Over klimaatvoorspellingen

Hoewel klimaatverandering van alle tijden is, zijn alarmerende berichten over het klimaat de laatste jaren aan de orde van de dag. Wij belichten in deze bijdrage natuurwetenschappelijke aspecten van de klimaatverandering ten einde de situatie te beoordelen en alarmistische berichten beter op hun waarde te schatten.

Klimaatvoorspellingen waarnemingen meten Klimaat voorspellingen

Klimaatvoorspellingen – In de natuurwetenschap begint alles met het doen van waarnemingen, het meten. Om waarnemingen te kunnen duiden, dient theorie ontwikkeld te worden die die waarnemingen kan verklaren. Goede theorie is in het verlengde daarvan ook in staat om realistische en betrouwbare voorspellingen te doen. Dat stelt zware eisen aan de betrouwbaarheid van de metingen en de strenge logica van de theorie. Het is een belangrijke verworvenheid van de moderne natuurkunde dat vergelijkingen zoals die van Maxwell, Einstein, Schrödinger, Dirac, Dyson aan die hoge eisen voldoen. De vraag rijst daarom hoe dat zit met klimatologie?

Meten is weten

Klimaatvoorspellingen – Alles in de natuurwetenschap begint met waarnemingen. Al heel lang worden op veel plaatsen op aarde temperaturen en luchtdrukken gemeten, hoeveelheden regen bijgehouden en stormen gemonitord. Uit die temperatuurgegevens probeert men bijvoorbeeld het verloop met de tijd van de gemiddelde temperatuur op aarde te bepalen. Simpel genoeg, zou je zeggen. Helaas, dat valt tegen. Om te beginnen is er de vraag in hoeverre metingen representatief zijn. Het aantal meetstations is beperkt en is niet gelijkmatig over het aardoppervlak verdeeld. Daarnaast meet een meetstation in het vrije veld andere temperaturen dan een station in de buitenwijken van een grote stad, het ‘urban heat island’ effect. Het is mogelijk dat wat 80 jaar geleden een goede meting was, dat heden ten dage niet meer is. De verleiding is groot om voor allerlei effecten te willen ‘corrigeren’, maar op die weg liggen veel valkuilen. Vaak zijn data reeksen van temperaturen door instanties op onnaspeurbare wijze vervuild, er zijn thermometers verplaatst, bijgekomen en weggehaald en zones veranderd, kortom foutenmarges veroorzaakt, die van dezelfde orde of groter zijn als de temperatuurverschillen waarvan sprake is. Serieuze natuurwetenschappers worden hiervan onrustig. De onrust wordt nog versterkt door het feit dat die ‘correcties’ soms pas na 100 jaar uitgevoerd worden, niet door de mensen die de metingen gedaan hebben maar door anderen, en dat de ‘correcties’ altijd tot hogere (en door de corrector wenselijk geachte) temperaturen leiden.

Klimaatvoorspellingen – Natuurkundigen hebben voor harde uitspraken gegevens nodig over fouten in de metingen en de doorwerking daarvan in de conclusies. Bij temperatuurmetingen moeten we bovendien onderscheid maken tussen metingen op het aardoppervlak (de klassieke metingen zeg maar), en metingen die sinds enige tientallen jaren met behulp van satellieten gedaan worden. Die laatste metingen geven informatie over de temperatuur in een bepaalde troposferische laag boven het aardoppervlak. Het is essentieel om aan te geven welke temperatuurgegevens men hanteert, want de overeenkomst tussen beide methoden is bepaald niet wat een naïeve waarnemer zich zou wensen.

Klimaatvoorspellingen – Nog een opmerking over het woord ‘klimaatverandering’, dat veelvuldig gebruikt maar zelden gedefinieerd wordt. Zie bijv. Thoenes hier. Meestal bedoelt men een verandering van het ‘gemiddelde wereldklimaat’, die dan overal merkbaar zou moeten zijn, bijvoorbeeld in een zekere wereldwijde temperatuurstijging. Gelijktijdig treden er overal op aarde plaatselijke klimaatveranderingen op, die uitgedrukt in graden aanzienlijk groter zijn dan de gemiddelde verandering en daar ook niets mee te maken hebben. Als de gemiddelde temperatuur bijvoorbeeld 0,4 graden stijgt, kan dit niet een plaatselijke temperatuurstijging van 2 graden veroorzaken. Die moet een andere oorzaak hebben. Bovendien treden er in verschillende klimaatzones gelijktijdig allerlei temperatuurstijgingen en -dalingen op, waardoor de gemiddelde temperatuurverandering klein is. Het heeft ook weinig zin te spreken over een temperatuur die een gemiddelde is tussen die in de Sahara en die op Groenland.

Van meten naar begrijpen?

Klimaatvoorspellingen – In de media verschijnen voortdurend berichten over nieuwe weerrecords die ons weer overkomen zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de gemiddelde aardtemperatuur in een bepaalde maand. De suggestie is telkens dat de aarde opwarmt. Ten eerst kan men twijfelen aan de relevantie van een dergelijk gemiddelde voor de klimatologische toestand van een hele planeet. Zelfs een opeenvolging van dergelijke records over een periode van een paar jaar kan het gevolg zijn van een onbekend verschijnsel van tijdelijke aard, waarvan nadien niets meer te merken is. Ook als er gedurende een beperkte tijd sprake is van correlaties, zegt dat niets over de aanwezigheid van een causaal verband. Om verstandige dingen te kunnen zeggen zijn betrouwbare metingen en betrouwbare theorie nodig. Daaraan ontbreekt het bij het klimaat, omdat er heel veel verschillende invloeden zijn, die elkaar wederzijds ook weer beïnvloeden. Om klimaatvoorspellingen te doen, zijn we dan ook uitsluitend aangewezen op klimaatmodellen. Het is dus zinnig na te gaan wat er in die modellen zit en wat niet, en ook hoe.

1. Klimaatmodellen bevatten veel bekende natuurkunde (stralingswetten, gaswetten, verdampingswarmte, condensatiewarmte, resultaten van molecuulspectroscopie, etc.).

2. Klimaatmodellen bevatten geen fysica die geheel onbekend is, of waarvan we op dit moment zelfs geen vermoeden hebben. Maar de atmosferische chemie en fysica zijn niet af. Daarmee zijn de modellen per definitie onvolledig. Hoe ernstig dit is, kan slechts de tijd leren. Dat is geen verwijt aan de modelbouwers, maar maant wel tot voorzichtigheid over uitspraken over de volledigheid en duurzaamheid van model uitkomsten.

3. In de processen die aan de basis van klimaat liggen komen allerlei verschijnselen voor waarvan we weten dat ze belangrijk zijn, maar waarvan de fysica niet goed bekend is. Een voorbeeld is wolkenvorming (waterdamp, waterclusters, aerosolen, etc.). Op voorhand weten we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling. Waterdamp is een broeikasgas, verdamping en condensatie gaan gepaard met warmtetransport, een wolk reflecteert zonlicht terug de ruimte in en infraroodstraling terug naar de aarde. Iedereen die meent te weten hoe die balans uitpakt mag het zeggen. Ook de invloed op wolkenvorming van de sterk veranderlijke deeltjesstromen die van de zon komen is grotendeels onbekend.

4. Klimaatmodellen houden zich bezig met atmosferische veranderingen in verticale zin. Ook in horizontale richting zijn er grote warmtestromen in de atmosfeer en de oceanen. Die vereffenen deels de temperatuur tussen de door de zon bestraalde kant van de aarde en de afgekeerde kant en tussen evenaar en polen. Het effect daarvan op de gemiddelde temperatuur van bepaalde delen van de aarde is groot. Het is twee ordes van grootte meer dan dat van de temperatuurverhoging waarvan in de klimaatdiscussies sprake is. En hoe precies die warmtestroming constant is, is niet bekend. De statistische fysische beschrijving van die grootschalige warmtetransporten staat in de kinderschoenen.

5. Klimaatmodellen hebben een ereplaats ingeruimd voor de invloed van atmosferisch CO2. Het is dan cruciaal om ook de biosfeer bij de beschouwingen te betrekken. Plantengroei wordt bevorderd door hogere concentraties van CO2. Dit heeft directe gevolgen voor de albedo (het reflecterend vermogen) van het aardoppervlak. Het proces is spectraal gevoelig: bij fotosynthese worden rood en blauw gebruikt, maar groen wordt gereflecteerd. De invloed op de stralingsbalans is waarschijnlijk significant, maar hoe het precies uitwerkt, weten we niet.

