Een gastbijdrage van Willem Joustra.

De VVD liep in de jaren tachtig voorop als natuurpartij; Hoe is het toch gekomen dat de collectivistische stromingen dat overgenomen hebben? Het antwoord: CO2.

Voor planten is het vliegende mest die wij graag ter beschikking stellen, voor collectivisten het giftige bijproduct van het kapitalisme. Dat kapitalisme brengt ons onze duizelingwekkende welvaart. De brandstof waarop die welvaart draait is fossiel; olie, gas en kolen. Die raken natuurlijk vanzelf een keer op maar dat gaat eeuwen duren. Daar kan het collectivisme niet op wachten. Dus koppelen we het gebruik van die brandstoffen aan klimaatbeleid zodat we nu vast klaar zijn voor als het op raakt. Ten koste van de welvaart als het moet.

De vrije markt zorgt ervoor dat als die brandstoffen opraken de prijs vanzelf stijgt en alternatieven rendabel worden. Een beetje geduld zou ons probleem vanzelf oplossen, zeker wanneer over 24 jaar de baby-boom generatie overleden is. We hebben dan een krimpende bevolking, en minder mensen is minder brandstofverbruik is minder CO2. De energieprijs stijgt niet door tekort (er is nog voor 3500 jaar steenkool) maar door de drang tot CO2 uitstoot verminderen.

Wist u dat een kilowattuur stroom op de open markt ongeveer 4 cent kost? En dat u op uw rekening een veel hoger bedrag afrekent? Naast de gebruikelijk BTW wordt een opslag gerekend om verliesgevende takken van de energiemaatschappijen te subsidiëren. Windenergie bijvoorbeeld is verliesgevend, maar niet als je subsidie krijgt. De energiemaatschappij maakt 15% winst op exploitatie van windmolens, elk jaar weer, dankzij uw hoge energierekening. Jaarlijks 2 Miljard euro valt er op te strijken voor de Essents en Eneco’s van deze wereld (exclusief de éénmalige miljardenbijdragen van het rijk), met dank aan uw genereuze bijdrage. Ons kabinet wil dit overigens verdubbelen. Uw energierekening is de afgelopen jaren niet zo sterk gestegen door de prijs van fossiele brandstoffen als wel door uw bijdrage aan windenergie.

En u doet die bijdrage graag, want u heeft het beste voor met het milieu. Maar is windenergie dan wel iets dat het milieu verder helpt? Dat valt te bezien: Windmolens leveren volgens het CBS maar 19% van de tijd hun nominaal vermogen, omdat het niet altijd waait, en ook niet altijd even hard. Dus iets meer dan 9 maanden per jaar moet u het doen met andere elektriciteit. Als het dan al voldoende waait is de windstroom niet constant, waardoor gascentrales moeten worden op- en af- geregeld om bij te springen. Daardoor wordt gewoon gas gebruikt, ook als het wel waait. Hoeveel CO2 de windmolens precies besparen is onderwerp van discussie.

De ombudsman heeft de overheidsinformatie over windmolens “vooringenomen en onbehoorlijk” genoemd. De overheid weet namelijk niet hoeveel CO2 (de bubbels in de champagne) bespaard is met al die windmolens tot nu, en aannames van 100% besparing waren in elk geval niet waar. De reden om zoveel belastinggeld in molens te steken is CO2 uitstoot vermindering. Hoeveel CO2 uitstoot hebben we verminderd met alle klimaatmaatregelen bij elkaar sinds 1990? Niks.

De collectivistische manier van CO2 uitstoot verminderen met windmolens heeft geen effect. De liberale individualistische manier wel: Als u nu uw lampen uit doet bespaart u CO2. Als u nu op de fiets boodschappen doet in plaats van met de auto bespaart u CO2. Als u een aardwarmtesysteem koopt als vervanging van uw boiler bespaart u CO2. Allemaal individuele keuzes die u nu kunt maken. Als u het de moeite waard vindt, onder dwang van de markt, en niet onder dwang van de overheid. Het aardige van liberalen is dat ze dit doen zonder anderen ervoor te laten betalen.

