Over klimaatvoorspellingen

Hoewel klimaatverandering van alle tijden is, zijn alarmerende berichten over het klimaat de laatste jaren aan de orde van de dag. Wij belichten in deze bijdrage natuurwetenschappelijke aspecten van de klimaatverandering ten einde de situatie te beoordelen en alarmistische berichten beter op hun waarde te schatten.

Klimaatvoorspellingen waarnemingen meten Klimaat voorspellingen

Klimaatvoorspellingen – In de natuurwetenschap begint alles met het doen van waarnemingen, het meten. Om waarnemingen te kunnen duiden, dient theorie ontwikkeld te worden die die waarnemingen kan verklaren. Goede theorie is in het verlengde daarvan ook in staat om realistische en betrouwbare voorspellingen te doen. Dat stelt zware eisen aan de betrouwbaarheid van de metingen en de strenge logica van de theorie. Het is een belangrijke verworvenheid van de moderne natuurkunde dat vergelijkingen zoals die van Maxwell, Einstein, Schrödinger, Dirac, Dyson aan die hoge eisen voldoen. De vraag rijst daarom hoe dat zit met klimatologie?

Meten is weten

Klimaatvoorspellingen – Alles in de natuurwetenschap begint met waarnemingen. Al heel lang worden op veel plaatsen op aarde temperaturen en luchtdrukken gemeten, hoeveelheden regen bijgehouden en stormen gemonitord. Uit die temperatuurgegevens probeert men bijvoorbeeld het verloop met de tijd van de gemiddelde temperatuur op aarde te bepalen. Simpel genoeg, zou je zeggen. Helaas, dat valt tegen. Om te beginnen is er de vraag in hoeverre metingen representatief zijn. Het aantal meetstations is beperkt en is niet gelijkmatig over het aardoppervlak verdeeld. Daarnaast meet een meetstation in het vrije veld andere temperaturen dan een station in de buitenwijken van een grote stad, het ‘urban heat island’ effect. Het is mogelijk dat wat 80 jaar geleden een goede meting was, dat heden ten dage niet meer is. De verleiding is groot om voor allerlei effecten te willen ‘corrigeren’, maar op die weg liggen veel valkuilen. Vaak zijn data reeksen van temperaturen door instanties op onnaspeurbare wijze vervuild, er zijn thermometers verplaatst, bijgekomen en weggehaald en zones veranderd, kortom foutenmarges veroorzaakt, die van dezelfde orde of groter zijn als de temperatuurverschillen waarvan sprake is. Serieuze natuurwetenschappers worden hiervan onrustig. De onrust wordt nog versterkt door het feit dat die ‘correcties’ soms pas na 100 jaar uitgevoerd worden, niet door de mensen die de metingen gedaan hebben maar door anderen, en dat de ‘correcties’ altijd tot hogere (en door de corrector wenselijk geachte) temperaturen leiden.

Klimaatvoorspellingen – Natuurkundigen hebben voor harde uitspraken gegevens nodig over fouten in de metingen en de doorwerking daarvan in de conclusies. Bij temperatuurmetingen moeten we bovendien onderscheid maken tussen metingen op het aardoppervlak (de klassieke metingen zeg maar), en metingen die sinds enige tientallen jaren met behulp van satellieten gedaan worden. Die laatste metingen geven informatie over de temperatuur in een bepaalde troposferische laag boven het aardoppervlak. Het is essentieel om aan te geven welke temperatuurgegevens men hanteert, want de overeenkomst tussen beide methoden is bepaald niet wat een naïeve waarnemer zich zou wensen.

Klimaatvoorspellingen – Nog een opmerking over het woord ‘klimaatverandering’, dat veelvuldig gebruikt maar zelden gedefinieerd wordt. Zie bijv. Thoenes hier. Meestal bedoelt men een verandering van het ‘gemiddelde wereldklimaat’, die dan overal merkbaar zou moeten zijn, bijvoorbeeld in een zekere wereldwijde temperatuurstijging. Gelijktijdig treden er overal op aarde plaatselijke klimaatveranderingen op, die uitgedrukt in graden aanzienlijk groter zijn dan de gemiddelde verandering en daar ook niets mee te maken hebben. Als de gemiddelde temperatuur bijvoorbeeld 0,4 graden stijgt, kan dit niet een plaatselijke temperatuurstijging van 2 graden veroorzaken. Die moet een andere oorzaak hebben. Bovendien treden er in verschillende klimaatzones gelijktijdig allerlei temperatuurstijgingen en -dalingen op, waardoor de gemiddelde temperatuurverandering klein is. Het heeft ook weinig zin te spreken over een temperatuur die een gemiddelde is tussen die in de Sahara en die op Groenland.

Van meten naar begrijpen?

Klimaatvoorspellingen – In de media verschijnen voortdurend berichten over nieuwe weerrecords die ons weer overkomen zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de gemiddelde aardtemperatuur in een bepaalde maand. De suggestie is telkens dat de aarde opwarmt. Ten eerst kan men twijfelen aan de relevantie van een dergelijk gemiddelde voor de klimatologische toestand van een hele planeet. Zelfs een opeenvolging van dergelijke records over een periode van een paar jaar kan het gevolg zijn van een onbekend verschijnsel van tijdelijke aard, waarvan nadien niets meer te merken is. Ook als er gedurende een beperkte tijd sprake is van correlaties, zegt dat niets over de aanwezigheid van een causaal verband. Om verstandige dingen te kunnen zeggen zijn betrouwbare metingen en betrouwbare theorie nodig. Daaraan ontbreekt het bij het klimaat, omdat er heel veel verschillende invloeden zijn, die elkaar wederzijds ook weer beïnvloeden. Om klimaatvoorspellingen te doen, zijn we dan ook uitsluitend aangewezen op klimaatmodellen. Het is dus zinnig na te gaan wat er in die modellen zit en wat niet, en ook hoe.

1. Klimaatmodellen bevatten veel bekende natuurkunde (stralingswetten, gaswetten, verdampingswarmte, condensatiewarmte, resultaten van molecuulspectroscopie, etc.).

2. Klimaatmodellen bevatten geen fysica die geheel onbekend is, of waarvan we op dit moment zelfs geen vermoeden hebben. Maar de atmosferische chemie en fysica zijn niet af. Daarmee zijn de modellen per definitie onvolledig. Hoe ernstig dit is, kan slechts de tijd leren. Dat is geen verwijt aan de modelbouwers, maar maant wel tot voorzichtigheid over uitspraken over de volledigheid en duurzaamheid van model uitkomsten.

3. In de processen die aan de basis van klimaat liggen komen allerlei verschijnselen voor waarvan we weten dat ze belangrijk zijn, maar waarvan de fysica niet goed bekend is. Een voorbeeld is wolkenvorming (waterdamp, waterclusters, aerosolen, etc.). Op voorhand weten we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling. Waterdamp is een broeikasgas, verdamping en condensatie gaan gepaard met warmtetransport, een wolk reflecteert zonlicht terug de ruimte in en infraroodstraling terug naar de aarde. Iedereen die meent te weten hoe die balans uitpakt mag het zeggen. Ook de invloed op wolkenvorming van de sterk veranderlijke deeltjesstromen die van de zon komen is grotendeels onbekend.

4. Klimaatmodellen houden zich bezig met atmosferische veranderingen in verticale zin. Ook in horizontale richting zijn er grote warmtestromen in de atmosfeer en de oceanen. Die vereffenen deels de temperatuur tussen de door de zon bestraalde kant van de aarde en de afgekeerde kant en tussen evenaar en polen. Het effect daarvan op de gemiddelde temperatuur van bepaalde delen van de aarde is groot. Het is twee ordes van grootte meer dan dat van de temperatuurverhoging waarvan in de klimaatdiscussies sprake is. En hoe precies die warmtestroming constant is, is niet bekend. De statistische fysische beschrijving van die grootschalige warmtetransporten staat in de kinderschoenen.

5. Klimaatmodellen hebben een ereplaats ingeruimd voor de invloed van atmosferisch CO2. Het is dan cruciaal om ook de biosfeer bij de beschouwingen te betrekken. Plantengroei wordt bevorderd door hogere concentraties van CO2. Dit heeft directe gevolgen voor de albedo (het reflecterend vermogen) van het aardoppervlak. Het proces is spectraal gevoelig: bij fotosynthese worden rood en blauw gebruikt, maar groen wordt gereflecteerd. De invloed op de stralingsbalans is waarschijnlijk significant, maar hoe het precies uitwerkt, weten we niet.

6. De rol van de wereldoceanen is cruciaal. Door de grote warmtecapaciteit van water bevatten de bovenste paar meters van de oceanen evenveel warmte als de gehele atmosfeer, terwijl ongeveer 100 m diep die zelfde oceaan zonnewarmte tijdelijk opslaat en transporteert. Een kleine verstoring van het evenwicht in de oceanen zou een grote verstoring in de ijle dampkring kunnen veroorzaken. De interactie tussen oceaan en atmosfeer is dan een detail dat in ad-hoc algoritmes gevangen moet worden.

De waarde van de modellen moet blijken uit de metingen

Klimaatvoorspellingen – In de natuurwetenschappen is het goed gebruik, ingegeven door honderden jaren van wetenschappelijke ontwikkeling, dat degene die poneert ook numerieke, toetsbare argumenten heeft. Mensen die met klimaatmodellen komen, hebben dan ook de wetenschappelijk plicht aan te tonen dat de wetenschappelijke onderbouwing van hun modellen deugt en dat de voorspellingen betrouwbaar zijn. Het is de taak van critici om relevante vragen te stellen, en de plicht van de modelbouwers om daar adequaat op te antwoorden. Om een problematisch model te poneren en vervolgens van de critici te eisen dan maar met iets beters te komen, is een retorische truc maar heeft niets met natuurwetenschap van doen.

Alarmisten poneren dat alle kwaad van CO2 komt, dat de mens bijdraagt aan CO2 in de atmosfeer, en dat DUS gesproken moet worden van ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW). Kortom, alle narigheid is het gevolg van het kwalijke handelen van de mens. Dat geloof is wijd verbreid. Onder natuurwetenschappers als fysici en geologen is de AGW-hypothese echter omstreden.

Hoe gaan de klimaatmodellen nu om met bovengenoemde zaken? Daarbij gaat het voor de discussie vooral om effecten uit categorie 3. Die worden in rekening gebracht door parametrisering. Dat kan op veel manieren, en dat leidt dan weer tot veel modellen. Er zijn er wel honderd in omloop. Op zich is dat curieus, gezien het feit dat een enkele Dirac-vergelijking voldoet om de hele relativistische quantummechanica te beschrijven. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe goed die parameters, en dus die voorspellingen, zijn. Hoe bepalen we dat?

Klimaatvoorspellingen – Vanwege de onzekerheid in de metingen, de onzekerheid over de mate van wederzijdse beïnvloeding van allerlei processen en de onbekendheid ervan kan de kwaliteit van de modeluitkomsten slechts ingeschat worden door ze te vergelijken met zo lang mogelijke en zo betrouwbaar mogelijk reeksen meetgegevens. Vaak worden daarvoor temperatuurgegevens genomen, waar ook nog het nodige op af te dingen is. Nu lijkt de waarde van een gemiddelde temperatuur voor een hele planeet misschien niet erg maatgevend, maar vooruit. Probleem is nu dat de discrepanties tussen modeluitkomsten en meetseries, zeker over langere tijd en zeker bij de satellietmetingen, aanzienlijk zijn.

Klimaatvoorspellingen – De hoofdstroom binnen de klimatologie houdt er ongeveer de volgende redenering op na. Hoe de gemiddelde temperatuur tot stand komt, is gecompliceerd, maar niet belangrijk. Belangrijk is de verandering van de temperatuur. Die moet veroorzaakt zijn door verandering in een of meer subprocessen. Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt men op de broeikasgassen met CO2 als meest direct aan menselijke activiteit te relateren grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. Dat nu is een onverantwoorde aanname. Geologisch en astronomisch gezien is de periode van de Romeinse tijd tot nu erg kort. En in die korte periode hebben we een warme Romeinse tijd gehad, gevolgd door een afkoeling van ~ 1 graad C, daarna een warme Middeleeuwse periode, vervolgens een ‘Kleine IJstijd’ en daarna weer opwarming voorlopig tot 1998 en sindsdien een 20 jaar durende gelijkblijvende temperatuur. Geen van deze veranderingen correleert over zijn hele periode met de atmosferische CO2-concentratie. Deze ‘inconvenient truth’ leidt helaas tot paniekreacties. Gekozen wordt dan regelmatig voor ‘homogenisering’ van de waarnemingen. Dit komt neer op het herschrijven van de waarnemingsgeschiedenis en het verwijderen of gladstrijken van onwelgevallige resultaten, op een nogal onnaspeurbare wijze. Daar zijn hierboven al kritische noten over gekraakt.

Klimaatvoorspellingen – De conclusie moet dus luiden dat die modellen de werkelijkheid niet goed beschrijven, en dat dus lange termijn voorspellingen vooralsnog (maar misschien wel altijd) op los zand gebouwd zullen zijn. Daar volgt onontkoombaar uit dat de lange-termijn voorspellingen van de huidige hoofdstroommodellen onbetrouwbaar zijn. Wat overigens onder fysici een bekende uitspraak is, is dat je met voldoende parameters ‘een olifant in een boom kunt laten klimmen’. Het is heel wel denkbaar dat er eerlang een model gemaakt wordt dat de komende 100 jaar goed voorspelt. Maar of dat model deugt, zullen we dan toch pas over een eeuw weten. Voor het zover is, zullen er met evenveel recht andere modellen zijn, die een tijdje het verloop goed simuleren, maar die er na honderd jaar flink naast zitten. En niemand kan tevoren verzekeren welk model we mogen vertrouwen. Ook de mogelijkheid dat bij een dermate complexe modellering als die van het klimaat van de aarde lange-termijn voorspelbaarheid principieel onmogelijk is, kan niet uitgesloten worden.

Een terzijde. Economische modellen hebben zeer veel gemeen met natuurwetenschappelijke modellering, zeker waar het de onderliggende wiskunde betreft. Het gaat altijd om het oplossen van stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarbij problemen met singuliere punten en chaos altijd op de loer liggen. Toch kennen wij niemand, zeker ook geen enkele econoom, die met droge ogen betoogt dat deze modellen voorspellingen kunnen doen die een realiteitswaarde tot over 50 jaar of meer zullen hebben. Het is dan ook bizar dat een aantal natuurwetenschappers van mening is dat de huidige klimaatmodellen dat vermogen wel zouden hebben.

Ter afronding

Klimaatvoorspellingen – Doordat klimaatproblematiek en energieproblematiek onmogelijk los van elkaar gezien kunnen worden, zijn de bijbehorende economische belangen gigantisch. Dat geldt niet alleen voor een significant deel van het bedrijfsleven, maar zeker ook voor overheden. Nu is het voor een politicus verleidelijk om de kiezer voor te houden dat door zijn politieke toedoen de planeet en het leven van zijn kleinkinderen gered zal worden. Tegen de tijd dat de feiten hem in het ongelijk stellen, is hij al lang in vergetelheid. Maar de onwetende kiezer, die slechts met alarmistische verhalen geconfronteerd wordt, gelooft hem, zelfs als ter bekostiging van allerlei energie-illusies hem ongekende bedragen uit de zak geklopt worden. Hier wreekt zich het gebrek aan kennis bij het brede publiek en de politiek over de resultaten en methoden van de natuurwetenschap.

Klimaatvoorspellingen – Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. Maatschappelijk is dat zo langzamerhand een groot probleem geworden. Natuurwetenschap wordt gedegradeerd tot een mening als elk andere. Het besef dat het juist de natuurwetenschap is geweest die onze samenleving in de afgelopen paar honderd jaar ongekende welvaart heeft gebracht en ons onnoemelijk veel voordelen heeft opgeleverd, dreigt door de huidige ontwikkelingen weer verloren te gaan. De toekomstige schade van die ontwikkeling valt moeilijk te overschatten. Overigens zouden natuurwetenschappers er goed aan doen bij zichzelf te rade te gaan. Door hun gebrek aan interesse in politieke processen is de ervaren bèta in de Nederlandse volksvertegenwoordiging een zeldzame diersoort.

Kees le Pair

Kees de Lange

Hans Labohm

Dick Thoenes

Kees de Groot

Fred Udo

Marinus Winnink

Klimaatvoorspellingen

Kees le Pair was lid van de directie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Hij werkte ook enige tijd bij de ‘National Science Foundation’ in Washington. Hij was de eerste directeur van de Technologiestichting STW, tot zijn pensioen in 1999.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verleende hem De Zilveren Penning. Voorts is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Technische Universiteit Delft (TUD) promoveerde hem tot eredoctor in alle daar bloeiende wetenschappen. In Duitsland werd hij Ehremitglied van de Wissenschafts Forscher.

Kees de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Hans Labohm studeerde economie aan de UvA. Vanaf 1967 was hij werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO. In 1971 werd hij uitgezonden naar Zweden door de Buitenlandse Dienst. Vanaf 1978 werkte hij als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1987 – 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en directie-adviseur aan instituut Clingendael verbonden.

Dick Thoenes studeerde scheikunde en promoveerde aan TUD. Hij was werkzaam van 1954-1966 bij DSM Research en Nieuwbouw, van 1966-1971 bij Technische Universiteit Twente, als hoogleraar chemische technologie, van 1971-1979 bij Akzo Salt & Basic Chemicals, als directeur research, en van 1979-1995 bij Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar chemische technologie. Hij is co-auteur van  ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma’ (2004) en van ‘Klimaatverandering op een waterplaneet’ (2005). Hij was voorzitter en later erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).

Kees de Groot studeerde scheikundige technologie aan TUD. Hij trad in dienst bij Shell/Rijswijk als geochemicus, zette een onderzoekslaboratorium op voor Shell/Canada in Calgary, was directeur exploratieresearch, regionaal directeur in Afrika, Midden-Oosten en Rusland, en research directeur en vice-president EP technology bij Shell/Rijswijk. Naast zijn grote bestuurlijke ervaring heeft hij veel gepubliceerd over geochemische onderwerpen in vaktijdschriften, en was een gewild spreker op internationale congressen.

Fred Udo studeerde natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in de kernfysica. Hij werkte 14 jaar als onderzoeker aan grote experimentele opstellingen bij de versnellers van het CERN in Genève. Hij is buitengewoon hoogleraar elementaire deeltjesfysica aan de Vrije Universiteit te Brussel. Hij heeft zich ontwikkeld tot een internationaal erkend deskundige op het gebied van windenergie.

