De leuzen waarmee de CO2 broeikasgashypothese overeind wordt gehouden

Arthur 2 achtergrond co2_molecules

Arthur Rörsch.

Een samenvatting van bevindingen, nader in detail te verwoorden in de ‘Working Paper on the Rethinking of the Origin of the Earth Greenhouse Effect´.

(1) De theorie van het effect van een broeikasgas is gebaseerd op eenvoudige natuurkunde.

Gebruikelijke toelichting.

De basis is de waarneming dat lucht die infrarood straling (IR) absorberende moleculen (H2O en CO2) bevat, deze zullen opwarmen omdat zij lichtkwanten invangen waarvan de energie vervolgens wordt overgedragen als kinetische energie aan alle aanwezige moleculen, dat primair tot temperatuurverhoging van het gehele gasmengsel leidt (zonder op voorhand een ander koelingsproces in aanmerking te nemen) .

Weerwoorden.

(1a) Het fysische proces is niet zo simpel. De bij de absorptie betrokken golflengten van water en CO2 overlappen elkaar. Een hoeveelheid inkomende stralingsenergie kan maar één keer in een equivalente hoeveelheid kinetische energie worden omgezet, niet vermeerderd worden. In de atmosfeer treedt onder invloed van de zwaartekracht adiabatische expansie gepaard gaande met drukverlaging en afkoeling op. (Te berekenen met de eerste hoofdwet van de thermodynamica). De IR-actieve moleculen zetten ook weer kinetische energie in straling om, die wordt uitgezonden waarmede ook koeling in het gasmengsel wordt opgewekt. De wisselwerking tussen de golflengten van de IR actieve moleculen is ingewikkeld omdat onder invloed van druk- en concentratieveranderingen de breedte van spectraalbanden verandert en daarmede de wisselwerking van hun overlap.

(1b) De natuurkunde die aan de atmosferische wetenschappen ten grondslag ligt, is zeer ingewikkeld omdat de optredende fysische processen wiskundig slechts met niet-lineaire partiële differentiaal vergelijkingen kunnen worden beschreven, waarvan de uitkomsten alleen met behulp van computers kunnen worden gesimuleerd, waarop toekomstvoorspellingen worden gebaseerd. Door de wisselwerking tussen deze processen (complexe positieve en negatieve feedback invloeden) leidt deze wiskunde zelfs tot de zogenaamde ‘wet’ van de voorspelbare onvoorspelbaarheid van de uitwerking van de processen omdat zeer kleine veranderingen onverwachte gevolgen op een tijdschaal kunnen hebben.

(1c) We hebben te maken met een atmosferisch systeem waar een continue energiestroom doorheen loopt. Hierdoor krijgen de processen op grond van de tweede hoofdwet van de thermodynamica een andere uitwerking dan in een gesloten systeem dat naar een zogenaamde evenwichtstoestand met maximale entropie streeft. Er ontstaat een dynamische niet-evenwichtstoestand (met een zogenaamde entropie-‘sink’) die processen binnen bepaalde grenzen houdt, gekenmerkt door mechanismen van optredende zelf-regulatie tussen meerdere fysische processen die tegelijkertijd optreden.

(2) Zonder broeikasgassen zou de aardbol een ijsbal zijn.

Gebruikelijke toelichting.

De jaarlijks van de zon ontvangen stralingsenergie is onvoldoende om het aardoppervlak op de huidige gemiddelde temperatuur van 16 graden C te houden. De aanwezigheid van broeikasgassen is noodzakelijk om de afkoeling tot beneden het vriespunt te voorkomen.

Weerwoorden

(2a) De Aarde zou gedeeltelijk een ijsbal zijn maar ook oververhit raken. Zoals op de Maan het geval is, die dezelfde hoeveelheid zonenergie ontvangt. De oorzaak daarvan is de volledige afwezigheid van een gasatmosfeer. Gedurende de maan-dag bereikt de oppervlakte temperatuur aan diens equator +117 graden C; gedurende de nacht -178 graden C.

(2b) In aanwezigheid van lucht zonder broeikasgassen ontstaat echter een luchtuitwisseling tussen een door de Zon belicht deel en dat daarvan verstoken is, opgewekt door het temperatuurverschil die de overmaat ontvangen warmte aan de equator over het gehele hemellichaam herverdeelt. Op de waterplaneet zijn de zeestromingen bovendien van niet te onderschatten betekenis.

(2c) Op het zonbelichte deel van de Maan strijden twee stralingseffecten aan het oppervlak om een resultaat: De binnenkomende kortgolvige zonstraling die opwarmt, het uitgaande langgolvige IR dat door het oppervlak wordt opgewekt, die koelt. In afwezigheid van lucht zou hierdoor de evenwichtstoestand van + 117 graden C worden bereikt. Is er wel sprake van bovenstaande lucht dan wordt deze ook opgewarmd. Deze gaat opwaarts stromen en daarbij eveneens afkoeling veroorzaken. Laatst genoemde proces draagt bij aan het verlagen van de oppervlaktetemperatuur en de onderliggende ondergrond. Waardoor deze volgens de wet van Stefan-Boltzmann minder stralingsenergie verliest. Het netto effect is dat meer warmte afkomstig van de Zon aan het oppervlak en in de ondergrond wordt vastgehouden. Dit veroorzaakt met de luchtuitwisseling tussen een belicht en onbelicht deel een ‘broeikaseffect’ voor het hemellichaam als geheel, dat wordt opgewekt door de warmtewinst die aan de equator wordt opgewekt, zonder aanwezigheid van IR-actieve moleculen.

(2d) De lucht stroomt aan de bovenkant van deze atmosfeer van het belichte naar het onbelichte deel en aan het oppervlak in de omgekeerde richting. (Wet van behoud van massa).

Indien de lucht IR-actieve moleculen bevat, zoals op Aarde het geval is, wordt in de bovenstroom hierdoor een uitstraling naar het heelal opgewekt, waardoor in het systeem als geheel een afkoeling wordt veroorzaakt die het gemiddelde van de potentieel extreem optredende temperaturen verandert.

(3) De temperatuurstijging van de atmosfeer gedurende de vorige eeuw kan alleen verklaard worden door de verandering van de CO2concentratie in de atmosfeer.

Gebruikelijke toelichting.

Deze is gebaseerd op de in (1) en (2) weergegeven toelichtende voorveronderstellingen zonder de weerwoorden in aanmerking te nemen.

Weerwoorden.

(3a) Hierbij wordt voorbijgegaan aan de waarnemingen op een geologische tijdschaal over temperatuurschommelingen die worden toegeschreven aan kosmische verschijnselen die de hoeveelheid zonenergie die het oppervlak kan bereiken, modificeert. Men herkent in deze schommelingen als oorzaak tenminste zes (sinus-vormige) cycli met verschillende golflengten die elkaar overlappen. Indien twee cycli gelijktijdig een stijging vertonen zal de temperatuur boven gemiddeld stijgen, indien het omgekeerde het geval is, dalen. Het netto effect op een bepaald tijdstip hangt af van de bestaande faseverschuiving tussen de cycli en hun golflengten die sterk uiteenlopen tussen miljoenen jaren en delen van eeuwen.

(3b) De stijging van de temperatuur gedurende het tweede deel van de 20ste eeuw en de stabilisatie daarvan in de eerste decennia van de 21ste kan theoretisch worden verklaard door het netto effect van de cycli waarin tenminste één aanvankelijke een stijgende en daarna een dalende tendens vertoonde.

(4) De stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer kan uitsluitend aan toenemende humane emissie worden toegeschreven.

Gebruikelijke toelichting.

CO2 afkomstig uit fossiele brandstof heeft een andere isotoop 12C/13C samenstelling dan afkomstig uit de oceanen en daaruit kan een ophoping van het eerste worden afgeleid.

Weerwoorden.

(4a) Het verschil is klein en waarnemingen hebben een behoorlijke foutenmarge. Voorts ook huidige levende planten die CO2 produceren hebben de zelfde isotoop samenstelling als die geproduceerd door fossiele brandstof. De Aarde is ‘groener’ geworden.

(4b) De toelichting gaat grotendeels voorbij aan de natuurlijke anorganische CO2-cyclus met de equatoriale wateren als bron en de poolgebieden als ‘sink’ die het naar de diepzee afvoeren waarin het een verblijftijd van ruim 1000 jaar heeft. De drijvende kracht achter deze cyclus is de lagere pH en hogere temperatuur van de equatoriale wateren, waardoor een partiële dampspanning in de atmosfeer wordt opgewekt in vergelijking tot die aan de polen. Een verstoring van deze cyclus zou op zich zelf een achterblijven van extra CO2 van humane oorsprong kunnen verklaren. Zie verder 5.

(5) De oceanen dreigen te verzuren door de stijging van het CO2 (‘koolzuur’) in de atmosfeer.

Gebruikelijke toelichting.

Indien de partiële dampspanning van CO2 in de atmosfeer stijgt zal er meer in de oceanen oplossen en dit een pH-verandering in ‘zure’ richting teweeg brengen.

Weerwoorden.

(5a) Dit zou zeker het gevolg zijn bij drukverhoging zoals die wordt toegepast bij het produceren van CO2 verrijkte ‘Spa’. Draaien we de fles open dan ontsnapt de CO2 echter snel. De atmosfeer vertoont adiabatische expansie die ook een invloed op het oplossen uitoefent. Voorts, de potentiële dampspanning boven een waterlaag wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de pH van die laag. Zie de uitleg onder (4b).

