Forum voor Democratie zet het partijkartel voor schut

Thierry Baudet in eurodebat (screenshot Nieuwsuur)

Thierry Baudet bij het debat over een parlementaire enquête naar de euro invoering (screenshot Nieuwsuur)

Waanzin van invoeren euro door niemand meer ontkend, maar enquete niet nodig?

In een beschamend Kamerdebat hebben de schuldigen aan het invoeren van de euro, maar vooral aan het nog steeds vasthouden aan deze voor Europa rampzalige muntunie, ervoor gekozen een volstrekt terechte parlementaire enquête tegen te houden. De invoering van de euro was een historische vergissing, de omwisselkoers van de gulden was véél te laag, u allen bent voor honderden miljarden benadeeld, maar VVD, PVDA, CDA en D66 vinden een enquête nergens voor nodig.

Het gaat er uiteraard om dat de verantwoordelijken Zalm, Kok en Lubbers uit de wind gehouden moeten worden. Dan liever breed uitpakken met een nietszeggende enquete naar een door de NS verbruide treinaankoop. Ja dat ding heeft de geschiedenis echt veranderd! Dus deze partijen vonden die enquête wel nodig en die naar het euroschandaal niet.

Als er iets het bestaansrecht van de nieuwe anti-kartelpartijen aantoont is het dit debat wel!

We zagen dus schaamteloos kartelgedrag, dat Thierry Baudet volkomen terecht als de oorzaak ziet van het dramatisch slechte bestuur van dit land de laatste decennia. Uw koopkracht is zeer sterk achtergebleven, de staat geeft een steeds groter deel van het door u verdiende geld uit, uw spaargeld en pensioen zijn tientallen procenten minder waard geworden, onze grenzen zijn opengegooid, onze industrie wordt uitgehold en onze staatsschuld is de facto (maar nog onzichtbaar op de rijksbegroting) ongeveer verdubbeld door de verschillende vormen van transfergelden naar de zuidelijke landen en het vastgestelde klimaatbeleid.

Elk debat over de EU, de euro, het klimaat- en energiebeleid en het immigratiebeleid wordt door het parijkartel al decennia onmogelijk gemaakt. Gesteund door de gezamenlijke mainstream pers en met name de immer trouw met het kartel heulende NPO. Ook het aanpakken van de publieke omroep zoals voorgesteld door het Forum en VNL is  hoofdonderdeel van het breken van het kartel.

Elk jaar wordt de eurocrisis erger, en onze schuld groter, zonder dat iemand een andere oplossing weet dan de snelle invoering van een federale staat van Europa. Die alleen helaas niemand wil, behalve de verdwaasde Eurofiele politieke elite in Brussel en Den Haag.

Enquete noodzakelijk om impasse te doorbreken
In één opzicht heeft het kartel gelijk: er is geen enquête nodig om vast te stellen wat er destijds gebeurd is:

 • Italie en Griekenland moesten van Frankrijk bij de EU om de zuidelijke landen de meerderheid te bezorgen en Duitsland (en Nederland ) blijvend te kunnen mangelen
 • De euro is ingevoerd omdat Frankrijk geen machtige D-mark wilde en de zuidelijke landen zo via de euro eindeloos in leven gehouden zouden worden
 • Ondanks dat alle zinnige topeconomen (binnenkamers) waarschuwden dat dit niet goed kon gaan zonder federale unie
 • Duitsland leverde zijn trotse Deutschmark in, in ruil voor de eenwording en uit schuldgevoel voor de oorlog
 • Duitsland wilde geen revaluatie van de gulden bij de invoering va de euro omdat dat een blamage voor de D-mark zou lijken
 • Nederland is akkoord gegaan met invoering van de euro tegen een 13% te lage koers voor de gulden, waardoor een flink stuk van onze welvaart werd vernietigd

Voor zover het doel van een parlementaire enquête waarheidsvinding is, is hij voor deze punten inderdaad niet meer nodig, want dit zijn inmiddels vaststaande feiten, die u op dit blog al jaren geleden hebt gelezen.
Nog niet bekend zijn de overwegingen van degenen die besloten over deelname van Nederland, en de hoogte van de inwisselkoers van de gulden voor de euro.

