Klimaatklacht: Hoe de NOS bericht over de opwarming van de aarde

NOS-Ombuds’man’, Margo Smit.
Dit is de reactie van de Ombuds’man’, Margo Smit, op de klacht van De Groene Rekenkamer en Climategate.nl op de tendentieuze berichtgeving van het NOS-journaal over ‘klimaat’.Twee organisaties klagen bij de hoofdredactie van het NOS-Journaal dat de NOS op tendentieuze en partijdige wijze bericht over klimaatverandering en duurzaamheid. In een mailwisseling legt de hoofdredactie uit dat de NOS geen stelling neemt, maar verslag doet van nieuwsgebeurtenissen die voor het grote publiek relevant zijn. Daarop melden de klagers zich bij de ombudsman. Is hier – volgens klagers in strijd met de wettelijke taak van de NOS – sprake van eenzijdige en tendentieuze alarmistische berichtgeving? De ombudsman constateert dat de NOS in het klimaatdossier zeker keuzes maakt, maar vindt deze te billijken.

De klacht
Half mei melden zich twee organisaties bij de hoofdredactie van het NOS Journaal met een uitgebreid toegelichte klacht die ook op de eigen website wordt gezet. “Het is ons de laatste jaren opgevallen dat het NOS-journaal op zeer tendentieuze wijze rapporteert over de klimaat- cum (duurzame) energiethematiek.” De Groene Rekenkamer en Climategate.nl stellen dat de volgens hen eenzijdige en partijdige berichtgeving van de NOS in strijd is met de Mediawet, in het bijzonder met artikel 2.1. Dat bepaalt onder meer dat aanbod van publieke mediadiensten “evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud” en “op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt”.Met selectieve en alarmistische berichtgeving over klimaatverandering en de rol van de mens bij de opwarming van de aarde wakkert de NOS “de vrees onder de bevolking voor een catastrofale opwarming van de aarde” aan.
Specifieke aanleiding voor de klacht is een aantal reportages vanuit Spitsbergen, met name een item in het Journaal van 20.00 uur op 2 mei over een expeditie van Nederlandse topondernemers.De twee organisaties, die aangeven op te komen voor “neutrale en objectieve cijfermatige voorlichting ter nuancering van de menselijke invloed op het klimaat” en “voor het belang van de burger/belastingbetaler dat met het huidige klimaatbeleid gepaard gaat”, doen een dwingend beroep op de NOS “om openlijk afstand te nemen van haar partijdige opstelling tot dit moment, en zich oprecht en aantoonbaar in te zetten voor een evenwichtigere opstelling van het journaal in de toekomst”.Het weerwoord van de NOS-hoofdredactie wordt ook op de site van de organisaties gezet. “De NOS neemt geen stelling. Over geen enkel onderwerp. Wij kiezen die onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen die we vanuit onze wettelijke taak relevant vinden voor ons grote publiek.”De hoofdredactie stelt: “De NOS brengt betrekkelijk weinig alarmisme in beeld. De NOS beperkt zich doorgaans tot verslaglegging vanuit de genuanceerde, wetenschappelijke consensus, niet op basis van alarmisme. Ook op Spitsbergen.” De hoofdredacteur geeft voorbeelden dat er wel degelijk – zij het af en toe – aandacht besteed wordt aan alternatieve opvattingen over de opwarming van de aarde en concludeert dan: “U schrijft dat de NOS evenwichtig moet berichten en dan stelt u: Het is moeilijk om vast te stellen of de NOS aan deze eis voldoet, omdat onduidelijk is wat “voldoende” inhoudt. Maar het is onze stellige indruk dat dit al jarenlang onvoldoende gebeurt. Een wel heel povere benadering is mijn gevoel. Zeker gezien de zwaarte van het verwijt dat u ons maakt. U zegt zelf dat niet vastgesteld kan worden of de NOS aan deze eis voldoet om vervolgens te concluderen op basis van een stellige indruk dat de NOS er niet aan voldoet.” (cursivering van de NOS)

Op dit antwoord komt een – opnieuw uitgebreid toegelicht en op de website geplaatst –weerwoord van de organisaties (“de excursie naar Spitsbergen is slechts het topje van de ijsberg van tendentieuze klimaatinformatie die de NOS verstrekt”), met een oproep aan de NOS tot een “fundamentele koerswijziging” en de doorzending van de klacht naar de ombudsman.

Een analyse

De ombudsman toetst niet aan de Mediawet. Noch heeft zij een rol in de wetenschappelijke discussie over de mogelijke invloed van de mens op klimaatverandering en de opwarming van de aarde of de mate van consensus hierover in de wetenschappelijke wereld. De ombudsman kijkt of de NOS op correcte wijze handelt zoals beschreven in de journalistieke code van de NPO. Onderdeel daarvan is onderzoeken hoe de NOS gebruik maakt van en verslag doet over voorhanden zijnde informatie over een onderwerp. Als de reportages vanaf Spitsbergen volgens klagers slechts het “topje van de ijsberg” zijn, kijkt de ombudsman graag wat breder.

Om na te gaan of en hoe veronderstelde alarmistische eenzijdigheid van de NOS in de laatste jaren te zien zou zijn geweest in de berichtgeving bekeek de ombudsman twee jaar aan klimaatverslaggeving in het Journaal van 20.00 uur. Deze uitzending wordt, ook in tijden van internet en apps, met zijn gemiddeld ruim twee miljoen kijkers per dag nog steeds gezien als de invloedrijkste uitzending. Ik vroeg op hoe vaak dit journaal in 2015 (het jaar van de klimaattop in Parijs) en 2016 (een jaar zonder wereldwijde klimaatbijeenkomst) onderwerpen bevatte die gearchiveerd werden onder het label ‘klimaat’ (een ruim genomen term omdat bij specifieker trefwoorden als ‘opwarming’ en ‘broeikaseffect’ wellicht items gemist zouden worden). Dat waren respectievelijk 34 (2015) en 47 (2016) items.

Bij nadere analyse van de items gebruikte ik de rubricering uit een studie uit 2010 van het Rathenau Instituut. Daar wilde men destijds weten hoe veelzijdig burgers geïnformeerd werden over het klimaatprobleem en men bekeek daartoe ruim 1250 artikelen in vier kranten en twee opiniebladen. Analyse naar aard van de aanleiding voor het maken van het artikel (alarmistisch, neutraal of sceptisch), de invalshoek (was het een wetenschappelijk of politiek issue; ging het over oorzaken, gevolgen, beleid of oplossingen), bronnengebruik (politici, experts, Ngo’s of ‘gewone’ mensen) en geografische indicatie (nationaal of internationaal) leverde meer dan een gevoelsmatig inzicht in een- of veelzijdigheid van de berichtgeving. Voor de ombudsman een bruikbaar handvat om te voorkomen dat de term ‘toon van de berichtgeving’ al te subjectief wordt ingevuld.

Uitkomsten

In 2015 had twee-derde van de 34 ‘klimaat’-berichten in het Journaal van 20.00 uur een internationale scope. Meer dan de helft van de items ging over beleid (akkoorden en maatregelen) en de bronnen waren vooral (in een aantal items zelfs exclusief) politici. In het jaar van een klimaattop is het logisch dat uit die hoek veel beleidsgericht nieuws komt en er dus veel – op zich schaarse – prime time tv-tijd aan besteed wordt.

In 2016 ging bijna de helft van de 47 items over Nederland, wat vaak samenviel met een op gevolgen en oplossingen gerichte invalshoek. Het aantal berichten over beleid versus  (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering hield elkaar in evenwicht. Politici werden dit jaar een minder prominente bron omdat de afspraken over de maatregelen (het beleid) grotendeels gemaakt waren. In driekwart van de verhalen kwamen ‘experts’ en uitvoerders van beleid (van wetenschappers en waterschappen tot het bedrijfsleven) als spreker aan bod.