6. De rol van de wereldoceanen is cruciaal. Door de grote warmtecapaciteit van water bevatten de bovenste paar meters van de oceanen evenveel warmte als de gehele atmosfeer, terwijl ongeveer 100 m diep die zelfde oceaan zonnewarmte tijdelijk opslaat en transporteert. Een kleine verstoring van het evenwicht in de oceanen zou een grote verstoring in de ijle dampkring kunnen veroorzaken. De interactie tussen oceaan en atmosfeer is dan een detail dat in ad-hoc algoritmes gevangen moet worden.

De waarde van de modellen moet blijken uit de metingen

Klimaatvoorspellingen – In de natuurwetenschappen is het goed gebruik, ingegeven door honderden jaren van wetenschappelijke ontwikkeling, dat degene die poneert ook numerieke, toetsbare argumenten heeft. Mensen die met klimaatmodellen komen, hebben dan ook de wetenschappelijk plicht aan te tonen dat de wetenschappelijke onderbouwing van hun modellen deugt en dat de voorspellingen betrouwbaar zijn. Het is de taak van critici om relevante vragen te stellen, en de plicht van de modelbouwers om daar adequaat op te antwoorden. Om een problematisch model te poneren en vervolgens van de critici te eisen dan maar met iets beters te komen, is een retorische truc maar heeft niets met natuurwetenschap van doen.

Alarmisten poneren dat alle kwaad van CO2 komt, dat de mens bijdraagt aan CO2 in de atmosfeer, en dat DUS gesproken moet worden van ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW). Kortom, alle narigheid is het gevolg van het kwalijke handelen van de mens. Dat geloof is wijd verbreid. Onder natuurwetenschappers als fysici en geologen is de AGW-hypothese echter omstreden.

Hoe gaan de klimaatmodellen nu om met bovengenoemde zaken? Daarbij gaat het voor de discussie vooral om effecten uit categorie 3. Die worden in rekening gebracht door parametrisering. Dat kan op veel manieren, en dat leidt dan weer tot veel modellen. Er zijn er wel honderd in omloop. Op zich is dat curieus, gezien het feit dat een enkele Dirac-vergelijking voldoet om de hele relativistische quantummechanica te beschrijven. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe goed die parameters, en dus die voorspellingen, zijn. Hoe bepalen we dat?

Klimaatvoorspellingen – Vanwege de onzekerheid in de metingen, de onzekerheid over de mate van wederzijdse beïnvloeding van allerlei processen en de onbekendheid ervan kan de kwaliteit van de modeluitkomsten slechts ingeschat worden door ze te vergelijken met zo lang mogelijke en zo betrouwbaar mogelijk reeksen meetgegevens. Vaak worden daarvoor temperatuurgegevens genomen, waar ook nog het nodige op af te dingen is. Nu lijkt de waarde van een gemiddelde temperatuur voor een hele planeet misschien niet erg maatgevend, maar vooruit. Probleem is nu dat de discrepanties tussen modeluitkomsten en meetseries, zeker over langere tijd en zeker bij de satellietmetingen, aanzienlijk zijn.

Klimaatvoorspellingen – De hoofdstroom binnen de klimatologie houdt er ongeveer de volgende redenering op na. Hoe de gemiddelde temperatuur tot stand komt, is gecompliceerd, maar niet belangrijk. Belangrijk is de verandering van de temperatuur. Die moet veroorzaakt zijn door verandering in een of meer subprocessen. Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt men op de broeikasgassen met CO2 als meest direct aan menselijke activiteit te relateren grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. Dat nu is een onverantwoorde aanname. Geologisch en astronomisch gezien is de periode van de Romeinse tijd tot nu erg kort. En in die korte periode hebben we een warme Romeinse tijd gehad, gevolgd door een afkoeling van ~ 1 graad C, daarna een warme Middeleeuwse periode, vervolgens een ‘Kleine IJstijd’ en daarna weer opwarming voorlopig tot 1998 en sindsdien een 20 jaar durende gelijkblijvende temperatuur. Geen van deze veranderingen correleert over zijn hele periode met de atmosferische CO2-concentratie. Deze ‘inconvenient truth’ leidt helaas tot paniekreacties. Gekozen wordt dan regelmatig voor ‘homogenisering’ van de waarnemingen. Dit komt neer op het herschrijven van de waarnemingsgeschiedenis en het verwijderen of gladstrijken van onwelgevallige resultaten, op een nogal onnaspeurbare wijze. Daar zijn hierboven al kritische noten over gekraakt.

Klimaatvoorspellingen – De conclusie moet dus luiden dat die modellen de werkelijkheid niet goed beschrijven, en dat dus lange termijn voorspellingen vooralsnog (maar misschien wel altijd) op los zand gebouwd zullen zijn. Daar volgt onontkoombaar uit dat de lange-termijn voorspellingen van de huidige hoofdstroommodellen onbetrouwbaar zijn. Wat overigens onder fysici een bekende uitspraak is, is dat je met voldoende parameters ‘een olifant in een boom kunt laten klimmen’. Het is heel wel denkbaar dat er eerlang een model gemaakt wordt dat de komende 100 jaar goed voorspelt. Maar of dat model deugt, zullen we dan toch pas over een eeuw weten. Voor het zover is, zullen er met evenveel recht andere modellen zijn, die een tijdje het verloop goed simuleren, maar die er na honderd jaar flink naast zitten. En niemand kan tevoren verzekeren welk model we mogen vertrouwen. Ook de mogelijkheid dat bij een dermate complexe modellering als die van het klimaat van de aarde lange-termijn voorspelbaarheid principieel onmogelijk is, kan niet uitgesloten worden.

Een terzijde. Economische modellen hebben zeer veel gemeen met natuurwetenschappelijke modellering, zeker waar het de onderliggende wiskunde betreft. Het gaat altijd om het oplossen van stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarbij problemen met singuliere punten en chaos altijd op de loer liggen. Toch kennen wij niemand, zeker ook geen enkele econoom, die met droge ogen betoogt dat deze modellen voorspellingen kunnen doen die een realiteitswaarde tot over 50 jaar of meer zullen hebben. Het is dan ook bizar dat een aantal natuurwetenschappers van mening is dat de huidige klimaatmodellen dat vermogen wel zouden hebben.

Ter afronding

Klimaatvoorspellingen – Doordat klimaatproblematiek en energieproblematiek onmogelijk los van elkaar gezien kunnen worden, zijn de bijbehorende economische belangen gigantisch. Dat geldt niet alleen voor een significant deel van het bedrijfsleven, maar zeker ook voor overheden. Nu is het voor een politicus verleidelijk om de kiezer voor te houden dat door zijn politieke toedoen de planeet en het leven van zijn kleinkinderen gered zal worden. Tegen de tijd dat de feiten hem in het ongelijk stellen, is hij al lang in vergetelheid. Maar de onwetende kiezer, die slechts met alarmistische verhalen geconfronteerd wordt, gelooft hem, zelfs als ter bekostiging van allerlei energie-illusies hem ongekende bedragen uit de zak geklopt worden. Hier wreekt zich het gebrek aan kennis bij het brede publiek en de politiek over de resultaten en methoden van de natuurwetenschap.

Klimaatvoorspellingen – Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. Maatschappelijk is dat zo langzamerhand een groot probleem geworden. Natuurwetenschap wordt gedegradeerd tot een mening als elk andere. Het besef dat het juist de natuurwetenschap is geweest die onze samenleving in de afgelopen paar honderd jaar ongekende welvaart heeft gebracht en ons onnoemelijk veel voordelen heeft opgeleverd, dreigt door de huidige ontwikkelingen weer verloren te gaan. De toekomstige schade van die ontwikkeling valt moeilijk te overschatten. Overigens zouden natuurwetenschappers er goed aan doen bij zichzelf te rade te gaan. Door hun gebrek aan interesse in politieke processen is de ervaren bèta in de Nederlandse volksvertegenwoordiging een zeldzame diersoort.

