Gandhi.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

De titel boven deze bijdrage is afkomstig van Mahatma Gandhi (1869-1948).

Gedurende haar bestaan heeft de Aarde voortdurend klimaatverandering gekend. Een glaciale periode werd altijd opgevolgd door een interglaciale (warme) periode en omgekeerd.

De mens, nog maar een nieuwkomer op deze Aarde, reageert gelijk een eendagsvliegje. Dit in de lente geboren vliegje reageert panisch op de overgang van de lente naar de zomer: klimaatverandering!

Elf duizend jaar geleden eindigde de ijstijd abrupt en in een tijdsbestek van enkele decennia steeg de gemiddelde aardse temperatuur met zo’n 9°C. Vanaf het begin van de industriële revolutie is daar nog eens 1,2°C bijgekomen. De emissie van CO2 heeft zou hieraan 0,23°C hebben bijgedragen en daarmee was de rol van CO2 uitgespeeld.

De reactie van de menselijke eendagsvlieg? Reductie en terugdringen van de CO2 uitstoot, want anders slaat het klimaat op hol.

Maatregelen: kolencentrales sluiten – van het gas af – windturbines en zonnepanelen – geothermische warmte – biomassa – elektrische auto’s – geen kerncentrales.

Waar haalt de mens de kapsones vandaan om te denken dat hij/zij het klimaat kan beheersen en sturen? Dezelfde mens is nauwelijks in staat om het weer voor de komende weken te voorspellen.

De mens gaat zeker niet vrij uit: overmatige en illegale boskap, verstedelijking, roetuitstoot enz. zijn zaken die van invloed zijn op het klimaat.

Resultaat in 2050:

 • Een aantal landen zijn vrij van CO2-emissie.
 • De gemiddelde aardse temperatuur is zo’n 0,1 °C lager.
 • Kostenpost: enkele duizenden miljarden Euro’s.
 • De inzet die CO2-vrije landen hebben moeten doen heeft kostenverhogend gewerkt op hun producten, waardoor hun concurrentiepositie in gevaar is gekomen.
 • Oliemaatschappijen, die een groot deel van hun investeringen nog in de bodem hebben zitten, zullen in de problemen komen en mensen moeten ontslaan.
 • De Aarde is inmiddels overwoekerd met windturbines, zonnepanelen en aardwarmtepompen.
 • Met de energieopbrengst van windturbines, zonnepanelen en warmtepompen is het onmogelijk om aan de steeds groter wordende energievraag te voldoen.
 • Armoede en kou staan ons te wachten!

Overigens wordt het nadelige effect van warmtepompen zwaar onderschat. In Limburg (Grubbenvorst) zijn twee aardwarmte projecten stilgelegd vanwege het “knisperen” van de ondergrond (lichte aardbevingen). Immers, als je warmte onttrekt vindt er krimp plaats. In Nederland zijn er momenteel 18 geothermieprojecten, waarvan de helft al is stilgelegd vanwege problemen. (Bron: Financieel Dagblad, 2-10-18.)

Met de huidige bevolkingsgroei zal er in het jaar 2100 5x zo veel energie nodig zijn als we nu gebruiken. Geboortebeperking, hoe moeilijk het ook klinkt voor bepaalde religies, zal onvermijdelijk zijn. Als we willen zorgen voor de energiebehoefte van de kleinkinderen van onze kinderen dan zijn er totaal andere voorzieningen nodig.

Er is een enorme ompoling van het wereldwijde beleid nodig om het welzijn van de mens in de toekomst te waarborgen.

Ap Cloosterman.

Hierbij enkele persoonlijke suggesties voor een stappenplan, waarbij ook aandacht is gegeven aan het tegengaan van emissie van milieugevaarlijke stoffen:

 • Gascentrales, voornamelijk gestookt met buitenlands gas, operationeel houden.
 • Huishoudens niet langer “van het gas af”.
 • Stoppen met het plaatsen van windturbines op land.
 • Beperken van het plaatsen van windturbines op zee.
 • Het plaatsen van zonnepanelen uitsluitend op gebouwen.
 • Meer aanplant van bossen en parken.
 • Het gebruik van zware stookolie tot een minimum beperken en op langere termijn verbieden.
 • Particulier vuurwerk verbieden.
 • Productie van harddrugs i.v.m. illegale lozingen van afval sneller opsporen, ontmoedigen en veel strenger bestraffen.
 • Ontwikkeling van de nieuwe generatie gesmolten zout reactoren (Thorium) versnellen door het inzetten van meer mankracht en subsidie en/of (meer) samenwerking met landen die verder gevorderd zijn.
 • Gebruik van niet afbreekbare plastics ontmoedigen en op langere termijn verbieden.
 • De productie van waterstof als vervanger voor huishoudelijk methaangas vergroten: dus gasleidingen intact houden! (Nadeel is dat de verbrandingswarmte van waterstof een factor 4 kleiner is dan aardgas.)
 • Productie van waterstof voor de toekomstige brandstofcelauto’s.
 • Afvalwarmte van industrieën en centrales gebruiken voor vraag naar warmte.
 • Productie van dakpannen met zonnecellen sneller ontwikkelen en op de markt brengen.
 • Klimaatwet aanpassen.
 • Bouwen en in bedrijf nemen van 4 à 5 nieuwe generatie gesmolten zout kerncentrales.
 • Radioactief afval (Plutonium), dat nu in grote hoeveelheden ligt opgeslagen kan in de nieuwe generatie kerncentrales mee opgestookt worden.
 • Overschakeling naar een brandstofcelauto ofwel de waterstofauto. Dit geldt ook voor vrachtverkeer.
 • De vraag is of dit voor het vliegverkeer en de scheepvaart ook mogelijk is.
 • Wereldwijde samenwerking om Helium-3 te ontginnen op de Maan en te transporteren naar de Aarde.
 • Kernfusiecentrales bouwen met Helium-3 als brandstof. (Hierover later.)
 • Oude Uranium centrales ontmantelen.

In een volgende publicatie zal een nieuwe toekomstige ontwikkeling aan de orde komen: kernfusiecentrales bouwen met Helium-3 als brandstof.