigenlijke onderwerp en te laten reageren op die auto met/zonder dakkoffer. Zodra de discussie over dat onderwerp dreigt uit te doven zal hij een volgende steen in de vijver gooien met hetzelfde effect. Ook dat is simpel, want nu kan gebruik worden gemaakt van de aloude wijsheid dat een dwaas meer kan vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.

Zelfs als hij het helemaal niet meer weet, dan kan hij altijd nog roepen om een wetenschappelijke onderbouwing van het gestelde. Die onderbouwing kan zelden in kort bestek worden gepresenteerd, en mocht de tegenstrever daar toch toe in staat zijn, dan ontken je de juistheid van zijn inbreng. Aldus hou je zelf het initiatief en hou je anderen aan het werk. Zolang de bal elders ligt kun je rustig achterover leunen.

In het hier beschouwde geval leverde onze spelbepaler 25 van de 98 reacties om de “discussie” op gang te houden. Dat was dik voldoende om de essentie van het artikel, dat hem waarschijnlijk onwelgevallig was, de mist in te laten gaan. Met dank natuurlijk aan zijn mede-discussanten, die zich steeds opnieuw hebben laten verleiden om op zijn stenen in de vijver en niet op de inhoud van het oorspronkelijke artikel te reageren.

Natuurlijk heeft dit niets met wetenschap te maken maar alles met een herhaling van zetten; tot vervelends toe. Na afloop rest leegte.

Aan het einde van mijn straat is een mooie groene plek. Daar staan een paar leugenbankjes. Ter plekke vindt bijna dagelijks een samenscholing plaats van wat oudere mannen. Die voeren diepgaand overleg over de toestand bij de buren, resp. in de buurt en in de wereld. Als U het mij vraagt dan is dat de ideale soort plek waar een groot deel van de deelnemers aan de “discussie” naar op zoek moet gaan.

En nu? Nu is het goed als elk van de betrokkenen nagaat of bovenstaande schoen hem past. En tenslotte moeten ze niet boos zijn op degene, die hun een spiegel voor houdt, want selfies zijn zelden flatterend.

Naschrift

Temperatuurverschil

Een van mijn respondenten wilde weten met hoeveel graden de aarde minder zal opwarmen als alle landen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs ( 2015) zullen nakomen. De bekende Deense onderzoeker Bjørn Lomborg heeft berekend wat het effect zal zijn van de tot 2030 te nemen maatregelen. (Lomborg: Impact of current climate proposals, 2015.) Hij komt tot de conclusie dat al deze maatregelen in het jaar 2100 de temperatuur op aarde met minimaal 1/20e en maximaal 1/6e graad Celsius zullen beperken. Dat is zo weinig, dat geen mens het zal merken. Maar dat onmerkbare temperatuurverschil zal wereldwijd zo onnoemlijk veel miljarden kosten dat je verstand er bij stilstaat.

 

Door |2017-10-07T11:58:25+00:0011 augustus 2016|35 Reacties

35 Comments

 1. Antonio 11 augustus 2016 om 09:03 - Antwoorden

  Kunnen we niet gewoon met z’n allen afspreken dat we ons niet meer uit de tent laten lokken door dit soort types (geen idee over wie de heer Lukkes het heeft natuurlijk) door niet meer te reageren op hun reacties? Voor dit soort mensen gaat de lol er dan snel af en gaan de discussies hopelijk weer over de inhoud. Is dat een idee?

 2. Ton 11 augustus 2016 om 09:05 - Antwoorden

  Pieter, hulde!
  Die reageer-diarree onder ieder artikel waar de naam Hans Labohm bij betrokken is hangt me danig de keel uit. Dat er trollen zijn die steeds weer dezelfde trom roeren is zielig. Dat er dan weer steeds dezelfde reacties op komen maakt dat ik de reacties oversla. En dat is jammer, want soms staat er echt nuttige (toevoegende) informatie in.
  Dus, stoppen met die onzin!

 3. @R.Bijsterveld. 11 augustus 2016 om 09:19 - Antwoorden

  mr.Lukkes.
  Met deze blog ben ik het geheel eens. Ik zou het prima vinden als het aantal reacties per dag per persoon een limiet zou krijgen van b.v. 3 stuks per dag. Het aantal reacties op de 23 flut reacties zou dan ook sterk dalen , misschien ontstaat er dan iets van een discussie.
  Ik kan mij voorstellen dat er dan mensen reageren die er bij de huidige stand van zaken geen zin in hebben.