Die zijn belangrijk om te weten, omdat ze ons inzicht zouden kunnen geven in de reden waarom hun opvolgers op dit moment zonder enige rationele verklaring nog steeds vasthouden aan de euro muntunie en de steeds verder federaliserende EU.

Het zou de huidige politici ook een spiegel voorhouden, als hun voorgangers hun beweegredenen van destijds moeten openbaren aan de bevolking. Wat de huidige politici dus ook boven het hoofd hangt als de euro uit elkaar klapt (wat vroeger of later onvermijdelijk is). Wat hopelijk tot een meer verantwoorde opstelling van de politici zou leiden in deze essentiële kwestie, en een doorbraak in de euro-impasse.

Steun voor het Forum van SP, Partij voor de Dieren, PVV, VNL, SGP en CU
In het debat kreeg Baudet steun van bovenstaande partijen. Op SGP en CU na zijn dat natuurlijke bondgenoten van het FvD. Met name Van Bommel (SP), Thieme (PvdD) en Roos (VNL) hebben zeer actief bijgedragen aan de anti associatieverdrag campagne, en PVV en VNL hebben consequent het anti euro standpunt verdedigd. Maar de kern van het partijkartel VVD, PVDA, CDA en D66 heeft (nog!) ruim voldoende zetels om de enquête tegen te houden.

Andre ten Dam cr250Matheo Solution niet meer te negeren
Met gekromde tenen zat de bedenker van de Matheo Solution (TMS), ingenieur en jurist André ten Dam, op de publieke tribune het spektakel aan te horen. Op zich was het een mooie première: voor het eerst was TMS  (zij het versluierd) onderdeel van het Kamerdebat. Maar het totale onbegrip van de minister was dermate stuitend dat André de onderstaande vlammende brief schreef aan Dijsselbloem de de Kamerleden.

Een prachtig bewijsstuk voor de uiteindelijk onvermijdelijke parlementaire enquête over de rampzalige invoer en voortzetting van de euro muntunie! Al moet die misschien nog even wachten tot na de aanstaande instorting ervan…

 

Overgenomen van Follow The Money:

In een open brief aan minister Jeroen Dijsselbloem en de leden van de Tweede Kamer, roept euro-onderzoeker André ten Dam op tot het heroverwegen van de afwijzing van een parlementaire enquête naar de invoering van de euro.

Geachte heer Dijsselbloem, geachte dames en heren van de Tweede Kamer,

Op woensdag 1 februari was ik als politiek- en wetenschappelijk onafhankelijk euro-researcher op de publieke tribune aanwezig bij het Kamerdebat betreffende het Burgerinitiatief tot een parlementaire enquête over de invoering van de euro. Ik heb dat debat met belangstelling, maar van tijd-tot-tijd ook met verbijstering gadegeslagen.

Eurocrisis

De euro is, met de Griekse crisis in 2010, in een terminale coma geraakt en sindsdien wordt de munt kunstmatig in leven gehouden door middel van allerlei peperdure noodfondsen en een letterlijk waanzinnig rente- en euro-wisselkoers-verlagend ECB-beleid, dat voor Nederland zeer schadelijk is. Reden van de euro-ellende is, zoals algemeen bekend, dat de economieën van de eurolanden onderling veel te verschillend zijn om met elkaar succesvol een monetaire unie te kunnen vormen en daarbij een gezamenlijke eenheidsmunt te kunnen voeren

En juist de onmogelijkheid van onderlinge wisselkoersaanpassingen en rentedifferentiatie van het huidige one-size-fits-all/none Euro Pact werkt verstikkend voor alle eurolanden. Dat heeft sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2010 een onnoemelijk economische, financiële, sociale, humanitaire en politieke ravage aangericht. Van enig uitzicht op het economisch naar elkaar toegroeien van de diverse economieën op afzienbare termijn is geen sprake. Desondanks wordt er inmiddels al zeven jaar lang, met oogkleppen op en op een ‘wishful thinking’ wijze, maar voortgemodderd met de euro.

Zo stelde minister van Financiën Dijsselbloem in het Kamerdebat van woensdag jl. nog maar eens opnieuw dat de Eurogroep en de Trojka zo goed bezig zijn om de eurocrisis te bestrijden.