(5b) Het is een misvatting dat de pH van de oceanen uitsluitend door de werking van de CO2-buffer zou worden veroorzaakt. Dit zou het geval zijn als geen andere zouten, positieve en negatieve ionen die de buffer in de (zoute) oceaan zouden beïnvloeden. De oceaan is daardoor niet ‘zuur’, (beneden pH 7) maar sterk ‘basisch’ (pH van de grootte orde 7.9 tot 8.2). Dankzij de aanwezigheid van Ca en Mg ionen die in de mineralen van de zeebodem worden vrijgemaakt.

(5c) De pH van de oceanen is aan het oppervlak op verschillende plekken verre van constant. Deze wordt beïnvloed door de opwelling uit de diepzee. Een theoretische berekening leert dat indien over een oppervlak zo groot als Nederland de pH 0.1 eenheid zou dalen, dit de huidige accumulatie van CO2 kan verklaren.

(5d) We hebben hierbij te maken met de verwisseling van een oorzaak-gevolg relatie. Het gaat om het effect dat lokale pH daling, de partiële CO2- spanning in de atmosfeer zal verhogen en niet omgekeerd.

(6) Alle waargenomen verschijnselen van klimaatverandering te samen genomen wijzen op een AGW (‘Anthropogenic Global Warming’).

Gebruikelijke Toelichting.

Deze ontbreekt. Het is een ad hoc uitspraak.

Weerwoorden.

(6a) Deze opvatting is gebaseerd op het verwijzen naar wetenschappelijke autoriteit van ‘reviewers’ die van vooringenomen stellingen uitgaan en deze ‘politiek’ uitdragen in ‘summaries for policymakers’ (SPMs).

(6b) Systematisch wordt voorbij gegaan aan de argumenten die fysisch en meteorologisch onderlegde wetenschappers te berde brengen, weergegeven in de bovenstaande weerwoorden, waarvan de essentie is dat men juist niet alle waargenomen processen met elkaar in verband weet te brengen wat betreft hun veronderstelde complexe interactie in de aardse atmosfeer.

(6c) Is de eindconclusie gerechtvaardigd dat de huidige consensuscultuur die vanuit het IPCC wordt verkondigd, het gevolg is van onvermogen van experts op een bepaald gebied, om over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken?

Door | 2017-10-08T14:51:04+00:00 31 maart 2017|74 Reacties

74 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 31 maart 2017 om 08:43- Antwoorden

  Beste Arthur
  Een mooie samenvatting bedankt

 2. Hetzler 31 maart 2017 om 17:25- Antwoorden

  @Beste Arthur Heel erg bedankt voor deze glasheldere uiteenzetting, die ook zeker zijn weg zal vinden naar mensen die aan het denken gezet willen worden.

 3. Arthur Rörsch 31 maart 2017 om 17:55- Antwoorden

  Hugo 31-3-2017 8.43 am
  Je was vroeg op en er vroeg bij. Jeroen iets bedachtzamer wellicht met 5.25 pm bericht. Binnen 12 uur leverde het betoog 13 duimpjes omhoog op terwijl het toch niet zo eenvoudig is. Ik zie één duimpje omlaag zonder argumentatie. Dat betreur ik. Mijn stelling in de wetenschapsbeoefening (en in de politiek ook wel) is: je leert meer van je opponenten dan van je aanhangers.
  Ik schreef dit blog als een soort proefballon in de verwachting kritisch commentaar te krijgen op elk van de weerwoorden op de ‘leuzen’. Om daarmede mijn voordeel te doen hoe de ‘working paper on the rethinking of the conceptual model of the earth greenhouse effect’ af te werken met alle mogelijke redelijke aandacht gevend aan het AGW alarmistische standpunt.
  Dit week-end nadert de rethinking zijn voltooiing om daarna meer officieel in wetenschappelijke kring voor commentaar te worden verspreid. Wie dat ook wil doen is van harte welkom en dan stuur het hele verhaal toe. Het is nog al lang geworden, niet zo zeer een ‘artikel’ met een nieuwe visie, als wel een ‘leerboek’ hoe je anders tegen waarnemingen kunt aankijken dan modieus is.

  • Hugo Matthijssen 1 april 2017 om 07:55- Antwoorden

   David
   Als je kijkt naar de sprekers dan is dit een windfeestje.
   Maar ik zal wel bevooroordeeld zijn.
   Tennet heeft grote belangen miljarden worden in zee geplaatst voor een heel klein beetje stroom.
   Darwind wil windturbines verkopen
   Van oord is nog maar net begonnen om de miljarden binnen te hengelen.
   Gijs van Kuik zou moeten weten dat lucht niet meer weegt als 1,3 kg per kubieke meter op zeeniveau en de levering afhankelijk is van de luchtsnelheid tot de 3e macht. Daardoor leveren windmolens de helft van de tijd minder dan 20% van het opgestelde vermogen.
   Nu de vraag at de rol van de landschap architect is zou die windmolens mooi vinden en graag willen inpassen in het landschap of net andersom?
   Beste David ik ben erg benieuwd naar je ervaringen.

 4. Albert Jacobs 31 maart 2017 om 19:52- Antwoorden

  Geen commentaar op het atmosferische deel van je betoog Arthur, maar het lijkt me dat geen overzicht van klimaatverandering compleet is zonder de eigenlijke oorzaken ervan te vermelden. Die zijn in oorsprong niet meteorologisch.

  Als een samenvatting van hoe de magnetische velden van de zon dynamo’s zich gedragen verwijs ik naar de Dejager / Akasofu / Duhau 2016 papier in Space Science Review “Een opmerkelijke recente ontwikkelingen in de zonne-dynamo” die het einde van de Grote Maximum van de zon markeert. Ze gaan zelfs zo ver om te suggereren dat de tachocline van de zon, “de oorsprong van zonnevlekken”, een soort pulsatie ondergaat die de convectie zone beïnvloedt.

  Maar dat is slechts de helft van het verhaal. We weten dat de zon niet onbeweeglijk in het centrum van het zonnestelsel zit, maar beweegt rond het centrum van het systeem in cirkelvormige patronen (SIM), die regelmatig of onregelmatig kunnen zijn (Charvatova). Een regelmatig cyclisch patroon is meetbaar, waar de regelmaat van de fasen ‘toevallig’ twee Gleissbergs lang is.

  Dan is er deze prachtige data van de Dansgaard / Oeschger / Heinrich / Bond effecten die Kwartaire klimaatveranderingen domineren en vorige maand benadrukt in Tzedakis’ artikel ‘Een eenvoudige regel om te bepalen welke solaire cycli leiden tot interglacialen’ (Nature 542 PP 427- 432).

  Tot slot is er het complexe systeem van planetaire conjuncties en opposities, alsmede de onregelmatigheid van de planetaire banen zelf, een actief onderwerp van berichten in de publieke Facebook-groep “Climate Change – Uitbreiding van Milankovitch Celestial Cycles en magnetisme” , volgend onderzoek van Wilson, Tattersall, Solheim en anderen in “Pattern Recognition in Physics” 2013/14, Special Issue 2, de Copernicus publicatie, verlaten door de uitgever, naar verluidt onder druk.

  Er is geen één factor in de variatie van de hoeveelheid zonnestraling op aarde ontvangen. Het is ook duidelijk dat over de geologische eons verschillende mechanismes hebben gedomineerd. Platentektoniek was een belangrijke factor in het verleden.
  De complexiteit zal een andere generatie van onderzoekers g voor enige tijd bezig houden. NASA moet nu wat vrije tijd om het aan te pakken als Trump hen nog wat geld laat.

  (Met mijn excuses voor mijn gewrongen Nederlands, dat na 60 jaar Engels begint te lijden.)

 5. Arthur Rörsch 31 maart 2017 om 20:06- Antwoorden

  David D 31-3-2017 6.15 pm
  Je bedoelt een symposium over de vogelgehakt molens.
  Niet helemaal OT. Een jaar of tien geleden schreef ik enige cynisch verhalen dat het nuttig zou zijn om deze molens elektrisch aan te drijven in plaats van een schijntje op te laten wekken. (1) De opgewekte windcirculatie zou het temperatuurverschil tijdens de dag-nacht wisseling kunnen verminderen (2) We zouden ze zo kunnen opstellen dat de draairichting van de aarde om haar as wordt omgekeerd. De windrichting zet zich daarbij af tegen de draaiing aan het oppervlak. Dit als bijdrage aan de oplossing van de toen begonnen economische crisis.
  Een deel van het verhaal dump ik ‘of topic’ (Stop the World I want to get off). Wellicht nog steeds leerzaam voor milieuactivisten onder ons.

  • David Dirkse 31 maart 2017 om 21:47- Antwoorden

   Ik ben vooral nieuwsgierig naar de onderbouwing en de sfeer.
   Vaak is het daarbij belangwekkender wat juist niet wordt gezegd.
   Om diezelfde reden heb ik ook een paar Urgenda bijeenkomsten bezocht, waar de bezoeker het klimaatalarmisme genadeloos krijgt ingepeperd.

   • Hugo Matthijssen 1 april 2017 om 07:57- Antwoorden

    Het is triest dat de KNAW nu in de hoek van Urgenda terecht komt.

 6. Hans Labohm 31 maart 2017 om 20:43- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Albert Jacobs (Canada).

  Geen commentaar op het atmosferische deel van je betoog Arthur, maar het lijkt me dat geen overzicht van klimaatverandering compleet is zonder de eigenlijke oorzaken ervan te vermelden. Die zijn in oorsprong niet meteorologisch.