  • jvdheijden 11 augustus 2016 om 14:55 - Antwoorden

   @ R. Bijsterveld,

   Als je dat niet elk 2e blog zou herhalen, dan waren er een stuk minder reacties en ook minder of topic reacties

   • Frank van Vlierden 11 augustus 2016 om 15:10 - Antwoorden

    Dus hier reageren we niet meer op

 4. Jeroen 11 augustus 2016 om 09:27 - Antwoorden

  Pieter, sterk artikel. Ik vind jouw bemerking dat door al dat het voor kritische buitenstaanders wel erg moeilijk wordt om deze waterval aan reacties serieus te nemen ijzersterk. Ik denk dat eenieder gebaat is dat discussies zo breed mogelijk gevoerd kunnen worden en dat onze argumenten ook voor buitenstaanders kunnen worden gelezen.

  Wij kunnen als regeerders hier wat aan doen en dat is dan ook precies wat ik mij heb voorgenomen.

 5. Marc 11 augustus 2016 om 09:41 - Antwoorden

  Als het dan toch om de inhoud gaat, ik ben wel benieuwd naar een herberekening van die 72 miljard nu Dong voor 7,27 cent per kWh (exclusief aansluitkosten) een windmolenpark op zee gaat bouwen.

  • Boels 11 augustus 2016 om 10:06 - Antwoorden

   Dong krijgt ongeveer 3 maal de gemiddelde 2016 prijs:
   https://energy-charts.de/price_avg_de.htm
   De aanlandkosten van Tennet (staatsbedrijf) moeten blijken; er moet geleend worden (verhoging van de nationale schuld) en er wordt een greep in de staatskas gedaan middels toezeggingen.
   Het in de mottenballen zetten of sluiten van fossiele centrales gaat ook geld kosten; het is niet uitgesloten dat producenten een claim leggen bij de staat (die overigens in het verleden het omvallen van producenten heeft geborgd).

   • Marc 11 augustus 2016 om 10:37 - Antwoorden

    @Boels, je hoeft mij niet uit te leggen dat windenergie duurder is dan kolenstroom. Ik onderschrijf de verborgen kosten. Mijn opmerking ging ergens anders over.
    Overigens is SDE+ een garantieprijs. De subsidie is 7,27 cent minus de actuele stroomprijs. Dus de factor 3 is te hoog.

    • Ronel 11 augustus 2016 om 11:12 - Antwoorden

     …. en die “actuele stroomprijs” is regelmatig negatief. Dan is die factor 3 dus zelfs te laag.

    • Bleeker 11 augustus 2016 om 13:04 - Antwoorden

     Aanbesteding is ook goedkoper geworden door de kosten van de aanleg van de kabel apart bij Tennet onder te brengen. De 7,27 cent per Kwh is exclusief 1,40 per uur door Tennet ( http://fd.nl/ondernemen/1158929/dong-wint-tender-en-gaat-windpark-borssele-aanleggen ). Dit is een goedkoop truukje om de burger direct te laten betalen ipv via strooien met subsidies.

  • Hans de Pater 11 augustus 2016 om 12:55 - Antwoorden

   Marc

   Vraag dat eens aan de rekenkamer.
   Er is een goede verklaring voor maar dat is nu niet het onderwerp van deze discussie.
   http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/04/Stimulering_van_duurzame_energieproductie_SDE

 6. Ivo 11 augustus 2016 om 09:49 - Antwoorden

  Een van de punten (5) van de heer Lukkes gaat over de rol van het parlement. Er is geen formele instemming van de kamer nodig bij het energieakkoord, wel bij de hoogte van de SDE-heffing. Dat gaat per wet. Kan het nu voorkomen dat het kabinet uitgaven moet doen vanwege aangegane verplichtingen en de kamer niet instemt met een nieuwe wet met hogere tarieven? In dat geval zal het tekort (heffing-uitgave) uit de algemene middelen moeten komen.
  Klopt dit?