Volgens hem werkt het sinds 2010 gevoerde Trojkabeleid goed en heeft dat beleid de onderlinge verschillen (macro-economische onevenwichtigheden) tussen de eurolanden doen afnemen. Een ‘Plan B’ is totaal niet aan de orde, het ‘Plan B’ is immers ‘Plan A’, aldus de voorzitter van de Eurogroep.

Maar ik wijs er hierbij graag op dat uit de nodige praktijkvoorbeelden van de recente monetaire geschiedenis is gebleken dat landen in crisis, zoals de Zuid-Europese eurolanden inmiddels soms al 10 jaar lang, met de juiste aanpak er binnen pakweg 2 jaar weer bovenop geholpen worden. Deze aanpak houdt kortgezegd in:

 1. herschikking van de wisselkoers van zo een land tot internationaal evenwichtig niveau,
 2. het voeren van een rentebeleid passend bij de nationale economie van zo een land, en
 3. waar nodig, afboeking van onhoudbare staatsschulden tot een draagbaar niveau.

In de herstelfase die dan ontstaat is er ook een veel sterker politiek en maatschappelijk draagvlak voor de daarbij eventueel noodzakelijk door te voeren hervormingen.

Verder wijs ik er graag op dat nog vorige maand DNB-president Klaas Knot heeft gesteld dat de onderlinge economische verschillen tussen de eurolanden niet zijn afgenomen, zoals de heer Dijsselbloem beweert, maar juist zijn toegenomen.

En laten we eerlijk zijn, nadat een van de grootste supporters van de euro, Jospeph Stiglitz, vorig jaar daarvoor de moed heeft opgegeven, is er in de wereld ook geen sterveling meer te bekennen die nog meent dat de euro een goed idee is geweest en dat we daarmee op de huidige voet zouden moeten doorgaan.

Gelet op het bovenstaande zou het volgens velen een goed idee zijn dat de heer Dijsselbloem met zijn Eurogroep het euro-voortmodderbeleid zou staken. Het is meer dan de hoogste tijd dat zij zich met volle overgave gaan oriënteren op alternatieven.

The Matheo Solution (TMS)

Eén van die alternatieven is The Matheo Solution (TMS). Ondergetekende heeft die al in 2010 ontworpen en gepresenteerd. En getuige het Kamerdebat blijkt de heer Dijsselbloem daarvan ook gehoord te hebben.

Tijdens het Kamerdebat reageerde de heer Dijsselbloem immers, naar aanleiding van een vraag van de heer Joram van Klaveren, op het kernonderdeel van The Matheo Solution (TMS). Daarbij stelde de heer Dijsselbloem, kort gezegd, dat het TMS-systeem hetzelfde zou zijn als het Europese wisselkoerssysteem van voor de invoering van de euro, en daarmee kwetsbaar voor de mogelijkheid van valutaspeculatie.

Maar de heer Dijsselbloem heeft, met diens ambtelijke top, ‘The Matheo Solution (TMS)’ kennelijk nog steeds niet goed begrepen. Immers, omdat de euro in het TMS-systeem de énige valuta is voor alle eurolanden, is valutaspeculatie juist per definitie uitgesloten.

Op verzoek van diverse Kamerleden van uitlopende politieke signatuur licht ik ‘The Matheo Solution (TMS)’ regelmatig toe. Daarbij leg ik ook altijd uit dat ik me er zeven jaar geleden goed bewust van was dat valutaspeculatie – denk aan George Soros & het Britse pond – de achilleshiel vormde van het Europese wisselkoerssysteem zoals dat vóór de invoering van de euro bestond. Daarom heb ik het TMS-kernsysteem ontworpen in een structuur waarbij de euro voor alle eurolanden de enige valuta is en blijft. Het noodzakelijke wisselkoersmechanisme wordt dan gecreëerd, eenvoudigweg op basis van te introduceren nationale rekeneenheden. Deze nieuwe nationale rekeneenheden vormen dan tegelijk de basis voor het eveneens dringend noodzakelijke nationaal gerichte rentebeleid.

Het aardige is dat alle politieke groeperingen, zowel zij die ideologisch van mening zijn dat de euro moet blijven, als zij die vinden dat er weer nationale munten moeten komen, zich in ‘The Matheo Solution (TMS)’ zouden moeten kunnen vinden.