Kees le Pair

Kees de Lange

Hans Labohm

Dick Thoenes

Kees de Groot

Fred Udo

Marinus Winnink

Klimaatvoorspellingen

Kees le Pair was lid van de directie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Hij werkte ook enige tijd bij de ‘National Science Foundation’ in Washington. Hij was de eerste directeur van de Technologiestichting STW, tot zijn pensioen in 1999.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verleende hem De Zilveren Penning. Voorts is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Technische Universiteit Delft (TUD) promoveerde hem tot eredoctor in alle daar bloeiende wetenschappen. In Duitsland werd hij Ehremitglied van de Wissenschafts Forscher.

Kees de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Hans Labohm studeerde economie aan de UvA. Vanaf 1967 was hij werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO. In 1971 werd hij uitgezonden naar Zweden door de Buitenlandse Dienst. Vanaf 1978 werkte hij als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1987 – 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en directie-adviseur aan instituut Clingendael verbonden.

Dick Thoenes studeerde scheikunde en promoveerde aan TUD. Hij was werkzaam van 1954-1966 bij DSM Research en Nieuwbouw, van 1966-1971 bij Technische Universiteit Twente, als hoogleraar chemische technologie, van 1971-1979 bij Akzo Salt & Basic Chemicals, als directeur research, en van 1979-1995 bij Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar chemische technologie. Hij is co-auteur van  ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma’ (2004) en van ‘Klimaatverandering op een waterplaneet’ (2005). Hij was voorzitter en later erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).

Kees de Groot studeerde scheikundige technologie aan TUD. Hij trad in dienst bij Shell/Rijswijk als geochemicus, zette een onderzoekslaboratorium op voor Shell/Canada in Calgary, was directeur exploratieresearch, regionaal directeur in Afrika, Midden-Oosten en Rusland, en research directeur en vice-president EP technology bij Shell/Rijswijk. Naast zijn grote bestuurlijke ervaring heeft hij veel gepubliceerd over geochemische onderwerpen in vaktijdschriften, en was een gewild spreker op internationale congressen.

Fred Udo studeerde natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in de kernfysica. Hij werkte 14 jaar als onderzoeker aan grote experimentele opstellingen bij de versnellers van het CERN in Genève. Hij is buitengewoon hoogleraar elementaire deeltjesfysica aan de Vrije Universiteit te Brussel. Hij heeft zich ontwikkeld tot een internationaal erkend deskundige op het gebied van windenergie.

Marinus Winnink studeerde Theoretische Natuurkunde te Groningen en is emeritus hoogleraar daarin, van de Rijkuniversiteit te Groningen. Van 1975 was hij tot 1980 lector en vanaf 1980 tot 2001 hoogleraar. Tijdens zijn verbintenis met de RuG heeft hij van alle beleids-commissies, behalve van het college van bestuur en het faculteitsbestuur, deel uitgemaakt.

De pretentie van zijn onderzoek was om vat te krijgen op de wetmatigheden die macroscopische systemen, beschrijven, die uit intrinsiek quantummechanische deelsystemen zijn opgebouwd.

Dergelijk mathematisch-fysisch onderzoek te Groningen was onder meer toegespitst op het gebruik, en waar nodig ontwikkelen, van niet-commutatieve algebras. Hierin behoren we (wereldwijd) tot de initiatoren.*

In dit onderzoek richt men zich op het verkrijgen van inzicht op algemene vragen over onder welke parameters bv. een “quantumprint”, herkenbaar, wordt achterlaten in macroscopische (ie. grote systemen) systemen.

* zie ter zake: Wikepedia onder trefwoorden Haag, Hugenholtz, Winnink; Kubo, Martin,Schwinger; en hun navolgers.

 

Door |2017-12-09T22:23:33+00:007 augustus 2017|185 Reacties

185 Comments

 1. Bert Pijnse van der Aa 8 augustus 2017 om 19:08 - Antwoorden

  Geachte heer Thoenes, in een eerdere post heb ik al mijn waardering uitgesproken voor het artikel van u en uw eminente mede- collega’s , waarin helder en duidelijk wordt gemaakt hoe een en ander in elkaar steekt. Ik hoop dat velen het zullen lezen . Dat de beheerder van deze site toestaat dat mensen met een geheel ander ‘ mening ‘ voortdurend deelnemen aan de discussie, vind ik ,achteraf gezien , toch wel heel erg positief, want daarmee laat hij zien open te staan voor tegen geluiden en kan moeilijk de verdenking op hem worden geladen het debat uit de weg te gaan. Dat siert deze site. Alleen, zoals een eerdere reageerder al betoogde heeft het weinig zin op de site van Tesla te gaan fulnmineren tegen dat wanproduct : de mensen die op die site komen willen praten over die fantastische auto, waarvoor ze 100.000 euro hebben betaald. Daar moet je niet het feestje komen bederven . Als mensen , omwille van wat voor motieven ze ook hebben, niet willen geloven in de wetten van de natuur, moeten ze dat lekker zelf weten. Dat is toch weer fijn van een open democratie waarin we ( nog ) leven. Vooral als je een programma over Noord Korea ziet of een verhaal leest over Google , het bastion en de metafoor van de ‘ vrije wereld’ , waarin eenieder mag zeggen wat hij/zij denkt of vindt. behalve als het ingaat tegen de belangen van het bedrijf . Gelukkig mogen u en ik dat ( nog ) wel op de echt democratische site van CG.

 2. vreemd 8 augustus 2017 om 19:18 - Antwoorden

  Het is weer mis. Nog eens proberen:

  Beste Dick, ik denk dat je geen rekening houdt met het verschil tussen harde kritiek en ‘schelden’. Het is ook moeilijk om objectieve maatstaven aan te leggen.

  Schuttingtaal en echte scheldwoorden zijn gemakkelijk te herkennen. Maar ‘zogenaamde sceptici’ aan de ene kant en ‘alarmisten’ aan de andere kant ligt al moeilijker en beide partijen kunnen je feilloos voorrekenen waarom ze de anderen terecht zo noemen.

  Is er een oplossing voor? Het antwoord luidt ‘ja’, tenminste gedeeltelijk.
  Ik pleit er al langere tijd voor dat er een lijst wordt samengesteld van zinsnede en frasen die door de lezers van een forum als dit (of van dat van Bart Verheggen) worden geannoteerd als onplezierig of zelfs kwetsend. Jij vindt ‘zogenaamd scepticus’ onplezierig, ik vind ‘alarmist’ onplezierig en daarna is het tamelijk eenvoudig om vast te stellen hoe vaak en waar men in de ogen van de ander ‘scheldt’.

  Dit gezegd hebbende moet het me van het hart dat de methodologie van de auteurs van climategate.nl in bijna alle opzichten haaks staat op wat ik heb geleerd te zien als verantwoorde wetenschap. Vooral vind ik het verschrikkelijk om te moeten toezien dat gegevens die niet in hun straatje passen als vervalsingen worden afgedaan, met als enige motivatie de verwijzing naar weer andere politiek gemotiveerde teksten.

  Wat de duimpjes omhoog en omlaag betreft: dat zijn zo overduidelijk politieke, niet inhoudelijke reacties dat ik me ernstig zorgen zou gaan maken als ik hier opeens een heleboel duimpjes omhoog zou krijgen.

  Paai

 3. gerard d'Olivat 8 augustus 2017 om 21:07 - Antwoorden

  Over klimaatvoorspellingen?

  De vraag lijkt me relevant na al deze reacties

  . Welke ‘voorspellingen hebben de opstellers zelf eigenlijk over het klimaat, in relatie tot energie, wetenschap en welvaart?

  Tot nu toe lees en hoor ik op deze site alleen maar ‘no’s’ En die ‘no’s’ hebben betrekking op wie zij zien als ‘the evil’.

  Wat hebben zij zelf eigenlijk voor ideeën, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd.
  De laatste reactie van ene @duclodans of zo spreekt boekdelen het zijn alleen maar ‘no’s’ tot de exponentiële macht.

  Ach heren Bohm, Hetzler en allen die eindeloos ‘nee’ roepen. Wat heeft u eigenlijk meer te melden dan Nee!!!