  • Ivo 11 augustus 2016 om 09:52 - Antwoorden

   Sorry, off-topic. Blog gaat over trollen

 7. David 11 augustus 2016 om 11:47 - Antwoorden

  Ook ik mag mij af en toe verheugen in een afgedrukt artikeltje op CG. Inderdaad valt dan op dat de reacties (vrijwel) niet gaan over de inhoud. Maar wel stel ik vast dat de gebruikte terminologie in andere reacties later opduikt. Toeval? Dat weet je nooit zeker.
  Nog een inhoudelijk opmerking:
  [5……..Het gevolg is een dramatisch democratisch tekort.] Ik stel voor te lezen: “Dit is het gevolg van een dramatisch tekort van de democratie”.
  Mijn echtgenote heeft mij verboden om in gezelschap het onderwerp klimaatverandering aan te snijden. Dat geeft namelijk een gemelijke stemming omdat het vooringenomen (religieuze) standpunten ontlokt. Mijn kennissen zijn ervan overtuigd dat de wereld naar de donder gaat (dat zie je toch om je heen) en dat alarmisme laten ze zich niet ontnemen. Wind is gratis en het waait altijd wel ergens.
  Kortom: de meerderheid heeft altijd gelijk. Politici die herkozen willen worden moeten daar gewoon rekening mee houden. Eindeloze herhaling maakt alles waar. Het aantal “volgers” van een blog is wat telt. Niks kennis, niks wetenschap.

  • jvdheijden 11 augustus 2016 om 14:53 - Antwoorden

   “Mijn echtgenote heeft mij verboden om in gezelschap het onderwerp klimaatverandering aan te snijden.”

   Heel verstandig van je vrouw, als je partner onzin begint te vertellen moet je daar wat van zeggen

   • Frank van Vlierden 11 augustus 2016 om 15:10 - Antwoorden

    Dus hier reageren we niet meer op

 8. Erik 11 augustus 2016 om 12:07 - Antwoorden

  Pieter,

  Het is goed te bedenken dat door herhaling op den duur iets duidelijk wordt. Het is dus onzin alleen de gevolgen van onzin te gaan bespreken. De terecht aangesneden vraag is waarom die 72 miljard, waarom willen sommigen dat zo graag over de balk gooien. Het is dan in bijna elke discussie legitiem om nog eens de onderliggende casus te memoreren.
  Ook natuurkundige inzichten veranderen, niet bij opwarmers, maar wel bij de rest van de wereld.

  • jvdheijden 11 augustus 2016 om 14:52 - Antwoorden

   Erik,

   “Ook natuurkundige inzichten veranderen, niet bij opwarmers, ”

   Inderdaad voor “sceptici” is de natuurkunde heel flexibel, voor de rest van de wereld wordt een kleine beetje onderbouwing nodig

   • Frank van Vlierden 11 augustus 2016 om 15:09 - Antwoorden

    Dus hier reageren we niet meer op

 9. jvdheijden 11 augustus 2016 om 14:48 - Antwoorden

  Ach Pieter,

  Waren er veel reacties en kreeg je je zin niet? Probeer een discussie te lijden en reageer dus zelf in de discussie.

  Mijn grote punt (en ik had inderdaad de eerste reactie) is dat jij meent dat de betalende partij niets gevraagd is.

  1, Je hebt gestemd
  2. Veel mensen zijn lid van de organisaties die de onderhandelingen hebben gevoerd.

  Je bent dus wel gehoord alleen wil je dat niet weten omdat het antwoord je niet bevalt.

  En 25 reacties later wil niemand dat inzien.

  Minder en meer inhoudelijke reacties? Vraag eens aan David of hij niet 100 keer wil herhalen dat klimaatwetenschap een geloof is en dat als je iets maar vaak genoeg herhaald dat het vanzelf waar wordt.

  Dus zoals Dick Thoenens wel eens heeft gezegd “scepitici” hebben wetenschappelijke en zakelijk onderbouwde argumenten. Dan wordt het misschien nog wel eens wat met de discussie op climutgeet.nl

  • Frank van Vlierden 11 augustus 2016 om 15:03 - Antwoorden

   Dus hier reageren we niet meer op.

 10. Anton Smit 11 augustus 2016 om 16:57 - Antwoorden

  Goed punt, dat laat zien hoe handige reageerders een discussie naar hun hand kunnen zetten (al kan dat in sommige gevallen zeer zinvol zijn).
  Bij dit artikel staat: AUTEUR: HANS LABOHM, in kapitalen, gevolgd door “Een gastbijdrage van Pieter Lukkes”.
  Verwarrend. Dus wie is nu de auteur?

  • Bleeker 11 augustus 2016 om 18:53 - Antwoorden

   Oorspronkelijke auteur is dhr Lukkes. Hans post het onder zijn naam op CL.