  Als een samenvatting van hoe de magnetische velden van de zon dynamo’s zich gedragen verwijs ik naar de Dejager / Akasofu / Duhau 2016 papier in Space Science Review “Een opmerkelijke recente ontwikkelingen in de zonne-dynamo” die het einde van de Grote Maximum van de zon markeert. Ze gaan zelfs zo ver om te suggereren dat de tachocline van de zon, “de oorsprong van zonnevlekken”, een soort pulsatie ondergaat die de convectie zone beïnvloedt.

  Maar dat is slechts de helft van het verhaal. We weten dat de zon niet onbeweeglijk in het centrum van het zonnestelsel zit, maar beweegt rond het centrum van het systeem in cirkelvormige patronen (SIM), die regelmatig of onregelmatig kunnen zijn (Charvatova). Een regelmatig cyclisch patroon is meetbaar, waar de regelmaat van de fasen ‘toevallig’ twee Gleissbergs lang is.

  Dan is er deze prachtige data van de Dansgaard / Oeschger / Heinrich / Bond effecten die Kwartaire klimaatveranderingen domineren en vorige maand benadrukt in Tzedakis’ artikel ‘Een eenvoudige regel om te bepalen welke solaire cycli leiden tot interglacialen’ (Nature 542 PP 427- 432).

  Tot slot is er het complexe systeem van planetaire conjuncties en opposities, alsmede de onregelmatigheid van de planetaire banen zelf, een actief onderwerp van berichten in de publieke Facebook-groep “Climate Change – Uitbreiding van Milankovitch Celestial Cycles en magnetisme” , volgend onderzoek van Wilson, Tattersall, Solheim en anderen in “Pattern Recognition in Physics” 2013/14, Special Issue 2, de Copernicus publicatie, verlaten door de uitgever, naar verluidt onder druk.

  Er is geen één factor in de variatie van de hoeveelheid zonnestraling op aarde ontvangen. Het is ook duidelijk dat over de geologische eons verschillende mechanismes hebben gedomineerd. Platentektoniek was een belangrijke factor in het verleden.
  De complexiteit zal een andere generatie van onderzoekers g voor enige tijd bezig houden. NASA moet nu wat vrije tijd om het aan te pakken als Trump hen nog wat geld laat.

 7. C.W. Schoneveld 31 maart 2017 om 21:27- Antwoorden

  Medelezers, verlangen julie ook zo naar een gedetailleerd antwoord door onze geliefde HENK op elk van de 18 weerwoorden van Arhtur Rorsch?
  En meer serieus:
  Zou Hans Labohm, die Jan Paul Soest onlangs een van zijn favoriete opponenten in het klimaatdebat noemde, hem niet tot eenzelfde soort gedetailleerde antwoorden op Arthur’s weerwoorden kunnen overhalen?

  • Hans Labohm 31 maart 2017 om 22:09- Antwoorden

   C.W. Schoneveld,
   Je vertolkt mijn diepste gevoelens. Maar ik vrees dat de ervaring leert dat er een oorverdovende stilte volgt.

   • Henk 2 april 2017 om 15:51- Antwoorden

    Inhoudelijk antwoord opgegeten door de spam filter

    Kort samengevat Arthur is zeer slecht op de hoogte van de stand van de wetenschap op klimaat gebied

    De AGW theorie is gewoon onderbouwd door observaties

    http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-13-00047.1

    • Chris Schoneveld 2 april 2017 om 17:07- Antwoorden

     The observations are compared with two phase 3 of the Coupled Model Intercomparison Project model ensembles: one ensemble includes both natural and anthropogenic forcings [the twentieth-century (20C) ensemble] and the other ensemble only contains natural climate variability (the control ensemble).

     Henk, ze geven inderdaad een soort van onderbouwing maar da is nog geen bewijs of “overwhelming evidence” want de observaties worden vergeleken met modellen en, zoals je weet, gaan die modellen weer uit van een groot aantal aannames.

    • Andre Bijkerk 2 april 2017 om 19:21- Antwoorden

     Aardig artikel Henk, dank voor het delen. Er doen zich evenwel een aantal wenkbrauwfronsmomentjes voor.

     De data van het artikel gaat tot 2004, het inlevermoment is 2013. Wat hebben de auteurs in de tussentijd gedaan? Waarom hebben ze op enig moment niet even een actualisatie gedaan om verdere de kracht aan het betoog te geven? De laatste keer dat ik me een groot gat tussen data en publicatie meen te herinneren, bleek er sprake te zijn van “hide the decline“.

     Dan, de voorlaatste zin, de plaats voor de eindconclusie, geeft te denken:

     We found an insignificant decrease of the clear-sky OLR of −0.09 W m−2 decade−1 between 1982 and 2004 while the all-sky tropical OLR was reported to have increased by a value of ~0.7 W m−2 decade−1 from 1982 to 2004 (Andronova et al. 2009). This result is consistent with a decrease of the upper cloud cover;..

     Ik weet het niet hoor, maar het laat zich aanzien dat daarmee alle stelligheid over man made global warming/ greenhouse bla onderuit is gehaald. Het gaat hem slechts om een verandering in wolkendek.

     Ik ben trouwens voornemen deze studie op te nemen in een nog te produceren blog over een geheel andere verandering van de atmosfeer door menselijk toedoen (denk luchtvaart).

   • Henk 2 april 2017 om 16:05- Antwoorden

    En het idee dat de stijging van het CO2 nivo niet antropogeen zou zijn is helemaal onzin

    Dan zou er een CO2 snik op het land moeten zijn die exclusief antropogeen CO2 opneemt

    Ik wacht nog steeds op een kort en bondig antwoord op deze vragen
    http://sargasso.nl/kleine-ijstijd-op-komst/#comment-818139

    Behalve dat Arthur hier nog beweert dat de oceaan de bron is van het extra CO2 dus exclusief antropogene CO2 donk zou op het land te vinden moeten zijn

 8. Wiersma 1 april 2017 om 03:31- Antwoorden

  Stel nou, dat God toch bestaat. Is het dan niet prachtig hoe hij van een mix van mega krachten toch een -min of meer- redelijk stabiele leefomgeving heeft weten te bouwen?

  En ja, de atmosfeer speelt daar een super belangrijke rol in. Vooral- en met name water/gas/damp dan. Immers, de bandbreedte van water/damp is immens groot en werkt beide kanten op. ITT tot CO2, wat een one-trick pony is.

  Neem alleen maar de kleur van wolken. Die kunnen écht elke kleur van de regenboog aannemen. Rood, pimpelpaars, wit, zwart en zelfs mint-groen.
  Lig je net lekker aan het strand te zonnebakken: shit, een wolk voor de zon, koelt het gelijk af! Probeer dat maar eens met CO2.

  Co2 is onder normale omstandigheden ook altijd doorzichtig. Water/damp niet. Probeer maar eens een glasraam op te warmen met IR straling. Lukt niet tot nauwelijks. Of doe datzelfde maar eens met een zwarte muur/asfalt. Dat lukt wél.

  Doorzicht en weerkaatsing.
  Probeer maar eens een spiegel op te warmen met IR straling. Of simpel huishoud aluminium folie. Lukt ook niet/nauwelijks want nagenoeg alle straling wordt weerkaatst.

  Kortom: nagenoeg alle straling gaat dwars door CO2 heen.

  Waarom zijn negers, oude potkachels en autoradiatoren zwart, en ijsberen en koelkasten/units wit?

  De kleur zwart absorbeert weliswaar meer warmte, maar straalt het ook weer meer of makkelijker af. Daarom zijn autoradiatoren zwart en waren oude kachels ook altijd zwart.

  Ijsberen zijn wit omdat ze op die manier minder warmte afstralen. Mede daarom zijn koelkasten nagenoeg ook altijd wit (of metallic) maar hun warmte wisselaars altijd zwart.

  Ook dit is supermakkelijk simpel zelf te testen.

  Leg als het warm weer is, de zon schijnt, maar eens wat huishoudfolie op stoeptegels of zo. Laat maar even gaan.
  Voel na een uurtje of zo maar eens het verschil in temperatuur tussen bedekte en onbedekte tegels. Het is dus niet alleen massa wat warmte kan vasthouden, maar ook de mate van reflectie van het oppervlak.
  Omgekeerd werkt het ook: je kunt ook koude straling tegengaan vanuit de grond.

  Simpel glaswol isolatie met een alu coating zegt eigenlijk al alles.
  De glaswol voorkomt dat lucht kan stromen (convecteren) en de alufolie weerkaatst straling. (kou van onderen, warmte van boven)
  Stilstaande lucht is een heel goede isolator (zie dubbel glas) maar stromende lucht juist een goede convector (zie CV convectoren…)

  En laat nu net op aarde de lucht stromen…

  Stel je nou eens voor dat jij God was en een leefbare en duurzame planeet zou moeten ontwerpen. Had jij het dan anders gedaan? Nou, ik niet!

  Om maar eens wat zijpaden te nemen: hoe had jij radioactieve lekstraling aan gepakt? Of fijnstof? Of de bemesting van planten? Of regen? Of temperatuurcontrole/thermostaat binnen een bepaalde bandbreedte?
  Of zuurstof productie?

  Voor wie het wil zien: die hele atmosfeer op aarde zit waanzinnig knap in elkaar. En elk molecuul (water/zuurstof/N2/Co2 etc) lijkt exact te doen waarvoor het bedoeld is: create and sustain life.