Het CO2 besparings effect van de subsidies die naar windhandelaren gaan kan veel groter worden als we overschakelen naar een meer individualistisch-liberaal systeem, waarbij niet de energiebedrijven profiteren, maar u. Wanneer de overheid bijspringt op uw zonnecellen en zonneboiler of aardwarmtepomp maakt u zelf warmte en stroom. U levert op een zonnige dag kilowatturen terug aan het electriciteitsnet tegen hetzelfde tarief dat u ervoor betaalt als u ’s avonds van het net afneemt. (Uw meter draait terug.) U stookt geen gas meer. Uw energierekening slinkt. Als u tweederde van uw installatie zelf financiert en de overheid de rest is dat een éénmalige overheidsbijdrage, die 20 tot 25 jaar mee gaat. De windhandelaren moeten elk jaar 1,7 miljard (en stijgende, dat bedrag) hebben om de molens draaiende te houden. In plaats van oneindig lang windhandelaren subsidiëren kunnen we veel meer effect sorteren door u te subsidiëren. Als we 10 jaar de individuele manier van subsidiëren toepassen is elk huis voorzien van groene energie waarbij uw uitstoot gereduceerd is tot bijna niks. Afhankelijk van hoeveel u uitademt. Want u ademt zelf ook CO2 uit, vooral als u sport.

Voorstanders van windenergie stellen vaak dat windenergie over 15 jaar wel rendabel zal zijn. Dan is het verstandig om over 15 jaar in die molens te investeren, en niet nu. Want de technische levensduur is ongeveer 15 jaar, dus die molens zijn een desinvestering. En dat terwijl we nu wel wat kunnen doen; die zonneboilers en warmtepompen hebben namelijk wel direct resultaat: u neemt minder gas af, en dat vertaalt zich direct naar een CO2 reductie. (Tenzij u met uw gas iets anders doet dan verbranden, maar dat laat ik maar buiten beschouwing.)

Of u dan ook direct het klimaat redt is niet helemaal duidelijk. CO2 besparen moet schijnbaar om de opwarming van de aarde te stoppen.

Nederland stoot maar 0,58% van het door de mensheid gemaakte CO2 uit. Als wij 100% reductie bewerkstelligen redden we het klimaat voor 0,58%. (Bron: EIA)

Op wereldschaal is de hoeveelheid CO2 de afgelopen decennia alleen maar toegenomen tot 0,039%:

(Bron: NOAA)

U ziet op de grafiek de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer sinds 1960. De blauwe lijn is het gemiddelde verloop. Een gedeelte van de toename komt door menselijke activiteit. Bij het zien van deze grafiek wordt u geacht verschrikt en angstig uzelf in schuldgevoel onder te dompelen. Maar naast dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet is toegenomen, is er ondanks die CO2 toename nog meer goed nieuws:

Want wat blijkt? Er zijn niet meer overstromingen door opwarming. Er zijn niet meer orkanen door opwarming. De noordpool heeft nog steeds minstens 3 miljoen vierkante kilometer ijs. De zuidpool is aangegroeid. Het is helemaal niet zeker of ”het klimaat verandert met desastreuze gevolgen en het komt door de mens”.

Het VN instituut dat ons op de hoogte moet stellen van het klimaat heet het IPCC, en dat verkondigt sinds 1990 hel en verdoemenis. Dat IPCC is op de vingers getikt vanwege paniekzaaierij met overdrijvingen die goedmoedig “fouten” worden genoemd, maar net zo goed onder de definitie “misleidende leugens” kunnen vallen. Na wat geharrewar heeft het IPCC beterschap belooft. Dankzij de motie Nepperus uit 2010 is er beloofd meer wetenschap te gaan bedrijven. Dat betekent dat beweringen bewezen moeten worden, en niet zomaar aangenomen. De wetenschappers buitelen namelijk vechtend over straat over de echte invloed die de mens heeft, want die lijkt sterk overdreven. De IPCC rapporten lijken soms meer op Greenpeace folders dan op wetenschappelijke rapporten. Sinds de Brent Spar weten we van Greenpeace dat ze weleens een factor duizend overdrijven.