Dat de NOS zich zou laten leiden door het alarmisme van actiegroepen en Ngo’s toonde zich niet in de bronnenkeuze: zowel in 2015 als 2016 kwamen organisaties als Greenpeace of Urgenda maar zeven maal aan het woord, altijd geflankeerd door andere bronnen (politici, wetenschappers, bedrijven). ‘Gewone’ mensen of ‘ervaringsdeskundigen’ kwamen in beide jaren heel weinig (2015: driemaal, en 2016: viermaal) aan het woord.

Aanleiding voor de verhalen was steeds een nieuwsfeit dat door ‘derden’ gecreëerd werd, of dat nu een overstroming, een poolexpeditie waarop de redactie mee ging  of een Kamerdebat over Parijs betrof. Een groot aantal van die  nieuwsfeiten dringt zich op, zo kun je als nieuwsorganisatie in 2015 de klimaattop in Parijs niet negeren. De vaste klimaatredacteur van de NOS zegt: “Kennelijk wordt de opwarming van de aarde door de meeste landen zo serieus genomen dat ze er vergaande besluiten over nemen. En dan doen wij dus ook verslag van wat die landen doen.”

De aanleiding was vrijwel nooit wat het Rathenau Instituut onder ‘sceptisch’ zou vatten, behalve na de Amerikaanse verkiezingen in 2016 toen bericht werd dat de nieuwe president anders denkt over klimaatverandering dan zijn activistischer voorganger. Vrijwel altijd was de aanleiding een (soms alarmerend) milieuverschijnsel, een maatregel of een akkoord. Daaromheen werden dan diverse, (nu en dan) alarmistische, (vaak) neutrale en (af en toe) sceptische geluiden gegroepeerd. Enkele keren gaven bronnen rechtstreeks waarschuwingen voor grote gevolgen van klimaatverandering (2015: vijfmaal, en 2016: zesmaal).

Kijken we verder in de berichtgeving naar de verdeling tussen de invalshoeken ‘oorzaak’, ‘gevolg’ en ‘beleid/oplossing’, dan werd in geen van beide onderzochte jaren een tv-journaalitem (uitsluitend of grotendeels) gewijd aan wat de oorzaak van opwarming van de aarde of klimaatverandering zou zijn (op radio en website vinden we dit een enkele keer wel). Het Rathenau Instituut constateerde in de studie uit 2010 ook al dat ‘oorzaak’-stukken in de onderzochte kranten en tijdschriften vrijwel ontbraken. De actoren in het veld die als bron dienen voor verslaggeving, zijn de fase van probleemsignalering en oorzaakanalyse blijkbaar – en al járen – voorbij.

Geen waterpas

De aandacht het klimaat van de NOS krijgt richt zich dus vooral op beleid over, maatregelen tegen en oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde. Dat hiervan sprake is staat in de berichtgeving die uiteindelijk de uitzending haalt niet (meer) ter discussie. En dat is wat klagers steekt en waarom zij de NOS partijdig noemen. Er staat volgens hen in de klimaatwetenschap beduidend minder vast dan veel academici én journalisten doen voorkomen. De NOS zou voor evenwicht in haar uitzendingen dan ook meer aandacht aan die andere stemmen moeten geven.

De ombudsman constateert dat de NOS keuzes maakt in de berichtgeving.  Maar is – zoals ook journalistieke codes en ethische richtlijnen aangeven – van mening dat correct journalistiek handelen niet inhoudt dat alle beschikbare informatie per definitie en in min of meer gelijke mate in uitzendingen aan bod moet komen. De veel bediscussieerde journalistieke objectiviteit staat niet gelijk aan het simpelweg weergeven van al het verzameld materiaal. Wie dat verwacht, zoekt geen journalist maar een stenograaf. Een journalist vergaart, analyseert, weegt en duidt informatie, en dat op een onafhankelijke en onbevooroordeelde wijze. Het vergaren gaat niet met oogkleppen op en neemt alle kanten van een medaille mee, maar dat leidt niet verplicht tot fifty-fifty  of ‘hij zegt, zij zegt’-verslaggeving.

De weging van informatie om tot onpartijdige en relevante nieuwsuitzendingen te komen – het vinden van journalistiek evenwicht – is iets anders dan het hanteren van een waterpas. Wat ‘hij’ zegt weegt niet altijd even zwaar als wat ‘zij’ zegt. De ene bron is niet zonder meer gelijk aan de andere – al dienen alle bronnen met hetzelfde respect voor de persoon bejegend te worden. Er is bij de Nederlandse publieke omroep de journalistieke plicht tot afgewogen berichtgeving, maar er is niet zoiets als het recht van elke potentiële bron op een  – laat staan: evenveel vierkante meters – podium.

Evenwicht

Ook publieke omroepen elders in de wereld spreken zich uit over wat wel het streven naar ‘false balance’ of ‘balance as bias’ wordt genoemd: het koste wat het kost geven van (evenveel) aandacht aan verschillende informatie en opinies. ‘Evenveel’ is geen journalistieke maatstaf en zou kunnen leiden tot onevenredige aandacht voor foutieve of achterhaalde informatie. Het gaat te allen tijde om de kwaliteit van de informatie.

De Amerikaanse National Public Radio zegt het zo: “In all our stories, especially matters of controversy, we strive to consider the strongest arguments we can find on all sides, seeking to deliver both nuance and clarity.” Hoe beter de informatie, hoe zwaarder deze moet wegen in het journalistieke proces. De BBC spreekt in de Editorial Guidelines van het bereiken van “due weight” en licht dat toe met een voorbeeld: “minority views should not necessarily be given equal weight to the prevailing consensus”.

Klagers zijn van mening dat “de opvattingen” (niet alleen diegene die men de NOS toeschrijft maar in den brede) over de rol van de mens in de opwarming van de aarde juist “nuancering” behoeven door andere, “neutrale en objectieve cijfermatige voorlichting”. Echter, niet volgens de nieuwsorganisatie NOS maar volgens een bijzonder groot deel van de wetenschap zitten op dit moment de beste bewijzen, de hardste cijfers en sterkste argumenten bij de onderzoekers die stellen dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert, en dat daar beter iets aan gedaan kan worden. Dat de klagers bewijzen en argumenten onderzoeken en daar( journalistieke) aandacht voor vragen is terecht. Maar vooralsnog lijkt dat onderzoek niet te leiden tot sterkere bewijslast en hardere cijfers. Het is dan verklaarbaar en te billijken waar de journalist – geen wetenschapper maar volgens de taakopvatting wel op zoek naar de sterkte argumenten aan alle kanten – uitkomt bij het bepalen welke informatie de meeste zendtijd krijgt.

Een wetenschappelijk dispuut kan het best worden uitgevochten daar waar dit thuishoort: in en met de wetenschap. Een nieuwsorganisatie zal daarvan verslag moeten doen wanneer het belangrijk nieuws oplevert en zal dan haar grootste inspanningen en schaarse middelen of tijd vooral wijden aan de beste beschikbare informatie. Uiteraard bij het verzamelen van de informatie zonder oordoppen voor andere geluiden, en bij het wegen altijd kritisch richting dominante opvattingen. Maar bij het publiceren zeker ook zonder balance as bias. Nogmaals het handboek van NPR: “Our goal is not to please those whom we report on or to produce stories that create the appearance of balance, but to seek the truth.” Die waarheid ligt niet bij ieder onderwerp (meer) in het midden.

Aldus de NOS-Ombuds’man’, Margo Smit, hier.

Mijn eerste indruk is dat er serieus aandacht is geschonken aan onze klacht door de NOS-Ombuds’man’. Maar toch … teleurstelling overheerst.