  • Boels 9 augustus 2017 om 21:43 - Antwoorden

   Toch mag men er wel enige vorm van logica in zien 😉
   Als CO2 de drijvende kracht is aan laakbare klimaatverandering dan mag men toch verwachten dat het huidige door angst gedreven klimaatbeleid tot het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot gaat leiden zonder al te veel maatschappelijke gevolgen.

   Dat gaat met wind/zon en de symbolische biomassastook niet lukken.

   Vrijwel niemand uit de (technisch)wetenschappelijke wereld protesteert tegen deze geldverspilling, geld dat beter in onderwijs en onderzoek kan worden gestopt.
   Ook uit de hoek van de klimaatwetenschappers is het oorverdovend stil.

   Dat kan m.i. betekenen dat òf niemand in de toegezegde klimaatcatastrofe gelooft òf dat het toch niet uithaald en men bewust voor de vorm tientallen miljarden besteedt aan flutoplossingen.
   Alle registers staan open om de klimaatangst aan te jagen in de hoop dat die angst groter wordt dan de eerder ingeprente angst voor nucleaire energie die wel voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot kan zorgen.

   Er geen enkele reden om de IPCC-verwachtingen over 10,20, 50 of meer jaren serieus te nemen; al was het maar omdat de gebruikte technieken nooit verwachtingen hebben geproduceerd over chaotische fenomenen die ook maar enigszins zijn uitgekomen.
   Je hoeft alleen maar terug te kijken naar de roemruchte 10-jarenplannen van de voormalige Sovjet Unie (en daar zaten toch echt geen domme mensen achter de tafelrekenmachines).

 4. André Bijkerk 8 augustus 2017 om 22:36 - Antwoorden

  Paai,
  Over westelijke landen en CAGW en de ontkerkelijking van Hans E.

  Religie en AGW hebben tenminste één ding gemeen. Terror management. Hier een poging tot zielkundige vingeroefening vanaf de canapé:
  http://climategate.nl/2016/12/29/63841/

  Oh ja geen tijd voor linkjes. Het begint zo:

  Tussen de vele spamberichten vond ik laatst een juweeltje in mijn e-mail box, het was van “de correspondent”, een groenbevlogen bolwerk, “Kerstessay: Waarom onze politiek geregeerd wordt door doodsangst”, overdenkingen van Rob Wijnberg. Centraal hierin staat de ‘terror management theory’ die gebaseerd is op de wetenschap dat wij als mens bestaat en dat ons bestaan eindig is. Hij schrijft:

  Om niet permanent geterroriseerd te worden door dit besef, heeft de mens volgens deze theorie cultuur uitgevonden. Onder cultuur kan worden verstaan: alles waarmee de mens betekenis tracht te geven aan het van nature betekenisloze bestaan. De verhalen die wij elkaar vertellen, de moraal waarnaar we leven, de regels die we elkaar opleggen, de symbolen die we op de wereld plakken, de mythes waarin we geloven: al die zaken zijn op een fundamenteel niveau manieren om te kunnen leven met de gedachte dat de dood onvermijdelijk is.

  Zoiets had ik al eens elders gelezen, en vond dat allemaal heel verstandige taal. De essayist heeft het in het vervolg over religie, als buitengewoon effectief middel tegen de doodsangst. Maar met het voortschrijden van de secularisatie nam het liberalisme en sociaal-democratie deze functie over. De moderne zin van het bestaan is een beter leven op aarde voor de volgende generaties, de vooruitgang.

  Die vooruitgang is echter grillig en kent vele omwegen, momenteel steekt een tegen-beweging de kop op, het nationaal-nostalgisme: Nederland weer van ons, Make America great again. Voor het eerst geloven we niet meer dat toekomstige generaties beter af zijn dan wijzelf. Maar de consequentie is wel dat daarmee ook het ‘terror management’ faalt. Maar er moet iets zijn wat het leven betekenis geeft voorbij het sterfelijke individu.

  Tot zover honderd punten, dacht ik, wat een grote geest, wat een haarscherpe analyse van de essentie van het ‘dasein’. Ik wilde dat ik dit alles had geschreven, als voorbereiding op de stelling dat dat nieuwe ‘iets’, dat het leven betekenis geeft, de terror management, de uitvinding is van global warming. Welhaast een schot voor open doel: De verhalen die wij elkaar vertellen over global warming, de moraal waar naar we leven om global warming tegen te gaan, de regels die we elkaar opleggen tegen global warming, de symbolen die we op de wereld plakken, gutmensch, slechtmensch, de mythes waarin we geloven, global warming. Alles wat nodig is om een beter leven op aarde te projecteren voor volgende generaties….etc

  • vreemd 9 augustus 2017 om 09:14 - Antwoorden

   Beste Andre, als ik nou Hans Erren was zou ik focussen op de woorden “we” en “wij” en je beschuldigen van generaliseren uit de tweede hand.

   Ik zie in je verhaal, althans dat van Rob Wijnberg, voornamelijk een abstracte constructie, die klaarblijkelijk door jou gebruikt wordt om ook de angst voor zeer ree”ele gevaren zoals global warming weg te redeneren. Hoewel ik zelf ook abonnee ben van ‘De Correspondent’ vind ik Rob Wijnberg wel een goede (hoofd)redacteur, maar bepaald geen groot denker en worden de zeer goede stukken in dit online magazine afgewisseld door wollige prietpraat.

   Wat het ontstaan van cultuur in het algemeen betreft geloof ik meer in de theorieen van Steve Pinker zoals uiteengezet in “How the mind works” en op materieel niveau in Jared Diamond.

   Paai

   • André Bijkerk 9 augustus 2017 om 13:34 - Antwoorden

    Bedenk wel dat Wijnberg in dat epistel over Terror Management Theory (TMT) daarover geen eigen visie geeft.

    Over Steve Pinker, ik geloof niet dat “How the mind works” strijdig is met TMT. Lees “the meaning of life” er nog maar eens over na (pp 521 ev). Hij lijkt me minder bang voor de dood en legt alleen andere accenten. Uiteraard zullen neurotypici, dark triade persoonlijkheden (psychopaten, narcisten, machiavellisten), autisten, etc, etc, allen met een anders werken brein, ook anders tegenover TMT staan.

    AGW is geen reel gevaar. De zo onontbeerlijke positieve feedback blijkt niet te bestaan en derhalve is het aangetoond onjuist te zijn. Er is alleen die angst voor AGW, de climamutatiophobia epidemie.
    Ik probeer gewoon uit te vinden wat die epidemie veroorzaakt en hoe we dat kunnen genezen.

    • Henk 9 augustus 2017 om 14:47 - Antwoorden

     Er is wel positieve feedback, zonder positieve feedback kan je de schommelingenn van vroegere klimaten niet verklaren

    • André Bijkerk 9 augustus 2017 om 15:12 - Antwoorden

     Henk,
     Hier kun je zien dat die vroegere klimaatschommelingen totaal onbegrepen zijn en dat warme periodes zoals interglacialen ook vrolijk voorkwamen zonder dat de CO2 zich er op enigerlei wijze mee bemoeide:

     http://climategate.nl/2015/12/09/hoe-twee-leeuwenwelpjes-de-ijstijdideeen-onderuit-halen/

     http://climategate.nl/2016/02/18/volgende-ijstijd-en-hoe-wereld-echt-werkt/

     http://climategate.nl/2016/02/26/52878/

    • Henk 9 augustus 2017 om 15:32 - Antwoorden

     Andre,

     er waar schrijf ik dat het niet zo is?

     En ik zou het waarderen alsje in het volg niet linkt naar eigen werk.

     Het is zo als ik het zeg, want daar zeg ik ook al dat het niet zo is

    • André Bijkerk 9 augustus 2017 om 16:10 - Antwoorden

     Geweldig, wow, hoe kom je erop:

     Het is zo als ik het zeg, want daar zeg ik ook al dat het niet zo is.

     Maar misschien had ik het wat duidelijker moeten stellen. De consensus is dat interglacialen en glacialen de Milankovitch zonnecycli volgen maar dat de CO2 als feedback fungeerde om de temperatuurswisselingen extra op te boosten. Dat is wel positieve feedback genoemd, wat ook zou verklaren dat de CO2 fluctuatie de temperatuur volgt in plaats van omgekeerd.