  Maar niet alleen leven, maar ook nog eens duurzaam, zo duurzaam zelfs dat ook intelligentie mogelijk werd. Nou ja, sort of dan he?

  Maar met intelligentie ontstond ook macht. Wat je dan krijgt is dat een paar personen beweren de macht in handen te hebben en die gaan dan zelf voor God spelen. Door te zeggen dat er van alles mis is met die atmosfeer en dat dat onze schuld is. Of die van CO2.

  Maar even een open sollicitatie alvast.
  “Lieve God. Als u mij tzt tot U roept, en mij -uiteraard- tot hoofdopzichter aarde en omstreken promoveert, mag ik dan hier en daar wat gerichte blikseminslagen uitvoeren? Bijvoorbaat hartelijk dank!”
  Groetjes, uw W.

  Ach, en als ik het niet meer weet… dan George wel!

  https://www.youtube.com/watch?v=BB0aFPXr4n4

 9. Global Warning voor 'Global Warming marskramers' 1 april 2017 om 11:22- Antwoorden

  Feitenvrije politiek is zittende, en winnende macht.
  Zombie mensen, kiezen clowns als nep-leiders in nep-verkiezingen.
  Klaver (nog) iets met ‘groen’? – vooral veel VN-agenda. ‘mannetje is al jong door de globalisten gepamperd en geprogrammeerd – voor de opdracht.
  CO2-beleid gaat niet om klimaat, noch het milieu. Het is geo-politiek, en wel fascistisch:
  Klimaathysterie als breekijzer om natiestaten in de dwangbuis van de VN-Heilstaat te persen. Klimaathysterie om vrijheid en kapitalisme te uit te roeien en vervangen door het communistisch manifesto: atheïsme, OneWorldisme, Collectivisme, Singulariteit, Transhumanisme.

  “That is why together with corporate watchdog Corporate Europe Observatory we’ve produced this video exposing how lobby groups are pushing their agenda with TTIP and international climate talks.
  https://action.sumofus.org/a/ttip-climate-video/?akid=15768.6955949.5_Os0k&rd=1&t=1

  Wie profiteren? De Klimaattop in Parijs had (toevallig?) als sponsors o.a.: ExxonMobil, Shell en Monsanto.
  Komt heel de nazi-top, het WEF-Davos (deelnemer o.a. Exith Schippers), nog achteraan.

  Als de zombie-mens volhard wel de propaganda, pseudo-wetenschap, draaideur politiekers en nep-ngo’s te geloven – wordt de natte droom van de globalisten realiteit.
  De makke massa komt niet verder dan DWDD, dagbladen en Journaals niveau. Toegeven, qua volksmennerij is een top-prestatie geleverd.

  Het volstaat in de politiek (met een – kleine – meerderheid) elkaar gelijk te geven, feitenvrije denkruimte creëren, en schijngevechten voor de bühne.
  De ongemakkelijke waarheid wordt zorgvuldig vermeden:

  “At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.”
  https://www.intellihub.com/bottom-line-from-the-paris-global-warming-summit/

  “As was revealed during the Copenhagen negotiations, the global tax that the elite are pushing for will not even go to the UN to fight carbon dioxide,
  the evil life-giving gas that humans exhale and plants breathe.
  A leaked document obtained by the London Guardian during the summit exposed the fact that the tax will do directly to the coffers of the World Bank,

  Efficient formation of stratospheric aerosol for climate engineering by emission of condensible vapor from aircraft (David Keith, et. al.)
  GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 37, L18805, 5 PP., 2010
  http://verytopsecret.info/part-ii-bill-gates-published-plan-to-drench-the-earth-with-sulfuric-acid-5/

  Sindsdien hebben de eugenisten veel ‘progressie’ gemaakt; al onze universiteiten vissen als subsidie-junks naar de vette contract-research die de fascisten aanbieden. M.n. Twente, Wageningen, Leiden, en UvA liggen – in ons land – aan het voorspeen.

  Raytheon’s patent proposes reducing global warming by injecting aluminum, thorium and other metallic oxides in the 10 to 100 micron range into the stratosphere using jet exhaust. The US Navy patented another delivery method which forms artificially nucleated contrails from metal oxides with a 0.3 micron particle size.

  US House of Representatives by Dennis Kucinich to control geoengineering and related space technology. She reported:
  http://thehealthavengers.com/planes-spraying-climate-controlling-toxic-clouds-u-s-government-denies-they-exist/

  Congressional documents from 1978 prove that global climate engineering had already been deployed at least a decade prior to Dr. Kaplan’s statement.

  Dus.

 10. Arthur Rörsch 1 april 2017 om 12:28- Antwoorden

  Jacobs 31-3-2017 8.43 pm & Boels 31-3-2017 9.19 pm
  Het punt dat Albert maakt is in wezen vermeld in weerwoord 3a (kosmische verschijnselen).
  De bedoeling van de behandeling van de leuzen was niet een volledig overzicht te geven van de natuurlijke oorzaken van klimaatvariabiliteit maar om te laten zien dat in populaire discussies de argumenten heel vaak beperkt blijven tot wat al te gemakkelijk gebruikte kreten.
  Schoneveld 31-3-2017 9.27 am & Labohm 31-3-2017 10.09 pm
  Als je daarop wijst, ook bij voorlichting gevende wetenschappelijke instellingen, blijft de reactie meestal beperkt tot nog een andere bekende leus: the science is settled; de meerderheid van de experts is deze mening toegedaan. Lees nog maar eens het voorwoord bij een klimaatbrochure van de KNAW: Hoe het wetenschapsbedrijf werkt. Van Soest (en Henk) volgen dan in dit voetspoor dat zij als gezaghebbend zien en komen vervolgens niet verder met een degelijk argument. Helaas verwacht ik ook op ‘rethinking’ in eerste instantie deze onbeduidende reactie van KNAW, KNMI, IMAU.

  • Henk 3 april 2017 om 11:35- Antwoorden

   Je kunt die opmerkingen verwachten omdat jouw prosa niet onderbouwd is en geen enekele wetenschappelijke onderbouwing geeft van jouw punten. Bijvoorbeeld

   “Men herkent in deze schommelingen als oorzaak tenminste zes (sinus-vormige) cycli met verschillende golflengten die elkaar overlappen.”

   Onderbouwing?

 11. Arthur Rörsch 1 april 2017 om 12:30- Antwoorden

  Matthijssen 1-4-2017 7.55 am
  In vervolg hierop, naar aanleiding van je opmerking over de expertise van de KNAW sprekers.
  Naar mijn mening zijn velen slecht op de hoogte van van ouds bekende meteorologische verschijnselen. Sinds Buys Ballot (19the eeuw) of Hadley (18de eeuw) over atmosferische stromingsverschijnselen en stralingseffecten. Als we daar kennis van nemen wordt het raadselachtig waarom men nu zo strak vasthoudt aan een broeikasGAS theorie.
  Een aardige ervaring deze maand toen ook wij met rethinking bleken opnieuw het wiel aan het uitvinden te zijn met berekeningen over de bijdrage van de watercyclus om een broeikaseffect in stand te houden. Mijn medeauteur stuitte op de derde druk (1971) van M. Minnaert: De natuurkunde in het vrije veld. (De eerste druk 1941 stond in de boekenkast van mijn vader). Daarin worden al heel precieze metingen beschreven hoe waterverdamping en condensatie gedurende de dag-nacht wisseling hun werking zouden kunnen uitoefenen.

  • Boels 1 april 2017 om 16:14- Antwoorden

   De natuurkunde van ’t vrije veld (3 delen)(1937-1940)–Marcel Minnaert
   http://www.dbnl.org/tekst/minn004natu00_01/
   (PDF-format)

  • Hugo Matthijssen 1 april 2017 om 16:50- Antwoorden

   Arthur
   Dat is een bekend fenomeen ik denk dat de digitalisering selectief heeft plaats gevonden.
   En als vervolgens alleen via computers gewerkt wordt mis je belangrijke wetenschappelijke informatie.
   Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden maar we krijgen vierkante wielen als norm opgelegd. ( consensus in de klimaatwetenschap)

   Een goed voorbeeld is het boek de levensloop van de mens van prof. Lievegoed zijn gedachtengoed was belangrijk voor mijn studie.
   Als je dat boek leest en afzet tegen de huidige ontwikkelingen t.a.v de pensioenleeftijd dan zijn we wat dat betreft teruggevallen naar de middeleeuwen.
   https://www.bol.com/nl/p/de-levensloop-van-de-mens/666793181/

   Wat we dan ook zien is een lawine van computermodel gestuurde onderzoeken terwijl de objectieve meetbare werkelijkheid wordt verworpen.

 12. Bert Pijnse van der Aa 1 april 2017 om 12:34- Antwoorden

  @ hans Labohm,

  Hier nog de reactie van Jan Paul van Soest, naar aanleiding van een gelijksoortig verzoek vorige week mijnerzijds en de daaruit voortkomende mailwisseling :

  ” Climategate lees ik sinds hun smaadcampagne niet meer.”

  Met hartelijke groet,
  Jan Paul van Soest
  Partner van De Gemeynt:

  • Hans Labohm 1 april 2017 om 13:16- Antwoorden

   Bert,
   Jan Paul heeft klimaatsceptici met ‘saboteurs’ vergeleken en hen als leden van de ‘twijfelbrigade’ opgevoerd.
   Wie kaatst moet de bal verwachten. En als je niet tegen de hitte kunt, dan moet je uit de keuken blijven.
   Hij onttrekt zich aan de discussie. Dat vind ik jammer.