Ik zal mij op dit moment van verder commentaar onthouden. Laten we het eerst maar eens ‘in de groep gooien’.

 

 

Door | 2017-08-17T09:38:09+00:00 17 augustus 2017|56 Reacties

56 Reacties

 1. Boels 17 augustus 2017 om 09:08- Antwoorden

  Uit de code:
  “De journalistieke code van de NPO is de algemene code voor alle journalistieke redacties van de publieke omroep. Verschillende journalistieke redacties hebben ook eigen journalistieke codes die nog nader specificeren welke uitgangspunten die betreffende redactie heeft.”

  Waar zijn die aanvullende codes te vinden?

  Als weerpraatpersonen ook onder de codes vallen: hoe is het te rijmen dat de Deltacommissaris invloed uitoefent op deze personen om toch vooral wat heftiger weer toe te schrijven aan klimaatverandering?
  Waar is de NPO-verontwaardiging terug te vinden over deze aanslag op de journalistieke onafhankelijkheid?

  • Lo 17 augustus 2017 om 10:19- Antwoorden

   Misschien zijn weerpresentatoren geen journalisten, en hebben dus geen brede redactiecode.
   Bijscholing van artsen tast hun onafhankelijkheid ook niet aan. Ook niet als de minister het financieel stimuleert.

   Dat de Deltacommissaris dit entameert is denk ik een budget kwestie, maar ik geef onmiddellijk toe dat zijn rol behoorlijk wringt.

   Moeten zij de jaarlijkse “informatie bijeenkomst” daarom te verwerpen? Alleen als het KNMI wetenschappelijk onbetrouwbare kennis geeft.

   Ik heb er vertrouwen in dat als vele weer-personen kennelijk hun adviesrol in hun eigen weer/klimaatrisico-adviesbedrijfjes financieel zo goed kunnen scheiden van hun weerpraatjes, de Deltacommissaris hun niet van streek zal brengen.

   • Boels 17 augustus 2017 om 10:27- Antwoorden

    Vraag je af of het vertrouwen al dan niet misplaatst is.

    Vertrouwen doet men gewoonlijk uit geestelijke luiheid of op basis van accepteren van autoriteit.
    Elk vertrouwen kan een dubbele bodem hebben.

    • Lo 17 augustus 2017 om 10:48- Antwoorden

     Beste Boels,

     Mochten weerpersonen beïnvloedbaar zijn bij de inhoud van hun weerpraatje komt dat misschien eerder van hun eigen financiële belang voor een breed inzetbare advies/lezing rol in hun eigen of andermans bedrijfje.
     Zoals ik hierboven suggereer.

     Ik ben ongetwijfeld geestelijk lui maar zie eerder te snel dan te laat dubbele bodems.
     Cheers.

 2. Jacques Hagoort 17 augustus 2017 om 09:31- Antwoorden

  “Echter, niet volgens de nieuwsorganisatie NOS maar volgens een bijzonder groot deel van de wetenschap zitten op dit moment de beste bewijzen, de hardste cijfers en sterkste argumenten bij de onderzoekers die stellen dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert, en dat daar beter iets aan gedaan kan worden. ”
  Een stropop van jewelste. Dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert staat niet ter discussie. Is ook nooit beweerd door de klagers. Waar het om gaat in de wetenschappelijke discussie is hoe groot de invloed van de mens is (AGW) en of de opwarming tot rampen zal leiden (CAGW).

 3. Bert Pijnse van der Aa 17 augustus 2017 om 09:51- Antwoorden

  Hier staat klip en klaar dat de NOS ‘nieuws’ brengt voor ‘the majority ‘ en afwijkende meningen geen plaats krijgen : “Maar vooralsnog lijkt dat onderzoek niet te leiden tot sterkere bewijslast en hardere cijfers. Het is dan verklaarbaar en te billijken waar de journalist – geen wetenschapper maar volgens de taakopvatting wel op zoek naar de sterkte argumenten aan alle kanten – uitkomt bij het bepalen welke informatie de meeste zendtijd krijgt. ” . Als je verder denkt geldt dat eigenlijk ook voor andere onderwerpen als het klimaat. Zo denken we in Nederland dat ‘ cultuur bestaat uit Foodtruck festivals met pompende technomuziek ‘ en dat Patty brard nog altijd ‘de grande dame ‘ van de Nederlandse kleinkunst is . Dat is onafhankelijke journalistiek, gebaseerd op wetenschappelijke concensus , die de NOS voorstaat, maar er is toch meer! Wat betreft die journalisten klopt het verhaal van de ombudsvrouw niet, want journalisten kunnen natuurlijk helemaal geen verstand hebben van die ingewikkelde materie, laat staan dat ze kunnen beoordelen wat wetenschappers hen allemaal influisteren. Die komen niet verder dan het overschrijven van brochures en die drenken in een klimaatsausje. Alles komt door het klimaat en dat is onze schuld . daarom zijn er nu groene inlegkruisjes op de markt. Sommige ‘journalisten’ zijn trouwens helemaal geen journalist, maar daar mogen ze zich voor uitgeven. gewoon ook al – niet – meer naar kijken : het NOS journaal . Maar wanneer komt er nu eens en klacht bij de Reclame Code Commissie tegen de onbeschaamde, ronduit misleidende en foute reclame uitingen van ENECO !

 4. Henk 17 augustus 2017 om 10:03- Antwoorden

  Vreemd dat journalisten, die er verder ook niet voor hebben geleerd, volgen wat de klimaatwetenschappers vertellen. En aangezien de “sceptici” niet publiceren worden ze dus ook niet serieus genomen

  En iedere keer als je een “sceptice” claim controleerde blijkt dat hij nergens op slaat, en dat kunnen journalisten wel controleren, tenslotte is bronnen controle wel een journalistieke vaardigheid

  • Boels 17 augustus 2017 om 10:12- Antwoorden

   Als een beetje regen overlast veroorzaakt wordt dat aan klimaatverandering door menselijk toedoen geweten.
   De overlast komt echter door tegeltuinen en nalatigheid in het onderhoud van het rioolsysteem (uit mijn hoofd vlgs VNG zo’n 30 miljard).
   Poldergemeenten hebben nu eenmaal met verzakking en/of inklinking van de grond te maken, daarom zou het rioolsysteem in 25-30 jaar stapsgewijs vernieuwd moeten worden.

  • Scheffer 17 augustus 2017 om 13:14- Antwoorden

   Niet vreemd, Henk, Nederlandse journalisten zijn overwegend Alpha-“wetenschappers”, zijn niet geïnteresseerd in en kennen het verschil niet tussen Watt en Joules, ook niet tussen capaciteitsfactor en geïnstalleerde capaciteit (bij wind- en zonne-energie),bovendien zijn ze ingekapseld in het emotionele (irrationele) mainstream denken, en staan open voor elke absurde wensgedachten van klimaat-milieu-actiegroepen. Nederlandse journalisten kunnen wel goed kritiekloos kopiëren van elkaar, enkele opvallend kritische journalistische uitzonderingen daargelaten.

 5. gerard d'Olivat 17 augustus 2017 om 10:39- Antwoorden

  Wie de hele dag met ‘climategate’ bezig is en iedere windmolen doorrekent tot achter de komma, krijgt wellicht de idee dat de hele wereld daar ook de hele dag mee bezig is.
  Dat is niet zo en dat blijkt ook over duidelijk uit de mate waarin het journaal aandacht besteed aan ‘die thema’s’.
  Dat valt allemaal reuze mee en is aardig in balans lijkt me zo. Een goed gefundeerd antwoord op ‘de klagers’ Dat de lezers hier op deze site er natuurlijk weer ‘niks’ van vinden verbaast me ook al niks.
  Wie een wereld zonder persvrijheid en journalisten wil raad ik aan om elders te gaan wonen. Keus genoeg!