 11. Hetzler 11 augustus 2016 om 20:30 - Antwoorden

  Pieter heeft het bij het rechte eind dat de aandacht steeds weer van het artikelonderwerp wordt verlegd naar andere zaken, die soms best nuttig en interessant zijn. Daarentegen, is het overschrijden van fatsoen en respect voor andere meningen weinig verheffend zoals deze reactie uit het eerste artikel van Pieter Lukkes.

  juli 26, 2016 11:50 am

  Peerke,

  ik zie niet in dat het verspeiden van leugens tot nut is van het algemeen

  Dus een andere mening is goed, leugens verspreiden niet, en dat de groenetekenkamer grootschalig leugens verspreid is duidelijk aan de stukjes agitprop die Jeroen Hetzler iedere keer weer verspreid

  • J van der Heijden 11 augustus 2016 om 20:45 - Antwoorden

   Jeroen,

   Jij vind het verspreiden van leugens wel iets wat tot nut is van het algemeen?

   • Frank van Vlierden 11 augustus 2016 om 22:02 - Antwoorden

    Dus hier reageren we niet meer op

 12. Turris 11 augustus 2016 om 20:53 - Antwoorden

  De punten 1 t/m 6 kort samengevat beantwoord door > Turris: juli 26, 2016 10:38 am:
  Het is schrikbarend als je becijfert (zoals Lukkes) wat het klimaatnut van het Energie-akkoord is en wat dit aanstaand energie-debacle gaat kosten (debacle omvang factor 20) in vergelijking met eerdere debacles bij grootschalige projecten zoals Betuwelijn etc.. Feitelijk is het Energie-akkoord de grootste politieke stupiditeit van de laatste 50 jaar. Dat Heijden en Vruggink dat Energie-akkoord verdedigen zegt iets over hun denkvermogen.

  • Frank van Vlierden 11 augustus 2016 om 22:21 - Antwoorden

   Het energieaccoord is inderdaad een drama. Zelfs al zou de toename van CO2 al een probleem voor het klimaat zijn, dan bieden de zogenaamde duurzame energiebronnen hiervoor geen afdoende oplossing. Het is onbegrijpelijk dat de initiatiefnemers met hun rug naar de hedendaagse samenleving zijn gaan staan en geen oog hebben voor de optimalisatie van de bestaande fossiele energiebronnen en kernenergie om hun (vermeende) probleem op te lossen. Als wereldwijd al het geld dat nu wordt besteed aan duurzame energieopwekking zou worden ingezet voor verbetering en optimalisatie van bestaande energiebronnen, en ontwikkeling van nieuwe energiebronnen met voldoende leveringsvermogen (hoge vermogensdichtheid, hoge energiedichtheid), dan zouden de CO2 doelstellingen binnen enkele decennia met gemak kunnen worden gehaald.

 13. Jeroen 12 augustus 2016 om 01:05 - Antwoorden

  Om terug te komen op de Urgenda-zaak. Je ziet dat de landsadvocaat hier een behoorlijk zware taak aan zal hebben. Het beroep tegen de uitspraak zal juridisch gezien niet eens zo lastig zijn. Maar de cliënt van de landsadvocaat is de overheid. En gezien de huidige coalitie zal de overheid hem -volgens mij- instrueren om vooral niet te hard in te gaan op de zaak, alleen al om de indruk te wekken dat de regering vooral het beste voor heeft met het klimaat.

  Het is dus absoluut niet een zaak van ‘vuren vrij’. De overheid zal altijd de indruk willen voorkomen dat ze niets geeft om het klimaat. En dat beperkt de landsadvocaat in zijn bewegingsvrijheid. Ziehier hoeveel problemen het oplevert dat de overheid beleidsdoelen vastlegt in civiele overeenkomsten. Gelukkig is Pels Rijcken een kundig kantoor.

  • jvdheijden 12 augustus 2016 om 08:41 - Antwoorden

   En natuurlijk heeft de landsadvocaat nog een klein ander probleempje, er zijn geen serieuze wetenschappelijke publicaties die twijfelen aan AGW.

   Maar dat kleine detail vind Jeroen niet zo belangrijk.

  • Turris 12 augustus 2016 om 12:48 - Antwoorden

   In het hoger beroep wordt bekeken of de lagere rechtbank op basis van feiten à charge en decharge een juist oordeel heeft gevormd. Ook wordt in hoger beroep vastgesteld dat de rechtbank zich niet ontvankelijk dient te verklaren te oordelen over de uitgevoerde kabinetspolitiek. Dat laatste zou in de lijn zijn met een eventuele cassatie bij de Hoge Raad, die zulks ongetwijfeld zal uitspreken, dat een rechtbank niet mag oordelen over de politiek, zoals de politiek niet over de rechtspraak mag oordelen. Dit hoogste rechtsprekend orgaan de Hoge Raad houdt dan enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. We zijn geen Turkije….. in NL. Het is gunstig voor de wetenschap en politiek dat dit proces in cassatie komt.