Marinus Winnink studeerde Theoretische Natuurkunde te Groningen en is emeritus hoogleraar daarin, van de Rijkuniversiteit te Groningen. Van 1975 was hij tot 1980 lector en vanaf 1980 tot 2001 hoogleraar. Tijdens zijn verbintenis met de RuG heeft hij van alle beleids-commissies, behalve van het college van bestuur en het faculteitsbestuur, deel uitgemaakt.

De pretentie van zijn onderzoek was om vat te krijgen op de wetmatigheden die macroscopische systemen, beschrijven, die uit intrinsiek quantummechanische deelsystemen zijn opgebouwd.

Dergelijk mathematisch-fysisch onderzoek te Groningen was onder meer toegespitst op het gebruik, en waar nodig ontwikkelen, van niet-commutatieve algebras. Hierin behoren we (wereldwijd) tot de initiatoren.*

In dit onderzoek richt men zich op het verkrijgen van inzicht op algemene vragen over onder welke parameters bv. een “quantumprint”, herkenbaar, wordt achterlaten in macroscopische (ie. grote systemen) systemen.

* zie ter zake: Wikepedia onder trefwoorden Haag, Hugenholtz, Winnink; Kubo, Martin,Schwinger; en hun navolgers.

 

Door | 2017-12-09T22:23:33+00:00 7 augustus 2017|185 Reacties

185 Reacties

 1. vreemd 7 augustus 2017 om 08:16 - Antwoorden

  Wat zou dit stuk erop vooruit gaan als alle steken onder water en emotioneel geladen zinsneden eruit verwijderd zouden worden, te beginnen met de tendentieuze cartoon erboven.

  Paai

  • B.Visser 7 augustus 2017 om 11:39 - Antwoorden

   Wat mij opvalt is dat een warmte balans van de aarde waarin de door de aarde zelf ontwikkelde warmte wordt meegenomen. De aarde is leefbaar door deze warmte die kan afnemen of toenemen.

 2. Henk 7 augustus 2017 om 08:19 - Antwoorden

  Lange tekst veel onzin,

  De modellen doen het prima

  http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

  En natuurlijk is het gevolg van homogenisatie minder opwarming en niet meer opwarming. Iets wat de “sceptici”natuurlijk slecht uitkomt, want weer een talking point minder

  https://tinyurl.com/y8nzyfwu

  • Henk 7 augustus 2017 om 08:20 - Antwoorden

   Oh en natuurlijk is er wel sprake van opwarming sinds 1998 (en is het knippen in een reeks zonder duidelijke onderbouwing waarom natuurlijk verboten

  • John 7 augustus 2017 om 08:38 - Antwoorden

   Inderdaad, de klimaat modellen doen het prima:

   https://wattsupwiththat.com/2017/06/28/173948/

   Goed bezig!

   • Henk 7 augustus 2017 om 08:55 - Antwoorden

    John,

    “Het is essentieel om aan te geven welke temperatuurgegevens men hanteert, want de overeenkomst tussen beide methoden is bepaald niet wat een naïeve waarnemer zich zou wensen.”

    En daarom moetje satelliet / balon temperaturen ook niet vergelijken met de oppervlakte temperaturen……

  • Boels 7 augustus 2017 om 13:15 - Antwoorden

   Modellen met modellen vergelijken.
   Wat hebben de modellen gemeenschappelijk?

  • vreemd 7 augustus 2017 om 21:04 - Antwoorden

   Beste Henk, ik ben al dolgelukkig dat ze klaarblijkelijk de noadzaak van aanpassingen van datareeksen onderkennen en niet meteen beginnen te roepen over vervalsingen. Jammer genoeg doen ze dat een paar regels verder dan weer wel.

   Paai

 3. Bleeker 7 augustus 2017 om 08:52 - Antwoorden

  Goed betoog maar wat voornamelijk zorgelijk is dat de eigen NNV al door het AGW virus geinfecteerd is en zelfs natuurkundigen niet immuun zijn voor de propaganda. Als de NNV zelf niet voor de natuurwetenschappelijke principes staat waarom zou een argeloze burger dat wel doen?

  • Henk 7 augustus 2017 om 10:25 - Antwoorden

   Kan je dit onderbouwen of ben je lekker aan het onderbuiken…..

   Dat er mensen zijn die iets vinden (Kees LePair) en geen response krijgen, kan natuurlijk ook betekenen dat hij er compleet naast zit en zijn mening dus totaal irrelevant is, tenslotte heeft Kees LePait ook geen onderzoek gedaan naar het klimaat

   • Bleeker 7 augustus 2017 om 12:01 - Antwoorden

    Henk, de reactie van Kees le Pair op de editorial van Wim Verkley is door de NTvN geweigerd. Een van de redenen die hiervoor is opgevoerd is dat de reactie als onaangenaam ervaren wordt. Dit is de natuurwetenschap onwaardig.
    Het doet denken aan de verkettering van Galileo Galilei waarin de dogma’s en taboe’s regeren in plaats van open debat.

  • David 7 augustus 2017 om 12:03 - Antwoorden

   Nog zorgelijker is de onzin die het ECN verspreidt, onze nationale kennisbank op energiegebied. (biomassa verstoken, windmolen parken, zonnepanelen, Europees supergrid als energiebuffer)

 4. vreemd 7 augustus 2017 om 08:54 - Antwoorden

  Er zijn heel wat stellingen waarop wel wat valt af te dingen. Ik zal ze in aparte reacties opsommen, zodat de discussie zo helder mogelijk blijft.

  Zo zeggen de auteurs: “Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt men op de broeikasgassen met CO2 als meest direct aan menselijke activiteit te relateren grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. ”

  Het zou overtuigender zijn geweest als de auteurs hadden geprobeerd die laatste zin te onderbouwen. Dan hadden ze namelijk gemerkt dat geen enkele serieuze wetenschapper aanneemt dat de andere parameters niet veranderen.

  Ook maak ik me zorgen over de direct daarop volgende suggestie dat de wetenschappers hebben geprobeerd de datareeksen te vervalsen (“gehomogeniseerd”). Zulke opmerkingen halen het hele stuk omlaag.

  Paai

  • Boels 7 augustus 2017 om 13:31 - Antwoorden

   De gemeten datareeksen voldoen in het algemeen niet aan de normen die verdere statistische bewerkingen zinvol mogelijk maakt (normaliteit); de uitkomsten hebben daarom weinig voorspelbare waarden (te grote spreiding).
   Maar men wil toch wat en worden de datareeksen bewerkt.

   • Henk 7 augustus 2017 om 13:36 - Antwoorden

    Boels,

    Het zou overtuigender zijn geweest als jij jouw mening wat zou onderbouwen met wat wetenschappelijke publicaties van statistici

    Nu lijkt het weer politiek gemotiveerd geneuzel van iemand die een excuus zoekt om vooral niets te accepteren

    • Boels 7 augustus 2017 om 14:26 - Antwoorden

     Je komt ongetwijfeld wel eens bij een bouwmarkt en dan weet je ook dat je bezig bent met elementair vakwerk: een kwast houdt men gewoonlijk niet bij het harige deel vast en de steel doop je niet in de verf.
     Met statistiek gaat het ook zo, elementair vakwerk zonder vakman te zijn.
     Percentielen mag je alleen ongezien nemen als de data normaal verdeeld is.
     Meteodata is dat gewoonlijk niet, dus worden ze genormaliseerd voordat ze de modellen in gaan.
     Homogeniseren gebeurt om niet-passende meetwaarden aan te passen aan meetwaarden van aanpandige meetvelden in de veronderstelling dat er een bekende gemeenschappelijkheid is.

    • Henk 7 augustus 2017 om 14:48 - Antwoorden

     Boels

     gelukkig zijn er specialisten die wel weten hoe het moet en die komen allemaal met he tzelfde antwoord,

     Vreemd is dat ook de natuur net doet alsof het warmer wordt, vreemd he……

    • Boels 7 augustus 2017 om 19:24 - Antwoorden

     “.. gelukkig zijn er specialisten die wel weten hoe het moet en die komen allemaal met he tzelfde antwoord,”

     Een paar uurtjes college statistiek is beslist onvoldoende.
     En vanzelfsprekend komt men tot dezelfde uitkomsten als men dezelfde gegevens en modellen gebruikt.
     Beide hebben manko’s en die manko’s werken door in de uitkomsten.

  • David 7 augustus 2017 om 22:14 - Antwoorden

   Als de wetenschappers volkomen integer zijn dan nog zijn er anderen die 1. de data aanleveren 2. modellen bouwen op grond van wetenschappelijke theorieën en 3. de resultaten samenvatten / publiceren.
   Echte wetenschappers vermelden eerlijk de aannames en onzekerheden. Maar die laatste zijn nu juist uit de samenvattingen verdwenen. Er zijn dus verborgen agenda’s. Ga maar na: diverse klimaatmodellen achten de invloed van CO2 op de temperatuur te verwaarlozen. Maar geen krant brengt dit als goed nieuws. Stel dat een agent aan uw deur komt om te melden dat uw wederhelft dood is aangetroffen. Dan is het toch goed nieuws als het een vergissing blijkt te zijn? Zo nee, dan is er echt iets vreemds aan de hand.

   • J. van der Heijden 20 oktober 2017 om 08:30 - Antwoorden

    Dit is toch nog even een pareltje

    “Maar die laatste zijn nu juist uit de samenvattingen verdwenen.”

    Vreemd dat je aannames en onzekerheden in de samenvatting verwacht en niet in het hoofdartikel. Maar dat zal wel aan mij liggen……

    “diverse klimaatmodellen achten de invloed van CO2 op de temperatuur te verwaarlozen.”en zonder uitzondering blijken die modellen van mensen te zijn die een duidelijke agenda hebben.

    Stel je voor dat er iemand komt melden dat je wederhelft nog leeft (met een doktersjas aan) en het blijkt later gewoon een clown te zijn ?

 5. Bert Pijnse van der Aa 7 augustus 2017 om 09:19 - Antwoorden

  Dank u wel heren ! als ‘ burger’ ben ik heel blij met dit heldere verhaal en de duidelijke uitleg van een aantal belangerijke zaken . Ik zal het zeker gebruiken om via mijn blog en via linkedIn onder de aandacht te brengen van de ‘ gewone mensen’ die totnutoe niet meer weten dan wat de media hen voorschotelt.

 6. Piet 7 augustus 2017 om 09:53 - Antwoorden

  Mooi helder stuk, bedankt.

  “Doordat klimaatproblematiek en energieproblematiek onmogelijk los van elkaar gezien kunnen worden, zijn de bijbehorende economische belangen gigantisch.”

  In bovenstaande zin had ik geschreven “vermeende klimaatproblematiek”, maar dat terzijde.

 7. Harry 7 augustus 2017 om 10:02 - Antwoorden

  Uitstekend stuk, het bevestigt wat ik de hele tijd al denk. Kort gezegd; de wetenschap weet het zelf nog niet, omdat er zoveel onbekend is. Het klimaat is zo verschrikkelijk complex. Dus ik weet werkelijk niet of wij verantwoordelijk zijn voor een klimaat verandering, en met mij weet niemand het. Het zou pure hoogmoed zijn om te verkondigen dat het wel of niet zo is.

  • Henk 7 augustus 2017 om 10:07 - Antwoorden

   De heren bevestigen wat ik denk en dus hebben ze gelijk (en ik ook)

   Dat redeneert natuurlijk wel zo makkelijk

   • Harry 7 augustus 2017 om 11:21 - Antwoorden

    Goedemorgen Henk,

    Dus jij hebt alle kennis in pacht om te bepalen of we wel of niet verantwoordelijk zijn voor een klimaat verandering?

    Ik bestudeer het klimaat verhaal nu al geruime tijd en ik kom steeds weer tot dezelfde conclusie. Ik kan hele verhalen over mijn conclusie gaan houden, maar hierboven staat het keurig beschreven, dus waarom daar zoveel tekst aan vuil maken?

    • Henk 7 augustus 2017 om 11:34 - Antwoorden

     Harry,

     En als je iedere claim van de heren in detail onderzoekt blijkt gewoon dat ze vanalles uit hun duim zuigen.

     En nee ik ben geen autoiriteit maar kan wel lezen en meer heb je niet nodig

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:43 - Antwoorden

     Dit gaat om zuiver wetenschappelijke zaken, er is simpelweg te weinig bekend, dit heeft niets te maken met duim zuigen.

     De wetenschap moet eerst nog onderzoeken hoe de hele boel in elkaar steekt.

     Het is al een bijna onmogelijke opgave om diverse metingen te doen, onderzoek maar eens hoeveel hier bij komt kijken, dat is immens. we hebben nog jaren nodig om alles te snappen, temeer, omdat alles om en op deze planeet met elkaar te maken heeft.

    • Henk 7 augustus 2017 om 11:49 - Antwoorden

     Als we het nog niet voldoende snappen dan kan het dus ook erger zijn dan we nu vermoeden, des te meer reden om extra hard de uitstoot van CO2 te verminderen

     Maar ik ozu voorzichtig zijn om de conslusie dat jij het nog niet snapt te projecteren op anderen.

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:56 - Antwoorden

     Natuurlijk kan het erger zijn. Natuurlijk moeten we inzetten op nieuwe energie bronnen. Dit juich ik vanharte toe. Het gaat mij erom dat de politiek hierop reageert, omdat het hun toevallig wel erg goed uitkomt.

     Ik projecteer niets op anderen. Weet je hoeveel discussie er tussen wetenschappers is over oneindig veel zaken? Ze zijn er gewoon nog niet uit en dat is ook niet heel raar, want zoals eerder gezegd is het systeem uiterst complex

    • Boels 7 augustus 2017 om 13:35 - Antwoorden

     ” maar kan wel lezen en meer heb je niet nodig.”

     Begrijpend lezen lijkt mij dan een voorwaarde.

 8. Henk 7 augustus 2017 om 10:21 - Antwoorden

  “Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. ”

  Vreemd genoeg zijn het vooral de “sceptici”die zich bezig houden met politiek en niet met wetenschap, beetje jammer dat ze dan de wetenschap wantrouwen omdat het te politiek is …..

  • Anton Bakker 7 augustus 2017 om 10:46 - Antwoorden

   Henk, als er 1 onderwerp is dat volledig gepolitiseerd is, dan is dat het klimaat. Wat een kul produceer jij toch. Wij hebben het meegemaakt met het Ozongat en de zure regen, maar dat was peanuts vergeleken bij nu het klimaat. “Science is settled” zegt alles!

   • Henk 7 augustus 2017 om 10:57 - Antwoorden

    Gat in de ozonlaag, lees je eens in in het montreal protocol. En tegen de zure regen hebben we elek schoornsteen voorzien van een SO2 scrubber

    Alles natuurlijk oznder dat we daar aan failliet zijn gegaan, en als je wat doet los je het probleem ook op, en het oplssoen van dit soort problemen is natuurlijk aan de politiek enniet aan de wetenschap.

    En inderdaad op hoofdlijnen is de “science”inderdaad “settled” lees eens een IPCC rapport en kom eens met wetenschappelijke publicaties die de conslusies daarin tegen spreken (anders ben je weer eens bezig met politiek en niet met wetenschap)

    • Boels 7 augustus 2017 om 11:06 - Antwoorden

     Tja, SO2 verminderde de invloed van CO2.
     Van groen moest SO2 minder vanwege de “zure regen” en zorgde voor een hogere invloed van CO2.
     Hoeveel bokken gaat groen nog schieten zonder jachtvergunning?
     Bok x+1 is “hernieuwbaar”.

    • Anton Bakker 7 augustus 2017 om 11:32 - Antwoorden

     Henk, de meest fanatieke sceptici waren fanatieke alarmisten. Hopelijk word jij binnenkort ook wat realistischer en zie je in dat deze onderwerpen door de politiek verziekt is. Er was al veel langer een gat in de Ozonlaag en de zure regen was een grote farce, zoals het CO2 een grote farce is, geen gifgas, maar een levensgas.

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:37 - Antwoorden

     Het IPCC rapport????!!!!!!

     Je bent er duidelijk niet van op de hoogte dat deze organisatie er flink op los manipuleert. Inmiddels mag het IPCC wel onder het kopje “criminele organisatie” worden gezet, want wat daar allemaal gebeurt, is werkelijk crimineel.

     Heel naief Henk

    • Anton Bakker 7 augustus 2017 om 11:38 - Antwoorden

     Een goed voorbeeld is Tony Heller !

    • Henk 7 augustus 2017 om 11:41 - Antwoorden

     Harry,

     vertel een criminele organisatie! Ik geloof je direct!

     Maar iest van onderbouwing?

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:51 - Antwoorden

     Het IPCC laat zaken in haar rapport weg die de alom geaccepteerde klimaat theorie tegen spreken. Ze manipuleren met metingen.

     Mooie voorbeelden zijn email correspondentie en de gemanipuleerde “hockeystick’.

     Men wil ook niet andere factoren laten meewegen, zoals wolken, zon etc. Dit wordt eenvoudig weg met een aanname weggewimpeld.

     Ik kon zo nog wel even doorgaan.

    • Henk 7 augustus 2017 om 12:17 - Antwoorden

     Anton Bakker,

     Tony Heller is een charlatan die nog nooit een wetenschappelijke publicatie heeft gemaakt op het gebied van temperatuur.

     Gewoon een politiek gemotiveerde blogger met een grote mond

    • Henk 7 augustus 2017 om 12:26 - Antwoorden

     “Mooie voorbeelden zijn email correspondentie en de gemanipuleerde “hockeystick’.”

     De email correspondentie, dan neem ik aan de storm in een glas water die climutgeet wordt genoemd, daaruit blijkt na een onderzoek of 8 dat er niets aan de hand is.

     Je neemt toch geen politiek standpunt is?

     Van de hockeystick wordt alleen maar duidelijker dat hij keer op keer bevestigd wordt hoe veel onderzoek er ook gebeurd.

     Dus nog een politiek standpunt

    • Bleeker 7 augustus 2017 om 12:44 - Antwoorden

     De ‘8 onderzoeken’ naar de climategate emails zijn allemaal gedaan om het climategate schandaal te downplayen. De emails zijn duidelijk dat men heeft samengespannen om kritische atrikelen uit tijdschiften te weren, de data te manipuleren ‘Hide the decline’. Ruwe data achter te houden “Freedom of information act’ of zelfs te vernietigen, emails te deleten en ga zo maar door.

    • Harry 7 augustus 2017 om 13:21 - Antwoorden

     Sorry Henk, maar je bent duidelijk verkeerd geinformeerd. Weet je dat het in de middeleeuwen warmer was dan nu? Dat is uit de hockeystick gemanipuleerd. Lees je maar eens goed in over het IPCC, je zult zien hoe erg het is.