  • Boels 17 augustus 2017 om 11:32- Antwoorden

   “Wie een wereld zonder persvrijheid en journalisten wil raad ik aan om elders te gaan wonen.”

   Dooddoener.
   Als journalisten woordvoerdertje spelen is er geen persvrijheid en zijn het geen journalisten meer.

   Kritiek over het klimaatbeleid is er niet; als de NS en Schiphol op windenergie gaan draaien dan is het windstil over de absurditeit daarvan.

  • Scheffer 17 augustus 2017 om 13:02- Antwoorden

   Olivat woont in Frankrijk, kennelijk, waar ze Philippe Verdier ontsloegen omdat hij een gefundeerde mening gaf over de Franse selectieve duurzaamheid en klimaat nieuwsgaring. Ben je dat vergeten Olivat? Wij niet!
   http://climategate.nl/2015/11/03/franse-weerman-philippe-verdier-ontslagen-terugkeer-van-het-lysenkoisme/

  • dwk 17 augustus 2017 om 14:11- Antwoorden

   Olivat, mooie atoomstroomtypiste.

   Dat mensen die leven van enorme sommen gratis gelds VOOR de komma zich niet bezig houden met cijfertjes achter de komma is begrijpelijk.
   Dat jij daar – getogen op de Gooise matras en wellicht ook verwekt – begrip voor hebt snap ik ook. Je behoort immers tot dezelfde kaste.
   Bij de NPO rekenen ze trouwens in een ander stelsel: voetbalvelden en huishoudens, liefst met duizenden tegelijk. Gisteren was het weer eens zover.

   We hebben nog nooit een redacteur kunnen betrappen op het doorrekenen van al die rooskleurige verhalen.

   Maar er is hoop; hadden ze bij het journaal in het verleden een extra speciale duurzaamheidscorrespondent die wegens zijn onovertroffen bekwaamheden klimaat en milieu er zomaar bij deed, tegenwoordig wordt dat gedaan door een vent die dat al even goedgelovig combineert met de man-bijt-hondjes.

   Bij de NOS wordt bezuinigd op klimaat.

 6. Tije 17 augustus 2017 om 11:02- Antwoorden

  Om Karl Popper eerst nog maar eens te citeren:
  “No rational argument will have a rational effect on a man who does not want to adopt a rational attitude.”
  Deze mevrouw is dusdanig bevreesd dat de wereld ten onder gaat dat zij het absoluut niet relevant acht aandacht te geven aan informatie waaruit het tegendeel blijkt. Punt.

  Mijn tip richting De Groene Rekenkamer en Climategate.nl: spreek de ombudsman hierop aan! Ik zou gewoon man en paard noemen.
  “Geachte mevrouw de ombudsman, we hebben de stellige indruk dat u daadwerkelijk gelooft in een nakende ondergang van de menselijke wereld door de antropogeene CO2. Wij zouden graag zien dat u open staat voor argumenten waaruit het tegendeel blijkt. Punt.”

  Trap niet in de valkuil al inhoudelijke argumenten aan te dragen terwijl de tegenpartij op geen enkele manier ook maar enigszins bereid is de eigen existentiële angst los te laten en dus te luisteren naar de inhoud van het aangedragene, laat staan het wegen daarvan.

  Deze mevrouw heeft duidelijk een reactie geschreven naar haar eigen sokpop. Vergelijkbaar met die gasten op de blog van Bart Verheggen. Daar zijn ze ook alleen maar tegen elkaar aan het argumenteren waarom het billijk is geen aandacht te besteden aan andere meningen.
  In het Engels is er een benaming voor dit soort gedrag / mensen:
  Bigotry: “Intolerance towards those who hold different opinions from oneself”.
  Bigot: “person who is obstinately or intolerantly devoted to his or her own opinions and prejudices”.
  Iemand een vertaling voor deze begrippen?

  • Henk 17 augustus 2017 om 14:07- Antwoorden

   Tije,

   Waar zijn dan die fundamentele argumenten tegen AGW ?

   Hier kom ik ze niet tegen

   Maar inderdaad Karl Popper had gelijk “klimaat scepsis” is geen rationele positie en je kan daarom ook niet rationeel met ze praten of overtuigen

 7. Ian 17 augustus 2017 om 12:26- Antwoorden

  De NOS is voor hun geld afhankelijk van de politiek. Die proberen ze dan ook te vriend te houden, met name door uitgerangeerde politici het bestuur in te loodsen. Klimaat is een cashcow, deze kip met gouden eieren moet je niet de nek om willen draaien, er volgen nog heel wat belastingen, maatregelen en lastenverzwaringen in naam van ‘het klimaat’. De ombudsman zegt hier in ambtelijke taal: “Fuck you, wíj bepalen wat wíj belangrijk vinden om óns moverende redenen. Staat je dat niet aan? Jammer dan”. Met waarheid heeft het allemaal niets van doen, wel met geld, invloed en macht. De NPR/NOS is geen onafhankelijk doorgeefluik van nieuws, maar een organisatie die gebeurtenissen duidt, framed en voor het gepeupel in de ‘juiste’ context plaatst binnen haar eigen politiek wenselijke ethisch morele kaders. Zoiets wordt ook wel Staatsomroep genoemd.

 8. Scheffer 17 augustus 2017 om 12:57- Antwoorden

  Natuurlijk een “slim” (maar tevens ook zeer naïef) antwoord van deze NOS-ombudsvrouw, en het geeft dus duidelijk blijk, dat fundamentele kritiek op onwetenschappelijk klimaat-alarmisme er geheel niet door komt en dat het linksdraaiende NOS niet aan onafhankelijke kritische nieuwsgaring doet. Dat wordt al jaren beweerd door IPCC-KNMI-NPO-NOS-nieuws-critici hier op climategate.nl en door de GroeneRekenkamer over het door hen eenzijdig kritiekloos hooggehouden “duurzaamheid” en het kritiekloos onwetenschappelijke catastrofale klimaatalarmisme in hun radio-TV nieuws bulletins.

  • Henk 17 augustus 2017 om 14:00- Antwoorden

   Scheffer,

   En waar is dan die fundamentele kritiek? Je blijft het beloven maar ik kom het nooit tegen.

   Het zijn altijd blogjes die onder de minste of geringste kritische blik uit elkaar vallen.

   Waar vind ik iets van substantie ?

   Ik vraag er al maanden om maar het komt maar niet!

   Het blijft bij beschuldigingen van fraude zonder onderbouwing, veel geschreeuw en daarna heeeeeel weinig wol

   • dwk 17 augustus 2017 om 14:45- Antwoorden

    Ja, ja Henk. Schreeuwen en wol.

    Ik wacht ook al heel lang op die lange lijst met maatregelen die jij treft om je persoonlijke footprint te reduceren.

    Het blijft bij het eindeloos herhalen van je onheilstijdingen die steeds maar niet uitkomen.

    Of komt dat misschien omdat bij jou de molentjes zo hard draaien? In dat geval: deel het met ons.

    • Henk 17 augustus 2017 om 14:54- Antwoorden

     Ach ja DWK

     Klassiek Ad hom

     Je wilt een totaal irrelevante lijst hebben van zaken om vervolgens niet naar mijn argumenten te hoeven luisteren

     Maar goed

     Ik gebruik minder dan 500 m3 gas per jaar minder dan 1200 kWh elektra per jaar, overal led, zuinige apparaten, wind delen Pm mij elektra gebruik af te dekken

     Goed genoeg ( natuurlijk niet want er zal nog wel wat te klagen zijn alles om niet over de argumenten te hieven praten)

    • Boels 17 augustus 2017 om 15:33- Antwoorden

     @Henk:
     Mooie getallen!
     Hoeveel kuub is jouw verblijf en is het jouw hoofdverblijf?