     Ik laat zien, (niet mijn eigen werk, maar gewoon andermans peer reviewed research naast elkaar leggend) dat minstens even grote temperatuur variatie voorkwam zonder enige feedback van CO2 en dat deze wellicht de “geïntegreerde zomer-insolatie” van Huybers blijkt te volgen, ipv de Milankovitch cycles.

     In dat licht kunnen we zonder positieve feedback de schommelingen van vroegere klimaten prima verklaren

    • Erik 11 augustus 2017 om 00:15 - Antwoorden

     Henk, is er ook nog een positieve feedback wanneer de temperatuur leidend is, zoals in de paleo data van bv Vostok duidelijk te zien is? CO2 doet kennelijk niks en sjokt braaf achter de temperatuurveranderingen aan. Wel met soms 1000 jaar vertraging.

 5. Scheffer 9 augustus 2017 om 12:49 - Antwoorden

  Henk beweert dat Mann niet gefraudeerd heeft, als ik daar naar refereer. Daar hebben zijn critici toch hele sterke bewijzen voor:
  “But the fraud gets much worse. Briffa’s trees showed the 1970’s as one of the coldest periods in the last 600 years. So Michael Mann completely erased them when he created the hockey stick.”

  https://realclimatescience.com/the-100-fraudulent-hockey-stick/

  • Henk 9 augustus 2017 om 14:45 - Antwoorden

   Scheffer

   een blogje is geen bewijs, verder is er inderdaad sprake van wat er genoemd wordt het “tree ring divergence”probleem, daar wordt door Mann voor geceompenseerd door de echte gemeten temperaturen te gebruiken in plaats van de Tree ring data.

   Dat wordt

   1. duidelijk uitgelegd in zijn publicatie
   2. duidelijk laten zien in de grafiek

   Dat is dus geen fraude want gewoon opgeschreven

   Dat leken dat niet weten / niet begrijpen is niet een bewijs van fraude

   • Lo 10 augustus 2017 om 07:07 - Antwoorden

    Goh Henk,

    Misschien moet je een Amice brief schrijven voor Mann.
    Hij heeft hem hard nodig in zijn proces tegen Mark Steyn, die hem van fraude beschuldigde.
    1. Leg zijn publicatie duidelijk uit aan de rechter.
    2. Laat een duidelijke hockeystick grafiek zien.

    Mocht de rechter vinden dat je niet gekwalificeerd genoeg ben dan google toch een echte klimaat wetenschapper en vraag je die.
    Onder die 97% kan jij vast wel iemand vinden.
    Niemand ondersteunt hem tot nog toe, als mede wetenschapper voor de rechter.

    Straks zegt de rechter dat Mann een fraudeur genoemd mag worden en dat wil toch niemand hier en zeker jij niet.

    P.s Noem de rechter geen leek in je brief, dat komt niet goed over, en moet je misschien naast Mann gaan zitten.
    Hoewel, toch leuk naast een Nobelprijswinnaar.

    • Boels 10 augustus 2017 om 09:33 - Antwoorden

     “Hoewel, toch leuk naast een Nobelprijswinnaar.”

     Mann is niet beprijst, wel het IPCC en Gore; voor de goede Vrede

    • André Bijkerk 10 augustus 2017 om 10:27 - Antwoorden

     Was er niet een amicus curiae brief van Judith Curry?

     https://cei.org/sites/default/files/2017.01.25%20Mot.%20for%20Leave%20to%20File%2C%20Nos.%2014-cv-101%2014-cv-126%20%28D.C.%29.pdf

     …Dr. Curry has experienced personal and professional attacks from Dr. Mann for her criticisms of his work. Dr. Mann has a pattern of attacking those who disagree with him and this case is another in a long line of tactics to silence debate over the science of global warming. …

     Dr. Mann has transgressed scientific norms and offended First Amendment principles by bringing a defamation claim against Appellants for their pointed criticism of his scientific methodology…

    • Lo 10 augustus 2017 om 11:15 - Antwoorden

     Boels Boels, ik moet toch niet iedere keer een ironie symbool vermelden, juist in zo’n ironische tekst.
     🙂
     In proces stukken verklaarde de jurist van Mann dat Mann wel Nobelprijswinnaar was, en moest toen later zijn hele aanklacht van de rechter herschrijven.

  • vreemd 9 augustus 2017 om 20:22 - Antwoorden

   Het leuke van complotdenken is dat er geen einde aan komt. Pietje fraudeert! En als je dat lang genoeg roept komt er vroeg of laat een onderzoek naar Pietje. En als Pietje wordt vrijgepleit, zitten de onderzoekers ook in het complot! Dan wil je een nieuwe onderzoekscommissie naar de eerste onderzoekscommissie. En als die niet het gewenste resultaat aflevert, zitten die ook in het complot. En zo grijpt het als een olievlek om zich heen…

   Paai

   • Hans Erren 9 augustus 2017 om 20:34 - Antwoorden

    Ja en alle klimaatskeptici worden rijkelijk betaald door de olieindustrie, hè paai?

   • Boels 10 augustus 2017 om 09:35 - Antwoorden

    The InterAcademy Council conducted an independent review of the processes and procedures of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Based on this review, the IAC issued a report with recommended measures and actions to strengthen IPCC’s processes and procedures so as to be better able to respond to future challenges and ensure the ongoing quality of its reports.
    http://reviewipcc.interacademycouncil.net/

 6. Scheffer 9 augustus 2017 om 16:04 - Antwoorden

  Snode argumentatie weer van Henk, niet relevant echter! Ik zou aanraden het artikel nog eens goed te lezen, en dan vervolgens de overige klimaatfraude ontdekkingen op deze website “The Deplorable Climate Science Blog”, de titel zegt genoeg!

  Nog eentje dan!
  https://realclimatescience.com/2017/08/experts-continue-their-arctic-lies-and-fraudulent-forecasts/

 7. Lo 10 augustus 2017 om 07:55 - Antwoorden

  Interessante opmerking Paai 9 aug 8:22 pm

  Je weet ongetwijfeld dat de onderzoekscommissie o.l.v. Oxburgh, die de wetenschappelijke kwaliteit c.q. betrouwbaarheid, van de bekritiseerde CRU wetenschap moest onderzoeken hiervoor een lijst gevraagd had van representatieve voorbeelden van CRU publicaties.
  CRU is de Climate Research Unit van de University of East Anglia (UEA) waar Jones werkte.

  De Royal Society accordeerde een lijst die door de UEA geleverd werd waar geen onderzoek op stond wat ter discussie was gesteld door wie dan ook en zette hun accoord stempel daarop via de RS voorzitter Martin Rees, door de meest deskundige RS wetenschapper Brian Hoskins ernaar te laten kijken.
  Die verklaarde later tegen Harrabin van de BBC dat hij niet zo “conversant was met de relevante CRU wetenschap”, vertaling=hij had er geen kennis van of expertise in.

  Surprise surprise, de onderzoekscommissie vond niets afwijkends in de lijst van publicaties en concludeerde toen dat iedere kritiek op de GRU, UEA en Jones ongefundeerd was.

  Dit alles omdat de RS onafhankelijk was van de UEA en Oxburgh aangaf dat de lijst, die van de UEA kwam, juist onafhankelijk was samengesteld in consultatie met de RS.

  De parlementaire commissie o.l.v Muir Russel onderzocht de wetenschap niet omdat Oxburgh dat deed en ondervroeg Jones nauwelijks omdat hij zichzelf onder ede zou kunnen “incrimineren” voor mogelijk juridische aanklachten.
  Tevens hadden ze iedereen die openlijk wetenschappelijke kritiek geleverd had niet uitgenodigd voor ondervraging over wat er mis was met Jones en de kwaliteit van de CRU.

  Gelukkig was iedereen heel tevreden met alle onderzoeksrapporten en ging naar de pub.
  Toen ze allemaal weer wakker werden, verwezen ze naar de uitstekende onderzoeken die iedereen vrijgepleit had, en dat Jones wat taalkundig onhandige Emails schreef.

  Het onderzoek “door” de universiteit van Mann ging “over” de universiteit van Mann.
  Conclusie, “zeer betrouwbaar”.

