Een gastbijdrage van Peter van Beurden.

Dat broeikasgassen, waaronder waterdamp, voor een aangenaam klimaat zorgen op aarde is genoegzaam bekend.

Dat CO2 een broeikasgas is en dus ook een bijdrage levert aan dat aangename klimaat is minder duidelijk, want vooral het gevaar van extra opwarming door een zogenaamd teveel aan de boosdoener CO2, wordt er elke dag bij alle beste brave burgers ingeramd. Onze Nederlandse publieke omroep en pers laat zich daarin niet onbetuigd.

Toegegeven, in het laboratorium schijnt via metingen duidelijk te zijn geworden dat een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in een verder normaal luchtmengsel leidt tot een vertraagde warmte afgifte. In de veronderstelling dat de verdubbeling van de ideaal geachte 285 ppm tot 570 ppm zou dat leiden tot een opwarming van 1,1 graad Celsius.

We hoeven dan niet met vakantie naar een zuidelijker gelegen land waar velen van ons zich kennelijk zo goed voelen bij een warmer klimaat dat kennelijk beter bij de mens als soort past.

Maar dat is erg kortzichtig, want als het hier warmer wordt, dan wordt het elders wellicht nog warmer en treedt verdroging en verwoestijning op. Met de riedel klimaatvluchtelingen er als een automatisme op volgend. En ja dat is op tot op zekere hoogte waar. Net als het voorbeeld van de grote volksverhuizingen die we uit de historie kennen. De indogermaanse stammen uit het oosten. Niets nieuws onder de zon. Fluctuaties in temperatuur, zee en luchtstromingen en toenemende populatiedruk zorgden voor veranderingen. Dat noem je de grillen van de natuur.

Dus met dat warmere klimaat begint de ellende pas hoor ik de alarmisten op hoge toon roepen. Door die opwarming komt er ook meteen meer van het belangrijkste broeikasgas waterdamp in de lucht en daarmee komt er tijdens die verdamping ook weer extra CO2 vrij uit de oceanen die 10 maal meer in het water opgelost CO2 bevatten. Voorraad genoeg dus om de temperatuur tot grote hoogte op te laten lopen.

Simon Rozendaal.

De heldere voordracht van Simon Rozendaal tijdens een “van-het-gas-af”-bijeenkomst in de Balie triggerde bij mij een ander inzicht terwijl hij sprak over het met steenkoollucht bezwangerde ouderlijk huis. De nostalgie naar zijn jonge jaren toen hij net als ik de kolenkit in het kolenhok moest vullen en die naar boven kwam bij een bezoek aan landen als Ierland waar blijkbaar nog veel steenkool gestookt wordt. Maar die hem en mij daarmee weer meteen deed denken aan de vervuilde lucht van toen.

Zijn we té schoon geworden, zitten er momenteel te weinig aerosolen in de lucht. Aerosolen die per saldo moeten zorgen voor condensatiekernen om wolken te laten ontstaan. Wolken met een veel complexer klimaateffect dan CO2 en misschien ook CH4. Wordt er daarom weer gerept over geo-engineering om kunstmatig condensatiekernen in de lucht te brengen. Zijn we misschien te bedreven geworden bosbranden te blussen. Bosbranden en de ermee samenhangende roetdeeltjes en zwaveldampen uit vulkanen en fossiele brandstoffen en centrales brachten de temperatuur dus naar beneden. Aerosolen hebben immers een temperatuurverlagende werking.

Is er onderzoek naar het historische klimaateffect van de schoonmaakoperatie die al sinds mijn kinderjaren aan de gang is net als lang daarna de inbouw van katalysatoren in de uitlaatsystemen van auto’s. Een schoonmaakoperatie die vooral in de geïndustrialiseerde landen plaats vond.

Is die als ideaal geziene gemiddelde temperatuur van 15 graden Celsius daarom misschien wel te láág ingeschat?

Of is het zo dat die vermindering van aerosolen een historische sterke temperatuurstijging hebben gemaskeerd/ onderdrukt? Zomaar wat vragen van de nar aan de koning. Zolang de Koning er om kan lachen mag de nar blijven. Wordt de nar gevaarlijk voor de macht en het aanzien van de Koning, dan wordt de Koning narrig en de nar opgeruimd. Hopelijk blijft dat in dit opwarmend kikkerlandje nog even uit.

Guido van der Werf.

Guido van der Werf kan daarover als bosbrandgevolg-expert misschien wel een verstandig woord zeggen. Ik heb begrepen dat zijn klimaatexpertise vooral op dat vlak ligt. Kappen we misschien te veel oerwoud? Waardoor de langjarige opslag via bijv. het planten van soja veel korter wordt?

Ik laat me graag verrassen. Héél nadrukkelijk met twee rren