     Maar zou jij je willen afsluiten van gas en elektra?
     Of geloof je niet erg dat je met “hernieuwbaar” nog een redelijk modern leven kunt gebruiken.

    • dwk 17 augustus 2017 om 18:04- Antwoorden

     Henk,

     ik vind het nogal wat voor een man alleen op een zolderkamer.
     Maar dat was mijn vraag niet.

     Vroeger ging je voor je werk nog wel eens naar India als ik het me goed herinner. Doe je dat op de step?

     P.s. Ik heb de laatste jaren nogal eens op de operatietafel gelegen. Vroeg ik aan de anesthesist: u gebruikt toch wel uitsluitend duurzame energie Herr Dokter! En whooeeep weg was ik.

   • Scheffer 17 augustus 2017 om 14:46- Antwoorden

    Ben je leesblind, Henk, of kwam je gisteren voor het eerst op climategate.nl?

    • Henk 17 augustus 2017 om 14:56- Antwoorden

     Nee Scheffer

     Ik ben niet lees blind ik volg al die linkjes en kom iedere keer weer uit bij een dikke vette dud

     Kom nu zelf eens met een argument in plaats van uit te blinken in met veel zinnen opschrijven van lalala

 9. Hans Postma 17 augustus 2017 om 15:16- Antwoorden

  Ik heb mij destijds ook gestoord aan die uitzending over de poolexpeditie. Het venijn (de partijdigheid) zit in de details. Al te gemakkelijk wordt gesproken over “de klimaatverandering” die blijkt uit c.q. de oorzaak is van het afsmelten van het Noordpoolijs. Dit wordt als vaststaand feit gepresenteerd, bij de inleiding of het nawoord, waarmee de redactie een eigen interpretatie van de geregistreerde (en gepresenteerde) opvattingen verraadt.

  Ook werd gesuggereerd dat alle ondernemers er gelijk over dachten, en allemaal even geschokt waren.

  Kortom, een selectie van gealarmeerde ondernemers, en suggestief taalgebruik. Op detailniveau verraadt een redactie zijn eigen mening.

  Naar mijn smaak is de aanpak van het Rarhenau instituut en de ombudsman te grofmazig geweest om een uitspraak te kunnen doen over onpartijdigheid van de journalistiek in deze kwestie.

  • Scheffer 17 augustus 2017 om 19:58- Antwoorden

   Wat is nieuw, reeds lang : “Norwegian explorer Roald Amundsen and his crew were the first to cross the Northwest Passage entirely by sea in 1906. Although the crossing was an important “first,” it had little economic value because the journey took three years and used waters that were too shallow for commercial shipping. The first single-season trip through the passage was by Henry Larsen and crew in 1944. Again, the route taken was not deep enough for commercial shipping. U.S. Coast Guard Cutter Healy, one of the United States’ newest and most technologically advanced polar icebreakers. In 1957, three United States Coast Guard Cutters – Storis, Bramble, and SPAR – became the first ships to cross the Northwest Passage along a deep draft route. They covered the 4,500 miles of semi-charted water in 64 days. The first ship capable of carrying significant cargo to traverse the Passage was the SS Manhattan, a specially reinforced supertanker, in 1969. It was accompanied by the John A. MacDonald, a Canadian icebreaker. This trip was taken to test the Northwest Passage as an alternative to building the Alaska Pipeline. At that time, it was determined that the Northwest Passage was not economical, and the Alaska Pipeline was built. Ice at the North Pole in 1958 and 1959 – not so thick. https://wattsupwiththat.com/2009/04/26/ice-at-the-north-pole-in-1958-not-so-thick/

 10. Hetzler 17 augustus 2017 om 17:27- Antwoorden

  @ Tije Bigotry: dweperigheid Bigot: dweper.

 11. Hugo Matthijssen 17 augustus 2017 om 17:36- Antwoorden

  De NOS heeft geen idee waar ze het over hebben maar politiek is nog steeds geen wetenschap ook al noemen ze het wetenschappelijke consensus.
  Hun tekst
  “De NOS beperkt zich doorgaans tot verslaglegging vanuit de genuanceerde, wetenschappelijke consensus, niet op basis van alarmisme.”
  Het is te gek voor woorden.

 12. ducdorleans 17 augustus 2017 om 18:44- Antwoorden

  ik vond het zeer moedig deze klacht neer te leggen, maar vreesde dat het verloren tijd en moeite zou zijn … wat momenteel ook blijkt … (een zekere) objectiviteit is immers geen SI-eenheid, kan je niet meten … bovendien is het voor de niet specialist vrij gespecialiseerde materie … en het ene establishment deelt meestal ook de mening van een ander establishment …

  een leuke paragraaf uit het antwoord van de ombudsman is bv. deze: “Dat de NOS zich zou laten leiden door het alarmisme van actiegroepen en Ngo’s toonde zich niet in de bronnenkeuze: zowel in 2015 als 2016 kwamen organisaties als Greenpeace of Urgenda maar zeven maal aan het woord, altijd geflankeerd door andere bronnen (politici, wetenschappers, bedrijven). ‘Gewone’ mensen of ‘ervaringsdeskundigen’ kwamen in beide jaren heel weinig (2015: driemaal, en 2016: viermaal) aan het woord.”

  de ombudsvrouw is van mening dat als naast Greenpeace en Urgenda, die waarschijnlijk ook in de ogen van haar enigszins alarmistisch/extremistisch zouden kunnen zijn, ook “politici, wetenschappers, bedrijven” aan het woord kunnen komen, het nodige evenwicht voor 100% is hersteld … dat er een tegensprekelijk gesprek of debat is geweest …

  als je het hele debat volgt weet je natuurlijk dat al de bovengenoemde partijen in dezelfde richting aan het zeel trekken … allemaal zijn ze partij, en hebben ze voordeel, aan immer meer alarmisme … en dus dat je door hen aan het woord te laten, helemaal geen tegensprekelijk debat creëert …

  maar bon, zelfs dan is uiteindelijk het resultaat daarvan niet zo immens groot … sommigen onder ons ergeren zich eraan – en begrijpelijk, ik doe dat ook – maar de Eurobarometer – de echt “gewone mens” – verandert niet zo veel …

  en dat is voorlopig veel belangrijker dan onze ergernis …

  • Henk 17 augustus 2017 om 21:16- Antwoorden

   En aan de andere kant heb je ene groep mensen die zich skeptisch noemen maar alles herhalen wat hun mening bevestigd hoe ongeloofwaardig ook

   Inderdaad die moeten meer op TV !

   / sarc

  • Hans Labohm 18 augustus 2017 om 11:12- Antwoorden

   Ducdorleans,
   Wat zegt de Eurobarometer de laatste tijd over de publieke opinie in Europa over klimaat? Ik heb het proberen te vinden, maar het is mij niet gelukt.