  Ik zeg dus niet dat de aarde niet opwarmt of dat CO2 daar geen rol in heeft of dat boomringen nutteloos zijn, ik zeg ook niet dat Jones en Mann fraudeerden.
  Hopelijk geeft dit een verheldering over de onderzoeken naar “mogelijk” onwetenschappelijk gedrag door o.a. Jones en Mann.
  Over de onafhankelijke samenstelling van al die commissies zijn pagina’s met ???? te schrijven, sterker dat is al gedaan, o.a. door de BBC.

  Dit alles weet jij ongetwijfeld al, maar misschien niet iedereen die jouw conclusie “vrijgepleit“ opnieuw gaat citeren.

  • vreemd 10 augustus 2017 om 15:30 - Antwoorden

   beste Lo, als je je zo goed in de materie hebt verdiept als je hierboven suggereert, hoe komt het dan dat je de drie of vier andere onderzoeken naar de handelswijze van het CRU en Mann, waarin evenmin fraude door CRU of Mann werd aangetoond, hier niet noemt? Zo laad je (zonder twijfel onterecht) de verdenking op je alleen maar een sappig en tendentieus verhaal te willen vertellen.

   Paai

   • Hans Labohm 10 augustus 2017 om 16:48 - Antwoorden

    Vreemd,
    Je hebt toch geen witwas-onderzoeken nodig om vast te stellen dat hier iets fout zit? Je kunt toch zelfstandig waarnemen, nadenken en oordelen?

    Climategate e-mails:
    From: Phil Jones. Nov 16, 1999
    “I’ve just completed Mike’s Nature [the science journal] trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie, from 1981 onwards) and from 1961 for Keith’s to hide the decline.”
    From Phil Jones To: Michael Mann (Pennsylvania State University). July 8, 2004“
    I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow — even if we have to redefine what the peer-review literature is!”
    From Phil Jones. To: Michael Mann. Date: May 29, 2008
    “Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise.”
    From: Michael Mann. To: Phil Jones and Gabi Hegerl (University of Edinburgh). Date: Aug 10, 2004
    “Phil and I are likely to have to respond to more crap criticisms from the idiots in the near future.”

    • Henk 10 augustus 2017 om 17:09 - Antwoorden

     Hans,

     en waar is de fraude? Want het enige wat ik lees zijn uit zijn verbang gerukte stukken tekst

     “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”

     Dus met 10.0oo emails wordt dat makkelijk

    • vreemd 11 augustus 2017 om 09:45 - Antwoorden

     Ooo0, mijn God! De “trick”!

     Al lang voordat de klimaatwoede toesloeg gebruikte ik in mijn colleges, dictaten en zelfs conferenties al het woord ‘trucje’ en ‘trick’ voor bepaalde bewerkingen. Ik neem aan dat ik nu met terugwerkende kracht ontslagen had moeten worden.

     Word toch eens volwassen!

     Paai

   • Hans Labohm 10 augustus 2017 om 19:49 - Antwoorden

    Henk,
    Phil Jones zelf heeft bekend ‘some pretty awful emails’ te hebben verstuurd. Dat was een ‘understatement’.

    Verder over de modus operandi van ‘The Team’:
    http://www.foia2011.org/

    • Henk 10 augustus 2017 om 21:05 - Antwoorden

     Maar awfull e-mails gebeurt iedereen wel eens

     Maar fraude is nog steeds wat anders

     Dus geen fraude en heel veel uit elkaar getrokken quotes zonder enige context

    • Erik 11 augustus 2017 om 00:27 - Antwoorden

     Hans, genoemde wetenschappers horen niet aan een universiteit thuis. Zeer bedenkelijke lieden met zeer bedenkelijke opvattingen.
     Onbegrijpelijk dat de (pseudo)alarmisten nog steeds achter deze figuren aanlopen.

 8. vreemd 10 augustus 2017 om 15:24 - Antwoorden

  Beste Dick Thoenes, misschien heb je al geantwoord op mijn vraag in welke serieuze wetenschappelijke publicatie is beweerd dat de CO2 in de atmosfeer “overwegend van mesnelijke (sic) afkomst is”, maar dat is dan aan mijn aandacht ontsnapt. Mag ik je nogmaals daarom vragen?
  En als je daar geen antwoord op hebt, hoe heb je dan kunnen beweren dat dat idee “nu wel is weerlegd.”?

  Paai

 9. Lo 10 augustus 2017 om 19:06 - Antwoorden

  Beste Paai, 10 aug 3;30 pm

  Dit is een merkwaardig zelfs een onlogisch verwijt, ik vermeld nadrukkelijk en letterlijk “ik zeg ook niet dat Jones en Mann fraudeerden.”
  Nu verwijt je mij dat ik niet alle onderzoeken behandel, maar inhoudelijk meld je niks over mijn analyse van de kwaliteit.

  Ik laat zien dat een aantal kernrapporten eigenlijk weinig relevants onderzocht hebben, dus hun vrijspraak slecht onderbouwd hebben, jij noemt dat tendentieus en sappig.
  Mijn teksten zijn al zeer uitgebreid maar vereisten weinig nazoeken omdat dit zich in ongeveer 6 jaar heeft afgespeeld en meermaals is samengevat door Judith Curry, Steve McIntyre, Harrabin van de BBC, Steyn etc. etc.
  Ik kende de argumenten uit die 6 jaar wel uit mijn hoofd moest slechts even de spelling van de namen checken. Nu verwacht je van mij dat ik ook nog even ga nazoeken welke andere rapporten jij bedoelt, het zijn er inderdaad nog meerdere geweest, en die voor je samenvatten en analyseren.

  Mann heeft de kritische opmerkingen over hem in het Muir Russel rapport, later zo positief “bijgesteld” bij zijn proces tegen Mark Steyn dat zelfs Muir Russel commissieleden het nodig vonden te reageren met dat dit toch anders in hun rapport stond.

  Eerder meldde je dat je geen tijd had om links te lezen of youtube filmpjes te kijken vandaar dat ik het kort heb gehouden.

  Ik heb sympathie voor de argumenten van McIntyre die zegt dat de fouten waarschijnlijk nooit de opzet waren, dus geen fraude, maar dat men zich mogelijk in een woud van incompetentie vastbeet in onhoudbare posities over de kwaliteit van hun werk.
  Dus nogmaals, ik zeg niet dat er sprake was van fraude, dat vereist opzet.
  Graag even uitleggen waarom ik dan andere rapporten hier moet analyseren.

  Veel succes met het nazoeken van de citaten uit de rapporten die Jones en Mann vrijspreken, als ik tijd heb zal ik dan misschien reageren met hoe en wat men eigenlijk onderzocht heeft.
  Wel graag een link naar de rapporten. En gelijk even info waaruit de onafhankelijkheid blijkt van de commissieleden. Begin misschien even met Oxburgh, Muir Russel en Penn State rapporten, daar weet ik nog wat uit het hoofd. Per slot van rekening werkte Jones bij UEA en Mann bij Penn State, de direct betrokken werkgevers en verantwoordelijke voor de integriteit onder hun dak.

  Sterkte!! Ik vetrouw erop dat de kwaliteit van een onderzoek bij jouw voorop staat.
  Lo

  • Lo 10 augustus 2017 om 19:15 - Antwoorden

   P.s. Dat Emails gewist werden (volgens juristen illegaal) is vaak buiten beschouwing gebleven in de rapporten of met de mantel der liefde bedekt.
   De wetenschappers waren nu overal bekend als creatief met openheid en pogingen tot uitlokking.

  • Lo 11 augustus 2017 om 08:03 - Antwoorden

   Paai,
   Hierbij toch een link naar een van de samenvattingen uit 2014
   https://judithcurry.com/2014/02/22/steyn-et-al-versus-mann/

   Hier links naar analyses van McIntyre uit 2014
   Een uitleg over mijn opmerking hoe Mann een quote uit het Muir Russel rapport veranderde moet je zo lezen dat ze kritiek op de grafiek geuit hadden waar Mann hoofd verantwoordelijke voor was en niet rechtstreeks op Mann.
   Mann veranderde dat in de woorden, dat Muir Russel hem vrijgesproken had van enig verkeerd gedrag, terwijl in werkelijkheid ze Mann nooit direct noemde of onderzocht hadden. Alleen zijn grafiek die in het IPCC rapport stond waar hij hoofd verantwoordelijke voor was en die vonden ze juist misleidend.
   https://climateaudit.org/2014/02/17/mann-and-the-oxburgh-panel/
   https://climateaudit.org/2014/02/21/mann-and-the-muir-russell-inquiry-1/
   https://climateaudit.org/2014/02/24/mann-misrepresents-the-uk-commons-committee/

   Als je de vele analyses van McIntyre gaat lezen ben je wel een paar uur bezig, maar omdat je zoveel waarde hecht aan de rapporten die Mann vrijspreken neem ik aan dat je dat er graag voor over hebt.