   • dwk 1 april 2017 om 13:29- Antwoorden

    Hans,

    ook als JPvS deelneemt aan de discussie onttrekt hij zich aan de discussie. Dat hebben we nu al zo vaak meegemaakt.
    Ik snap dat wel; immers sceptici morrelen aan zijn op angst gebouwde verdienmodel.

    Trouwens; uit betrouwbare bron weet ik dat hij wel degelijk mee leest. Dus laat hem maar eens de vraag beantwoorden hoeveel direct uit zijn adviespraktijk voortvloeiende uitstootvermindering wij kunnen noteren.

    • Boels 1 april 2017 om 13:54- Antwoorden

     Het zou mij niet verbazen als “hernieuwbare energie” in de nabije toekomst gezien gaat worden als een pyramidespel. Moet wel het gebruik van gezondverstand regel worden: baten minus lasten groter dan nul.

    • dwk 1 april 2017 om 14:29- Antwoorden

     Aan een piramidespel neemt men deel op basis van vrijwilligheid.

    • Boels 1 april 2017 om 16:06- Antwoorden

     “Aan een piramidespel neemt men deel op basis van vrijwilligheid.”
     Nee, zo’n spelletje blijkt pas achteraf “piramideaal” te zijn 😉

    • Hugo Matthijssen 1 april 2017 om 17:18- Antwoorden
    • dwk 2 april 2017 om 08:42- Antwoorden

     Eén ding hadden ze bij Hollandsche Wind goed begrepen: Ouderwetsch Innovatief luidt hun slogan.

     Ideetje voor een volgend beleggingsproduct: Noorderzon

   • Henk 3 april 2017 om 11:36- Antwoorden

    Hans,

    jij ontrekt je ook aan de discussie door nooit inhoudelijk in te gaan op kritiek, het lijkt alleen anders

 13. Arthur Rörsch 1 april 2017 om 16:07- Antwoorden

  In het algemeen over de behandeling van de leuzen.
  Zoals eerder opgemerkt, ik heb 1 meelezer gezien die een duimpje omlaag gaf, zonder echter een inhoudelijke reactie te geven. Waarom zwijgt deze? Is dit een teken aan wand dat er geen inhoudelijk bezwaar tegen de weerwoorden is in te brengen? Is er onder de 20 mensen die 31-3-2017 8.43 am wel een duimpje onhoog gaven, niemand die in deze kring voor advocaat voor de duivel wil spelen?
  Ik vraag dit omdat ik best wil overwegen om teksten te herzien als men daar in een fout weet te ontdekken of iets onterecht geformuleerd vindt. Het stuk is niet opgezet om onder hen die twijfelen aan de waarde van de CO2 broeikasGAStheorie meer medestanders te vinden. Met een verbeterde tekst zou daarmee de boer kunnen worden gegaan. Maar ik heb geen zin in publieke zelfpromotie. Bovendien heb ik mijn handen vol aan het afwerken van de rethinking en daarvoor aandacht in wetenschappelijke kring te zoeken. Discussiëren met iemand zoals Van Soest lijkt mij tijdverlies.

  • Henk 3 april 2017 om 12:01- Antwoorden

   Mijn reacties ontvangen altijd meer minnetjes dan inhoudelijke reacties.

   Geeft niet als je niet kunt toegeven dat je geen inhoudelijke reactie kunt geven dan is dat natuurlijk lastig. Ik denk altijd maar zo, hoe meer minnetjes hoe beter de post!

 14. Arthur Rörsch 1 april 2017 om 18:02- Antwoorden

  Ter nadere overdenking.
  We zouden ons met een paar mensen (Hetzler, Matthijssen, Dirkse, Boels, ErikN) die zich serieus in de broeikasGAS theorie hebben verdiept tot Bart Verheggen kunnen wenden de tekst over de leuzen op zijn blog te plaatsen met vriendelijk verzoek om commentaar.
  Een uitnodiging zou namens ons van Hans L kunnen uitgaan.
  Meerdere van ons kennen dit blog wel als nu ook niet direct een plezierig discussie forum maar het zou best interessant zijn om kennis te nemen van de reactie van de overtuigde aanhangers van de broeikasGAS theorie die zich voortdurend op dit blog manifesteren.
  Er zou een gedachtewisseling kunnen worden opgewekt tussen blogs waar gewoonlijk zeer uiteenlopende maar nogal eenzijdige opvattingen naar voren worden gebracht.

  • Hugo Matthijssen 1 april 2017 om 21:11- Antwoorden

   Beste Arthur

   Hans Custers schreef laatst de volgende tekst op dit blog.
   “Volkskrant schreef Martijn van Calmthout onlangs over een artikel in Nature Climate Change, dat de afname van het zee-ijs in het Noordpoolgebied in september voor een deel toeschrijft aan interne variabiliteit van het klimaat. Een conclusie die, althans voor mij, enigszins tegenintuïtief is”
   Waarna ik hem vroeg wat de wetenschappelijke waarde van
   “enigszins tegenintuïtief” is ?

   Zij reactie:
   Hans Custers | maart 27, 2017 om 14:10 |
   Hugo,
   Nee, dan kan ik niet. Ik heb dan ook nergens beweerd dat (mijn) intuïtie wetenschappelijke waarde heeft.

   Het heeft dan ook weinig zin om dit soort lieden te benaderen over serieuze zaken.

 15. Hetzler 1 april 2017 om 18:26- Antwoorden

  @Rörsch Het is een interessant voorstel, misschien ook om te toetsen welke rol wetenschap speelt en welke de rol is van, laten we zeggen, religieuze origine.

 16. Arthur Rörsch 1 april 2017 om 19:14- Antwoorden

  Jeroen, bekijk het blog van Bart Verheggen eens, en ook zijn zelf presentatie. Er spreekt een grote zelfverzekerdheid uit die mijns inziens een wetenschapper vreemd zou moeten zijn. En dat maakt een discussie zoals je zegt in dit opzicht interessant. Hij weet wel waar hij over praat.

  • Boels 2 april 2017 om 02:05- Antwoorden

   Verheggen verklaarde daar ooit dat waarnemingen niet zo belangrijk waren, de gegevens kwamen wel uit modelresultaten.
   Feit is overigens wel dat bij gebruikelijke statistische berekeningen voor het bepalen van gemiddelden en de standaardafwijkingen van zeer grote aantallen waarnemingen de meetnauwkeurigheid van minder belang is.
   Voor mijn gevoel is dat contra-intuitief en zou op zijn minst aanleiding moeten zijn om de fysische toepasbaarheid van deze technieken ter discussie te stellen.

 17. Hans Labohm 1 april 2017 om 19:27- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

  Arthur,

  Dat is een bekend fenomeen ik denk dat de digitalisering selectief heeft plaats gevonden.

  En als vervolgens alleen via computers gewerkt wordt mis je belangrijke wetenschappelijke informatie.

  Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden maar we krijgen vierkante wielen als norm opgelegd. ( consensus in de klimaatwetenschap)

  Een goed voorbeeld is het boek de levensloop van de mens van prof. Lievegoed zijn gedachtengoed was belangrijk voor mijn studie.

  Als je dat boek leest en afzet tegen de huidige ontwikkelingen t.a.v de pensioenleeftijd dan zijn we wat dat betreft teruggevallen naar de middeleeuwen.

  https://www.bol.com/nl/p/de-levensloop-van-de-mens/666793181/

  Wat we dan ook zien is een lawine van computermodel gestuurde onderzoeken terwijl de objectieve meetbare werkelijkheid wordt verworpen. .

 18. henkie 2 april 2017 om 00:57- Antwoorden

  Geachte Dr Rörsch,

  Mijn dank voor uw uitgebreide opsomming. Maar eigenlijk, naar mijn mening, is alleen punt 1b van belang.
  (1b) De natuurkunde die aan de atmosferische wetenschappen ten grondslag ligt, is zeer ingewikkeld omdat de optredende fysische processen wiskundig slechts met niet-lineaire partiële differentiaal vergelijkingen kunnen worden beschreven, waarvan de uitkomsten alleen met behulp van computers kunnen worden gesimuleerd, waarop toekomstvoorspellingen worden gebaseerd. Door de wisselwerking tussen deze processen (complexe positieve en negatieve feedback invloeden) leidt deze wiskunde zelfs tot de zogenaamde ‘wet’ van de voorspelbare onvoorspelbaarheid van de uitwerking van de processen omdat zeer kleine veranderingen onverwachte gevolgen op een tijdschaal kunnen hebben.