   • ducdorleans 18 augustus 2017 om 13:29- Antwoorden

    Hans,

    de nieuwe site is http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=2&instruments=STANDARD , waarop alle eurobarometers staan in PDF formaat (de eerste nog getypt op een schrijfmachine … 🙂 … )

    re. de laatste is EB87 van mei jl. … “THE MAIN CONCERNS OF EUROPEANS” is natuurlijk een weerkerend thema … “climate change” is een concern bij 7 à 8% en komt in de ganse reeks van Eurobarometers nooit daarboven … dat percentage gaat van 31% Zweden, 19% Denen, 18% Finnen en 17% Nederlanders naar enkele percenten bij de Oost Europeanen en de landen die enige economische problemen beleven … 3% Portugezen, 4% Italianen en 7% Spanjaarden …

    EN er is sinds lang ook die ENE Griek (man of vrouw) die “climate change” een grote “concern” vindt …

    De Zuid Europeanen, die binnenkort slachtoffer gaan worden van killer heat waves waarbij geen mens nog een overlevingskans heeft, zijn dus weinig bevreesd voor klimaat-evolutie, terwijl de Noord Europeanen angstig zijn over hun golfseizoen, dat binnenkort misschien 4 maanden zal duren ipv 3 … Er is altijd wel wat om de wenkbrauwen even te fronsen …

    Maar bon, laat je niet beïnvloeden door mijn bias en mijn interpretatie ervan … kijk zelf even ! … 🙂

 13. gerard d'Olivat 17 augustus 2017 om 19:59- Antwoorden

  De reacties zijn voorspelbaar en de argumenten die door de ‘harde’ kern worden aangevoerd idem.
  Wat zouden de opstellers nou toch willen met hun brief aan de NOS? Feitelijk niet veel anders dan het naar voren brengen van hun standpunt waarvan zij nou eenmaal vinden dat onomstotelijk is bewezen dat dat de enige juiste wetenschappelijke positie is….en niet onbelangrijk dat hun standpunt Nederland zal gaan behoeden voor de totale economische ineenstorting.
  Een ‘duurzame’ samenleving leidt onomkeerbaar tot een middeleeuwse samenleving en dat allemaal gebaseerd op de wetten van de thermodynamica is hier het adagium wat uit en treuren herhaald wordt.
  Tja was het nou maar zo mooi. Wie de commentaren en redactionelen volgt op deze site begrijpt dat we hier te maken hebben met een laat ik zeggen ‘rechtse denktank’.
  Het afgelopen jaar en zeker in aanloop naar de Amerikaanse en Nederlandse verkiezingen kun je er rustig op na lezen.
  Er heerste een juichstemming. Eindelijk!!!
  Onder aanvoering van Zeilemaker en Hetzler werden zeer suspecte types zoals Bannon een Engelse Griek met een wat moeilijke naam toegejuicht, alsmede een vrijwel onverhulde aanmoediging om op de PVV te stemmen.
  Bovendien moest iedereen een boek kopen over de nieuwe era van Trump die een eind zo maken aan?…. Ja aan wat eigenlijk.

  Ik hoor er niks meer over en terecht want wie zulke vrienden benoemt als Trump heeft geen vijanden meer nodig.
  Die ontslaat nu zelfs zijn hele raad voor het industrieel beleid! Tuurlijk je kan ook zonder.
  Daar is op zich niks mis mee, want iedereen heeft recht op zijn eigen ‘denktank’ of niet.
  Maar ga nou niet doen op deze site alsof alles ‘waardevrij en objectief is’.

  Kom op jongens van Climategate kom eens met een wat bredere en toekomst gerichte visie over het veranderende klimaat en de te volgen energiepolitiek.
  Hou op met dat gezeur over Popper en de Wienerkreis, angstcomplexen en zo en begin iets ‘dynamisch’.
  Maak er iets leuks van ipv al dat moeizame geploeg in de archieven.
  Lukt dat dan zul je zien dat er vanzelf beweging komt bij de media ook bij de NOS.
  Van de week nog allerlei leuke portretjes gezien van de zgn. ecomodernisten.

  Best leuk om over te discussiëren. Neem er een voorbeeld aan zou ik zeggen.

  • Boels 17 augustus 2017 om 23:40- Antwoorden

   Toch makkelijk dat er links en rechts is, zeker in het verkeer.
   De SP alhier mag je best links noemen en groenlinks is dan kennelijk wat anders dan dat soort links.
   Ik denk dat vormen van subversiviteit die bij groen terug te vinden zijn één reden is om oppositie te voeren, naaste de andere reden: bestrijden van onzinnige “hernieuwbare” (alsof iets vrouwelijks is) oplossingen van een geschetst toekomstig problem.
   Noem de SP en iedereen die wat bij zinnen is dan maar rechts.
   Makkelijk praten zonder inhoud.

 14. Werff 17 augustus 2017 om 21:44- Antwoorden

  Hoe denkt de ombudsvrouw over de opvatting van de ex-baas , Hagoort, die duidelijk heeft gesteld dat sceptische opvattingen bij de NPO niet aan de orde mogen komen? De situatie nu is m.i. niet gewijzigd. Dit betekent uitsluiting en heeft niets van doen met het maken van keuzes op basis van kwaliteit van informatie. Eenzijdigheid blijft troef.

 15. dwk 18 augustus 2017 om 00:02- Antwoorden

  Tja, nou kun je natuurlijk een uitgebreide reactie schrijven op dat lange lulverhaal van Olivat (het ligt klaar hoor) maar ik wil het voor nu even bij het volgende laten:

  There is an Olivat in the room; en hij heet Olivat en he is just one of them.

  Immers: If it looks like an Olivat, swims like an Olivat and quacks like an Olivat, then it probably is an Olivat.

  Oh, oh, Ohlivat. Hadden de “Amerikadeskundigen” van het journaal een fractie van de tijd die zij aan Trump besteden besteed aan Hillary en Kont dan hadden we nu voldoende stront om half Europa tot 20 20 van gratis elektriciteit te voorzien.

  • janroos1 18 augustus 2017 om 11:06- Antwoorden

   simpele ziel

   • dwk 18 augustus 2017 om 13:53- Antwoorden

    Nou vooruit dan maar Jantje Roos.

    Wat de opstellers precies met hun brief aan de NOS beogen moet Olivat hen vragen.

    IK persoonlijk zou het wel prettig vinden als men bij het bejubelen van de zoveelste windmolen de mensen er nog even aan herinnert waar het allemaal om begonnen is en dat al die molens en andere schnapsideeën bij elkaar minder voorstellen dan een peperdure druppel op een gloeiende plaat; dat dat hele Parijs climatewise geen ene reedt voorstelt. Dat soort dingen.

    Maar er is natuurlijk veel meer. Veel meer.
    Als je de Euro schuine streep Griekenlandverslaggeving van de NOS eens op een rijtje zet hoor je nooit dat de Grieken er alleen maar slechter van zijn geworden en de Duitsers (o.a.) beter. Wie betaalt voor wat en wie.
    Je hoort b.v. ook nooit dat Rheinmetall een hele dikke Panzerfabriek in Turkije aan het bouwen is; mocht men zich afvragen waarom die rooie domineesdochter er geen probleem van maakt dagelijks in een Nazi-mantelpakje op de Turkse voorpagina’s te worden afgebeeld.
    Je hoort überhaupt nooit iets over de Duitse (laat staan Amerikaanse) wapenindustrie. Wat je hoort is: Griekenland is veilig …. jaaaa ze kunnen zelfs weer lenen. Je hoort nooit iets over de kersverse en nog aan te leggen gaspijpen. Je hoort wel dat we onafhankelijk dienen te worden van instabiele schurkenstaten in het M.O. en natuurlijk Rusland. Dat onbetrouwbare Rusland dat zucht onder tirannie van de in eigen land mateloos populaire dictator Poetin.
    Je hoort nooit iets over de gore handeltjes van de Clintons op b.v. Haïti want het journaal wordt gemaakt door twee kleffe fanboys van Hillary en Kont. Ooit iets gehoord of gelezen daar over de cashing een-tweetjes van de Clintons toen zij Minbu was?
    Kijk op het twitteraccount van de dood van pierlala Drs. Eelco van Rost tot Riefenstahl https://twitter.com/eelcobvr en je weet alles. Dat doet geen schim van een flauwe poging om afgewogen journalistiek te bedrijven.