    • Henk 7 augustus 2017 om 13:26 - Antwoorden

     Harry,

     vertel! uit weleke wtenschappelijke publicatie blijkt dat het gedurende MWP warmer was dan nu?

     ………

    • Chemical 8 augustus 2017 om 06:47 - Antwoorden

     Zure regen was een hoax, zie http://www.fao.org/docrep/v0290e/v0290e07.htm. Iedereen (behalve Henk) is het daar wel over eens.

   • Harry 7 augustus 2017 om 13:48 - Antwoorden

    Henk,

    Kijk maar in het door jou zo geliefde IPCC rapport van 1990, daar wordt het duidelijk beschreven, lees ook eens wat zaken van meneer McIntyre en meneer McKitrick.

    En omdat je iedereen met politiek om de oren slaat, het volgende; weet je dat het IPCC rapport mede door politici wordt samengesteld/beoordeelt? Weet je dat het IPCC organisatie van de VN is? Volgens mij is de VN een politiek orgaan.

    Nogmaals, lees je eerst eens in over het IPCC!!!

    • Henk 7 augustus 2017 om 14:46 - Antwoorden

     Harry,

     er zijn hele goede redenen om de grafiek uit het IPCC rapport van 1990 met een handje zout te nemen. Allemaal uit ten treure besproken

     http://climategate.nl/2017/07/06/rechtszaak-michael-mann-versus-tim-ball-nadert-ontknoping/

     Uiteraard, zoals gewoonlijk, geen enkel inhoudelijk commentaar gekregen.

     En het werk van M&M weerlegd door Wahl in 2007

    • Harry 7 augustus 2017 om 15:46 - Antwoorden

     Henk,

     En er zijn dus ook genoeg redenen om je geliefde hockeystick met een korrel zout te nemen.

     Je verwijt mij geen inhoud te geven, dus dan gaan we op wetenschappelijke tour verder.

     Mag ik eerst aan je vragen wat voor werk je doet? Geloof me, het is belangrijk dat je antwoord op deze vraag geeft, anders bevindt je je op zeer glad ijs.

    • Henk 7 augustus 2017 om 16:21 - Antwoorden

     Harry,

     Barst los wat zijn nu echt de redenen om de hockeystick met een korrel zout te nemen? Dat hij achterhaald is? Ja dat wisten we al, het is intussen 20 jaar geleden dat hij is gepubliceerd, en dus zijn er al lang nieuwe inzichten. Alleen “sceptici”zijn getrouwd met de hockeystick en natuurlijk meet een schetje uit een IPCC rapport van 30 jaar geleden, wat gebaseerd is op het werk van iemand van 61 jaar geleden.

     En waarom is het belangrijk wat voor werk ik doe? in tegen stelling tot de meeste mensen hier houd ik me aan de wetenschappelijke literatuur. Ik zal niet zomaar iets verzinnen of een blog copieren als het afwijkt van de mainstream.

     Dus als je recent en overtuigend wetenschappelijk onderboluwd een opinie ventileert dan wil ik dat prima van je aannemen dat ik er of naast zit of het niet weet. Als je hard begint te gillen van “fraude” dan denk ik dat je de volgende “scepticus”bent die alles geloofd als het maar overeen komt met zijn vooraf bepaalde mening

    • Harry 7 augustus 2017 om 16:44 - Antwoorden

     Henk,

     Je wilde inhoud, dus gaan we puur wetenschappelijk met behulp van natuurkunde en meteorologie discussiëren.

     Ik wil je graag laten zien waarom het IPCC de boel belazerd. En waarom we nog niet weten of we verantwoordelijk zijn voor een klimaat verandering.

     Om nu de door jou zojuist verdedigde “hockeystick” gelijk weer weg te gooien is een beetje flauw, dus wil ik graag van je weten welke nieuwe inzichten er nu zijn.

     Dus vertel mij eens puur wetenschappelijk hoe jij de gemiddelde temperatuur op aarde gaat meten?

    • Henk 7 augustus 2017 om 18:03 - Antwoorden

     Harry,

     “Dus vertel mij eens puur wetenschappelijk hoe jij de gemiddelde temperatuur op aarde gaat meten?”

     Dat gaan we niet doen en wordt ook helemaal niet gedaan. De anolalie wordt bepaald, maar probeer eens het werk van BEST

     “Om nu de door jou zojuist verdedigde “hockeystick” gelijk weer weg te gooien is een beetje flauw, dus wil ik graag van je weten welke nieuwe inzichten er nu zijn.”

     Nee dat is nioet flauw, “sceptici”roepen de hele tijd om de hockeystick, wij allarmisten zijn dat station al lang gepaseerd, maar probeer eens het pages2k project

    • Harry 7 augustus 2017 om 18:34 - Antwoorden

     Henk,

     Dus nu we werkelijk inhoudelijk gaan discussiëren haak je af, waarschijnlijk omdat je het eenvoudigweg gewoon niet kunt en om in jouw termen te spreken “geloof je alles maar wat maar even met je vooraf gestelde mening overeen komt”.

     Dus, zoals ik al dacht ben je de zoveelste “internetwetenschapper”, of anders gezegd, “de beste stuurlui staan aan wal”

     Heel jammer.

     Een fijne avond nog.

    • Henk 7 augustus 2017 om 18:58 - Antwoorden

     Harry

     Ik heb geen zin om jouw huiswerk te doen

     Ik heb je de gied krant op gewezen.

     Maar ik begrijp dat een beetje kreten slaken makkelijk is, maar zelf even zoeken als je een een duidelijke aanwijzing krijgt is te moeilijk

     Jammer hoor

 9. Jan Goffa 7 augustus 2017 om 11:39 - Antwoorden

  Belangrijkste parameter voor het immer evoluerende klimaat : het samenspel tussen zonnemagnetisme en kosmische stralingen. Niet voorspelbaar, berekenbaar en afwezig in de klimaatmodellen.

 10. Scheffer 7 augustus 2017 om 11:46 - Antwoorden

  Reeds lang is vastgesteld dat in haar oprichting het VN-IPCC tendentieus is en politiek uitspraken doet. Haar politieke opdracht van/aan de VN is te onderzoeken en te rapporteren hoe de aan mens te wijten wereldwijde opwarming de economie, sociale structuren, bevolking en natuur lijden onder de industriële CO2-uitstoot. IPCC haar klimaatcomputermodellen zijn ook tendentieus omdat sturende parameters er toe leiden dat de opwarmingsvoorspellen het gewenste politiek resultaat geeft. Lees Tim Ball’s boek met wetenschappelijke kritiek op het IPCC : “The deliberate Corruption of climate science” . De IPCC klimaatcomputermodellen zijn weinig wetenschappelijk maar vooraf politiek ideologisch gestuurd.
  https://www.scientificexploration.org/docs/28/jse_28_3_ReviewCranganu.pdf

  • David 7 augustus 2017 om 12:15 - Antwoorden

   Het gaat niet over milieu of klimaat maar over macht. Een poging van bureaucraten om tot een Sovjet-achtige wereldregering te komen. Het communisme heeft de arbeider niet bevrijd maar juist tot slaaf gemaakt dankzij valse propaganda. Nu moet de broekriem worden aangehaald voor een nieuw idealistisch doel: redding van de planeet. Maar niet de toekomst van de planeet maar uw vrijheid staat op het spel. Communisme en ecologisme zijn in de kern machtsgrepen van de elite.

   • Henk 7 augustus 2017 om 12:23 - Antwoorden

    En weer een politiek standpunt

   • vreemd 7 augustus 2017 om 21:34 - Antwoorden

    Beste David, begrijp je zelf niet hoe belachelijk je je nu maakt door je te presenteren als iemand die ’s avonds onder zijn bed kijkt of er geen ‘commies’ onder zitten?

    In ieder geval bevestig je hiermee het beeld van de klimaatsceptici als extreem-rechtse mafketels. Daar is echt niemand mee gediend.

    Paai

  • Henk 7 augustus 2017 om 12:23 - Antwoorden

   Timm Ball, heeft helemaal nooit iets wetenschappelijks op het gebied van klimaat gedaan, verder is hij iemand die niet in het broeikaseffect geloofd, dus totaal onbetrouwbaar en 100% politiek.

   Weer iemand dus die vooral politiek bezig is en niet wetenschappelijk

   • Bleeker 7 augustus 2017 om 12:49 - Antwoorden

    Grappig dat iemand die nog niet het verschil tussen een d en t kent anderen constant probeert te diskwalificeren.

   • Scheffer 7 augustus 2017 om 12:54 - Antwoorden

    Een schrijffoudje is niet erg, wel als je dogmatisch faud bent zoals Henk.

    • Henk 7 augustus 2017 om 16:24 - Antwoorden

     Scheffer,

     als je nu eens je best zou doen om je mening wetenschappelijk te onderbouwen zou ik nog wat van je aan nemen, jij doet niets anders dan heel hard fraude gillen en vervolgens ben je klaar.

     Vertel eens ben je al gestopt met het slaan van je vrouw?

    • Scheffer 7 augustus 2017 om 23:32 - Antwoorden

     Psychologiseren is ook al bepaald niet je sterkste kant, Henk. Besmeuren en ad homini’s kan je echter als de beste!

    • Henk 9 augustus 2017 om 11:37 - Antwoorden

     Scheffer,

     jij beschuldigd mensen van fraude zonder dat dat onderbouwd is, ik heb dus een “loaded question” terug geschreven

     https://en.wikipedia.org/wiki/Loaded_question

     “The traditional example is the question “Have you stopped beating your wife?”

     Ik geloofde niet dat iemand zo dom zou zijn om dat letterlijk te nemen, Schijnt wel zo te zijn

     sorry daar voor

     Zou het in het vervolg wel waarderen als je je mening zou onderbouwen in plaats van jow mening als waar aanemen en iedereen voor trol uit te schelden

 11. gerard d'Olivat 7 augustus 2017 om 14:47 - Antwoorden

  ……Het besef dat het juist de natuurwetenschap is geweest die onze samenleving in de afgelopen paar honderd jaar ongekende welvaart heeft gebracht en ons onnoemelijk veel voordelen heeft opgeleverd, dreigt door de huidige ontwikkelingen weer verloren te gaan. De toekomstige schade van die ontwikkeling valt moeilijk te overschatten……

  Tja wie zou dit colofon van hooggeleerdheid willen of durven tegenspreken? Alarmistische CO2 scenario’s ,zo wordt me wel duidelijk zijn des duivels oorkussen waarop we onrustig is slaap vallen vol angstdromen en nachtmerries van stijgend water, klamme nachten, depletie, en een verstoring van allerlei ecologische structuren.

  Feitelijk zo beweert dit hooggeleerde en gedecoreerde Zestal, van af heden de “Gideons bende van Zes” (GBZ.) is er niets aan de hand! Er is van alles genoeg voor iedereen hier en overal!…het wordt dan weer warm en dan weer koud en aan wetenschap hebben we dus eigenlijk helemaal niks.
  En voor zover er iets aan de hand is hebben we niks aan trends en modellen. Tweeduizend jaar wat is dat nou? …..
  En dus waagt het GBZ genootschap zo u wilt zich aan niets van al dit soort zaken.
  Maakt allemaal niks uit is hun wetenschappelijk adagium want we leven nou een maal te kort.
  Een soort fijne mooie ‘infinite world’ droom eigenlijk en je zou verwachten dat ze als regelrechte positivo’s met vrolijke optimistische vooruitzichten zouden komen.
  De wetenschap stuwt de mensheid steeds verder op in deze onbegrensde wereld en is er hier een daar een probleempje dan is er een dito wetenschappelijk techneuten oplossinkje.

  De Beta’s op de troon van het onbegrensde universum zullen we maar zeggen.

  Allemaal OK, nee hoor, de infinite world van het GBZ genootschap wordt bedreigd in de dalen waar het Koud ijs langzaam maar zeker oprukt. De Koudijs CO2 Maffia (KC) bedreigt ons onbegrensde universum waar tweedeling niet bestaat en iedereen rijk en arm? (oh nee die bestaan niet) al onze toekomst dromen verstoord.
  En dus wordt er een koekje van eigen deeg gebakken door het GBZ genootschap. We bakken een nieuw doemscenario broodje in nota bene dezelfde bewoordingen.
  Nog een ‘nachtmerriescenario’ alsof we er nog niet genoeg hebben.

  Het lijkt wel en TV format…”wie bakt het beste doemscenariootje”

  Het lijkt erop alsof alles!!! wat toe nu toe welvaart en vooruit gang heeft gebracht in een klap om zeep wordt gebracht door de Koudijs Maffia
  Alles!!! is vergeefs geweest zo stelt het GBZ genootschap, de industriële revolutie, al die koloniale en andere oorlogen om delfstoffen en energiebronnen. De miljoenen die daarvoor gestorven in bloedige oorlogen,kinderen die verkommerd zijn achter de weefgetouwen, mijnen en fabrieken, de machtige cruiseschepen,oceaanstomers, de rond zoevende Porsches, de orthodontisten die ons gebit van tandsteen reinigen, onze pensioenen, onze ijscoboeren in onze parken, onze elektrische fietstochtjes met de GBZ bejaardenclub op weg naar het jaarlijks uitje met wetenschappelijks poffertjes ….

  Alles!!! dreigt verloren te gaan in de ‘droog ijs’ mist, die de klima alarmisten opwerpen.

  En dan nog is het GBZ genootschap niet klaar. ….De schade valt moeilijk te overschatten….staat er aan het eind van een rare potpourri waarin politiek, wetenschap, economie en energie opeens door een soort keukenmachine worden gehaald.
  RrrrbrrrBengbengkleng…en klaar is het doemscenario….

  Geachte heren van het GBZ genootschap, wat bedoelt u nou eigenlijk met deze rare uitsmijter De schade valt moeilijk te overschatten?
  Misschien dat u dat in al uw hooggeleerdheid eens concreet wilt uitleggen aan u nederige lezer.
  Wat hangt mij boven het hoofd?

  • Boels 7 augustus 2017 om 16:17 - Antwoorden

   “Wat hangt mij boven het hoofd?”

   Een paar honderdduizend windturbines verspreid over de EU, slagvelden met zonnepanelen een vette rekening en een aanbodgestuurde elektriciteitsvoorziening (zeg maar, de kWh gaat op de bon)..
   En dan moeten we de overige 50% van de CO2-uitstoot nog kwijt zien te raken.
   Kosten onbekend onder het vloerkleed.

   • Boels 7 augustus 2017 om 16:19 - Antwoorden

    “zonnepanelen een vette rekening”
    moet zijn:
    “zonnepanelen, een vette rekening”

   • gerard d'Olivat 7 augustus 2017 om 16:44 - Antwoorden

    @Boels dank je wel….we zijn verloren, de cultuur alles en dan nog een ‘aanbodsgestuurde’ voorziening. Dat moeten we niet hebben alles moet vraag! gestuurd blijven.
    Daar is het consumentenparadijs groot door geworden.
    Ik was het even vergeten, maar nou ben ik weer bij de les.

    • Boels 7 augustus 2017 om 16:58 - Antwoorden

     Alles verloren?
     Verkiezingen zijn er om dat te voorkomen (of niet).

    • Boels 7 augustus 2017 om 17:06 - Antwoorden

     @gerard d’Olivat:
     “Daar is het consumentenparadijs groot door geworden.”

     Ik weet niet waaraan je je welvaart/welstand aan hebt ontleend.
     Voor het overgrote deel heeft men de welstand/welvaart te danken aan de extern aan de mens toegevoegde energie zodat men in deze contreien kan leven als god in Frankrijk of keizer in Rome.

     Volgens groen geëxtrapoleerd is een hongerwintertje her en der goed voor de karaktervorming, of zo.

 12. Anton Bakker 7 augustus 2017 om 17:14 - Antwoorden

  Gerard, wat een ongelooflijke flauwekul produceer jij, nog erger dan Henk en Paai bij elkaar. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik las net een stukje en dacht aan jou:
  Before I could enjoy a movie last week, I was forced to endure five minutes of climate and weather fear-mongering, when the theater previewed Al Gore’s “Inconvenient Sequel.” His attempt to pin every weather disaster of the past decade on humanity’s fossil fuel use felt like fifty minutes of water boarding.

  Mr. Gore has made tens of millions of dollars pedaling this nonsense and his demand that modern society undergo a “wrenching transformation” from oil, natural gas and coal to a utopian make-believe world powered by biofuels, wind and solar power, electric vehicles and batteries.

  Every alarmist prediction has been falsified by actual events: from soaring temperatures to an ice-free Arctic to monstrous hurricanes that have not hit the USA since 2005. His attempt to blame New York City floods during Superstorm Sandy ignored inconvenient truths like construction that narrowed the Hudson River by hundreds of feet, forcing any incoming water to rise higher … and flood Manhattan. Mr. Gore conveniently ignores even well known climate change and weather events of past centuries. No wonder this devotee of SUVs, private jets and multiple homes doesn’t have the spine to debate anyone over these issues. When he lectures us, he won’t even take questions that he has not preapproved.
  Je gelooft Al Gore toch niet met al zijn filmpjes van het weer over de hele wereld. Hij is er rijk van geworden, maar ik geloof niet dat jij er geld mee probeert te verdienen. Jij zal ook geen vraag willen beantwoorden, denk ik.

 13. bart 7 augustus 2017 om 17:33 - Antwoorden

  wat henk voor werk doet?….ik denk dat hij hoofdambtenaar is op de afdeling SDE+ subsidies om de BV Nederland drijvende te houden…de hele dag tijd genoeg van de baas om te chatten en in de middagpauze ff in de Tesla naar Scheveningen om trots te kijken naar de windmolentjes op zee…..of heb ik t fout henk?….dan mn nederige excuses….maar mvg….bart

  • Henk 7 augustus 2017 om 18:04 - Antwoorden

   Dag Bart…..

   Je zit er helemaal naast

   • bart 7 augustus 2017 om 18:10 - Antwoorden

    wat dan wel henk?

    • vreemd 7 augustus 2017 om 21:39 - Antwoorden

     Nou Bart, mensen als jou kennende zou ik in Henks geval zeer zeker mijn beroep niet aan jou neus hangen. Want zoals het een klimaatscepticus betaamt zul je vanaf dat ogenblik geen gelegenheid voorbij laten gaan om hem op dat punt te beledigen en hem het bloed onder de nagels uit te halen met off-topic leukigheden.

     Of heb ik het mis?

     Paai

 14. bart 7 augustus 2017 om 18:12 - Antwoorden

  cabaratier?

  • bart 7 augustus 2017 om 18:13 - Antwoorden

   schriffoud…boot slingert…cabaretier…sorry weer henk..