Met dat gegeven worden we geacht verstandig beleid te vormen. Puur sturend op het voorzorgsbeginsel zouden we ons moeten wapenen tegen de dreiging die ons wordt voorgehouden. Maar dan wel met effectieve maatregelen. Als we ons tegen dreigend onheil willen wapenen moeten we de omvang van het probleem kennen. Dan kunnen we een inschatting maken van welke maatregelen vereist zijn. Als het gaat om 20 cm zeespiegelstijging en meer regen zijn dijkverzwaring en verbeteren van de riolering passende maatregelen.

Ons doel om CO2 productie te reduceren zodat de aarde niet opwarmt wordt in ieder geval op deze manier niet gehaald. En gezien de afgelopen periode is het ook maar de vraag of het zin heeft. Als we dan uit voorzorg maatregelen nemen, dan zijn de individualistische “doe het zelf energie bij de mensen thuis” maatregelen meer in lijn met een liberale partij als de VVD dan de collectivistische maatregelen die we nu nemen.

Alles zit erin: Uw klimaatreddende activiteiten worden individualistisch; U bepaalt de maatregelen die u neemt. (Zoals u ook de cultuursector kunt redden wanneer u vaker naar het theater gaat in plaats van TV kijkt.) De overheid springt alleen bij als u de aanvangsinvestering voor het grootste deel doet. Uw investering heeft direct resultaat op het verminderen van uw fossiele energieverbruik. Maar het wordt nog liberaler: De overheid krijgt minder aardgasbaten en minder opbrengsten uit heffingen. En minder geld voor de overheid is minder centrale macht.

Ondertussen gaan we de komende jaren tientallen miljarden besteden aan klimaatsubsidies. Het moet van “Europa”, hoor ik de windmolenvoorstanders weleens zeggen. De Algemene Rekenkamer heeft in 2010 een rapport geschreven waarin zelfs zij niet kan zeggen hoeveel kosten er voor het klimaat worden gemaakt, omdat de overheid het zicht volkomen kwijt is. Het kost in ieder geval Miljarden per jaar. Voor een fractie van deze kosten hebben we nog 80 jaar de tijd om de dijken op te hogen en riool capaciteit te vergroten. Deze maatregelen zijn erg effectief en zijn stuivertjes werk vergeleken met het proberen CO2 productie te reduceren. Aanpassen aan de eventueel veranderende omstandigheden is veel goedkoper dan wat we nu pogen. De mens is door de eeuwen heen een voortreffelijk aanpasser gebleken.

Wanneer we het klimaatbeleid transformeren naar een liberaal beleid zijn er alleen maar voordelen. Goed voor de belastingbetaler, de subsidie is éénmalig in plaats van oneindig: Transformatie van windenergie naar individualistische opwekking geeft de burger de voordelen van het goedkoop energie opwekken en daar waar nodig toch gebruik te kunnen maken van de reeds gebouwde gas en kolencentrales. De inhalige energie maatschappijen moeten hun eigen broek weer ophouden. U verdient uw installatie in 8 jaar terug. Daarnaast wordt de overheid kleiner. Er wordt minder CO2 geproduceerd, maar dat is eigenlijk een neveneffect waarvan we niet helemaal weten hoeveel voordeel het heeft.

Wanneer de natuur ruimte krijgt tiert ze welig. Wanneer we het milieu en de natuur echt een steun in de rug willen geven kan de Markerwaard worden ingepolderd en bebost voor een fractie van de klimaatkosten. Ruimte voor alles wat groeit en bloeit. We zouden snelwegen kunnen overkappen. De bevolkingskrimp gebruiken om bebouwde ruimte af te staan aan het bos. We zouden het onderwijs kunnen verbeteren. Het PGB in stand houden. We zouden de belastingen kunnen verlagen. Of zoiets.

Aldus Willem Joustra.

Bron hier.

Gepubliceerd op .