    En nog even terug naar het NOS-klimaat: Wie herinnert zich niet de serie “de verhitte aarde”. Het journaal had er zelfs een logootje voor laten gieten. Een fikkende aardbol in felle kleuren en volgens mij huilde hij … of was dat maar verbeelding.
    Wie herinnert zich niet de ellenlange interviews met Pier-tien-jaar-geleden-was-het-al-vijf-over-twaalf-Vellinga waarin hij de NOS stagiaire zit wijs te maken dat de 2030 projecties van de “zwaarste” modellen NU al werkelijkheid zijn.

    En kijk anders nog eens terug hoe NOS-Tweebeeke Dzsingisz Gabor erin probeerde te luizen. Dan kan je wel als een dame spreken maar smeriger riooljournalistiek is nauwelijks denkbaar. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2055783-hongarije-vluchtelingen-willen-hier-niet-blijven.html

    In dit gesprek heeft ze te maken met iemand die keurig het beeld dat de NOS voortdurend over de vluchtelingenproblematiek schetst corrigeert en de opzettelijk weggelaten informatie aanvult. U begrijpt daar zitten ze in Hilversum niet op te wachten. Gabor N.B. voorzitter van de koepelorganisatie is dus nooit meer gevraagd want hij levert niet.

    En heeft trouwens weinig geholpen; Ik wijs op het zoveelste gore lulverhaal uit de walmende muil van Timmermans aan diezelfde tafel met dat zelfde mens waarin hij bezorgde Griekse opa’s en huisvaders wier dochters huizen werden overlopen door stelende en sjacherende “vluchtelingen” onweersproken voor Neonazi’s mocht uitmaken.

    En zo kunnen we eindeloos doorgaan, Maar ik begrijp het dedain waarmee Olivat hier de briefschrijvers bejegent maar al te goed. Hij behoort nl. tot dezelfde kaste.

 16. Wiersma 18 augustus 2017 om 03:39- Antwoorden

  Breaky break!

  El Goor bij the daily show.

  Hij zegt het zelf: “hoe dan ook, wat we ook doen, de aarde zal met 2 graden opwarmen. Het enige wat we kunnen doen is het proces vertragen”.

  Naar mijn mening een hele ommekeer in het proces: ‘wat we ook doen, het zal gebeuren’.

  Kijk, lees, huiver, beoordeel en analyseer zelf.
  Zo rond de 9.30 min. over ‘hoe dan ook’.

  http://www.cc.com/shows/the-daily-show-with-trevor-noah/guests/tds-al-gore/nswqua/al-gore—what-we-do-about-climate-change-next-in–an-inconvenient-sequel—-extended-interview

  • Boels 18 augustus 2017 om 09:20- Antwoorden

   Ben je lid van de geselbroeders?

 17. […] Het antwoord van de ombudsvrouw van de NOS is ontvangen. Zie hier. […]

 18. Scheffer 18 augustus 2017 om 18:25- Antwoorden

  Olivat, wat mij opvalt in de discussies met u en in in de mainstream media (vooral TV) dat afwijkende als redelijk conservatieve meningen aan te merken opinies door linkse journaille, als door gekkies / extremisten wordt aangemerkt. Vanuit die vooral linker moralistische zijde wordt getracht de integriteit en moraal van deze conservatieve opinies te beschadigen. Of het nu kritiek op vrolijke euthanasie, genmanipulatie, gender liberalisatie, een kleinere rijkwijdte van Europa, de strategie van de Europese Centrale Bank, sterkere buitengrensen, beperkte werkvergunningen / verblijfsvergunningen voor economische vluchtelingen, afschaffen van bijstand voor deze vluchtelingen, kritiek op klimaatalarmisme en de wantoestanden van “duurzame” energie betreft, pro-kernenergie, dat de linkerzijde probeert plakkaten op te plakken als extreem, nazi, ontkenner, ondergraver van de democratie en gevaarlijke gekkies. Ik refereer aan deze stelling die gisteravond door Wierd Duk in “Jinek” werd geponeerd, waarbij hij waarschuwde dat de gekkies zich niet langer laten wegzetten door links-extreme kongsi’s, refererende aan de Amerikaanse opleving van (extreem) rechts. Ik schat u, als handige argumenteerder, in dit tegenovergestelde “progressieve” (…..D66?) kamp en uitgerust met rechtse grote diepe zakken, volledig niet beseffend de aankomende storm van de (extreme) rechterzijde. Ben benieuwd…

  • Kees 18 augustus 2017 om 19:02- Antwoorden

   Scheffer,

   Dat komt denk ik vooral omdat je jezelf slecht informeerd en geen enkele nuance kent in je mening .

   Het feit dat jij het niet eens bent met de feiten wil nog niet zeggen dat ze verkeerd zijn

   Ik ben trouwens nog steeds stom verbaasd dat je die communist dienenden je bed ligt nog niet gevonden hebt

   • Scheffer 18 augustus 2017 om 19:58- Antwoorden

    Ik had u niks gevraagd Kees, maar vroeg naar de opinie van Olivat. Het kernpunt is dat gisteren (terecht volgens mij) werd aangekaart door Wierd Duk bij “Jinek”, dat extreem rechts een gevolg is van de bestempeling als neo-nazi-gekkies door “gematigd/redelijk” links voor al hun politieke “vernieuwende” aberraties en aspiraties. Ik stemde links de afgelopen verkiezingen, echter de “Rechtse”-Linkse Jacques Monash werd niet verkozen.

  • gerard d'Olivat 18 augustus 2017 om 19:17- Antwoorden

   Scheffer veel vragen. Dogmatici, ik noem het maar ‘kartonnen soldaten’ hebben het probleem dat waar het complexe vragen betreft zoals ‘energie en klimaat’ ze hoofdzakelijk geneigd zijn om op andere ‘kartonnen soldaten’ te schieten.
   Die kartonnen soldaten schieten dan weer terug op die ander enz. enz. Een vermakelijk schouwspel dat wel, maar weinig efficiënt is.
   Feitelijk geldt er op dit maar een wet van Trump tot Minnesma….wat is de marktwaarde van je ‘produkt’ of het nou klimaat of energie is.
   Waarom zou de trend van verdwijnen van het ijs op de Noordelijke IJszee eigenlijk niet tot ingrijpende veranderingen leiden op allerlei gebied en vooral economisch?
   Waarom zou het steven van een ‘duurzame’ samenleving bijvoorbeeld niet tot interessante economische opleving kunnen leiden?
   Ergens moet iemand door gemotiveerd worden lijkt me.
   Economische vluchtelingen ook al zo’n dingetje. Let op je zult zien dat in deze tijd die economische migranten best wel een soort baantje gaan vinden.
   Iedereen wordt immers uit de prullenbak van de krapte op de arbeidsmarkt gehaald!
   Dan energie, hoe zou het energie plaatje eruit zien bij een brentprijs van 120 dollar? Moet een land als Nederland er niet streven naar relatieve energie onafhankelijkheid enz. enz.
   Wierd Duk is een interessante en intelligente man. Maar als het waar is wat jij ‘quoot’ vergist hij zich.
   De aankomende storm van het rechts extremisme ofzo? en hier refereer ik even aan de ‘belangrijke’ analyse van ene pamflettistische DWK? Who he?
   Mocht de door jou aangekondigde ‘storm’ van het ‘neocons’ gedachte goed ‘mainstream’ worden, dan voorspel ik een ‘totale’ ineenstorting van de ‘wereld die we nu kennen’ , maar misschien is dat ook wel hun doel.
   Maar vooralsnog zijn het kartonnen soldaten.
   Tegen die tijd zal ik me wel bij @Hetzler melden trouwens om te vragen wat de beste plek op Groenland is om een boerderijtje te beginnen. Daar weet hij alles van.

   • dwk 18 augustus 2017 om 20:19- Antwoorden

    Beste Olivats,

    de helikopter van waaruit jij de wereld beschouwd hangt voor een bewolkte dag als vandaag wel weer erg hoog, en ik kan er (mede door dat syntactische geknoei) werkelijk geen chocola van maken.