  Geen enkel model, geen ene studie die op dit moment deze vraag kan beantwoorden.
  En dus is het ten enen male onmogelijk om te zeggen dat 15 windmolens de gemiddelde temperatuur van deze aardkloot met 0.000000001 graad Celcius kunnen verminderen. Het is, zoals u terecht aangeeft, hubris.
  Met vriendelijke groet,
  gekke henkie

 19. Arthur Rörsch 2 april 2017 om 12:50- Antwoorden

  Henk 2-4-2016 12.57 am
  Dank voor deze reactie.
  De eerste atmosferische modellering stampt al uit 1963. Lorenz, Edward N. 1963. “Deterministic Nonperiodic Flow.” Journal of the Atmospheric Sciences 20: 130-41. http://eaps4.mit.edu/research/Lorenz/Deterministic_63.pdf . Ze kreeg grote bewondering in vele andere disciplines als voorbeeld hoe om te gaan met processen die slechts met niet-lineaire partiële differentiaal vergelijkingen zijn te beschrijven.
  Zij kreeg enige opvolging daarna met een reeks van artikelen van S. Manabe et al vanaf 1967. Deze kreeg zeker enige waardering: Manabe S. & R.J. Stouffer 1980. Sensitivty of a global climate model to an increase in the CO2 concentration in the atmosphere..J. Geophysic Res. 88 5529-5554. Maar de kritiek was (is nog steeds) dat de stromingsprocessen niet goed werden meegenomen, hoewel er nog steeds als gezaghebbend naar wordt gerefereerd. Leiding gevend werd daarna Akio Arakawa. Zie General Circulation Model Development: Past, Present, and Future, edited by David A. Randall, Burlington: Elsevier 2000.. Waarin één kritisch artikel pagina 659-720 Johnson, Donald R. “Entropy, the Lorenz Energy Cycle, and Climate”. Velen betwijfelen of het ooit mogelijk zal zijn dat er een betrouwbaar Global Circulation Model voor klimaatvoorspelling kan worden opgezet. Zelfs met de allergrootste in de toekomst te ontwikkelen super-super computers. Zij zijn gebaseerd op programma’s voor weervoorspelling die hoogstens een week vooruit kunnen kijken. Dat neemt niet weg dat er zeker vooruitgang te boeken kan zijn op het gebied van deelprocessen, bijvoorbeeld wolkvorming, een heel belangrijke factor in de klimaatvariabiliteit.
  Na Lorenz is zijn onderzoek in de atmosferische wetenschappen en de denkwereld die hij ontwikkelde een voorbeeld voor velen in andere disciplines geworden. Maar de manier waarop daarmee thans veelal in de klimaatmodellering wordt omgegaan (met name in IPCC rapporten) verdient geen schoonheidsprijs.

  • henkie 2 april 2017 om 23:51- Antwoorden

   Geachte Dr Rörsch,
   het ziet er naar uit dat wij het met elkaar eens zijn.
   Met vriendelijke groet,
   gekke henkie.
   Nee, niet Henk.

 20. Henk 2 april 2017 om 15:39- Antwoorden

  (1a) Het fysische proces is niet zo simpel. De bij de absorptie betrokken golflengten van water en CO2 overlappen elkaar.

  Dat is inderdaad gedeeltelijk waar, maar natuurlijk is de verminderde uitstraling van energie ook gemeten in de golflengtes die volgens de broeikasgas theorie ook te verwachten waren. Voorspelling gedaan en daarna ook gemeten (ik weet dat Arthur niet van meten houdt) en die energie moet ergens blijven (wet behoud van energie)

  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-13-00047.1

  Op de waterplaneet zijn de zeestromingen bovendien van niet te onderschatten betekenis.

  Een waterplaneet zou natuurlijk uiteindelijk bevriezen en het witte ijs zou natuurlijk de stralen van de zon beter weerkaatsen dan nu het geval zou zijn.

  ” Men herkent in deze schommelingen als oorzaak tenminste zes (sinus-vormige) cycli met verschillende golflengten die elkaar overlappen. ”

  Welke cycli? en hoe beinvloeden ze de temperatuur van de aarde.

  ” De stijging van de temperatuur gedurende het tweede deel van de 20ste eeuw en de stabilisatie daarvan in de eerste decennia van de 21ste ”

  Welke stabilisatie in de 21e eeuw?

  “De toelichting gaat grotendeels voorbij aan de natuurlijke anorganische CO2-cyclus met de equatoriale wateren als bron en de poolgebieden als ‘sink’ die het naar de diepzee afvoeren waarin het een verblijftijd van ruim 1000 jaar heeft.”

  De verklaring is natuurlijk heel simpel, we verbranden ongeveer 10 GtC per jaar aan fosiele brandstoffen, en de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt met ongeveer 5 GtC per jaar. Als je wilt aantonen dat de stijging van CO2 niet komt door de verbranding van fosiele brandstoffen dan moet je dus een koolstof sink vinden die per jaar 10 GtC exclusief antropogeen CO2 opneemt. Dus Arthur, graag die koolstof sink aanwijzen.

  “(5d) We hebben hierbij te maken met de verwisseling van een oorzaak-gevolg relatie. Het gaat om het effect dat lokale pH daling, de partiële CO2- spanning in de atmosfeer zal verhogen en niet omgekeerd.

  (5d) We hebben hierbij te maken met de verwisseling van een oorzaak-gevolg relatie. Het gaat om het effect dat lokale pH daling, de partiële CO2- spanning in de atmosfeer zal verhogen en niet omgekeerd.

  Dus dan ga je er van uit dat de stijging van het CO2 gehalte uit d eoceaan komt , jouw onbekende sink moet dus op het land te vinden zijn. Dus Arthur, wat is die sink?

  (6a) Deze opvatting is gebaseerd op het verwijzen naar wetenschappelijke autoriteit van ‘reviewers’ die van vooringenomen stellingen uitgaan en deze ‘politiek’ uitdragen in ‘summaries for policymakers’ (SPMs).

  Nee deze opvatiing volgt uit het feit dat de hoeveelheid energie in het systeem toeneemt omdat er door de extra CO2 in de atmosfeer minder energie wordt uitgestraald (zie 1)

  Samengevat een stukje broddelwerk zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Het is dan ook niet te verwachten dat ook maar iemand er van onder de indruk zou zijn. Jammer dat hier op de site alleen maar grouopthink heerst en er geen goede discussie mogelijk. Jammer dat “sceptici” geen inhoudelijk comentaar durven geven aan Arthur

 21. Arthur Rörsch 2 april 2017 om 17:00- Antwoorden

  Henk 2-4-2017 3.51 pm, en 4.05 pm
  Je verkondigt lariekoek. Door welke observatie is de AGW theorie onderbouwd?. Echt niet door de htpp referentie die je aanhaalt. Op je opmerking dat ik de litteratuur niet zou kennen ga ik als ad hoc statement maar niet in.
  Duidelijke misvatting is ook dat de land CO2 absorptie van overwegende betekenis zou zijn.
  Wel eens gehoord van de bijdrage van plankton? Daarop zijn de twijfels over de oorzaak van de toename van CO2 met 12C/13C isotoop verhouding gebaseerd.
  Met je referentie naar http://sargasso.nl/kleine-ijstijd-op-komst/#comment-818139, probeer je als trol de aandacht af te leiden van mijn issue over de leuzen die worden gebruikt om een mogelijk CO2 broeikaseffect in stand te houden.

  • Henk 2 april 2017 om 17:20- Antwoorden

   Arthur,

   Inderdaad moeilijk dat toegeven dat minder OLR tot opwarming zal moeten leiden.

   Verder kan jij gewoon nie.t kort en krachtig een tot een punt komen. Dus leg het me een keer gewoon in 5 zinnen uit waar al die antropogene CO2 blijft.

   Maar ik wacht pas 4 jaar dus ik kan nog wel 4 jaar wachten, een wetenschappelijke onderbouwing van je standpunt en een alternatieve verklaring voor alle metingen die zal nog veel langer op zich laten wachten.

  • Henk 3 april 2017 om 11:30- Antwoorden

   “Echt niet door de htpp referentie die je aanhaalt.”

   Ja wel, want de metingen bevestigen de reductie in OLR die er plaats zou moeten vinden op plaats van de broeikasgashyothese / de fysische eigenschappen van CO2. MAar als je een andere verklaring hebt dan hoor ik het graag!

   Arthur,

   Als jij 4 simpele vragne niet kan beantwoorden kan jij mij wel een trol noemen, maar een duidelijk kort, beknopt en onderbouwd antwoord ontbreekt nog steeds.

   Waar blijft de antropogene CO2??????

 22. Guido 2 april 2017 om 23:05- Antwoorden

  Beste Arthur,

  @3a en b: heb je daar wat meer informatie over? Zo te horen kan je een voorspelling doen over wat we de komende decennia kunnen verwachten qua temperatuur, de cycli zijn immers bekend? Alle voorspellingen op basis van zonne-cycli zijn niet uitgekomen, ook nu nog neemt de OHC toe terwijl de zon afneemt. Dat betekent uiteraard niet dat de zon geen invloed heeft, maar wel dat het niet de enige factor is. Die redenatie gaat uiteraard ook voor broeikasgassen op.

  @4a: de delta13C metingen zijn behoorlijk nauwkeurig, en de vergroening van de aarde zorgt ervoor dat de delta13C omhoog zou moeten gaan (minder negatief). In werkelijkheid neemt hij af in lijn met fossiele brandstoffen als bron, net als de zuurstofconcentratie waarmee de oceanen als bron niet aannemelijk zijn. Ik heb nooit zo goed begrepen waarom sceptici hier twijfel over proberen te zaaien (mijn interpretatie), het maakt m.i. vooral de rest van je verhaal minder sterk.

  Eén blik op de CO2 metingen van ijskernen zegt al heel veel: minstens 800,000 jaar is de concentratie niet boven de 290 ppm geweest en net als wij gaan ontbossen en fossiele brandstoffen gaan verbranden begint de concentratie te stijgen, de toename netjes in lijn met de uitstoot inclusief lokatie. Maar toch zou dat niet de oorzaak zijn? Of is je zinsdeel “kan uitsluitend” cryptisch bedoeld?

  Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor je punt 5

  • Henk 3 april 2017 om 11:32- Antwoorden

   ” Ik heb nooit zo goed begrepen waarom sceptici hier twijfel over proberen te zaaien”

   Dat komt uit het principe ABC (Anything but Carbon) en natuurlijk het werken in de echokamer die klimaat “scepcis” heet, je kunt iemand van jouw groep niet afvallen ook niet al zegt hij iets compleet belachelijks

 23. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 12:05- Antwoorden

  Guido 2-4-2017 11.05 pm
  Hartelijk dank voor de waarschuwing dat je de punten 2a en b onvoldoende sterk vindt en dit de rest van het verhaal minder sterk maakt. Het lijkt me dat ik een deel van jouw argumenten in ieder geval moet onderbrengen onder het hoofdje gebruikelijke toelichting.
  Eerst je vraag: is er meer informatie over de cycli? Daar moet ik even naar zoeken op mijn PC en kost wat tijd. Ik herinner me twee Duitse groepen die de cycli met fourrier analyse drie jaar geleden uit elkaar haalden en daar een reeks artikelen over hebben gepubliceerd.
  Voorts, er is menige scepticus die ook niet wil twijfelen aan de bijdrage van de humane emissie aan de accumulatie (Hans Erren bijvoorbeeld). Ik heb zelf echter twee fundamentele wetenschappelijk-technische bezwaren (die ik in dit stuk niet wil uitwerken dat niet als eigen inhoudelijke stellingname is bedoeld).
  Ten eerste het probleem van de ene balansvergelijking met twee onbekenden (eerder aan je voorgelegd) . (Sterkte van de bron en van de sink)
  Als biochemisch onderzoeker heb ik heel veel met isotopen als tracer gewerkt (P32, C14, J131, N15, Tritium) om pathways te analyseren. Het principe van het gebruik van een tracer is dat deze zich in het proces gelijk de bulk gedraagt. Voor C13/C12 is dat bij de CO2 assimilatie door planten, niet het geval. Maar in de anorganische pathways wel. Daarom de C13/C12 tracer is heel goed bruikbaar om het natuurlijke verloop van de anorganische cycli te volgen. En de resultaten zijn indrukwekkend om het transport Noordpool sink – diepzee – equatoriale opwelling in kaart te brengen (Sarmiento & Gruber 2006). Daarom, de ophoping van 13C/12C wijst in de eerste plaats op een verstoring van dit proces, bijvoorbeeld vergroting van de bron of verkleining van de sink. Het is duidelijk dat men met het verschijnen van fossiel CO2 in de atmosfeer hierin zelf een versterking van de bron ziet (10 GtC/j). Maar is die hoeveelheid groot genoeg om de oorzaak van de verstoring te zijn in een wereldwijde circulatie van 150 GtC/j?
  Ik bedenk dan zelf het volgende. Bekijken we een grote stad met veel verkeer waar de CO2 concentratie dientengevolge hoog is, in een groene omgeving, dan zien we beneden winds die concentratie snel dalen niet alleen door verdunning maar ook door de directe selectieve opname van de 13C/12C tracer door het groen. (Dit is van ouds bekend landbouwkundig onderzoek). Daarom, is de humane uitstoot in de atmosfeer wel zo groot dat deze de natuurlijke cyclus kan beïnvloeden? Of worden bron en sink op een andere wijze beïnvloed? (Bijvoorbeeld door pH veranderingen).
  Je argument over de verandering van de zuurstof kan ik niet direct volgen. Uiteraard wordt bij verbranding zuurstof opgenomen.
  Het werkelijke vraagstuk is, we hebben te maken met verschillende CO2 reservoirs die met elkaar uitwisselen, van verschillende groottes en elk met een eigen interne dynamiek. (diepzee, boudary layer, de atmosfeer, lucht en verschillende soorten vegetatie (bossen, gewassen, microorganismen waaronder plankton)). Het lucht reservoir (1000 GtC) is maar klein ten opzichte van andere. De oceaan boundery layer tot 400 m) al twee keer zo groot om niet te spreken van de diepzee. Geen wonder dus dat we in het kleinste reservoir het effect van een tracer waar deze met humane emissie wordt ingebracht, het snelst zien. Maar is de hoeveelheid van de tracer zelf van invloed om de uitwisselingen tussen de reservoirs te beïnvloeden? Of ziet men andere over het hoofd?

  • Henk 3 april 2017 om 13:16- Antwoorden

   Arthur,

   Stel jouw inkomen in EUR 1500 in de maand, het inkomen van je partner is onbekend, het enige wat je aan het eind van de maand ziet dat er (over een jaar gezien) het eindsaldo 0 is.

   Er is dus evenwicht in jouw inkomen, het inkomen van jouw partner en jullie gezamelijke uitgaven.

   Nu krijg je een extra inkomsten van EUR 100 per maand. Aan het eind van het jaar kom je er achter dat er EUR 600 op je bankrekening staat. Wat is de oorzaak van het positieve saldo?

   • Boels 3 april 2017 om 14:36- Antwoorden

    De partner kwam er na 1 juli achter dat er meer geld beschikbaar was?

    • Henk 3 april 2017 om 15:04- Antwoorden

     Misschien wel, maar je hebt de inkomsten van de partner niet nodig om te concluderen dat die EUR 600 extra komen door jouw extra inkomen van EUR 100 per maand.

     Zo heb je voor de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer ook niet alle natuurlijke fluxen nodig om te concluderen dat de stijging 100% antropogeen is aangezien de toename kleiner is dan de antropogene emissies.

   • Bart 3 april 2017 om 15:33- Antwoorden

    antwoord; onbekend.
    Er zijn te veel onbekende variabelen om hier een antwoord op te geven.
    Perfect voorbeeld van kortzichtig denken als uw antwoord wel een oorzaak probeert aan te wijzen.

    • Henk 3 april 2017 om 15:54- Antwoorden

     Inderdaad kortzichtigheid troef bij de “sceptici”

     Antwoord bevalt niet dus moet het onschadelijk worden gemaakt

  • Guus Derksen 3 april 2017 om 14:02- Antwoorden
 24. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 15:06- Antwoorden

  Henk 3-4-2017 1.16 am
  De oorzaak is dan (uit ervaring) dat ik ‘zwart’ heb gewerkt en iets niet aan de belasting heb opgegeven. Dat loopt snel op, gezien de belastingdruk van 50%. (Zo zwart was het ook weer niet omdat het extra inkomen van EU of NATO afkomstig was dat destijds belastingvrij was).
  De humor ontgaat je waarschijnlijk.
  Maar om op de beeldspraak in te gaan (eerder als leus geïdentificeerd), de zwartwerker in de CO2 cyclus is de pH variabiliteit van de oceaan die de CO2 belastingambtenaren ontgaat

  • Henk 3 april 2017 om 15:56- Antwoorden

   De oceanen vallen onder het inkomen van de partner in dit voorbeeld

   Kom nu eindelijk is met een verklaring waar de antropogene CO2 blijft en waarom die sink alleen antropogeen CO2 opneemt

 25. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 15:48- Antwoorden

  Derksen 3-4-2017 2.02 pm.
  Hoera, veel dank, dat je deze bron, Lüdecke zo snel hebt gevonden.
  Maar er is andere degelijke die ik destijds veel belangrijker vond. Afkomstig van een commerciële onderneming in de beurt van München werkzaam op het gebied van interpretaties van geologische analyses. Waar men zich ergerde aan de kortzichtigheid betreffende identificatie van geologische cycli. Ik correspondeerde met hen maar ze wilden hun identiteit niet bekend maken uit vrees markt te verliezen als zij zich als ‘sceptici’ (in Duitsland) manifesteerden. Deze onderneming schreef zes blogs over het optreden van de cycli op verschillende tijdschalen van miljoenen jaren en enkele decennia.
  Ik heb inmiddels aan Guido, een te respecteren kenner van de CO2 cyclus, privé de vraag voorgelegd, je moet toch als expert beter dan ik op de hoogte zijn van het optreden van deze temperatuurcycli?
  Wat ik nodig heb (om in de leuzen te verbeteren) zijn de exacte getallen van de golflengten van de cycli die naar ik meen mij te herinneren dat het daarbij gaat om getallen van tientallen miljoenen, miljoenen, honderdduizenden,tienduizenden , duizenden jaren, eeuwen en decennia.

 26. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 18:33- Antwoorden

  Henk, 3-4-2017 3.56 pm
  In 3-4-2017 12.05 pm heb ik uitvoerig uitgelegd waar mijns inziens de denkfout zit hoe men wat betreft de CO2 huishouding met tracers als 13C/12C omgaat.
  Nogmaals, het is een onzinnige veronderstelling dat de sink alleen antropogeen CO2 opneemt. Dat doet ze niet. Deze loopt mee met de natuurlijke cyclus. Levert een aanwijzing dat er iets aan de natuurlijke (anorganische) cyclus verandert, zonder bewijs dat de humane uitstoot de oorzaak van accumulatie is. Enige kennis van de procestechnologie is nodig om dit te kunnen begrijpen.
  Kunnen we ons in de voortgaande discussie over de weerwoorden op de leuzen beperken tot waar daar werkelijk iets mis mee is? Guido’s bijdrage was wat dit betreft, constructief. Ik was wat te kort door de bocht, Maar heel veel verder komen we daar niet mee.
  Jouw opmerking doet mij denken aan die van destijds minister milieu Alders. Toen we aan hem probeerden uit te leggen dat zijn overwegingen over een mogelijk CO2 effect in strijd is met de hoofdwetten van de thermodynamica. Hij reageerde met: ja naar die wetten is nog veel onderzoek nodig.
  We zijn inmiddels behoorlijk gevorderd met begrip hoe deze wetten in niet-evenwichtstoestand met een constante energiestroom er door heen, anders uitwerken dan in gesloten systemen. Ik heb grote aarzeling om de discussie voort te zetten met lieden die weinig begrip tonen voor de basisbeginselen in de complexiteitstheorie, de procestechnologie, de thermodynamica en de toepassing van tracer technieken als tijdverlies om tot een werkelijke doorgronding van de oorzaak van het aardse broeikaseffect te komen. Zie 6c.