Maar ‘The Matheo Solution (TMS)’ is veel meer dan alleen een innovatief kernconcept. Het betreft een 10-punten plan waarmee álle aspecten van de eurocrisis kunnen worden aangepakt, en waarvan er sinds 2010 al vele gemeengoed zijn geworden. Het is de facto een blauwdruk voor een ‘Maastricht 2.0’.

Indien ‘The Matheo Solution (TMS)’ al ingevoerd zou zijn geweest, dan zou de eurocrisis zeer waarschijnlijk al lang en breed zijn opgelost. En veel van de ontstane ellende zou zijn voorkomen.

Het spreekt voor zich dat ik een en ander ook eens aan de heer Dijsselbloem en de leden van de Eurogroep nader zou willen toelichten.

Parlementaire enquête over (de invoering van) de euro

Dan het burgerinitiatief tot een parlementaire enquête over de euro.

Vooropgesteld, het is wat ongelukkig dat één van de drie initiatiefnemers daarvan, Forum voor Democratie (FvD), inmiddels een politieke partij is geworden en thans ook meedoet aan de komende Kamerverkiezingen van 15 maart. Maar dat neemt niet weg dat de Tweede Kamer dit burgerinitiatief op inhoud dient te beoordelen en te wegen. Dit initiatief moet in de aanloop naar de verkiezingen niet het politieke debat in worden getrokken, zoals een aantal Kamerleden tijdens het Kamerdebat meende te moeten doen.

Op inhoudelijke gronden kun je beargumenteren dat een parlementaire enquête over (de invoering van) de euro al-of-niet gewenst of noodzakelijk is. De regering heeft een punt dat er al heel veel bekend en terug te vinden is over de invoering van de euro en het voorafgaande (parlementaire) traject daarnaar. In het regeringsstandpunt van de hand van de heer Dijsselbloem is dat uiteengezet. Of alle indertijd daarbij betrokken politici (zowel de uitvoerende als controlerende) wel enig benul hadden wat een Europese one-size-fits-all valuta precies inhoudt, is overigens een andere vraag. De onlangs overleden oud-DNB directeur, André Szász, was op regeringsniveau betrokken bij het Verdrag van Maastricht en volgens hem hadden veel politici werkelijk geen idee.

Dit gegeven, gecombineerd met de in 2010 uitgebroken en nog immer voortdurende euro-ellende, zou mijns inziens meer dan voldoende reden zijn voor de gevraagde de parlementaire enquête over (de invoering van) de euro.

Bovendien heeft ook minister Dijsselbloem volgens NRC na afloop van het Kamerdebat kenbaar gemaakt dat hij een parlementaire enquête over (de invoering van) de euro prima zou vinden: dan is er tenminste voor iedereen duidelijkheid. En zo is het ook.

De Wisselverlieszaak

Maar dat is nog niet alles.

Er is immers één specifiek onderdeel dat de door het Burgerinitiatief gevraagde parlementaire enquête over de euro meer dan rechtvaardigt. En dat is het indertijd omruilen van de Nederlandse gulden voor de euro, de zogenoemde Wisselverlieszaak. Centraal hierin staat de onjuiste euroconversiekoers van de Nederlandse gulden en de desastreuze gevolgen daarvan. Op verzoek van het Burgerinitiatief heb ik dienaangaande het een en ander opgeschreven.

Het is bijzonder spijtig dat tijdens de parlementaire behandeling van het Burgerinitiatief deze kwestie nauwelijks aan de orde is gekomen. Ook minister Dijsselbloem heeft er in het regeringsstandpunt, verwijzend naar zijn ambtsvoorgangers, maar wat overheen geschreven.

Zoals ik in mijn bijdrage aan het Burgerinitiatief heb uiteengezet is de schade voor de Nederlanders als gevolg van de onjuiste conversiekoers (het Wisselverlies) structureel van aard en is deze in 2016 opgelopen tot ca. € 975 miljard, derhalve een schadebedrag van meer dan tweemaal onze nationale staatsschuld. Voorwaar geen klein bier en op zich al meer dan voldoende voor een parlementaire enquête, zou ik zeggen.

Een gevoelige kwestie? Jazeker, maar de Nederlandse burger heeft er na al die jaren recht op om te weten wat er precies is gebeurd en waarom dat zo is gebeurd.