    Eerst maar even twee praktische vragen zodat we allemaal weten waar het over gaat:

    . graag even verhelderen waarom jij mij de extreem rechtse hoek in trapt. Ik weet dat het in jouw kringen goed gebruik is om dat te doen met mensen wier mening je niet deelt maar ik blijf toch benieuwd naar de argumenten.

    . vertel ons nu eens: wie schuurt er nu meer tegen de “neocons” aan Trump of de Billary’s schuine streep Oboema’s. Als je er niet uit komt steek je licht dan eens op in Libië of Oekraïne.

    • gerard d'Olivat 18 augustus 2017 om 20:45- Antwoorden

     DWk begin nou eens met ‘begrijpend’ lezen. Ik zeg dat Wierd Duk melding maakt van een ‘neocons’ storm. Ik heb u nergens vermeld behalve als ‘pamflettistisch’. Dat geldt echter voor zowel ‘links’ als ‘rechts’ Allemaal kartonnen soldaten zoals ik al stel.
     Oboema en Billary ken ik niet. Levert ook geen ‘hits’ op …

    • dwk 18 augustus 2017 om 20:55- Antwoorden

     Olivat,

     u suggereert dingen en had het in eerdere commentaren ook al over “de neocons” + (plus) Trump.

     Als het allemaal niets of weinig te betekenen heeft wat u hier schrijft, blijf dan gewoon weg.
     Om sluwe handigheidjes zitten we niet verlegen.

     Ik ga er nu even een Zwitserse tafel doorheen jagen en dan misschien het draadje eens terug lezen.

     En schrijf met iets meer zorg; dat komt het begrijpend lezen ten goede.

     Over de vraag hoelang de soldaten nog van papier blijken te zijn kunnen we ons ondertussen wel een beetje zorgen maken. De vraag is wel HOE het zover heeft kunnen komen.

   • Scheffer 18 augustus 2017 om 20:19- Antwoorden

    Interessant en speels antwoord, Olivat. Lees ook mijn commentaar op druiloor Kees. De stelling is dat extreem rechts een gevolg is van ontkenning en bestempeling van conservatief als gekkies. In de USA is de winst van de Republikeinen te wijten aan 16 jaar Clintons, Obama en last but nog least aan Hilary Clinton’s bestempeling van de onderklasse als sad and mournful victims en dus niet aan Trump. De werkloze mijnwerkers en tanende en verloren gegane auto-industrie, de groene geldverkwisting, tomeloze illegale immigratie, anti-nationale initiatieven ten faveure van VN of Europa, de angst bij deze bevolking (öutcast” die niet wordt omarmt. Ook in EU spelt het. Wierd Duk signaleert en ik denk dat hij WEL een punt heeft. BTW: Groenland is pas over 3000 jaar aan de orde, wanneer Amersfoort dan een badplaats is. Maar dat geloofd niemand meer toch, alleen klunzen, bij de huidige “catastrofale opwarming” en de CO2-mythe? Groen is feitelijk uitgefantaseerd met hun klimaathype en kan alleen nog rechtszaken tegen de Staat voeren over hun eerdere loze “duurzame” beloften.

    • Kees 18 augustus 2017 om 20:38- Antwoorden

     Hans, Hans !

     Hij noemt me druiloor ! Hij moet een ban krijgen !

     Probeer eerst wens fatsoenlijk te lezen en dan inhoudelijk in te gaan op een argument van een ander en geef niet de ander de schuld als hij niet open staat voor je verder niet onderbouwde gevoelens

 19. Guus Derksen 18 augustus 2017 om 19:59- Antwoorden

  @gerard d’Olivat om 7:59 pm,

  “Een ‘duurzame’ samenleving leidt onomkeerbaar tot een middeleeuwse samenleving en dat allemaal gebaseerd op de wetten van de thermodynamica is hier het adagium wat uit en treuren herhaald wordt.
  Tja was het nou maar zo mooi. Wie de commentaren en redactionelen volgt op deze site begrijpt dat we hier te maken hebben met een laat ik zeggen ‘rechtse denktank’.”

  En dan zou men verwachten dat je dat van die thermodynamica even uit de doeken doet, maar nee, gauw naar iets anders: Trump, PVV, etc.
  Ik ben benieuwd hoe jij de natuurkunde-wetten opzij wilt zetten. Toon aan waar precies de fouten zitten als, bijvoorbeeld, wordt voorgerekend dat het met de huidige accu’s helemaal niet kan met zoveel elektrische auto’s in 2030 of zo. Of vertel ons waar de fout zit in de berekening dat het met wind + zon + bio helemaal niet lukt om verder te komen dan een paar luttele procentjes van het energieverbruik.
  Als in je antwoord waterstof een rol speelt, geef dan ook aan waar de energie vandaan komt om die waterstof te fabriceren. Als je dat allemaal lukt verdien je de Nobelprijs.
  Ps je reactie van 7:17 pm verandert niets aan mijn reactie.

  • gerard d'Olivat 18 augustus 2017 om 20:36- Antwoorden

   @ Beste Guus, de wetten van de thermodynamica ontken ik helemaal niet. Ik ben een Beta trouwens.
   Alleen voltrekt de ‘geschiedenis’ van de mensheid zich niet (helemaal niet of niet helemaal!) volgens de wetten van de thermodynamica!!
   Alsof ik de wereldgeschiedenis zou veranderen wanneer ik zou aantonen dat Elon Musk eigenlijk een charlatan is!!
   Je stelt belachelijke vragen!! Het zou het zelfde zijn als ik jou zou vragen om de Tweede Wereldoorlog af te leiden vanuit de thermodynamica!!

   • Guus Derksen 18 augustus 2017 om 20:52- Antwoorden

    @gerard, ik maak het eenvoudiger voor jou : Geef eens aan waar in de ‘geschiedenis’ van de mensheid dingen gebeurde die in strijd met de natuurwetten waren.

    • gerard d'Olivat 18 augustus 2017 om 22:04- Antwoorden

     Trump ontslaat Bannon!

    • dwk 19 augustus 2017 om 10:29- Antwoorden

     Olidinges

     Nou en?

  • dwk 19 augustus 2017 om 10:54- Antwoorden

   Olivat doet balletje, balletje.
   Zonder ballen … met woorden.

   He is one of them. Hun truc?

   Zich voor laten staan op zaken waar niemand tegen is om vervolgens de mensen die vraagtekens plaatsen bij methoden en technieken te verketteren.

   Niemand hier is tegen een duurzame wereld …. en nog zo wat.

   Je moet ze vooral niet naar argumenten vragen. Je ziet hoe hij Wierd Duk afserveert: “een intelligente en interessante man” alleen hij slaat de plank mis. Kan gebeuren. Argumenten? Niet nodig!

   Allemaal retorische hocus-pocus .
   Als je Olivat vraagt wat voor kleur het gras heeft kijkt hij naar de lucht en zegt: ik zie alleen maar zwaluwen, waar HEB je het over.

   Als je ze vraagt: waarom doe je dat? schalt het uit de helikopter: Voor een betere wereld, voor onze kinderen en kleinkinderen! En ja, dan denken al die halflinkse schooljurkjes: ik ga op Jesse Klaver stemmen want ik wil ook een lieve wereld met een eerlijk klimaat en zo.

   In werkelijkheid gaat het om ordinaire macht en posities waar heel veel gemeenschapsgeld naar toe vloeit. Zijn ze extreem handig in.

   En Olivat? Die vindt het gewoon erg vervelend dat er harder dan hij gewend is sinds de jaren 60 aan zijn (morele) positie gemorreld wordt.

Geef een reactie