 15. Bert Pijnse van der Aa 7 augustus 2017 om 18:13 - Antwoorden

  Nou @ heren, u ziet : exacte wetenschap is ook maar een mening . 🙂 De stelling van Pythagoras is gewoon onzin, vliegtuigen vliegen gewoon ” omdat het kan ” en de wetten van de thermodynamica zijn zoooooooo gedateerd. Newton, Max planck, Einstein ; allemaal praatjesmakers waren het . Oh, en ik vergeet natuurlijk Newcomben, die de eerste ‘stoommachine ‘ uitvond in 1710 waarmee de kolenmijnen drooggemalen konden worden. Het ding werkte niet best, maar James Watt maakte al een betere en toen ging het ineens heel erg hard . Dankzij zijn stoommachine boorde Edwin Drake in 1869 voor de eerste keer succesvol naar olie in Titusville Pennsylvania en daarna was ons leven geheel energie- gedreven . Nu leven we in een tijdperk dat mensen dat allemaal niet meer weten en denken dat je met filosofisch gelul ook een auto kan laten rijden. De Grieken hielden van filosofie, maar dat was in een tijd dat je met een kralenkettinkje draaien een heel end kwam. Het ‘ paradigma ‘ van filosofie is dat ‘ de waarheid niet bestaat ‘ Dus ook niet de leugen :je hebt altijd gelijk . Maar helaas moet men in het leven keuzes maken. Anders kan je de ‘ waarheid “nooit vinden , krijg je nooit rust en heb je altijd ruzie met mensen die wél de waarheid hebben, namelijk : de aanhangers van de exacte wetenschap. Verder ben ik het met @ David eens dat het gaat over ‘ macht’ . Niets meer en niets minder . Net zoals trouwens in de tijd van Plato al en daarmee zijn we bij de meest droevige filosoof ooit uitgekomen die zei : ‘dat niets verandert, alleen de hoedanigheid’ .

 16. Bert Pijnse van der Aa 7 augustus 2017 om 18:20 - Antwoorden

  Toevoeging : Einstein moest ook vluchten

 17. dwk 7 augustus 2017 om 20:25 - Antwoorden

  Henk
  “En weer een politiek standpunt”

  Henk jij bent zoals je jaren geleden ruiterlijk toegaf van de groenlinksige.

  Er is geen dossier te bedenken of jij zoekt die informatie erbij die aansluit op je zogenaamd egalitaire idealen. Zeer verneukeratieve idealen wel te verstaan, want de mensen wier belangen Groenlinks zegt te behartigen komen er met het partijprogramma van Klaver bekaaid af.
  Sterker nog; als Groenlinks het beleid bepaalt wordt de groep “bekaaiden” alleen maar groter (subsidie en zo). Je zou er haast iets van denken.

  Als jij hier een ochtend bij het rood fruit zou staan krijg ik een week het gezeik dat er geen kersen in zitten.

 18. Werff 7 augustus 2017 om 21:13 - Antwoorden

  Het is zo langzamerhand een aanfluiting dat een “Henk” zijn commentaar (stampvol taalfouten) op dit blog mag plaatsen. Zelf vindt hij het de gewoonste zaak dat de media sceptici weren. Dus weer hem van dit blog. Deze persoon levert geen enkele positieve bijdrage, maar is gewoon een akelige stoorzender. Alleen op dit artikel heeft hij ca. 20 keer gereageerd, kennelijk heeft deze grote geleerde niets anders te doen.

  • vreemd 7 augustus 2017 om 21:42 - Antwoorden

   Ik zie dat anders…

   Paai

 19. vreemd 7 augustus 2017 om 21:28 - Antwoorden

  Een ander zinsnede waar ik ‘onrustig’ van word is de volgende: “Vaak zijn data reeksen van temperaturen door instanties op onnaspeurbare wijze vervuild, er zijn thermometers verplaatst, bijgekomen en weggehaald en zones veranderd, kortom foutenmarges veroorzaakt, die van dezelfde orde of groter zijn als de temperatuurverschillen waarvan sprake is. Serieuze natuurwetenschappers worden hiervan onrustig. De onrust wordt nog versterkt door het feit dat die ‘correcties’ soms pas na 100 jaar uitgevoerd worden, niet door de mensen die de metingen gedaan hebben maar door anderen, en dat de ‘correcties’ altijd tot hogere (en door de corrector wenselijk geachte) temperaturen leiden.”

  Serieuze wetenschappers worden niet zo gauw onrustig van vervuilde data, in tegendeel: het is een normale omgeving voor de meesten van hen. En dezelfde serieuze wetenschappers weten dan heel goed waarom correcties (zonder aanhalingstekens graag) moeten worden toegepast en dat is evenmin een reden om onrustig te worden.

  Ik wil de auteurs van het stuk prijzen voor hun openlijke erkenning dat correcties nodig zijn, maar ze verknoeien het dan toch weer omdat ze hun latente paranoia niet weten te bedwingen en steken onder water gaan uitdelen.

  Hetzelfde geldt trouwens voor hun opmerkingen over de klimaatmodellen – ook daar kon ik bij de eerste regels nauwelijks geloven dat het gezonde verstand ook bij hen was doorgebroken. In die eerste regels geen doorzichtige pogingen om uit de honderden, zo niet duizenden doorgerekende modellen de slechtste te pakken en die luidkeels te presenteren als state of the art. Mijn welgemeende complimenten!

  …en dan verknoeien ze het weer met de suggestie dat de wetenschappers de sceptici hebben gevraagd “het beter te doen” en dan in de Kalimero-modus te gaan.

  Samenvattend: het is een van de meest serieuze stukken die ik de nederlandse sceptici ooit heb zien schrijven, met stilzwijgende erkenning van hun vroegere ongelijk op meer dan een punt.

  Omdat ik geloof in het goede van de mens en de uiteindelijke triomf van het gezonde verstand zal ik niet zeggen dat de teneur van dit nieuwe stuk is gericht op stasis, op het voorkomen van beslissingen, kortom een poging politieke besluitvorming te frustreren.

  Het zou best wel eens voortschrijdend inzicht kunnen zijn.

  Paai

 20. vreemd 7 augustus 2017 om 22:33 - Antwoorden

  Ik ben natuurlijk geen klimaatwetenschapper, maar dat neemt niet weg dat mijn nieuwsgierigheid wordt opgewekt door allerlei zaken. Zo is het gedrag van de duimpjes omhoog en de duimpjes omlaag hier al jaren een bron van verbazing. Soms denk ik zelfs dat de plusjes en minnetjes niet worden bepaald door de kwaliteit van de beoordeelde bijdragen, maar enkel en alleen door de onderbuikgevoelens van de lezers. Zou iemand me daar meer over kunnen vertellen?

  Paai

 21. Scheffer 7 augustus 2017 om 22:54 - Antwoorden

  Die historische temperatuurreeksen correcties moet je beschouwen in dit tijdsgewricht. In dit tijdsgewricht staat gehele (C-)-AGW-theorie op basis van de recente echte metingen nog nauwelijks overeind. De gemanipuleerde proxies in de (C-)AGW zijn alle reeds als begoocheling doorgeprikt, de fraude van het wegpoetsen de middeleeuwse warmte periode werd ook reeds afdoende aan de kaak gesteld, Mann en zijn hockeystick zijn inmiddels beide een lachertje geworden, het IPCC stelde haar alarmistische prognoses iedere 7 jaar naar beneden bij, bovendien wil het al 18 jaar niet significant opwarmen. En daar ontstaat ineens het idee en de mogelijkheid tot “correctie” van oude temperatuurseries onder het mom van wetenschappelijke “homogenisatie” van zogenaamde onbetrouwbare metingen, waardoor de (C-) AGW-theorie weer een bloedtransfusie kan krijgen met gehomogeniseerd alarmisme. Je gaat het pas zien als je het doorhebt………

  • Henk 7 augustus 2017 om 23:30 - Antwoorden

   Dat jouw mening nergens op gebaseerd is?

  • vreemd 8 augustus 2017 om 08:44 - Antwoorden

   Beste Scheffer, even helemaal los van de vraag wie er gelijk heeft in het klimaatdebat: zie je nu zelf niet dat op een enkeling na de hele wereld wel ‘om’ is in de richting van de acceptatie van opwarming en het nemen van maatregelen daartegen?

   Paai

   • Scheffer 9 augustus 2017 om 08:44 - Antwoorden

    Dat zie ik zeker, het is vaak bedroevend te zien hoe gesubsidieerde propaganda met onwetenschappelijk klimaatalarmisme het logisch nadenken en stemgedrag van de wereldbewoners bij verkiezingen heeft beinvloed. De klimaatrattenvangers hebben nog veel succes, maar een kentering is zichtbaar.

 22. bart 8 augustus 2017 om 01:39 - Antwoorden

  dat van die duimpjes voel ik met je mee vreemde paai… dat andere niet…mvg…..bart….klimaattwijffelaar..

 23. Wiersma 8 augustus 2017 om 04:59 - Antwoorden

  “6. De rol van de wereldoceanen is cruciaal. Door de grote warmtecapaciteit van water bevatten de bovenste paar meters van de oceanen evenveel warmte als de gehele atmosfeer, terwijl ongeveer 100 m diep die zelfde oceaan zonnewarmte tijdelijk opslaat en transporteert. ”

  Juist. Ik roeptoeter hier al tijden dat alleen massa warmte kan vasthouden. En sinds 1850 hebben ‘we’ nogal wat massa bovengronds gehaald in de vorm van stenen huizen, flats, wolkenkrabbers, fabrieken en asfaltwegen en zo. Maar hoe ingewikkeld is dit nou? (warmtevinnen)

  Daarbij heb ik ook al een aantal keren de invloed van aardse lekstraling genoemd, wat zich met em straling van de zon verenigd tot onweer bliksem etc.
  En wat doet dat?

  En na 1945 hebben zich nogal wat nucleaire tests voorgedaan.
  Enig idee wat hun invloed was op de temperatuur? Enig idee wat die straling doet met CO2? (breekt het af ja –> endotherme energie)

  En dan hebben we het ook nog over het feit dat IPCC waterdamp niet meerekent in haar modellen want waterdamp is immers een damp en geen gas(!)
  Wel. Hoever willen ze dat mijn broek afzakt met zo veel fraude onnozelheid?
  Oftewel: alleen hier al herken je de totale (wetenschaps) fraude.

  Dat zou hetzelfde zijn bij een meting van een verkeersweg, waarbij je ‘de vrachtwagens niet meerekent ‘ want dat zijn immers geen personenvoertuigen’.
  Vergelijk in dit geval water(damp) met een vrachtwagen.

  Ik ben zo langzamerhand niet voor niks helemaal schijtziek van die hele ‘klimaat discussie’ want de fraude en het nepotisme stráált er aan álle kanten vanaf.

  Het is verdomme Moeder Mavo brugklas materiaal.
  Aarde zonder atmosfeer zou ca 30-33 graden kouder zijn. (minus 18 versus plus 15 graden C) Vriend en vijand zijn het hier over eens.
  Betekent dat de aarde zichzelf al met ca 256 graden K opwarmt (–> kernfusie) want in space is het ca 274 graden onder nul.
  Man-made CO2 is 100 ppm in > 100 jaar. Dus 1 extra molecuul op 10.000 moleculen lucht. In 100 jaar.

  Vraag: hoe denk je in GODSNAAM met dit ene extra molecuul de aarde/atmosfeer 1 graad C extra op te kunnen warmen? (en dat in de helt van de tijd want dag/nacht)

  Reken het maar uit. Je hebt 10 liter water (10.000 cc) Die moet je 1 graad zien op te warmen met 1 cc toegevoegd water. HOE heet moet die ene cc zijn?
  Reken het maar uit.

  Voor wie het nog stééds niet snappen: warmt CO2 de aarde op?
  Nee. Want zit domweg te weinig van in lucht.
  Warmt de mens de aarde op? Ja hoor, een héél klein beetje want massa gebouwd, kennen we als urban heat.
  Waar gaat ‘global warming’ dan wel over? Over economische controle van landen, zelfs hele continenten, volkeren, over macht, geld, belastingen, invloed, over verkoop van gebakken lucht ten faveure van olichargen, groenlinks gekkies, en bovenal bankiers.

  En wie trappen daarin? Ja, vooral media, politici en groenlinksgekkies natuurlijk want hun business model is gebaseerd op ‘problemen’. Geen probleem? Dan geen business.
  Dit soort lui zouden hun moeder nog verkopen om hun ‘business’ draaiende te houden.

  Zoals gezegd: ik word helemaal schijtziek van die nep global warming door CO2.
  Wil niet zeggen dat de atmosfeer niet op zou kunnen warmen door een totaal andere reden. Maar ja, daar wordt niet naar gekeken he?

  Het is wel de bedoeling dat WIJ schuldig zijn he?
  Because: WE are the product!

  Als de aarde ‘gewoon’ opwarmt zonder dat wij daar debet aan zijn, kun je er geen geld aan verdienen. Want ja: naar wie moet de rekening?

  Ingewikkelder is het allemaal niet.
  De Moeder Mavo een safmaken: hadden meer mensen moeten doen.

  De Maya’s, Egyptenaren, Romeinen en zo waren ook ooit een hoogconjunctuur.
  Allemaal verdwenen/uitgestorven. En nu is het westen aan de beurt. Sneue is wel: ze doen het zelf.

 24. vreemd 8 augustus 2017 om 08:58 - Antwoorden

  Beste Wiersma, ik las toevallig vanochtend nog dat ‘Parijs’ veel moeilijkheden heeft met verkeerd opgegeven uitstootcijfers. Met name werd genoemd hoe een zwitsers meetstation vaststelde dat de uitstoot van HFC-23 in italie de norm met een factor tien overschreed en dat dat gas vele malen meer tot het broeikaseffect bijdraagt dan CO2.
  Volgens mij bewijst dat impliciet dat er nog heel wat andere gassen op de lijst van IPCC staan. Je bewering als dat het IPCC zich enkel en alleen bezig zou houden met CO2 is dus onjuist. Je zou ons allemaal een dienst bewijzen als je dit soort onwaarheden voortaan voor je hield.

  Ik heb een hekel aan links, maar als je wilt kun je hier een en ander controleren.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/26/broeikasgassen-lozen-niemand-die-het-merkt-a1475692

  Paai

  • Wiersma 9 augustus 2017 om 03:03 - Antwoorden

   Beste Vreemd: ik heb het hier eerder ook al een paar keer gehad over onder andere N2O, NO2, methaan, CFK’s etc.

   CO2 is de grootste stumper als het gaat over ‘broeikas gassen’. Het heeft een index van 1. Methaan heeft een index van 40, NO2 en N2O resp op 256 en 310. Sommige CFK’s zelfs op 22.000

   Over stikstof , zuurstof en waterdamp/gas hoor je helemaal NIETS.
   Ook over HOE LANG deze gassen warmte vasthouden hoor je NIETS.
   Ook de redenering ‘CO2 warmt aarde op’ klopt niet: het vertraagt de AFKOELING een beetje. Zoals een vergiet de doorlaat van water ietsje vertraagt.

   Verder wordt de invloed van radioactiviteit (aardstraling) volkomen genegeerd, evenals het gevolg bliksem, wat de lucht (sterk) afkoelt enzovoorts.
   En verder is de aarde/atmosfeer ook nog eens een keer geen ‘broeikas’ .
   De atmosfeer is eerder een vergiet: het laat alles en zijn moeder gewoon door.
   En als CO2 dan een ‘deken’ zou zijn, dan is ie voor 99,99% helemaal lek. Slaap maar eens onder een kinderpleistertje, dan weet je precies ‘hoeveel warmte deze pleister vasthoudt’.

   Kortom: er klopt niets, maar dan ook helemaal niets van de uitgangspunten alleen al van de ‘global warming’.

   En ondertussen staat echte wetenschap hierdoor stil.
   Dit hele ‘wetenschaps’ patroon valt te vergelijken met de film Idiocracy, waarin men planten geen water meer geeft maar frisdrank. Want daar zitten electrolytes in. Dat die planten vervolgens niet groeien snapt niemand, want er zitten toch electrolytes in Brawndo?

   We zijn hard op weg om net zo achterlijk te worden als in die film Idiocracy. CO2? Has electrolytes in it! Must be warming the earth!

 25. Elly Honig 8 augustus 2017 om 09:19 - Antwoorden

  Los van de hele discussie, kan iedereen zien dat het niet goed gaat met de aarde en haar bevolking. Ik ben geen wetenschapper, maar kunstenaar. Iemand die van het leven houdt en dat gun ik iedereen. Zoals het nu gaat kan het niet goed gaan en gaan we ten onder aan ons eigen westerse succes, net als alle beschavingen voor ons. We gaan ten onder aan onze eigen decadentie. Te denken dat wij mensen niet verantwoordelijk zijn voor onze aarde. Voor onze medemensen. Voor onze dieren. Dat zijn wij ter degen. Wij hebben de aarde te leen, maar wij denken dat ze ons eigendom is. Dat we maar kunnen doen wat we willen. Een kaalslag maken we er van. Meer dan de helft van de wereldbevolking is op de vlucht en leeft onder de armoedegrens of sterft van honger. Ons westerse kapitalistische systeem is daar mede verantwoordelijk voor. Steeds meer en meer moet het zijn. Meer winst, groter dan ooit, hoger dan ooit. Ooit van Icarus gehoord? Die overmoedig werd en te dicht bij de zon kwam en zijn vleugels zag smelten. Wij komen ook te dicht bij de zon. Wij denken dat we almachtig zijn. Geregeerd door macht, wellust en bezit.
  De aarde is vervuild net als de oceanen en vooral daar waar de mens heerst.
  Keer eens naar binnen mens en kijk wat je behoeftes zijn. Ja, ook jij bankdirecteur, oliemagnaat, dictator. Wat heb je nu nodig? Wat heb je nog meer nodig? Nog meer geld, aanzien en bezit?
  Doe zelf eens een stap meer door stil te staan. Zorg voor de aarde, je medemens, jezelf. Stop eens met rennen achter illusies aan. Je wordt er geen beter mens van.
  Neem wat je nodig hebt. De aarde zal het je geven. Er wordt voor je gezorgd. Er is overvloed, maar misbruik het niet.
  We zijn allemaal Boeddha. ook de dieren, ook de planten. We zijn het al, we hoeven het niet te worden. We zijn allen aan elkaar gelijk.
  En langzaam zal het leven tot rust komen. Vluchtelingen kunnen naar huis. Iedereen heeft te eten. Niemand zal meer aan honger sterven. Het klimaat zal in evenwicht komen, hoe dat er ook uit ziet. Ontspan.
  Er komt een tijd dat je uit de groep gegooid zal worden als je niet mee wilt doen.
  De macht zal ten onder gaan en liefde zal zegevieren. Er is genoeg voor iedereen.

  • Scheffer 9 augustus 2017 om 08:35 - Antwoorden

   Dank voor je tekstuele knutselwerkje, er is weliswaar geen touw aan vast te knopen. Kunstenaars zouden zich moeten beperken tot het emotioneel smijten met verfklodders. Critici van het gepolitiseerde VN-IPCC en van de effectloze dogmatische “duurzame” politiek van het Parijs-akkoord houden ook erg van het leven, en zijn zeer bezorgd over de aarde en het leven van hun kinderen/klienkinderen, dat gevoel wordt gedeeld.

 26. Bert Pijnse van der Aa 8 augustus 2017 om 10:02 - Antwoorden

  Helemaal juist @ Elly Honig ! Precies wat hier allemaal geschreven wordt . Eerder werd al verwezen naar het Maya, Egypthische en Romeinse rijk en ook naar ‘ macht’. Macht hebben zij die het geld beheersen. De discussie hier gaat uiteindelijk over wie die macht heeft en dat is het eco – industrieel complex ; de – gelegenheids- kongsgie van linkse gekkies, milieu- organisaties en politiek (Milieu Centraal , de Groene Zaak, Ed nijpels en demissionair minister van ECONOMISCHE zaken Henk Kamp ) . Die hebben samen het klimaat’probleem ‘ gemaakt tot juist een kapitalistische hoogmis van decadentie. Het resultaat is omgekeerd evenredig met het geïnvesteerde kapitaal . ( zie Dld ) zowel qua milieu als sociaal maatschappelijk . Uitermate pijnlijk daarin is dus de constatering dat rol van de linkse gekkies die van de verrader was. De haan kraaide drie maal, maar het geld was belangrijker dan het geweten. En dan is dit het resultaat @ Elly : https://www.greentechmedia.com/articles/read/european-investment-bank-pumps-cash-into-renewables?utm_source=Daily&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=GTMDaily .

  Ik neem aan dat je- als kunstenaar- de tentoonstelling over de Maya Cultuur hebt bezocht, vorig jaar in het Drents Museum. Daaruit kon je leren dat die uiteindelijk ten einde kwam als gevolg van decadentie waaraan het volk ten prooi was gevallen. In mijn perceptie is deze hoogmis, waarin het klimaat de rol van het het Gouden Kalf heeft, de uiting van de decadente waarin wij leven . Dus maak je verder niet al te druk , want de aarde blijft gewoon zijn rondjes draaien. ( ook interessant in dit kader : de BBC serie : How art made the world )

  • Henk 8 augustus 2017 om 10:22 - Antwoorden

   Ja ja, het bezwaar van de “sceptici”is gebaseerd op wetenschap

   /sarc

 27. Guus Derksen 8 augustus 2017 om 10:23 - Antwoorden

  Wat mij verbaast in deze discussie is dat een recente publicatie van Lüdecke en Weiss niet is opgemerkt. Zij hebben een mondiale temperatuurreeks samengesteld voor het tijdvak AD 1 t/m 2015 uit bestaande reeksen die
  – zo lang mogelijke moeten zijn,
  – wereldwijd gelokaliseerd,
  – één-jaarlijkse oplossing hebben.
  Deze 2015-jarige reeks, die de naam G7 kreeg, is met een Fourieranalyse ontbonden in evenzovele sinuslijnen.
  Het zéér opvallende resultaat is dat slechts 3 sinuslijnen voldoende zijn om de reeks te benaderen met een correlatie van 0,84 !
  Drie belangrijke cycli (Eddy 1000 jaar, naamloos 460 jaar en de Vries/Suess 190 jaar) komen duidelijk naar voren (pieken in de spectraalanalyse) alsmede de opwarming tijdens het laatste deel van de vorige eeuw.
  Dit laatste wijst op een ondergeschikte invloed van de door mensen veroorzaakte opwarming.
  Wat mij verder opvalt is dat, indien men de 3 sinus lijnen doortrekt naar de toekomst, er een afkoeling kan worden voorspeld die in tijd aardig overeenkomt met de voorspelling van lage zonneactiviteiten door Zharkova.
  In Notrickszone verdere link naar origineel:
  http://notrickszone.com/2017/08/01/new-study-by-germany-physicists-concludes-we-can-expect-climate-cooling-for-next-50-years/#sthash.4yoOsjv0.dpbs
  Toelichting in Duits:
  https://www.eike-klima-energie.eu/2017/08/05/drei-natuerliche-zyklen-bestimmen-die-erdtemperatur-der-letzten-2000-jahre/

  • cadelange 8 augustus 2017 om 11:03 - Antwoorden

   Correct, een interessant artikel waarover momenteel discussie gevoerd wordt.

  • janroos1 8 augustus 2017 om 14:48 - Antwoorden

   haha, alleen de naam al: notricks….

  • ducdorleans 8 augustus 2017 om 15:53 - Antwoorden

   @ Guus, …

   dat is een vervolg op de eerdere spectrum analyse van een aantal lange Europese temperatuurreeksen … https://www.clim-past.net/9/447/2013/cp-9-447-2013.pdf

   (en spijtig dat ook de Aart Labrijn reeks daarin niet werd meegenomen … )

   • Henk 8 augustus 2017 om 16:49 - Antwoorden

    En dat is ook de reden waarom niemand Ludecke serieus neemt.

    http://rabett.blogspot.de/2013/02/rotten-to-core.html

    Maar ik weet zeker dat Boels met zijn statistiek fetish helemaal los gaat over het nieuwe werk van Ludecke

    • Boels 8 augustus 2017 om 17:10 - Antwoorden

     Uit Henk’s link:
     “It is likely that temperatures recorded in the summer half of the year were biased warm and those in the winter half biased cold, with the summer effect dominating.”

     “Likely” doet het ‘em natuurlijk, al was het maar omdat het een stopwoordje van klimatologen is.

     Oude metingen zijn feiten of men het leuk vindt of niet; wel met dezelfde onvolkomenheden die gangbaar zijn bij veldmetingen, mogelijk wel groter dan nu mogelijk is (mits er zorgvuldig met het meetveld en de omgeving wordt omgegaan).
     Het blijft merkwaardig dat er in de klimatologie zo weinig aandacht is voor de fenomenen waaraan de aarde blootstaat. Verklaarbaar door tunnelvisie veroorzaakt5 door een gebrek aan algemene wetenschapskennis?
     Astronomie en de geowetenschappen worden in feite genegeerd en men focust zich op overblijfselen van de te loor gegane econometrie (omdat menselijk (koop)gedrag niet in formules is te vangen).
     Met als gevolg een welhaast astrologische klimatologische blik in de toekomst.

    • Henk 8 augustus 2017 om 17:16 - Antwoorden

     En Boels krijgt het weer voor elkaar om ondanks alles de klimatologen te bashen in plaats van het prutswerk van Ludecke af te fakkelen

     Jammer, maar ja voor Boels is alles politiek

    • Boels 8 augustus 2017 om 18:09 - Antwoorden

     Waar zie jij dan iets politikelijks?

    • Dick Thoenes 8 augustus 2017 om 19:04 - Antwoorden

     Ht werk van Ludecke en Weiss heeft in belangrijke mate bijgredragen aan het begrip voor lange termijn temperatuurvariaties. Wie daar denigrerend over praat heeft er niets avn begrepen.

  • Guus Derksen 8 augustus 2017 om 18:59 - Antwoorden

   @janroos1, We kunnen beter over de inhoud praten.

   @Henk, zoals ducdorleans al opmerkt, Lüdecke heeft eerder zoiets gepubliceerd en daar heeft Hans Labohm ook aandacht aan geschonken; en ook toen plaatste je vileine opmerkingen. Ik heb daar toen op gereageerd en nu is het jouw beurt om precies duidelijk te maken wat er mis is met de persoon Lüdecke en/of ziijn analyses. En aub niet op de door jou gebruikelijke manier, maar probeer in een of twee volzinnen duidelijk te maken waar de schoen wringt.

   @De Fourieranalyse is een krachtig gereedschap bij het analyseren van datareeksen. Dit wordt door Lüdecke gememoreerd maar zelf heb ik ook redelijk veel ervaring met praktische toepassingen van Fourier.
   Om een voorbeeld te geven, stel dat Lüdecke de data zo gemanipuleerd heeft dat de recente opwarming er uit moest komen, terwijl die er eerst niet was. Dan moet op een reeks van zo’n 2000 getallen op het einde een ‘driehoekje’ van zo’n 20 jaar lang of zo worden toegevoegd. Iedereen die weet hoe een sinuslijnen eruit ziet zal begrijpen dat daarvoor veel, zeg maar gerust alle sinuslijnen een relatief veel grotere amplitude krijgen. M.a.w. De volledige datareeks gaat daarmee in de vernieling.

 28. Dick Thoenes 8 augustus 2017 om 17:26 - Antwoorden

  Hier wil ik uw aandacht vragen voor een algemeen aspect van de discussies op de site climategate.nl.
  Er worden enkele malen per week artikelen gepubliceerd die bijna zonder uitzondering goed doordacht zijn. Zij worden in het algemeen door de lezers gewaardeerd, vooral omdat zij aan het denken worden gezet. Ik heb de indruk dat het oordeel over de gepubliceerde artikelen in het algemeen zeer positief is. Soms leveren lezers opbouwende kritiek of geven aanvullende informatie.
  Er zijn ook uitzonderingen. Er zijn steeds enkele lezers waarvan de reacties allereerst gebaseerd lijken te zijn op wantrouwen. Zij denken blijkbaar dat de auteurs bedriegers zijn die de lezers opzettelijk willen misleiden. Deze reageerders proberen niet de betogen te weerleggen, maar doen hun best om foutjes te vinden in de artikelen die ze dan geweldig opblazen en proberen daarmee het hele artikel onderuit te halen. Meestal spelen deze vermeende fouten geen rol in het betreffende betoog. Soms zijn het zelfs niet eens fouten, maar gaat het om andere interpretaties, die op zichzelf ter discussie kunnen staan. Het is voor de auteurs wel heel gek om te ervaren hoe hun nuchtere verhaaltjes zoveel haat en nijd kunnen oproepen.
  Wat is de motivatie van deze demonstraties van wantrouwen? Ik denk niet in de eerste plaats om de auteurs te beledigen (hoewel dat natuurlijk ook), maar vooral om het idee te verkondigen “kijk eens hoe goed ik ben, ik kan deze bedrieger ontmaskeren!”. Zij menen waarschijnlijk de lezers een grote dienst te bewijzen. Het blijkt echter dat deze wantrouwende reageerders door de overige lezers in het algemeen niet worden gewaardeerd. Dat zie je aan het aantal “duimpjes omlaag”.
  Het is natuurlijk ook in de politiek gebruikelijk om de argumenten van je “tegenstander” niet te weerleggen, maar om de persoon van hem (of haar) in een kwalijk daglicht te stellen. Het gaat in de politiek immers in het algemeen niet om de waarheid, maar om wie het meest overtuigend “over komt”. Wie het hardste schreeuwt.
  Een blog zonder gescheld zou wel leuker zijn.

  • Henk 8 augustus 2017 om 17:50 - Antwoorden

   Dick,

   “Wat is de motivatie van deze demonstraties van wantrouwen?”

   De motivatie is dat het keer op keer fout wordt weergeven, en dat iedere keer weer blijkt dat je geen open discussie kan houden over de feiten. Dus als je keer op keer vraagt van de stukjes schrijver om zijn mening fatsoenlijk te onderbouwen en dat iedere keer wordt nagelaten dan wordt ik wantrouwing. Zeker als je dan verder gaat krabbelen en de auteur van zinn stukjes zelfs op verzoek geen goede referentie kan vinden dan begint het er op te lijken dat we over bewuste misleiding gaan praten in plaats van het weergeven van een andere opinie.

   Dus mijn verzoek als allarmist de volgende keer dat je een stukje schrijft voorzie het dan ruim van referenties (kan ook op een apparte pagina) dan kunnen we dat gewoon nakijken. Tenslotte is het gelukkig zo dat op het internet extra ruimte voor referenties nauwelijks iets kost.

   En minnetjes zonder dat er onderbouwt waarom het verkeerd is zijn voor mij ene plus punt want schijnbaar heb ik wel gelijk maar willen mensen net niet toegeven of kunnen ze geen inhoudelijk commentaar geven.

   Wat is bijvoorbeeld de bron voor deze dijenkletser van jouw hand

   “Er is opwarming gemeten tussen 1900 en 1940 en tussen 1979 en 1998, beide keren ongeveer 0,4 graad.” Die is namelijk aantoonbaar vaud

   Of deze

   “Het is niet zeker dat de stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer veroorzaakt wordt door het stoken van fossiele brandstoffen”

   Ik zou huilen van het lachen om zo’n uitglijer als de auteur het niet serieus zou menen.

   En als je dan vraagt om de onderbouwing komt er iets van zoek het zelf even uit.

   Als je een eerlijke discussie wil dan graag ook een eerlijke discussie en alle niet ter zake doende toevoegsels (zoals Klimaatalarmisten) weg laten en toegeven als je een fout maakt. Dus Dick gewoon even toegeven dat de modellen het prima doen dan kunnen we daarna de volgende uitglijder discusieren (het geeft niet, tenslotte maakt iedereen fouten)

   • vreemd 8 augustus 2017 om 18:41 - Antwoorden

    Beste Henk, zoals ik al eerder zei is er in deze tekst van Dick en de zijnen op sommige punten wel degelijk sprake van voortschrijdend inzicht. Dat kun je zien als je hem in gedachten herschrijft zonder de innuendos, denigrerende termen en verdachtmakingen. Ze hebben hier echt een kans laten liggen.

    En ik zou ZEKER niet aandringen op nog meer referenties als die alleen maar naar WUWT, notricks en de columns van Hans Labohm verwijzen.

    Paai

   • Dick Thoenes 8 augustus 2017 om 19:09 - Antwoorden

    Ik geef niets toe behalve dat Henk niet heeft begrepen dat dit geen wetenschappelijke artikelen zijn, compleet met verklaringen en referenties. Die zouden ongeveer 5 a 10 keer zo lang zijn. En dan zouden velen ze helemaal niet meer begrijpen. Dit zijn populair wetenschappelijke artikelen, en die kan je alleen begrijpen als je je probeert voor te stellen wat de schrijver bedoelt. Maar dat kan niet iedereen.

    • Hans Labohm 8 augustus 2017 om 19:50 - Antwoorden

     Wegens technische moeilijkheden namens ‘Vreemd/Paai’.

     Beste Dick, ik denk dat je geen rekening houdt met het verschil tussen harde kritiek en ‘schelden’. Het is ook moeilijk om objectieve maatstaven aan te leggen.

     Schuttingtaal en echte scheldwoorden zijn gemakkelijk te herkennen. Maar ‘zogenaamde sceptici’ aan de ene kant en ‘alarmisten’ aan de andere kant ligt al moeilijker en beide partijen kunnen je feilloos voorrekenen waarom ze de anderen terecht zo noemen.

     Is er een oplossing voor? Het antwoord luidt ‘ja’, tenminste gedeeltelijk.
     Ik pleit er al langere tijd voor dat er een lijst wordt samengesteld van zinsneden en frasen die door de lezers van een forum als dit (of van dat van Bart Verheggen) worden geannoteerd als onplezierig of zelfs kwetsend. Jij vindt ‘zogenaamd scepticus’ onplezierig, ik vind ‘alarmist’ onplezierig en daarna is het tamelijk eenvoudig om vast te stellen hoe vaak en waar men in de ogen van de ander ‘scheldt’.

     Dit gezegd hebbende moet het me van het hart dat de methodologie van de auteurs van climategate.nl in bijna alle opzichten haaks staat op wat ik heb geleerd te zien als verantwoorde wetenschap. Vooral vind ik het verschrikkelijk om te moeten toezien dat gegevens die niet in hun straatje passen als vervalsingen worden afgedaan, met als enige motivatie de verwijzing naar weer andere politiek gemotiveerde teksten.

     Wat de duimpjes omhoog en omlaag betreft: dat zijn zo overduidelijk politieke, niet inhoudelijke reacties dat ik me ernstig zorgen zou gaan maken als ik hier opeens een heleboel duimpjes omhoog zou krijgen.

     Paai

    • Henk 9 augustus 2017 om 07:59 - Antwoorden

     “Dit zijn populair wetenschappelijke artikelen, en die kan je alleen begrijpen als je je probeert voor te stellen wat de schrijver bedoelt.”

     Dat zou dus wel moeten betekenen dat je uitspraken wel correct zijn en in overeenstemming met de wetenschapelijke literatuur. Uitglijders als de toename van CO2 is niet antropogeen blijven gewoon vaud.

     En ik zou me er niet zo aan ergeren als mensen niet elke duidelijk aantoonbare fout tot in eeuwigheid zouden herhalen, maar dat blijft gebeuren

    • vreemd 9 augustus 2017 om 10:59 - Antwoorden

     Beste Dick: je schrijft “Dat de CO2 in de atmosfeer overwegend van mesnelijke afkomst is, is een idee dat nu wel is weerlegd.”

     Zou jij mij een serieuze bron kunnen noemen waarin wordt beweerd dat de CO2 in de atmosfeer overwegend van menselijke afkomst is?

     En als je dat niet kunt, wil je dan toegeven dat je hiermee een z.g. stroman in het leven hebt geroepen?

     Paai

   • Anton Bakker 8 augustus 2017 om 21:00 - Antwoorden

    Henk, begrijp nu eens, dat niemand zin heeft op jouw vragen in te gaan, aangezien jouw inzichten en opmerkingen kant noch wal raken. De realisten op deze site interesseren zich in de echte materie en laten zich niet afwimpelen door allerlei alarmistische verhalen, die nooit uitkomen. Tony Heller was net zoals jij. Misschien kom jij ook tot de conclusie dat het klimaat erg stabiel is en dat de mens een zeer kleine invloed heeft en dat CO2 geen gifgas is.

    • vreemd 8 augustus 2017 om 21:32 - Antwoorden

     Je interesseert je wel voor het alarmistische verhaal dat we zeer binnenkort in een ijstijd terecht komen zoals bijvoorbeeld Hans Labohm verschillende keren heeft betoogd?

     En in ’s hemels naam houd nou eens op met die stroman dat CO2 geen gifgas is. Ik word daar zo ontzettend beroerd van.

     Paai

    • Hans Erren 8 augustus 2017 om 21:59 - Antwoorden

     Hoeft niet, Hans P alleen van CO2 in concentraties boven 5% wordt je pas beroerd.

    • Dick Thoenes 9 augustus 2017 om 09:20 - Antwoorden

     Het is Henk niet gelukt fouten aan te tonen. Dat denkt hij maar. Dat de CO2 in de atmosfeer overwegend van mesnelijke afkomst is, is een idee dat nu wel is weerlegd.
     Bedenk verder dat niemand de toekomst kan voorspellen, niet van het klimaat, niet van de economie en niet van de politiiek. We kunnen hogstens verwcahtingen uitspreken en die zijn van verschilende mensen verschilend.

    • Henk 9 augustus 2017 om 12:06 - Antwoorden

     Dick,,

     in een normale discussie is het zoi dat iemand die wat beweert dat ook onderbouwd, anders gezegd “Quod gratis asseritur, gratis negatur”

     Daarom is het ook zo belangrijk dat je je zaken onderbouwd, daarna kunnen we namelijk een inhoudelijek discussie beginnen.

     Maar als je dat weigert (en dat doe je stelselmatig) dan kan je daarna niet de victorie claimen.

     En als je bang bent dat je stukjes te lang worden dan kan je altijd nog een 2e pagina openen om je onderbouwing bij te zetten. Echt het hoeft noet zo moeilijk te zijn, echter toen ik jou vroeg over de onderbouwing van jouw woorden dat astronomen afkoeling waarschijnlijker achten danopwarming krijg ik “staat op het internet” in plaats van een fatsoenlijke referentie

     Hier even de goede populair wetenschappelijke uitleg

     https://www.youtube.com/watch?v=CcmCBetoR18

    • vreemd 9 augustus 2017 om 17:51 - Antwoorden

     Beste Anton, als niemand zin heeft op Henks vragen of op die van anderen in te gaan, wat is dan het nut van climategate.nl?

     Paai

   • Erik 11 augustus 2017 om 00:01 - Antwoorden

    Henk, als ik jou was zou ik ook om de referenties van die referenties vragen.
    En is een verhaal met referenties per definitie beter dan een zonder? Of zou het toch om de argumenten gaan, om de inhoud van het verhaal en niet of je naar een paar vriendjes kunt verwijzen.

    • Henk 11 augustus 2017 om 09:24 - Antwoorden

     Uhm ,

     Ja een verhaal met ereferentioes is beter zo werkt dat nu eenmaal, er zijn specialistische wetenschappers en die doen onderzoek om zaken uit te vinden.

     Ik kan heel mooi opschrijven dat de maan van groene kaas is gemaakt, dat wil echter nog niet zeggen dat dat dan ook zo is

     (tenslotte is de maan van zwitserse kaas gemaakt)

     Zo werkt dat nu eenmaal, feiten toon je of zelf aan, of je verwijst naar een bron die aantoond dat het zo is.

  • ducdorleans 8 augustus 2017 om 18:58 - Antwoorden

   “Wat is de motivatie van deze demonstraties van wantrouwen?”

   DAT is nu een heel simpel ! …

   Geld ! … VEEL geld ! … risicoloos geld … andermans geld .. alles met geld … CAGW is een industrie … neen ! … is ondertussen een INDUSTRIE … compleet met “de wetenschap” die de basis is, tijdschriften, congressen, forums, websites, advocaten, consultants, bedrijven, etc. etc. die ALLEN als enige bestaansreden, als reden van hun loon, van hun afbetaling van hun huis, van hun vakantie, etc. etc. CAGW hebben …

   morgen geen CAGW meer, dan stijgt de werkloosheid in de Oude Westerse Wereld met een aantal procentpunten …

   die hele industrie wil hun hele raison d’être niet overhoop gehaald zien door een een paar amateur bloggers, soms bijgestaan door een paar professoren op rust …

   daarom de aanwezigheid van een paar “professionele” intriganten … daarom ook dat deze aangelegenheid nooit op wetenschappelijke grond zal beslecht worden …

  • gerard d'Olivat 8 augustus 2017 om 21:53 - Antwoorden

   Inderdaad het Thoenes, het zijn doordachte stukken en ze worden oeverloos herhaald. Wellicht zit daar het probleem in.
   Het gaat om ‘problemen’ die kennelijk in zijn complexiteit ervaren worden ‘good or bad’
   Interessant is dat u en met u de opstellers van deze site, niets anders weten te doen dan laat ik zeggen ‘fantomen” te bestrijden.
   Nee!! is daarbij het toverwoord
   Fantomen, want u weet immers van te voren al dat de ‘spoken’ die opgevoerd worden niets anders zijn dan de’ witches’ uit de moerassen van Hamlet.
   Zelden hoor ik u of al die andere emeriti iets ontwikkelen wat wellicht geverifieerd of gefalsifieerd kan worden.
   Zonder dat u ook maar tot u door laat dringen maakt dat uw positie wetenschappelijk non existent en daarmee ridicuul.
   U roept namelijk gewoon ‘nee’ zonder er iets tegenover te stellen wat uw positie op de een of andere manier ook maar kan verzwakken of versterken!!.
   Er zijn serieuze problemen die u echter op voorhand ontkent (er zijn kennelijk geen problemen?) zonder echter met een wetenschappelijke tegen redenering te komen of het nou energie, klimaat, depletie etc.
   Nee!! is wetenschappelijk gesproken een waardeloze positie, omdat ze altijd ingenomen kan worden.
   Het is de positie van wetenschappelijke angsthazen wier theorieën gebaseerd zijn op Nee!! Nee is geen wetenschappelijke positie daar zijn we nog nooit verder mee gekomen, maar het is wel makkelijk dat geef ik toe.

   • janroos1 9 augustus 2017 om 20:16 - Antwoorden

    @gerard, hoe serieus worden deze heren genomen in de echte wereld?

  • Scheffer 9 augustus 2017 om 10:13 - Antwoorden

   Henk, die hier als vos die de passie preekt, met zijn dagelijkse blogvervuiling, ad homini en persoonsbesmeuringen, maar herkennen we vooral zijn wijze van negatief discussieren en zijn reeds wetenschappelijk weerlegde alarmistische linkjes. Henk, een slecht ambassadeur van de objectieve klimaatwetenschap!

 29. ducdorleans 8 augustus 2017 om 18:37 - Antwoorden

  Een zeer degelijk artikel, dat heel duidelijk aangeeft waar de verschillen zitten tussen “echte” Exacte Wetenschappen, en “klimaatwetenschap” , iets wat de pretentie heeft dat te zijn, maar grandioos te kort schiet op enkele essentiële kenmerken van die Exacte Wetenschap. Daarover meer later …

  Een enkele opmerking …

  De bewuste passage is : “Tegen de tijd dat de feiten hem in het ongelijk stellen, is hij al lang in vergetelheid. Maar de onwetende kiezer, die slechts met alarmistische verhalen geconfronteerd wordt, gelooft hem, zelfs als ter bekostiging van allerlei energie-illusies hem ongekende bedragen uit de zak geklopt worden. Hier wreekt zich het gebrek aan kennis bij het brede publiek en de politiek over de resultaten en methoden van de natuurwetenschap.”

  Ik kan me vergissen, maar het lijkt me dat de auteurs menen dat een groot deel van “het gewone volk”, of “de kiezers”, in CAGW geloven … of tenminste CAGW niet begrijpen, en er zich daarom niet tegen verzetten.

  Ik denk dat dat niet het geval is. Wegens mijn eigen ervaring, en andere onderzoeken.

  Kom ik bv. in mijn eigen dorp, of op bezoek in een ander, mensen van enige leeftijd, en dus levenservaring, tegen, en ik maak over CAGW een wat bedekte opmerking, is een glimlachje meestal het enige dat ik terug krijg. “Geloof jij daarin ?”, vragen ze me soms wel. Zij hebben misschien niet de wetenschappelijke ervaring om daarover iets te zeggen, te weerleggen of te verdedigen, maar weten uit ervaring “praatjes” van de werkelijkheid te onderscheiden. Zij herkennen “praatjes” als ze deze horen. Omdat ze de meeste zaken al een keer zelf hebben meegemaakt, en weten hoe ze eindigen. (De jeugd, na jarenlang een bepaald verhaal op school en in de media gehoord te hebben zijn wel gevoelig voor dergelijke onzin … zijn hebben immers nog niet die ervaring … )

  Dat gevoel wordt ook bevestigd door onderzoek ernaar. Het beste onderzoek zijn verkiezingen. ALS ons “klimaat” werkelijk een probleem zou zijn voor onze samenleving, dan denk ik niet dat – bv. hier in België – Groen! , wiens fond de commerce grotendeels uit milieu en leefomgeving is, steeds maar blijft steken op 7/8/9% van de stemmen … Zij kunnen niet boven de 10%, 1 man/vrouw op 10, uitkomen, en dat ondanks de massale steun van de massamedia, die voor het overgrote deel de groene partijen goed gezind zijn. Waarschijnlijk er zelfs lid van zijn. Als de mensen “klimaat” of CAGW als (zeer) bedreigend zouden aanvoelen, zouden ze in veel grotere getallen voor de ecologisten stemmen. En dat is niet het geval.

  En dat wordt ook nog eens bevestigd door bv. de Eurobarometer. In de meeste recente, nr. 87 van afgelopen lente, vindt 8% van de Europeanen “climate change” als een “important issue facing the EU”. Die 8% wordt gehaald omdat de Zweden, de Denen, en … de Nederlanders “climate change” een issue vinden. Want gans Oost en Zuid Europa hebben ofwel andere katjes te geselen, of zijn bezig met de erfenis van 50 jaar communisme te trachten uit te wissen. In Griekenland is al sinds jaren 1 (één) persoon op honderd die CAGW gevaarlijk vindt.

  Zelfs in het land van de Energiewende zijn er maar 8 personen op 100 die het een probleem vinden.

  Neen, dus … Het lijkt dat de meerderheid van de bevolking/kiezers in CAGW gelooft, maar het is helemaal niet zo. De meerderheid van de bevolking/kiezers heeft ze wel degelijk allemaal op een rijtje, en gelooft op enige uitzonderingen na, helemaal niet in die snake oil, noch in die snake oil salesman

  • Dick Thoenes 8 augustus 2017 om 19:15 - Antwoorden

   Heel interessant! Naar mijn mening is het klimaatbijgeloof (CAGW) bij velen in de plaats gekomen van het protestant-christelijk geloof. Vandaar dat je het voornamelijk aantreft in Nederland, Duitsland, Scandinavië en de Angelsaksische landen, maar niet in de rest van de wereld.

   • vreemd 8 augustus 2017 om 19:59 - Antwoorden

    beste Dick, is het toeval dat de door CAGW besmette landen die je hierboven noemt zo’n beetje de hoogst ontwikkelde landen op deze aardbol zijn?

    Paai

    • Hans Erren 8 augustus 2017 om 20:40 - Antwoorden

     Het zijn de landen waar ontkerkelijking het grootst is. Geloof in een naderende klimaatkatastrofe heeft het christelijke geloof verdrongen.

    • vreemd 8 augustus 2017 om 23:08 - Antwoorden

     ja hans erren, dat jullie je geestverwanten bij de creationisten van de bible belt zoeken is genoegzaam bekend.

     paai

    • Hans Erren 9 augustus 2017 om 02:16 - Antwoorden

     Jullie? Lekker weer aan het generaliseren Paai?

 30. Bert Pijnse van der Aa 8 augustus 2017 om 19:08 - Antwoorden

  Geachte heer Thoenes, in een eerdere post heb ik al mijn waardering uitgesproken voor het artikel van u en uw eminente mede- collega’s , waarin helder en duidelijk wordt gemaakt hoe een en ander in elkaar steekt. Ik hoop dat velen het zullen lezen . Dat de beheerder van deze site toestaat dat mensen met een geheel ander ‘ mening ‘ voortdurend deelnemen aan de discussie, vind ik ,achteraf gezien , toch wel heel erg positief, want daarmee laat hij zien open te staan voor tegen geluiden en kan moeilijk de verdenking op hem worden geladen het debat uit de weg te gaan. Dat siert deze site. Alleen, zoals een eerdere reageerder al betoogde heeft het weinig zin op de site van Tesla te gaan fulnmineren tegen dat wanproduct : de mensen die op die site komen willen praten over die fantastische auto, waarvoor ze 100.000 euro hebben betaald. Daar moet je niet het feestje komen bederven . Als mensen , omwille van wat voor motieven ze ook hebben, niet willen geloven in de wetten van de natuur, moeten ze dat lekker zelf weten. Dat is toch weer fijn van een open democratie waarin we ( nog ) leven. Vooral als je een programma over Noord Korea ziet of een verhaal leest over Google , het bastion en de metafoor van de ‘ vrije wereld’ , waarin eenieder mag zeggen wat hij/zij denkt of vindt. behalve als het ingaat tegen de belangen van het bedrijf . Gelukkig mogen u en ik dat ( nog ) wel op de echt democratische site van CG.

 31. vreemd 8 augustus 2017 om 19:18 - Antwoorden

  Het is weer mis. Nog eens proberen:

  Beste Dick, ik denk dat je geen rekening houdt met het verschil tussen harde kritiek en ‘schelden’. Het is ook moeilijk om objectieve maatstaven aan te leggen.

  Schuttingtaal en echte scheldwoorden zijn gemakkelijk te herkennen. Maar ‘zogenaamde sceptici’ aan de ene kant en ‘alarmisten’ aan de andere kant ligt al moeilijker en beide partijen kunnen je feilloos voorrekenen waarom ze de anderen terecht zo noemen.

  Is er een oplossing voor? Het antwoord luidt ‘ja’, tenminste gedeeltelijk.
  Ik pleit er al langere tijd voor dat er een lijst wordt samengesteld van zinsnede en frasen die door de lezers van een forum als dit (of van dat van Bart Verheggen) worden geannoteerd als onplezierig of zelfs kwetsend. Jij vindt ‘zogenaamd scepticus’ onplezierig, ik vind ‘alarmist’ onplezierig en daarna is het tamelijk eenvoudig om vast te stellen hoe vaak en waar men in de ogen van de ander ‘scheldt’.

  Dit gezegd hebbende moet het me van het hart dat de methodologie van de auteurs van climategate.nl in bijna alle opzichten haaks staat op wat ik heb geleerd te zien als verantwoorde wetenschap. Vooral vind ik het verschrikkelijk om te moeten toezien dat gegevens die niet in hun straatje passen als vervalsingen worden afgedaan, met als enige motivatie de verwijzing naar weer andere politiek gemotiveerde teksten.

  Wat de duimpjes omhoog en omlaag betreft: dat zijn zo overduidelijk politieke, niet inhoudelijke reacties dat ik me ernstig zorgen zou gaan maken als ik hier opeens een heleboel duimpjes omhoog zou krijgen.

  Paai

 32. gerard d'Olivat 8 augustus 2017 om 21:07 - Antwoorden

  Over klimaatvoorspellingen?

  De vraag lijkt me relevant na al deze reacties

  . Welke ‘voorspellingen hebben de opstellers zelf eigenlijk over het klimaat, in relatie tot energie, wetenschap en welvaart?

  Tot nu toe lees en hoor ik op deze site alleen maar ‘no’s’ En die ‘no’s’ hebben betrekking op wie zij zien als ‘the evil’.

  Wat hebben zij zelf eigenlijk voor ideeën, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd.
  De laatste reactie van ene @duclodans of zo spreekt boekdelen het zijn alleen maar ‘no’s’ tot de exponentiële macht.

  Ach heren Bohm, Hetzler en allen die eindeloos ‘nee’ roepen. Wat heeft u eigenlijk meer te melden dan Nee!!!

  • Boels 9 augustus 2017 om 21:43 - Antwoorden

   Toch mag men er wel enige vorm van logica in zien 😉
   Als CO2 de drijvende kracht is aan laakbare klimaatverandering dan mag men toch verwachten dat het huidige door angst gedreven klimaatbeleid tot het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot gaat leiden zonder al te veel maatschappelijke gevolgen.

   Dat gaat met wind/zon en de symbolische biomassastook niet lukken.

   Vrijwel niemand uit de (technisch)wetenschappelijke wereld protesteert tegen deze geldverspilling, geld dat beter in onderwijs en onderzoek kan worden gestopt.
   Ook uit de hoek van de klimaatwetenschappers is het oorverdovend stil.

   Dat kan m.i. betekenen dat òf niemand in de toegezegde klimaatcatastrofe gelooft òf dat het toch niet uithaald en men bewust voor de vorm tientallen miljarden besteedt aan flutoplossingen.
   Alle registers staan open om de klimaatangst aan te jagen in de hoop dat die angst groter wordt dan de eerder ingeprente angst voor nucleaire energie die wel voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot kan zorgen.

   Er geen enkele reden om de IPCC-verwachtingen over 10,20, 50 of meer jaren serieus te nemen; al was het maar omdat de gebruikte technieken nooit verwachtingen hebben geproduceerd over chaotische fenomenen die ook maar enigszins zijn uitgekomen.
   Je hoeft alleen maar terug te kijken naar de roemruchte 10-jarenplannen van de voormalige Sovjet Unie (en daar zaten toch echt geen domme mensen achter de tafelrekenmachines).

 33. André Bijkerk 8 augustus 2017 om 22:36 - Antwoorden

  Paai,
  Over westelijke landen en CAGW en de ontkerkelijking van Hans E.

  Religie en AGW hebben tenminste één ding gemeen. Terror management. Hier een poging tot zielkundige vingeroefening vanaf de canapé:
  http://climategate.nl/2016/12/29/63841/

  Oh ja geen tijd voor linkjes. Het begint zo:

  Tussen de vele spamberichten vond ik laatst een juweeltje in mijn e-mail box, het was van “de correspondent”, een groenbevlogen bolwerk, “Kerstessay: Waarom onze politiek geregeerd wordt door doodsangst”, overdenkingen van Rob Wijnberg. Centraal hierin staat de ‘terror management theory’ die gebaseerd is op de wetenschap dat wij als mens bestaat en dat ons bestaan eindig is. Hij schrijft:

  Om niet permanent geterroriseerd te worden door dit besef, heeft de mens volgens deze theorie cultuur uitgevonden. Onder cultuur kan worden verstaan: alles waarmee de mens betekenis tracht te geven aan het van nature betekenisloze bestaan. De verhalen die wij elkaar vertellen, de moraal waarnaar we leven, de regels die we elkaar opleggen, de symbolen die we op de wereld plakken, de mythes waarin we geloven: al die zaken zijn op een fundamenteel niveau manieren om te kunnen leven met de gedachte dat de dood onvermijdelijk is.

  Zoiets had ik al eens elders gelezen, en vond dat allemaal heel verstandige taal. De essayist heeft het in het vervolg over religie, als buitengewoon effectief middel tegen de doodsangst. Maar met het voortschrijden van de secularisatie nam het liberalisme en sociaal-democratie deze functie over. De moderne zin van het bestaan is een beter leven op aarde voor de volgende generaties, de vooruitgang.

  Die vooruitgang is echter grillig en kent vele omwegen, momenteel steekt een tegen-beweging de kop op, het nationaal-nostalgisme: Nederland weer van ons, Make America great again. Voor het eerst geloven we niet meer dat toekomstige generaties beter af zijn dan wijzelf. Maar de consequentie is wel dat daarmee ook het ‘terror management’ faalt. Maar er moet iets zijn wat het leven betekenis geeft voorbij het sterfelijke individu.

  Tot zover honderd punten, dacht ik, wat een grote geest, wat een haarscherpe analyse van de essentie van het ‘dasein’. Ik wilde dat ik dit alles had geschreven, als voorbereiding op de stelling dat dat nieuwe ‘iets’, dat het leven betekenis geeft, de terror management, de uitvinding is van global warming. Welhaast een schot voor open doel: De verhalen die wij elkaar vertellen over global warming, de moraal waar naar we leven om global warming tegen te gaan, de regels die we elkaar opleggen tegen global warming, de symbolen die we op de wereld plakken, gutmensch, slechtmensch, de mythes waarin we geloven, global warming. Alles wat nodig is om een beter leven op aarde te projecteren voor volgende generaties….etc

  • vreemd 9 augustus 2017 om 09:14 - Antwoorden

   Beste Andre, als ik nou Hans Erren was zou ik focussen op de woorden “we” en “wij” en je beschuldigen van generaliseren uit de tweede hand.

   Ik zie in je verhaal, althans dat van Rob Wijnberg, voornamelijk een abstracte constructie, die klaarblijkelijk door jou gebruikt wordt om ook de angst voor zeer ree”ele gevaren zoals global warming weg te redeneren. Hoewel ik zelf ook abonnee ben van ‘De Correspondent’ vind ik Rob Wijnberg wel een goede (hoofd)redacteur, maar bepaald geen groot denker en worden de zeer goede stukken in dit online magazine afgewisseld door wollige prietpraat.

   Wat het ontstaan van cultuur in het algemeen betreft geloof ik meer in de theorieen van Steve Pinker zoals uiteengezet in “How the mind works” en op materieel niveau in Jared Diamond.

   Paai

   • André Bijkerk 9 augustus 2017 om 13:34 - Antwoorden

    Bedenk wel dat Wijnberg in dat epistel over Terror Management Theory (TMT) daarover geen eigen visie geeft.

    Over Steve Pinker, ik geloof niet dat “How the mind works” strijdig is met TMT. Lees “the meaning of life” er nog maar eens over na (pp 521 ev). Hij lijkt me minder bang voor de dood en legt alleen andere accenten. Uiteraard zullen neurotypici, dark triade persoonlijkheden (psychopaten, narcisten, machiavellisten), autisten, etc, etc, allen met een anders werken brein, ook anders tegenover TMT staan.

    AGW is geen reel gevaar. De zo onontbeerlijke positieve feedback blijkt niet te bestaan en derhalve is het aangetoond onjuist te zijn. Er is alleen die angst voor AGW, de climamutatiophobia epidemie.
    Ik probeer gewoon uit te vinden wat die epidemie veroorzaakt en hoe we dat kunnen genezen.

    • Henk 9 augustus 2017 om 14:47 - Antwoorden

     Er is wel positieve feedback, zonder positieve feedback kan je de schommelingenn van vroegere klimaten niet verklaren

    • André Bijkerk 9 augustus 2017 om 15:12 - Antwoorden

     Henk,
     Hier kun je zien dat die vroegere klimaatschommelingen totaal onbegrepen zijn en dat warme periodes zoals interglacialen ook vrolijk voorkwamen zonder dat de CO2 zich er op enigerlei wijze mee bemoeide:

     http://climategate.nl/2015/12/09/hoe-twee-leeuwenwelpjes-de-ijstijdideeen-onderuit-halen/

     http://climategate.nl/2016/02/18/volgende-ijstijd-en-hoe-wereld-echt-werkt/

     http://climategate.nl/2016/02/26/52878/

    • Henk 9 augustus 2017 om 15:32 - Antwoorden

     Andre,

     er waar schrijf ik dat het niet zo is?

     En ik zou het waarderen alsje in het volg niet linkt naar eigen werk.

     Het is zo als ik het zeg, want daar zeg ik ook al dat het niet zo is

    • André Bijkerk 9 augustus 2017 om 16:10 - Antwoorden

     Geweldig, wow, hoe kom je erop:

     Het is zo als ik het zeg, want daar zeg ik ook al dat het niet zo is.

     Maar misschien had ik het wat duidelijker moeten stellen. De consensus is dat interglacialen en glacialen de Milankovitch zonnecycli volgen maar dat de CO2 als feedback fungeerde om de temperatuurswisselingen extra op te boosten. Dat is wel positieve feedback genoemd, wat ook zou verklaren dat de CO2 fluctuatie de temperatuur volgt in plaats van omgekeerd.

     Ik laat zien, (niet mijn eigen werk, maar gewoon andermans peer reviewed research naast elkaar leggend) dat minstens even grote temperatuur variatie voorkwam zonder enige feedback van CO2 en dat deze wellicht de “geïntegreerde zomer-insolatie” van Huybers blijkt te volgen, ipv de Milankovitch cycles.

     In dat licht kunnen we zonder positieve feedback de schommelingen van vroegere klimaten prima verklaren

    • Erik 11 augustus 2017 om 00:15 - Antwoorden

     Henk, is er ook nog een positieve feedback wanneer de temperatuur leidend is, zoals in de paleo data van bv Vostok duidelijk te zien is? CO2 doet kennelijk niks en sjokt braaf achter de temperatuurveranderingen aan. Wel met soms 1000 jaar vertraging.

 34. Scheffer 9 augustus 2017 om 12:49 - Antwoorden

  Henk beweert dat Mann niet gefraudeerd heeft, als ik daar naar refereer. Daar hebben zijn critici toch hele sterke bewijzen voor:
  “But the fraud gets much worse. Briffa’s trees showed the 1970’s as one of the coldest periods in the last 600 years. So Michael Mann completely erased them when he created the hockey stick.”

  https://realclimatescience.com/the-100-fraudulent-hockey-stick/

  • Henk 9 augustus 2017 om 14:45 - Antwoorden

   Scheffer

   een blogje is geen bewijs, verder is er inderdaad sprake van wat er genoemd wordt het “tree ring divergence”probleem, daar wordt door Mann voor geceompenseerd door de echte gemeten temperaturen te gebruiken in plaats van de Tree ring data.

   Dat wordt

   1. duidelijk uitgelegd in zijn publicatie
   2. duidelijk laten zien in de grafiek

   Dat is dus geen fraude want gewoon opgeschreven

   Dat leken dat niet weten / niet begrijpen is niet een bewijs van fraude

   • Lo 10 augustus 2017 om 07:07 - Antwoorden

    Goh Henk,

    Misschien moet je een Amice brief schrijven voor Mann.
    Hij heeft hem hard nodig in zijn proces tegen Mark Steyn, die hem van fraude beschuldigde.
    1. Leg zijn publicatie duidelijk uit aan de rechter.
    2. Laat een duidelijke hockeystick grafiek zien.

    Mocht de rechter vinden dat je niet gekwalificeerd genoeg ben dan google toch een echte klimaat wetenschapper en vraag je die.
    Onder die 97% kan jij vast wel iemand vinden.
    Niemand ondersteunt hem tot nog toe, als mede wetenschapper voor de rechter.

    Straks zegt de rechter dat Mann een fraudeur genoemd mag worden en dat wil toch niemand hier en zeker jij niet.

    P.s Noem de rechter geen leek in je brief, dat komt niet goed over, en moet je misschien naast Mann gaan zitten.
    Hoewel, toch leuk naast een Nobelprijswinnaar.

    • Boels 10 augustus 2017 om 09:33 - Antwoorden

     “Hoewel, toch leuk naast een Nobelprijswinnaar.”

     Mann is niet beprijst, wel het IPCC en Gore; voor de goede Vrede

    • André Bijkerk 10 augustus 2017 om 10:27 - Antwoorden

     Was er niet een amicus curiae brief van Judith Curry?

     https://cei.org/sites/default/files/2017.01.25%20Mot.%20for%20Leave%20to%20File%2C%20Nos.%2014-cv-101%2014-cv-126%20%28D.C.%29.pdf

     …Dr. Curry has experienced personal and professional attacks from Dr. Mann for her criticisms of his work. Dr. Mann has a pattern of attacking those who disagree with him and this case is another in a long line of tactics to silence debate over the science of global warming. …

     Dr. Mann has transgressed scientific norms and offended First Amendment principles by bringing a defamation claim against Appellants for their pointed criticism of his scientific methodology…

    • Lo 10 augustus 2017 om 11:15 - Antwoorden

     Boels Boels, ik moet toch niet iedere keer een ironie symbool vermelden, juist in zo’n ironische tekst.
     🙂
     In proces stukken verklaarde de jurist van Mann dat Mann wel Nobelprijswinnaar was, en moest toen later zijn hele aanklacht van de rechter herschrijven.

  • vreemd 9 augustus 2017 om 20:22 - Antwoorden

   Het leuke van complotdenken is dat er geen einde aan komt. Pietje fraudeert! En als je dat lang genoeg roept komt er vroeg of laat een onderzoek naar Pietje. En als Pietje wordt vrijgepleit, zitten de onderzoekers ook in het complot! Dan wil je een nieuwe onderzoekscommissie naar de eerste onderzoekscommissie. En als die niet het gewenste resultaat aflevert, zitten die ook in het complot. En zo grijpt het als een olievlek om zich heen…

   Paai

   • Hans Erren 9 augustus 2017 om 20:34 - Antwoorden

    Ja en alle klimaatskeptici worden rijkelijk betaald door de olieindustrie, hè paai?

   • Boels 10 augustus 2017 om 09:35 - Antwoorden

    The InterAcademy Council conducted an independent review of the processes and procedures of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Based on this review, the IAC issued a report with recommended measures and actions to strengthen IPCC’s processes and procedures so as to be better able to respond to future challenges and ensure the ongoing quality of its reports.
    http://reviewipcc.interacademycouncil.net/

 35. Scheffer 9 augustus 2017 om 16:04 - Antwoorden

  Snode argumentatie weer van Henk, niet relevant echter! Ik zou aanraden het artikel nog eens goed te lezen, en dan vervolgens de overige klimaatfraude ontdekkingen op deze website “The Deplorable Climate Science Blog”, de titel zegt genoeg!

  Nog eentje dan!
  https://realclimatescience.com/2017/08/experts-continue-their-arctic-lies-and-fraudulent-forecasts/

 36. Lo 10 augustus 2017 om 07:55 - Antwoorden

  Interessante opmerking Paai 9 aug 8:22 pm

  Je weet ongetwijfeld dat de onderzoekscommissie o.l.v. Oxburgh, die de wetenschappelijke kwaliteit c.q. betrouwbaarheid, van de bekritiseerde CRU wetenschap moest onderzoeken hiervoor een lijst gevraagd had van representatieve voorbeelden van CRU publicaties.
  CRU is de Climate Research Unit van de University of East Anglia (UEA) waar Jones werkte.

  De Royal Society accordeerde een lijst die door de UEA geleverd werd waar geen onderzoek op stond wat ter discussie was gesteld door wie dan ook en zette hun accoord stempel daarop via de RS voorzitter Martin Rees, door de meest deskundige RS wetenschapper Brian Hoskins ernaar te laten kijken.
  Die verklaarde later tegen Harrabin van de BBC dat hij niet zo “conversant was met de relevante CRU wetenschap”, vertaling=hij had er geen kennis van of expertise in.

  Surprise surprise, de onderzoekscommissie vond niets afwijkends in de lijst van publicaties en concludeerde toen dat iedere kritiek op de GRU, UEA en Jones ongefundeerd was.

  Dit alles omdat de RS onafhankelijk was van de UEA en Oxburgh aangaf dat de lijst, die van de UEA kwam, juist onafhankelijk was samengesteld in consultatie met de RS.

  De parlementaire commissie o.l.v Muir Russel onderzocht de wetenschap niet omdat Oxburgh dat deed en ondervroeg Jones nauwelijks omdat hij zichzelf onder ede zou kunnen “incrimineren” voor mogelijk juridische aanklachten.
  Tevens hadden ze iedereen die openlijk wetenschappelijke kritiek geleverd had niet uitgenodigd voor ondervraging over wat er mis was met Jones en de kwaliteit van de CRU.

  Gelukkig was iedereen heel tevreden met alle onderzoeksrapporten en ging naar de pub.
  Toen ze allemaal weer wakker werden, verwezen ze naar de uitstekende onderzoeken die iedereen vrijgepleit had, en dat Jones wat taalkundig onhandige Emails schreef.

  Het onderzoek “door” de universiteit van Mann ging “over” de universiteit van Mann.
  Conclusie, “zeer betrouwbaar”.

  Ik zeg dus niet dat de aarde niet opwarmt of dat CO2 daar geen rol in heeft of dat boomringen nutteloos zijn, ik zeg ook niet dat Jones en Mann fraudeerden.
  Hopelijk geeft dit een verheldering over de onderzoeken naar “mogelijk” onwetenschappelijk gedrag door o.a. Jones en Mann.
  Over de onafhankelijke samenstelling van al die commissies zijn pagina’s met ???? te schrijven, sterker dat is al gedaan, o.a. door de BBC.

  Dit alles weet jij ongetwijfeld al, maar misschien niet iedereen die jouw conclusie “vrijgepleit“ opnieuw gaat citeren.

  • vreemd 10 augustus 2017 om 15:30 - Antwoorden

   beste Lo, als je je zo goed in de materie hebt verdiept als je hierboven suggereert, hoe komt het dan dat je de drie of vier andere onderzoeken naar de handelswijze van het CRU en Mann, waarin evenmin fraude door CRU of Mann werd aangetoond, hier niet noemt? Zo laad je (zonder twijfel onterecht) de verdenking op je alleen maar een sappig en tendentieus verhaal te willen vertellen.

   Paai

   • Hans Labohm 10 augustus 2017 om 16:48 - Antwoorden

    Vreemd,
    Je hebt toch geen witwas-onderzoeken nodig om vast te stellen dat hier iets fout zit? Je kunt toch zelfstandig waarnemen, nadenken en oordelen?

    Climategate e-mails:
    From: Phil Jones. Nov 16, 1999
    “I’ve just completed Mike’s Nature [the science journal] trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie, from 1981 onwards) and from 1961 for Keith’s to hide the decline.”
    From Phil Jones To: Michael Mann (Pennsylvania State University). July 8, 2004“
    I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow — even if we have to redefine what the peer-review literature is!”
    From Phil Jones. To: Michael Mann. Date: May 29, 2008
    “Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise.”
    From: Michael Mann. To: Phil Jones and Gabi Hegerl (University of Edinburgh). Date: Aug 10, 2004
    “Phil and I are likely to have to respond to more crap criticisms from the idiots in the near future.”

    • Henk 10 augustus 2017 om 17:09 - Antwoorden

     Hans,

     en waar is de fraude? Want het enige wat ik lees zijn uit zijn verbang gerukte stukken tekst

     “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”

     Dus met 10.0oo emails wordt dat makkelijk

    • vreemd 11 augustus 2017 om 09:45 - Antwoorden

     Ooo0, mijn God! De “trick”!

     Al lang voordat de klimaatwoede toesloeg gebruikte ik in mijn colleges, dictaten en zelfs conferenties al het woord ‘trucje’ en ‘trick’ voor bepaalde bewerkingen. Ik neem aan dat ik nu met terugwerkende kracht ontslagen had moeten worden.

     Word toch eens volwassen!

     Paai

   • Hans Labohm 10 augustus 2017 om 19:49 - Antwoorden

    Henk,
    Phil Jones zelf heeft bekend ‘some pretty awful emails’ te hebben verstuurd. Dat was een ‘understatement’.

    Verder over de modus operandi van ‘The Team’:
    http://www.foia2011.org/

    • Henk 10 augustus 2017 om 21:05 - Antwoorden

     Maar awfull e-mails gebeurt iedereen wel eens

     Maar fraude is nog steeds wat anders

     Dus geen fraude en heel veel uit elkaar getrokken quotes zonder enige context

    • Erik 11 augustus 2017 om 00:27 - Antwoorden

     Hans, genoemde wetenschappers horen niet aan een universiteit thuis. Zeer bedenkelijke lieden met zeer bedenkelijke opvattingen.
     Onbegrijpelijk dat de (pseudo)alarmisten nog steeds achter deze figuren aanlopen.

 37. vreemd 10 augustus 2017 om 15:24 - Antwoorden

  Beste Dick Thoenes, misschien heb je al geantwoord op mijn vraag in welke serieuze wetenschappelijke publicatie is beweerd dat de CO2 in de atmosfeer “overwegend van mesnelijke (sic) afkomst is”, maar dat is dan aan mijn aandacht ontsnapt. Mag ik je nogmaals daarom vragen?
  En als je daar geen antwoord op hebt, hoe heb je dan kunnen beweren dat dat idee “nu wel is weerlegd.”?

  Paai

 38. Lo 10 augustus 2017 om 19:06 - Antwoorden

  Beste Paai, 10 aug 3;30 pm

  Dit is een merkwaardig zelfs een onlogisch verwijt, ik vermeld nadrukkelijk en letterlijk “ik zeg ook niet dat Jones en Mann fraudeerden.”
  Nu verwijt je mij dat ik niet alle onderzoeken behandel, maar inhoudelijk meld je niks over mijn analyse van de kwaliteit.

  Ik laat zien dat een aantal kernrapporten eigenlijk weinig relevants onderzocht hebben, dus hun vrijspraak slecht onderbouwd hebben, jij noemt dat tendentieus en sappig.
  Mijn teksten zijn al zeer uitgebreid maar vereisten weinig nazoeken omdat dit zich in ongeveer 6 jaar heeft afgespeeld en meermaals is samengevat door Judith Curry, Steve McIntyre, Harrabin van de BBC, Steyn etc. etc.
  Ik kende de argumenten uit die 6 jaar wel uit mijn hoofd moest slechts even de spelling van de namen checken. Nu verwacht je van mij dat ik ook nog even ga nazoeken welke andere rapporten jij bedoelt, het zijn er inderdaad nog meerdere geweest, en die voor je samenvatten en analyseren.

  Mann heeft de kritische opmerkingen over hem in het Muir Russel rapport, later zo positief “bijgesteld” bij zijn proces tegen Mark Steyn dat zelfs Muir Russel commissieleden het nodig vonden te reageren met dat dit toch anders in hun rapport stond.

  Eerder meldde je dat je geen tijd had om links te lezen of youtube filmpjes te kijken vandaar dat ik het kort heb gehouden.