Dat er in ieder geval naar de Wisselverlieszaak een diepgaand parlementair onderzoek zou moeten komen is evident, en daarvoor heb ik al jaren geleden gepleit. Voor een adequate waarheidsvinding is een parlementaire enquête daartoe de enig juiste methode.  En daarmee moeten we ook zeker niet langer wachten.

Ieder zichzelf respecterend en zorgvuldig handelend Kamerlid zou als onderdeel van de controlerende macht, naar mijn bescheiden mening, derhalve niet anders dan tot die conclusie moeten komen.

Ik roep daarom alle individuele Kamerleden van de fracties van PvdA, CDA, D66 en VVD (en waarschijnlijk ook GroenLinks) op om hun voorgenomen afwijzing van het voorstel van het Burgerinitiatief tot een parlementaire enquête over (de invoering van) de euro te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

André ten Dam

Onafhankelijk euro-researcher

www.TheMatheoSolution.eu

Door | 2017-02-06T16:32:11+00:00 5 februari 2017|17 Reacties

17 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 5 februari 2017 om 09:22- Antwoorden

  Een kwestie van tijd en Europa valt uit elkaar, maar in Den Haag blijven ze met oogkleppen op lopen..
  “In Frankrijk begint zo langzamerhand de verkiezingsstrijd voor de presidentsverkiezingen. De kandidate van het Front National, de Europarlementariër Marine Le Pen, wil haar verkiezingscampagne blijkbaar toespitsen op een mogelijke uittreding van Frankrijk uit de EU. Ze herhaalde nu haar aankondiging dat zij, mocht ze de verkiezingen winnen, zes maanden later een referendum over een “Frexit” – de uittreding van Frankrijk uit de EU – zal organiseren.”
  https://ejbron.wordpress.com/2017/02/04/verkiezingsstrijd-in-frankrijk-marine-le-pen-werft-voor-de-frexit/

  Benieuwd wat de stand van zaken zal zijn na de verkiezingen en daarmee de verschuiving van het politieke palet.

 2. Boels 5 februari 2017 om 10:51- Antwoorden

  NL en de EU is/wordt een loopgravenoorlog.
  Veel urgenter is de aanpak van de groene klimaatgekte.

 3. Scheffer 5 februari 2017 om 13:55- Antwoorden

  Forum voor Democratie is voorstander van meer investeringen in duurzame energie en voor uitgebreide investeren in energietransitie. Forumdusnie!
  https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/duurzaamheid-innovatie

  • Hugo Matthijssen 5 februari 2017 om 14:12- Antwoorden

   Zeker niet op stemmen.

   Weet iemand buiten de PVV nog een partij die tegen windmolengekte is?

   • John 5 februari 2017 om 19:29- Antwoorden

    VNL. Voor Nederland.

  • Chris Schoneveld 5 februari 2017 om 14:33- Antwoorden

   Zij zijn wel degelijk klimaatsceptisch maar niet tegen duurzame energie zolang die zichzelf kan bedruipen zonder subsidie. Dus het is een lange termijn visie.

   • Boels 5 februari 2017 om 15:34- Antwoorden

    Duurzame energie heeft niets te maken met een mogelijk klimaatprobleem. Het is slechts de inzet in de strijd tussen de multinationals Groen en Fossiel.

    • Erik 8 februari 2017 om 12:18- Antwoorden

     De energie van windmolens is niet echt duurzaam, omdat er enorm veel materiaal mee gemoeid is, dat nu staat te roesten op de Noordzee.
     Veel duurzamer zijn kolencentrales. nog voor duizend jaar voldoende kolen. Wel zorgen voor goede afvang van alle milieu belastende gassen. Niet het groene groei gas CO2, daarvan mag er nog wel wat meer in de atmosfeer.
     Met een handjevol centrales kun je heel Nederland van deze duurzame energie voorzien. We kunnen dan de natuur op de Noordzee weer herstellen door de molen skeletten weer te verwijderen.
     En we kunnen meer geld besteden aan ontwikkeling van schone kernenergie.