 14. Wiersma 12 augustus 2016 om 03:43 - Antwoorden

  Goed artikel!

  ” ….want het gaat om een beïnvloeding van de temperatuur op aarde van 0,000045 0C in het jaar 2100. Dit is een nul-effect. De consequentie hiervan dat €72 miljard voor een groot deel wordt verspild; de grootste financiële aderlating in de geschiedenis van dit land.
  De minister van EZ erkent impliciet de juistheid van voorgaande punten maar wenst blijkbaar door te gaan met het spenderen van miljarden euro’s gemeenschapsgeld aan dit nul-effect.”

  Hier staat je verstand idd bij stil.
  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een (klein deel van de) bevolking zo immens in decline is dat het een heel land/continent meesleurt in zijn idiocrazy?

  Voor de zoveelste keer: ik kan niks anders bedenken dan een zware lood-of kwik vergiftiging. Ik heb mensen verstandiger dingen horen zeggen op een LSD trip of in de film Idiocracy. Enige vorm van logica in een dergelijk beleid kan ik iig niet zien.

  “Kom, laten we de aarde redden, want die warmt misschien wel 0,00001 graad C op zo tegen 2100”. Kost een immense hoeveelheid geld maar dan heb je ook niks.
  Dit kan haast niet anders dan leiden tot de val van het Romeinse rijk 2.0

  Kan EZ niet (massaal het liefst) worden aangeklaagd hiervoor wegens ‘onbehoorlijk bestuur’ of ‘bestuurlijk wanbeheer’ oid?
  Een petitie of wat dan ook? Gedwongen opname het Pieter Baan Centrum?
  Of iets anders met witte jassen?
  Zitten er electrolytes in CO2 of zo?? Of juist niet??

  http://www.ifc.com/shows/comedy-bang-bang/blog/2015/03/10-things-idiocracy-got-right-about-the-future

  72 miljard gedeeld door 17 miljoen inwoners is trouwens 4.235 euro per inwoner.
  Dat is per gezin van 4 personen 16.941 euro.
  Hier kun je verborgen kosten van rente op (extra) staatsleningen nog bijtellen.

  En dat alles voor één extra molecuultje man-made CO2 per jaar welke een massa verhouding heeft in lucht van 1: 1.000.000, bij water 1: 1.000.000.000, en bij grond/rots/aarde/beton/huis/flat/asfaltweg/staal/steen: 1: ~2.400.000.000

  U leest het goed: een massa/aantal verhouding van 1 op 2,4 miljard.
  (moleculaire gewichten nog niet eens meegerekend want dan zou het verschil nog groter zijn. CO2 = 44, SIO2(zand) = 60, en rots/koraal CaCO3 = 100. )

  Als je moleculen even als het aantal mensen ziet die op aarde leven vergelijkt:

  Dat komt létterlijk neer op: 3 extra mensen per jaar op een totaal van 7 miljard.
  En dan met droge ogen beweren dat het nou juist deze extra 3 mensen/moleculen zijn die de aarde opwarmen, of overbevolken of zo. En dat er dus globaal triljarden moet worden geinvesteerd om dit ‘probleem’ aan te pakken.

  Dit is Idiocracy on steroids en die dan weer op een dubbele portie LSD na het drinken van een flinke beker kwik bij een ferme loodmaaltijd.

  En als het klimaat nou het enige probleem, was, nou nee, er zijn er nog wel een paar.
  Maar die zijn dan weer wél echt.

  https://www.ftm.nl/artikelen/burgers-hebben-alle-reden-om-boos-te-zijn

 15. ren 12 augustus 2016 om 07:35 - Antwoorden

  The heaviest snow in two decades blanketed Lesotho in late July 2016. The storm prompted the airlifts of at least eight tourists, and caused the deaths of several shepherds in the Joe Gqabi District Municipality, according to news reports.
  It was the heaviest snow since 1996, said Stefan Grab, a professor at the University of the Witwatersrand (South Africa). Twenty years ago, the snow would have lasted as long as a week in places. This year, he said, snow at altitudes at or below 1800 meters (roughly 5,900 feet) melted within a day or two.
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=88509

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK