Bijdrage van Arthur Rörsch en Fred Udo.

Climategate.nl is in een nieuw jasje gestoken (onder meer met elke regelmatige auteur zijn eigen stek, CV en archiefje – zie bovenste regel: ‘Auteurs’).

Op rationele gronden gaat een aantal wetenschappers publiek en politiek wijzen op het feit dat er geen direct bewijs geleverd is, dat de CO2 toename in de atmosfeer een bedreiging is van onze samenleving.

Een dergelijk geluid is in tegenspraak met de doctrine die wordt verkondigd door de opeenvolgende “Summaries for Policymakers” van de rapporten van het “International Panel Climate Change” (IPCC) van de VN. Conform zijn opdracht besteedt het IPCC alleen aandacht aan de klimaatverandering ten gevolge van het menselijk handelen.

Climategate.nl wil nuchter blijven. Zijn de argumenten die in de IPCC rapportage van Werkgroep 1 “the Scientific base” naar voren worden gebracht wel zo steekhoudend als de politieke interpretatie “Summary for Policymakers” voorgeeft dat zij zijn? In de originele rapporten vindt men duizenden verwijzingen naar serieuze wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering. De wetenschapper die zich daarin gaat verdiepen zal het moeten opvallen dat het bewijs ontbreekt dat menselijk handelen wezenlijk de oppervlaktetemperatuur van de aarde beïnvloedt.

In het voetspoor van de CO2 doctrine worden allerhande politieke maatregelen genomen om het gebruik van energiebronnen andere dan fossiele brandstoffen te bevorderen. Hiervoor worden op wereldschaal al honderden miljarden dollars per jaar ingezet. Ook in dit opzicht willen de auteurs op Climategate.nl nuchter blijven. Kunnen bijvoorbeeld aanbodgestuurde energiebronnen als zon en wind een substantiële bijdrage leveren aan de energie nodig om welvaart en welzijn van onze moderne op peil te houden?

Gezien de technische en economische onmogelijkheid daarvan lijkt grootschalige toepassing van kernenergie onvermijdelijk. De discussie daarover wil Climategate.nl graag voeren.

Onze oproep aan de lezers van deze site is:

Verhef Uw stem als deze vraagstukken u ter harte gaan.