  Ik heb sympathie voor de argumenten van McIntyre die zegt dat de fouten waarschijnlijk nooit de opzet waren, dus geen fraude, maar dat men zich mogelijk in een woud van incompetentie vastbeet in onhoudbare posities over de kwaliteit van hun werk.
  Dus nogmaals, ik zeg niet dat er sprake was van fraude, dat vereist opzet.
  Graag even uitleggen waarom ik dan andere rapporten hier moet analyseren.

  Veel succes met het nazoeken van de citaten uit de rapporten die Jones en Mann vrijspreken, als ik tijd heb zal ik dan misschien reageren met hoe en wat men eigenlijk onderzocht heeft.
  Wel graag een link naar de rapporten. En gelijk even info waaruit de onafhankelijkheid blijkt van de commissieleden. Begin misschien even met Oxburgh, Muir Russel en Penn State rapporten, daar weet ik nog wat uit het hoofd. Per slot van rekening werkte Jones bij UEA en Mann bij Penn State, de direct betrokken werkgevers en verantwoordelijke voor de integriteit onder hun dak.

  Sterkte!! Ik vetrouw erop dat de kwaliteit van een onderzoek bij jouw voorop staat.
  Lo

  • Lo 10 augustus 2017 om 19:15 - Antwoorden

   P.s. Dat Emails gewist werden (volgens juristen illegaal) is vaak buiten beschouwing gebleven in de rapporten of met de mantel der liefde bedekt.
   De wetenschappers waren nu overal bekend als creatief met openheid en pogingen tot uitlokking.

  • Lo 11 augustus 2017 om 08:03 - Antwoorden

   Paai,
   Hierbij toch een link naar een van de samenvattingen uit 2014
   https://judithcurry.com/2014/02/22/steyn-et-al-versus-mann/

   Hier links naar analyses van McIntyre uit 2014
   Een uitleg over mijn opmerking hoe Mann een quote uit het Muir Russel rapport veranderde moet je zo lezen dat ze kritiek op de grafiek geuit hadden waar Mann hoofd verantwoordelijke voor was en niet rechtstreeks op Mann.
   Mann veranderde dat in de woorden, dat Muir Russel hem vrijgesproken had van enig verkeerd gedrag, terwijl in werkelijkheid ze Mann nooit direct noemde of onderzocht hadden. Alleen zijn grafiek die in het IPCC rapport stond waar hij hoofd verantwoordelijke voor was en die vonden ze juist misleidend.
   https://climateaudit.org/2014/02/17/mann-and-the-oxburgh-panel/
   https://climateaudit.org/2014/02/21/mann-and-the-muir-russell-inquiry-1/
   https://climateaudit.org/2014/02/24/mann-misrepresents-the-uk-commons-committee/

   Als je de vele analyses van McIntyre gaat lezen ben je wel een paar uur bezig, maar omdat je zoveel waarde hecht aan de rapporten die Mann vrijspreken neem ik aan dat je dat er graag voor over hebt.

   Verder als ik vermeld dat ik niet beweer dat Jones en Mann fraude pleegden betekend niet dat ik daar van overtuigd ben, het betekend dat ik het niet verstandig vind om dat te zeggen zonder de nuances van het bewijs van fraude uitgebreid te noemen.

   Als je mark Steyn zijn standpunten wil weten zijn er op youtube talloze interviews en optredens van deze kleurrijke, direct formulerende persoonlijkheid.

   Mann’s optreden 29 mrt 2017 bij een Amerikaanse senaatscommissie waarbij hij Judith Curry en Pielke verbaal mishandelt en betrapt wordt op flagrante onwaarheden doen pijn aan de ogen. 2:16:20 tot 2:22:48
   en de relevante quote uit zijn schriftelijke verklaring.
   Quote
   climate science denier Judith Curry (I use the term carefully—reserving it for those who deny the most basic findings of the scientific community, which includes the fact that human activity is substantially or entirely responsible for the large-scale warming we have seen over the past century— something Judith Curry18 disputes19
   End of Quote

   https://www.youtube.com/watch?v=mN0qWRI7Rpc&feature=youtu.be

   I hoop dat je minder enthousiast Mann en zijn wetenschap verdedigt als je al deze info tot je neemt.
   Je moet er wel moeite voor doen om te voorkomen dat iemand je later als naïef zou kunnen bestempelen.

   Lo

 39. vreemd 11 augustus 2017 om 11:46 - Antwoorden

  Beste Lo, wat ik nu NIET ga doen is exegese plegen op de verschillende rapporten en hun teksten, onder verwijzing naar de quote van Henk: “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.” Wat mij betreft zegt de opschudding rond het woordje “tricks” voldoende. Als je op andere plaatsen gaat kijken dan op je vaste rondje WUWT, Notricks en ander sceptische sites (merk op dat ik uit beleefdheid “zogenaamde” weglaat), worden die zinsneden afdoende verklaard en wordt zelfs aangetoond dat woorden uit verschillende emails aanelkaar worden geplakt om maar een pakkende tekst te krijgen.

  Het enige wat we op deze manier aan elkaar “bewijzen” is dat onze meningen (opnieuw probeer ik objectief te blijven) klaarblijkelijk zijn bepaald door ieder in onze eigen rondzingende echoput te blijven zitten. Theologisch aandoende exegeses van de teksten zijn duidelijk niet de manier om daaraan te ontsnappen.

  Tenslotte kijk ik verbijsterd hoe je je beklaagt over de behandeling van Curry door Mann na die tien jaren stront die jullie over hem hebben uitgekieperd.

  Daarom heeft het voorlopig ook geen zin jou te vragen hoe jij tegen de DoS attacks avant la lettre aankijkt die de sceptici lang voor climategate uitvoerden op de centra van klimaatonderzoek. Ik neem tenminste aan dat je niet wilt ontkennen dat die honderden verzoeken per week waren bedoeld om de gang van zaken op die instituten te verstoren en niet wegens een eerlijke behoefte aan informatie werden verzonden.

  Paai

  PS: zou je Dick Thoenes eens kunnen vragen te reageren op mijn duidelijke en ter zake doende vraag die ik hem nu al twee keer gesteld heb?

  Paai
  .

  • Lo 11 augustus 2017 om 19:47 - Antwoorden

   Beste Paai

   Ik vraag geen exegese van wat dan ook alleen dat je je huiswerk doet als je standpunten inneemt.
   Je opmerking op 8 aug 08:22 over complot-denken en frauderende Pietje greep ik aan de chronologie even aan te stippen.

   Ik laat zien dat de een aantal rapporten die Mann en jij aanhalen als bewijs hem in het geheel niet onderzocht hebben en ook Jones niet echt aan de tand voelden.

   Het nu oprispen van allerlei niet gerelateerde gebeurtenissen als DDoS en die dan op een hoop te gooien met Curry Pielke en “jullie” en daar vervolgens een algemene veeg doorheen te halen geeft helaas aan dat je geen overzicht hebt om je beweringen te staven en dan maar iedereen beschuldigt die je voor de voeten komt.

   De Foi verzoeken van McIntyre kwamen nadat o.a. Mann en Jones 4 jaar geweigerd hadden de volgens Nature verplicht beschikbare info compleet te geven. Als je dat ontgaan is wordt het tijd een andere hobby te zoeken.

   En nu zeg je ook nog dat omdat ik je in detail laat zien dat Mann onder ede voor de Senaatscommissie betrapt wordt op onwaarheden die hij zelf vijf minuten eerder opschreef dat dat een reden is om hem in bescherming te nemen tegen “jullie”.

   Het lijkt alsof je de geschiedenis niet kent of niet wil kennen.
   Ik was ook verbaasd dat Mann zich zo dom en doelloos gedroeg maar ben dat gaan nakijken toen Curry daar melding van maakte op haar blog. Het bleek geheel waar te zijn.

   Curry of Pielke hebben nooit iets negatiefs gezegd over de hockeystick van Mann of zijn wetenschappelijk onderzoek, pas toen via de Emails bleek dat hij en anderen al 9 jaar bezig waren vreemde dingen te doen om kritiek te ondermijnen begonnen velen te twijfelen wat hier aan de hand was en wierp Curry vragen op in haar blog.
   Ik meen dat Pielke zich zelfs nadien nooit uitgelaten heeft over de hockeystick, maar ik volgde van zijn blog niet alles. Pielke zat o.a. in risico analyse waar Mann niks over weet.

   Als iemand hier op dit blog een onjuiste bewering doet over temperatuur of ander klimaat gerelateerde waarneming, het zij zo.
   Het is duidelijk dat je niet in staat bent te onthouden wie wat zegt en dus maar in algemene termen beschuldigingen uitspreekt over van alles tegen “jullie” en wacht of iemand zich gaat verdedigen.
   Dit geeft aan dat Hans Erren misschien gelijk heeft, helaas.

   Ik heb jou nergens van beschuldigd en slechts aangegeven met veel detail dat je makkelijk meeloopt met oordelen die je niet controleerde helaas.

   Ik vrees dat je om andere redenen dit willekeurige gedrag vertoont en beloof je ik zal je alleen laten om dit ontdekken.

   Niemand leest deze draad nog dus je hoeft je niet verder te verdedigen of te rechtvaardigen.

   Groeten Lo

   P.S. Ik heb Dick Thoenes nooit ontmoet of op internet “gesproken” dus waarom je mij vraagt je communicatie-stoornis te verhelpen is mij een raadsel.

 40. vreemd 11 augustus 2017 om 13:41 - Antwoorden

  De zoveelste poging dit te posten…

  Beste Lo, wat ik nu NIET ga doen is exegese plegen op de verschillende rapporten en hun teksten, onder verwijzing naar de quote van Henk: “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”

  Wat mij betreft zegt de opschudding rond het woordje “tricks” voldoende. Als je op andere plaatsen gaat kijken dan op je vaste rondje WUWT, Notricks en ander sceptische sites (merk op dat ik uit beleefdheid “zogenaamde” weglaat), worden die zinsneden afdoende verklaard en wordt zelfs aangetoond dat woorden uit verschillende emails aanelkaar worden geplakt om maar een pakkende tekst te krijgen.

  Het enige wat we op deze manier aan elkaar “bewijzen” is dat onze meningen (opnieuw probeer ik objectief te blijven) klaarblijkelijk zijn bepaald door ieder in onze eigen rondzingende echoput te blijven zitten. Theologisch aandoende exegeses van de teksten zijn duidelijk niet de manier om daaraan te ontsnappen.

  Tenslotte kijk ik verbijsterd hoe je je beklaagt over de behandeling van Curry door Mann na die tien jaren stront die jullie over hem hebben uitgekieperd.

  Daarom heeft het voorlopig ook geen zin jou te vragen hoe jij tegen de DoS attacks avant la lettre aankijkt die de sceptici lang voor climategate uitvoerden op de centra van klimaatonderzoek. Ik neem tenminste aan dat je niet wilt ontkennen dat die honderden verzoeken per week waren bedoeld om de gang van zaken op die instituten te verstoren en niet wegens een eerlijke behoefte aan informatie werden verzonden.

  Paai

  PS: zou je Dick Thoenes eens kunnen vragen te reageren op mijn duidelijke en ter zake doende vraag die ik hem nu al twee keer gesteld heb?

  Paai
  .

 41. Hugo Matthijssen 11 augustus 2017 om 20:28 - Antwoorden
  • Boels 12 augustus 2017 om 09:16 - Antwoorden

   Lachen!
   Citaat:
   “Een aanwijzing dat ‘er onverwachte elementen in het klimaatsysteem zitten’, “

 42. vreemd 12 augustus 2017 om 11:51 - Antwoorden

  beste Lo,

  ik vind niet dat anderen deze draad nog hoeven te lezen omdat ik geen handen op elkaar hoef te krijgen voor mijn slimheid. Ik ben veel meer ge”interesseerd in het proces van de dialoog tussen de twee partijen en jouw reacties geven me de gelegenheid dat verder te onderzoeken. Houd vooral niet in.

  Hoewel ik ook grote waardering heb voor de tijd die je in je teksten steekt, moet ik toch protesteren tegen de diverse beschuldigingen die je me weer voor de voeten werpt.

  Ook hier moet ik die bekende anekdote aanhalen:de nederlander, de belg en de duitser die in een brandend vliegtuig moeten vasstellen wie van de drie eruit moet worden gegooid. Dat doen ze met een quiz: aan de nederlander wordt gevraagd in welk jaar de eerste atoombom werd gegooid. Hij antwoordt ‘1945’ en mag blijven zitten. Aan de belg wordt gevraagd een van de twee steden te noemen en hij zegt ‘nagasaki’ en ook hij is veilig. Dan geven ze de duitser een vel papier en een pen en vragen ‘Geef me alle namen en adressen van de slachtoffers’…

  Nogmaals: als Henk zegt “If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”, is het geen overtuigende verdediging van jou om nog fanatieker aan te dringen op het lezen van heilige teksten zelf – ook al zeg je niet op exegese aan te dringen (FYI, toen ze net waren gepubliceerd heb ik ze gelezen en zie voorlopig geen noodzaak er nu weer met het vergrootglas in te duiken).

  Anders uitgedrukt, ik ben oud en wijs genoeg te herkennen dat je een soort gish gallop aan het uithalen bent.

  Maar vooruit. Ik ben de beroerdste niet. Om te beginnen geloof ik niet dat personen met naam en toenaam genoemd hoeven te worden in onderzoeken naar de juistheid van hun uitlatingen. Als Pietje beweert dat de aarde niet plat is, en hij krijgt de Flat Earth Foundation aan zijn nek, dan hoeft een rapport door een college van astronomen Pietje niet bij de naam te noemen om hem gelijk te geven.

  Vervolgens herhaal ik mijn verwondering over het feit dat je Mann op zijn “domme en doelloze” gedrag aanvalt, terwijl er tien jaar lang alles aan is gedaan hem te kwetsen, te beledigen en te bedreigen, compleet met doodsbedreigingen. Als je daar zwijgend aan voorbij kunt gaan, dan is het ook niet meer zo relevant wat hij in 2017 precies heeft gezegd. De toon is immers gezet. Door mensen die zich sceptici noemen en met kennelijke goedkeuring van de sceptische gemeenschap.

  Je suggereert dat er geen “jullie” is. Jammer maar helaas, die is er wel, net zoals er een “wij” is. En dat wordt iedere keer dat iemand het over de “zogenaamde sceptici” of “arlarmisten” heeft, bevestigd. Ik kan dus niet anders dan je opmerking klassificeren als hetzij ontzettend naief, hetzij een poging oneigenlijk te scoren.

  En als we dan alles gehad hebben: je hoeft Dick Thoenes niet persoonlijk te kennen om mij bij te vallen in een m.i. terechte vraag om verduidelijking. Ueberhaupt verbaas ik me over het feit dat je al je energie lijkt te stoppen in eventuele splinters in het oog van ondergetekende en al die balken in het oog van de andere reageerders hier volslagen ignoreert. Het bevestigt dan ook mijn stelling dat je je (onbewust?) evenzeer tot een van de partijen rekent als ik dat doe. Maar ik geef dat tenminste ronduit toe.

  Paai

  • Hans Erren 13 augustus 2017 om 11:29 - Antwoorden

   Paai, je beweert dat je een dialoog wil, maar de eerste persoon die serieus met je in debat gaat wordt afgeserveerd met “gish gallop”. Too much information misschien? Want alweer(!) ga je niet in op de feiten maar op de “toon”. Je bent geen spat veranderd.

 43. Erik 12 augustus 2017 om 17:15 - Antwoorden
  • Lo 13 augustus 2017 om 11:00 - Antwoorden

   Erik

   Ik heb die video kort na 2010 gezien, en de ontwikkeling in 2004-tot 2010 via o.a. de McIntyre site regelmatig gevolgd.
   Het probleem met Paai is dat hij geen informatie uit een video of via link tot zich wil nemen.

   Daarom heb ik mij beperkt tot enkele punten uit de Engelse rapporten.
   Om de analyse op niveau van McIntyre te nuanceren of te verdedigen vereist zoveel historische en technische parate kennis, dat het lastig blijft dat via een paar punten te bespreken.

   Deze link naar ICCC en Heartland werkt zeker niet bij Paai en is genoeg om daarna niet meer gehoord te worden omdat je dan in een groep geschoven wordt, ook als je kritisch wil zijn op McIntyre of zijn analyse wil nuanceren.
   Heartland geld bij velen als het topje van de bedrog-machine aangedreven door de Koch broertjes. Vraag maar aan Peter Gleick.

   Paai wil zelfs de rapporten die zijn eigen visie bevestigen niet bij naam noemen of citeren, wat iedere bespreking onmogelijk maakt.

   Als je slechts een gedeelte van ons gesprek leest zie je dat hij nauwelijks inhoudelijk reageert maar terug komt met een parabel of nieuwe frame.

   Vermoeiend, maar kennelijk zijn denkpatroon.

   Dit alles in niet vreemd voor “vreemd”, zelfs als je eigenlijk Paai bent, oftewel eigenlijk Hans Paymans, maar dat is maar een “technicality”, buiten zijn schuld.

   De robuste standup versie door Steyn bij ICCC10 in 2015.
   https://www.youtube.com/watch?v=6bARjABDqok

   Oops, nu link ik toch naar Heartland, Paai zal mij niet meer te woord staan.

   Lo

 44. Richard Peters 20 oktober 2017 om 03:14 - Antwoorden

  Ik ben Richard Peters, Elektricien, en ik heb een mening/gevoel/observatie/berekening over het klimaat en ik wil het delen.

  Ik hoor veel conclusies, speculatie en hypotheses (kan ik weinig mee) maar erg weinig feiten en argumenten! (jammer)
  Het overzicht lijkt kwijt, en ik meen geniaal te zijn in de juiste verbanden te zien en te leggen.

  Zo is mijn conclusie dat het klimaat precies zo is als hij moet zijn!

  Theorie:
  De planeet Aarde heeft een zelfregulerende “lichaamsklimaat” en die werkt zoals het werkt! (dit beïnvloed het weer/bloedsomloop)
  Broeikasgassen > verwarmen om te kunnen condenseren > leid tot neerslag/afkoeling. (weer/bloedsomloop)
  Alles in dit zonnestelsel is circulair en in balans inclusief planeet Aarde, zijn natuur met flora en fauna, zuurstof en CO2 etc..
  De cyclus van al het leven..

  Mijn eenvoudige wetenschap (weinig speculatie en veel feiten)
  Verder ben ik het eens met Dr. Don J. Easterbrook op dit onderwerp. (klinkt zinnig en feitelijk en is begrijpelijk)

  En fijn dat climategate.nl dit onderwerp zinnig probeert te maken!

  • Cees Fock 12 januari 2018 om 10:05 - Antwoorden

   Dat heb je mooi gezegd.

Geef een reactie