 27. Hans Labohm 3 april 2017 om 19:31- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Arthur Rörsch.

  Henk, 3-4-2017 3.56 pm
  In 3-4-2017 12.05 pm heb ik uitvoerig uitgelegd waar mijns inziens de denkfout zit hoe men wat betreft de CO2 huishouding met tracers als 13C/12C omgaat.
  Nogmaals, het is een onzinnige veronderstelling dat de sink alleen antropogeen CO2 opneemt. Dat doet ze niet. Deze loopt mee met de natuurlijke cyclus. Levert een aanwijzing dat er iets aan de natuurlijke (anorganische) cyclus verandert, zonder bewijs dat de humane uitstoot de oorzaak van accumulatie is. Enige kennis van de procestechnologie is nodig om dit te kunnen begrijpen.
  Kunnen we ons in de voortgaande discussie over de weerwoorden op de leuzen beperken tot waar daar werkelijk iets mis mee is? Guido’s bijdrage was wat dit betreft, constructief. Ik was wat te kort door de bocht, Maar heel veel verder komen we daar niet mee.
  Jouw opmerking doet mij denken aan die van destijds minister milieu Alders. Toen we aan hem probeerden uit te leggen dat zijn overwegingen over een mogelijk CO2 effect in strijd is met de hoofdwetten van de thermodynamica. Hij reageerde met: ja naar die wetten is nog veel onderzoek nodig.
  We zijn inmiddels behoorlijk gevorderd met begrip hoe deze wetten in niet-evenwichtstoestand met een constante energiestroom er door heen, anders uitwerken dan in gesloten systemen. Ik heb grote aarzeling om de discussie voort te zetten met lieden die weinig begrip tonen voor de basisbeginselen in de complexiteitstheorie, de procestechnologie, de thermodynamica en de toepassing van tracer technieken als tijdverlies om tot een werkelijke doorgronding van de oorzaak van het aardse broeikaseffect te komen. Zie 6c.

  • Henk 3 april 2017 om 19:42- Antwoorden

   Als procestechnoloog kan ik het proces prima begrijpen jou echter niet.

   Het idee dat de stijging van het CO2 nivo niet antropogeen is is te dom voor woorden en als je dat niet begrijpt moet je niet raar opkijken dat niemand je meer serieus neemt.

   Het is gewoon boekhouden.

   Antropogene uitstoot 10 GtC accumulatie in de atmosfeer 6 GtC

   Pijltje in, pijltje uit op je PFD, zwart blokje ertussen.

   Andere verklaring zou kunnen zijn dat er bij de verbranding van fossiele brandstoffen geen CO2 vrijkomt, maar dat zal je wel niet denken

 28. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 20:01- Antwoorden

  Henk 3-4-2017 7.42 pm
  Ben je een procestecholooog die ooit met tracers heeft gewerkt en de pitfalls kent?
  Waar haal je de opvatting vandaan dat niemand mij meer serieus zou nemen wat betreft de interpretatie van tracer studies? Iemand die meer ervaring dan ik daarmee heeft?
  Jouw boekhouding klopt volgens mij niet.

  • Henk 3 april 2017 om 21:08- Antwoorden

   Arthur, niemand twijfelt aan je tracer ervaringen.

   Jij schrijft de stijging van het CO2 nivo toe aan de oceanen. Goed, er komt dus 5 GtC uit de oceanen. Verklaring klaar.

   We weten dat we voor ongeveer 10GtC aan fossiele brandstoffen verbranden ( gewoon boekhouden kijk naar de de EIA of zou iets dergelijks).

   maar waar blijft die CO2 ? Hij verdwijnt (volgens jou dan) maar waar blijft hij dan??? En waarom neemt die bron de 5 GtC uit de oceaan niet op????

 29. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 20:47- Antwoorden

  Ter nadere toelichting op tracer studies.
  Als de tracer een concentratie bereikt dat deze het natuurlijke proces gaat beïnvloeden, dan spreken van een suïcide experiment. Met P32 heb ik die uitgevoerd op de DNA synthese. De J131 behandeling met hoge concentratie om de activiteit van de schildklier lam te leggen is een ander voorbeeld. Heel interessante ervaring tijdens de koude oorlog hoe men ten onrechte zo’n suicide effect toeschreef aan het vrij komen van dit isotoop (in kleine concentratie) bij atmosferische kernproeven. Uit die proeven is meer te leren vanwege de geproduceerde C14 isotoop en hoe snel die uit de atmosfeer verdween na stoppen van de proeven. Die kloppen best met de berekeningen dat de 13C/12C verhouding zich gedraagt als een tracer, niet met een suicide effect vanwege diens concentratie,. Ik vraag me af of Guido in deze zin over de waargenomen verschijnselen heeft nagedacht.

 30. henkie 3 april 2017 om 23:41- Antwoorden

  Geachte Dr Rörsch,

  in aanvulling op de opmerkingen over tracers en CO2, zou ik de volgende opmerkingen willen maken.

  Algemeen wordt het Bern model in het IPCC gebruikt, waar Joos een belangrijke bijdrage aan geleverd heeft. Dit model is echter gebaseerd op dirac- puls vormige verstoringen van de CO2 in de atmosfeer. Wanneer gekeken wordt vanuit sink-perspectief, ziet het er geheel anders uit. Euan Mearns heeft hier het een en ander over geschreven.
  http://euanmearns.com/whats-up-with-the-bern-model/
  Het blijkt dat wanneer het proces niet beschreven wordt vanuit het perspectief van wat in de atmosfeer over blijft, er een heel ander beeld ontstaat over de “sinks”. Zodat we de simpele rekensommetjes van Henk niet goed kunnen keuren. Procestechnoloog of niet.

  met vriendelijke groet,
  gekke henkie

 31. Arthur Rörsch 4 april 2017 om 13:00- Antwoorden

  Henkie
  Dank voor het herinneren aan het Bern model. Ik heb het destijds naast me neer gelegd omdat het in het geheel niet klopte met de waarnemingen hoe snel na het stoppen van de atoombom proeven de C14 uit de atmosfeer verdween. En ook niet met de te berekenen verblijftijd van CO2 in de atmosfeer uit de turn over rate (150 GtC/j op een totaal van 1000 GtC in de atmosfeer). Het totaal volume is twee keer zo groot omdat de atmosfeer 90 GtC/j met de boundary layer van de oceaan uitwisselt. Wat niet de uiteindelijk sink is, doch de diepzee. Waar de verblijftijd 100o jaar is met een reservoir van minstens 20.000 GtC, Hoe men bij het Bern model daaraan voorbij heeft kunnen gaan, is mij een raadsel. Kortom, als men nu de humane uitstoot zou stoppen zou daarvan na 11-15 jaar weinig meer in de atmosfeer over zijn. En dit klopt met de waarnemingen van het verdwijnen van het C14 toen de atmosferische atoombomproeven werden gestopt.

  • Henk 4 april 2017 om 14:41- Antwoorden

   En waar blijft dan die CO2 zo snel? Toch niet de oceaan in?

 32. Arthur Rörsch 4 april 2017 om 15:54- Antwoorden

  Henk 4-4-2017 2.41 pm
  Jawel, in de diepzee en dat is de meest belangrijke uitkomst van de C12/C13 isotoop studies. De procestechnoloog die je beweert te zijn, met enige kennis van oceaan circulatieprocessen zou dat zonder veel verdere vragen kunnen begrijpen. Lees eens een handboek. (J.L Sarmiento & N Gruber 2006). Waarin de gegevens zijn verwerkt van de laatste grote oceaan expedities eind vorige eeuw.

  • Henk 4 april 2017 om 16:15- Antwoorden

   Arthur,

   Eerst beweer je dat de stijging van het CO2 niveau uit de oceanen komt, en nu geef je de oceanen de rol om de antropogene CO2 weer op te nemen.

   ” Het gaat om het effect dat lokale pH daling, de partiële CO2- spanning in de atmosfeer zal verhogen en niet omgekeerd.”

   Ik snap er werkelijk geen jota meer van

 33. Arthur Rörsch 4 april 2017 om 18:41- Antwoorden

  Henk 4-4-2016 4.15 pm
  Het is duidelijk dat je geen snars begrijpt van de natuurlijke CO2 cyclus en de krachten daar achter. Nogmaals, lees eens een leerboek.

  • Henkhn 4 april 2017 om 19:32- Antwoorden

   Ik probeer jou te snappen, maar jouw mening verdwijnt meestal in lappen niet ter zake doende tekst die maar niet to the point wil komen.

   Neemt de oceaan nu CO2 op of niet op dit moment?

 34. Arthur Rörsch 4 april 2017 om 20:25- Antwoorden

  Henk,
  Het is duidelijk je snapt er geen lor van wat wel of niet ter zake doet. Natuurlijk neemt de diepzee 150 GtC/j op.Waarvan een klein deel uit de humane emissie bestaat.

Geef een reactie