   • Wouter 5 februari 2017 om 16:30- Antwoorden

    Wie bedoel je met “ze”? VNL misschien (naast PVV die echt als enige de CO2 hoax begrepen heeft)? Of FvD? Die kan ik echter helaas niet op een klimaatsceptisch visie betrappen. FvD wil “belastingprikkels ..voor nieuwe energie”. Is die 100 miljard van Kamp aan oa. zwaaipalen nog niet genoeg weggegooid geld?

    • Léon 5 februari 2017 om 19:40- Antwoorden

     Ik heb aan VNL maar eens gevraagd wat nu precies hun standpunt is mbt. tot kernenergie, omdat daarover in hun verkiezingsprogramma niets is terug te vinden. Zelf zie ik namelijk veel heil in thoriumcentrales, hetgeen ik ook naar hen toe gemeld heb. Dit is wat Van Klaveren mij gaf als antwoord:
     “We delen uw visie mbt. kernenergie. Het zit bij ons zeker niet in het verdomhoekje.

     Verder werken windmolens niet als alternatief. Vandaar geen subsidie.
     Andere vormen (wel rendabel) mogen gefaciliteerd”.

     Dezelfde vraag heb ik (tot driemaal toe) aan FvD gesteld, maar die vinden het kennelijk niet nodig om daarop te antwoorden.

     Maak zelf uw keuze, zou ik zeggen!

 4. gerard d'Olivat 5 februari 2017 om 20:32- Antwoorden

  U moet niet zo moeilijk doen…u moet gewoon de stemwijzer invullen. Er is meer dan energie in het leven.
  Maar opgelet!! u zult zien dat er een relatie bestaat tussen het een en ander.
  En u zult zien wat u toch al dacht…

  • Davd Dirkse 5 februari 2017 om 22:19- Antwoorden

   Maar zonder energie houdt alles op…….

  • Boels 5 februari 2017 om 22:24- Antwoorden

   ” En u zult zien wat u toch al dacht…”
   Dat is bij voorbaat een valse profetie.
   Altijd beschikbare, betaalbare energie is noodzaak, elk ander idee is een neiging tot (zelf)moord.

 5. wim spaans 6 februari 2017 om 14:51- Antwoorden

  VVD, Pvd8, D66 en CDA (Omzigt) draaien een parlementaire Enquête over de Invoering van de plEURO de nek om. Helder en begrijpelijk.
  Datzelfde CDA zal straks in de 1eKamer slinks instemmen met het ratificeren van het Nee=Nee Oekraïne Verdrag. Broeder(m/v)moord, maar dat zagen we eerder.
  Diezelfde VVD werd door Theo bij de vorige verkiezingen nog de hemel in geprezen.
  Zie o.a.
  http://climategate.nl/2011/01/24/breaking-story-vvd-stopt-met-klimaatbeleid/

  Met de waan van toen begrijpelijk, als was ik daar ongelukkig mee. Maar vrijheid betekent ook te kunnen zeggen wat anderen niet graag horen.
  Helaas lieten Leegte en Nepperus zich afserveren door Henk Kamp en een schaterlachende MP.

  Mocht hier sprake zijn van voortschrijdend inzicht, siert dat. Temeer omdat de VVD zich heeft ontpopt als een jokkebrokpartij met een crimineel geurtje.
  In hoeverre het FvD een goed alternatief is inzake energietransitie en antropogene opwarming is nog niet duidelijk. Bij juridische Thierry en Theo Hiddema com suis is het nog niet uitgekristalliseerd, dus allemaal even mee drukken dan komt het vrijwel zeker goed.

  • Boels 7 februari 2017 om 10:04- Antwoorden

   “dus allemaal even mee drukken dan komt het vrijwel zeker goed.”
   En dan tovert men een klimaatlokkertje uit de hoed?
   Daar zou ik niet intrappen; men heeft het gevaar van de groene gekte gewoon niet onderkend, een typisch gevalletje alfa-niet-denken.

 6. Theo Wolters
  Theo Wolters 8 februari 2017 om 22:33- Antwoorden

  > Nederland moet opgeschoond worden !!

  Ik ben maar meteen met opschonen begonnen :-).
  Je ging me echt te ver off topic.

 7. gveldhuis 9 februari 2017 om 11:52- Antwoorden

  pfff, het kan altijd erger. Blij dat je het land hebt verlaten. hahha

Geef een reactie