   Verder als ik vermeld dat ik niet beweer dat Jones en Mann fraude pleegden betekend niet dat ik daar van overtuigd ben, het betekend dat ik het niet verstandig vind om dat te zeggen zonder de nuances van het bewijs van fraude uitgebreid te noemen.

   Als je mark Steyn zijn standpunten wil weten zijn er op youtube talloze interviews en optredens van deze kleurrijke, direct formulerende persoonlijkheid.

   Mann’s optreden 29 mrt 2017 bij een Amerikaanse senaatscommissie waarbij hij Judith Curry en Pielke verbaal mishandelt en betrapt wordt op flagrante onwaarheden doen pijn aan de ogen. 2:16:20 tot 2:22:48
   en de relevante quote uit zijn schriftelijke verklaring.
   Quote
   climate science denier Judith Curry (I use the term carefully—reserving it for those who deny the most basic findings of the scientific community, which includes the fact that human activity is substantially or entirely responsible for the large-scale warming we have seen over the past century— something Judith Curry18 disputes19
   End of Quote

   https://www.youtube.com/watch?v=mN0qWRI7Rpc&feature=youtu.be

   I hoop dat je minder enthousiast Mann en zijn wetenschap verdedigt als je al deze info tot je neemt.
   Je moet er wel moeite voor doen om te voorkomen dat iemand je later als naïef zou kunnen bestempelen.

   Lo

 10. vreemd 11 augustus 2017 om 11:46 - Antwoorden

  Beste Lo, wat ik nu NIET ga doen is exegese plegen op de verschillende rapporten en hun teksten, onder verwijzing naar de quote van Henk: “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.” Wat mij betreft zegt de opschudding rond het woordje “tricks” voldoende. Als je op andere plaatsen gaat kijken dan op je vaste rondje WUWT, Notricks en ander sceptische sites (merk op dat ik uit beleefdheid “zogenaamde” weglaat), worden die zinsneden afdoende verklaard en wordt zelfs aangetoond dat woorden uit verschillende emails aanelkaar worden geplakt om maar een pakkende tekst te krijgen.

  Het enige wat we op deze manier aan elkaar “bewijzen” is dat onze meningen (opnieuw probeer ik objectief te blijven) klaarblijkelijk zijn bepaald door ieder in onze eigen rondzingende echoput te blijven zitten. Theologisch aandoende exegeses van de teksten zijn duidelijk niet de manier om daaraan te ontsnappen.

  Tenslotte kijk ik verbijsterd hoe je je beklaagt over de behandeling van Curry door Mann na die tien jaren stront die jullie over hem hebben uitgekieperd.

  Daarom heeft het voorlopig ook geen zin jou te vragen hoe jij tegen de DoS attacks avant la lettre aankijkt die de sceptici lang voor climategate uitvoerden op de centra van klimaatonderzoek. Ik neem tenminste aan dat je niet wilt ontkennen dat die honderden verzoeken per week waren bedoeld om de gang van zaken op die instituten te verstoren en niet wegens een eerlijke behoefte aan informatie werden verzonden.

  Paai

  PS: zou je Dick Thoenes eens kunnen vragen te reageren op mijn duidelijke en ter zake doende vraag die ik hem nu al twee keer gesteld heb?

  Paai
  .

  • Lo 11 augustus 2017 om 19:47 - Antwoorden

   Beste Paai

   Ik vraag geen exegese van wat dan ook alleen dat je je huiswerk doet als je standpunten inneemt.
   Je opmerking op 8 aug 08:22 over complot-denken en frauderende Pietje greep ik aan de chronologie even aan te stippen.

   Ik laat zien dat de een aantal rapporten die Mann en jij aanhalen als bewijs hem in het geheel niet onderzocht hebben en ook Jones niet echt aan de tand voelden.

   Het nu oprispen van allerlei niet gerelateerde gebeurtenissen als DDoS en die dan op een hoop te gooien met Curry Pielke en “jullie” en daar vervolgens een algemene veeg doorheen te halen geeft helaas aan dat je geen overzicht hebt om je beweringen te staven en dan maar iedereen beschuldigt die je voor de voeten komt.

   De Foi verzoeken van McIntyre kwamen nadat o.a. Mann en Jones 4 jaar geweigerd hadden de volgens Nature verplicht beschikbare info compleet te geven. Als je dat ontgaan is wordt het tijd een andere hobby te zoeken.

   En nu zeg je ook nog dat omdat ik je in detail laat zien dat Mann onder ede voor de Senaatscommissie betrapt wordt op onwaarheden die hij zelf vijf minuten eerder opschreef dat dat een reden is om hem in bescherming te nemen tegen “jullie”.

   Het lijkt alsof je de geschiedenis niet kent of niet wil kennen.
   Ik was ook verbaasd dat Mann zich zo dom en doelloos gedroeg maar ben dat gaan nakijken toen Curry daar melding van maakte op haar blog. Het bleek geheel waar te zijn.

   Curry of Pielke hebben nooit iets negatiefs gezegd over de hockeystick van Mann of zijn wetenschappelijk onderzoek, pas toen via de Emails bleek dat hij en anderen al 9 jaar bezig waren vreemde dingen te doen om kritiek te ondermijnen begonnen velen te twijfelen wat hier aan de hand was en wierp Curry vragen op in haar blog.
   Ik meen dat Pielke zich zelfs nadien nooit uitgelaten heeft over de hockeystick, maar ik volgde van zijn blog niet alles. Pielke zat o.a. in risico analyse waar Mann niks over weet.

   Als iemand hier op dit blog een onjuiste bewering doet over temperatuur of ander klimaat gerelateerde waarneming, het zij zo.
   Het is duidelijk dat je niet in staat bent te onthouden wie wat zegt en dus maar in algemene termen beschuldigingen uitspreekt over van alles tegen “jullie” en wacht of iemand zich gaat verdedigen.
   Dit geeft aan dat Hans Erren misschien gelijk heeft, helaas.

   Ik heb jou nergens van beschuldigd en slechts aangegeven met veel detail dat je makkelijk meeloopt met oordelen die je niet controleerde helaas.

   Ik vrees dat je om andere redenen dit willekeurige gedrag vertoont en beloof je ik zal je alleen laten om dit ontdekken.

   Niemand leest deze draad nog dus je hoeft je niet verder te verdedigen of te rechtvaardigen.

   Groeten Lo

   P.S. Ik heb Dick Thoenes nooit ontmoet of op internet “gesproken” dus waarom je mij vraagt je communicatie-stoornis te verhelpen is mij een raadsel.

 11. vreemd 11 augustus 2017 om 13:41 - Antwoorden

  De zoveelste poging dit te posten…

  Beste Lo, wat ik nu NIET ga doen is exegese plegen op de verschillende rapporten en hun teksten, onder verwijzing naar de quote van Henk: “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”

  Wat mij betreft zegt de opschudding rond het woordje “tricks” voldoende. Als je op andere plaatsen gaat kijken dan op je vaste rondje WUWT, Notricks en ander sceptische sites (merk op dat ik uit beleefdheid “zogenaamde” weglaat), worden die zinsneden afdoende verklaard en wordt zelfs aangetoond dat woorden uit verschillende emails aanelkaar worden geplakt om maar een pakkende tekst te krijgen.

  Het enige wat we op deze manier aan elkaar “bewijzen” is dat onze meningen (opnieuw probeer ik objectief te blijven) klaarblijkelijk zijn bepaald door ieder in onze eigen rondzingende echoput te blijven zitten. Theologisch aandoende exegeses van de teksten zijn duidelijk niet de manier om daaraan te ontsnappen.

  Tenslotte kijk ik verbijsterd hoe je je beklaagt over de behandeling van Curry door Mann na die tien jaren stront die jullie over hem hebben uitgekieperd.

  Daarom heeft het voorlopig ook geen zin jou te vragen hoe jij tegen de DoS attacks avant la lettre aankijkt die de sceptici lang voor climategate uitvoerden op de centra van klimaatonderzoek. Ik neem tenminste aan dat je niet wilt ontkennen dat die honderden verzoeken per week waren bedoeld om de gang van zaken op die instituten te verstoren en niet wegens een eerlijke behoefte aan informatie werden verzonden.

  Paai

  PS: zou je Dick Thoenes eens kunnen vragen te reageren op mijn duidelijke en ter zake doende vraag die ik hem nu al twee keer gesteld heb?

  Paai
  .

 12. Hugo Matthijssen 11 augustus 2017 om 20:28 - Antwoorden
  • Boels 12 augustus 2017 om 09:16 - Antwoorden

   Lachen!
   Citaat:
   “Een aanwijzing dat ‘er onverwachte elementen in het klimaatsysteem zitten’, “

 13. vreemd 12 augustus 2017 om 11:51 - Antwoorden

  beste Lo,

  ik vind niet dat anderen deze draad nog hoeven te lezen omdat ik geen handen op elkaar hoef te krijgen voor mijn slimheid. Ik ben veel meer ge”interesseerd in het proces van de dialoog tussen de twee partijen en jouw reacties geven me de gelegenheid dat verder te onderzoeken. Houd vooral niet in.

  Hoewel ik ook grote waardering heb voor de tijd die je in je teksten steekt, moet ik toch protesteren tegen de diverse beschuldigingen die je me weer voor de voeten werpt.

  Ook hier moet ik die bekende anekdote aanhalen:de nederlander, de belg en de duitser die in een brandend vliegtuig moeten vasstellen wie van de drie eruit moet worden gegooid. Dat doen ze met een quiz: aan de nederlander wordt gevraagd in welk jaar de eerste atoombom werd gegooid. Hij antwoordt ‘1945’ en mag blijven zitten. Aan de belg wordt gevraagd een van de twee steden te noemen en hij zegt ‘nagasaki’ en ook hij is veilig. Dan geven ze de duitser een vel papier en een pen en vragen ‘Geef me alle namen en adressen van de slachtoffers’…

  Nogmaals: als Henk zegt “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”, is het geen overtuigende verdediging van jou om nog fanatieker aan te dringen op het lezen van heilige teksten zelf – ook al zeg je niet op exegese aan te dringen (FYI, toen ze net waren gepubliceerd heb ik ze gelezen en zie voorlopig geen noodzaak er nu weer met het vergrootglas in te duiken).

  Anders uitgedrukt, ik ben oud en wijs genoeg te herkennen dat je een soort gish gallop aan het uithalen bent.

  Maar vooruit. Ik ben de beroerdste niet. Om te beginnen geloof ik niet dat personen met naam en toenaam genoemd hoeven te worden in onderzoeken naar de juistheid van hun uitlatingen. Als Pietje beweert dat de aarde niet plat is, en hij krijgt de Flat Earth Foundation aan zijn nek, dan hoeft een rapport door een college van astronomen Pietje niet bij de naam te noemen om hem gelijk te geven.

  Vervolgens herhaal ik mijn verwondering over het feit dat je Mann op zijn “domme en doelloze” gedrag aanvalt, terwijl er tien jaar lang alles aan is gedaan hem te kwetsen, te beledigen en te bedreigen, compleet met doodsbedreigingen. Als je daar zwijgend aan voorbij kunt gaan, dan is het ook niet meer zo relevant wat hij in 2017 precies heeft gezegd. De toon is immers gezet. Door mensen die zich sceptici noemen en met kennelijke goedkeuring van de sceptische gemeenschap.

  Je suggereert dat er geen “jullie” is. Jammer maar helaas, die is er wel, net zoals er een “wij” is. En dat wordt iedere keer dat iemand het over de “zogenaamde sceptici” of “arlarmisten” heeft, bevestigd. Ik kan dus niet anders dan je opmerking klassificeren als hetzij ontzettend naief, hetzij een poging oneigenlijk te scoren.

  En als we dan alles gehad hebben: je hoeft Dick Thoenes niet persoonlijk te kennen om mij bij te vallen in een m.i. terechte vraag om verduidelijking. Ueberhaupt verbaas ik me over het feit dat je al je energie lijkt te stoppen in eventuele splinters in het oog van ondergetekende en al die balken in het oog van de andere reageerders hier volslagen ignoreert. Het bevestigt dan ook mijn stelling dat je je (onbewust?) evenzeer tot een van de partijen rekent als ik dat doe. Maar ik geef dat tenminste ronduit toe.

  Paai

  • Hans Erren 13 augustus 2017 om 11:29 - Antwoorden

   Paai, je beweert dat je een dialoog wil, maar de eerste persoon die serieus met je in debat gaat wordt afgeserveerd met “gish gallop”. Too much information misschien? Want alweer(!) ga je niet in op de feiten maar op de “toon”. Je bent geen spat veranderd.

 14. Erik 12 augustus 2017 om 17:15 - Antwoorden
  • Lo 13 augustus 2017 om 11:00 - Antwoorden

   Erik

   Ik heb die video kort na 2010 gezien, en de ontwikkeling in 2004-tot 2010 via o.a. de McIntyre site regelmatig gevolgd.
   Het probleem met Paai is dat hij geen informatie uit een video of via link tot zich wil nemen.

   Daarom heb ik mij beperkt tot enkele punten uit de Engelse rapporten.
   Om de analyse op niveau van McIntyre te nuanceren of te verdedigen vereist zoveel historische en technische parate kennis, dat het lastig blijft dat via een paar punten te bespreken.

   Deze link naar ICCC en Heartland werkt zeker niet bij Paai en is genoeg om daarna niet meer gehoord te worden omdat je dan in een groep geschoven wordt, ook als je kritisch wil zijn op McIntyre of zijn analyse wil nuanceren.
   Heartland geld bij velen als het topje van de bedrog-machine aangedreven door de Koch broertjes. Vraag maar aan Peter Gleick.

   Paai wil zelfs de rapporten die zijn eigen visie bevestigen niet bij naam noemen of citeren, wat iedere bespreking onmogelijk maakt.

   Als je slechts een gedeelte van ons gesprek leest zie je dat hij nauwelijks inhoudelijk reageert maar terug komt met een parabel of nieuwe frame.

   Vermoeiend, maar kennelijk zijn denkpatroon.

   Dit alles in niet vreemd voor “vreemd”, zelfs als je eigenlijk Paai bent, oftewel eigenlijk Hans Paymans, maar dat is maar een “technicality”, buiten zijn schuld.

   De robuste standup versie door Steyn bij ICCC10 in 2015.
   https://www.youtube.com/watch?v=6bARjABDqok

   Oops, nu link ik toch naar Heartland, Paai zal mij niet meer te woord staan.

   Lo

 15. Richard Peters 20 oktober 2017 om 03:14 - Antwoorden

  Ik ben Richard Peters, Elektricien, en ik heb een mening/gevoel/observatie/berekening over het klimaat en ik wil het delen.

  Ik hoor veel conclusies, speculatie en hypotheses (kan ik weinig mee) maar erg weinig feiten en argumenten! (jammer)
  Het overzicht lijkt kwijt, en ik meen geniaal te zijn in de juiste verbanden te zien en te leggen.

  Zo is mijn conclusie dat het klimaat precies zo is als hij moet zijn!

  Theorie:
  De planeet Aarde heeft een zelfregulerende “lichaamsklimaat” en die werkt zoals het werkt! (dit beïnvloed het weer/bloedsomloop)
  Broeikasgassen > verwarmen om te kunnen condenseren > leid tot neerslag/afkoeling. (weer/bloedsomloop)
  Alles in dit zonnestelsel is circulair en in balans inclusief planeet Aarde, zijn natuur met flora en fauna, zuurstof en CO2 etc..
  De cyclus van al het leven..

  Mijn eenvoudige wetenschap (weinig speculatie en veel feiten)
  Verder ben ik het eens met Dr. Don J. Easterbrook op dit onderwerp. (klinkt zinnig en feitelijk en is begrijpelijk)

  En fijn dat climategate.nl dit onderwerp zinnig probeert te maken!

  • Cees Fock 12 januari 2018 om 10:05 - Antwoorden

   Dat heb je mooi gezegd.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK