Een gastbijdrage van M. van Wijgerden.

In TV-programma’s wordt te pas en te onpas aan de opwarmende aarde gerefereerd. Kranten staan vol met alarmerende berichten over op handen zijnde zeespiegelstijgingen en heftige weersveranderingen.

Door dadendrang gedreven politici buitelen over elkaar om ons te doordringen van de noodzaak diep in de buidel te tasten om te voorkomen spoedig de verdrinkingsdood te sterven, of beweren dat we op het punt staan honderden miljarden euro’s uit te geven zonder dat dit ooit een meetbaar effect zal hebben op de aardse thermometer.

De een roept: ‘China stoot in 5 dagen meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar. ‘ De ander stelt: ‘wij zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren.’

Het duizelt de belangstellende leek.

Velen zijn ervan overtuigd dat door menselijk toedoen een wereldwijde temperatuurstijging optreedt met fatale gevolgen. Anderen hebben twijfels, immers reeds 10.000 jaar geleden kwam een einde aan de laatste ijstijd. Sindsdien ontdooit de aarde ogenschijnlijk spontaan en in elk geval duizenden jarenlang zonder industriële of andere bijdragen onzerzijds.

Over en weer verketteren beide groepen elkaar.

Harde feiten worden afgedaan als fake news, aanname’s op grond van computermodellen gepresenteerd als de geopenbaarde waarheid.

Vliegverkeer staat in een kwade reuk, maar uitbreiding van Schiphol prijkt hoog op de politieke agenda.

Voor het, met biomassa, opwekken van groene stroom worden, in o.a. Noord-Amerika, natuurlijke biotopen ontmanteld, waarna gezonde bomen, verwerkt tot pellets, met door vieze stookolie aangedreven vrachtschepen, naar hier worden vervoerd.

Hoe groen is dat alles nog wanneer elders hele ecosystemen te gronde gaan?

Politici, milieuclubs en bedrijfsleven zien brood in de ontwikkelingen en richtten in gezamenlijkheid ‘klimaattafels’ op. Wie al te kritisch werd bevonden was er niet welkom.

Na de presentatie van het eindrapport – een boekwerk met 600 stellingen om het opwarmend onheil af te wenden – stapte de voorzitter in het vliegtuig en bracht zijn kerstvakantie door in Nieuw Zeeland.

Hiermee voorzag hij klimaatsceptici van extra munitie om hun twijfels aan de integriteit van de klimaattafel deelnemers extra kracht bij te zetten.

En ja , wat is eigenlijk de garantie dat daar niet vanuit verborgen agenda’s en vanonder dubbele petten werd gesproken?

Een commissie berekent nu wat de voorgestelde energietransitie gaat kosten en in hoeverre een bijdrage wordt geleverd aan het beoogde doel. Maar zijn de uitkomsten wel betrouwbaar nadat eerder is gebleken dat ministeries invloed uitoefenden op uitgebrachte rapporten. In 2018 kwam er bijvoorbeeld een structureel probleem op het ministerie van justitie aan het licht en recentelijk beïnvloedde het ministerie van financiën een rapportage van de Nederlandse Bank.

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 feb. (pag.7 ‘nieuws’) staat vermeld dat het CBS heeft berekend dat huishoudens gemiddeld in 2019 ruim € 300,- meer moeten betalen voor hun energierekening.

Afgelopen december becijferden ‘Online prijsvergelijkers’ een vrijwel identiek bedrag. Het kabinet sprak toen van ‘onzin’. Staatssecretaris Keijzer van economische zaken deed het bericht toen af als ‘een ondeugdelijke berekening’.

Hoe rekenvaardig, dan wel nog geloofwaardig zijn eigenlijk die Haagse lieden, die zo’n grote invloed hebben op de inhoud van onze portemonnee?

In kringen van o.a. Urgenda rouleert een grafiek die opwekking van energie met behulp van bronnen in beeld brengt. Scandinavische landen scoren daarin hoog, zulks in tegenstelling tot Nederland. Er wordt niet bijverteld dat Scandinavië, met dank aan het berglandschap, reeds sinds jaar en dag over gigantische waterkrachtcentrales beschikt en het vlakke Nederland nu eenmaal van zulke natuurlijke bronnen verstoken is.

Mensen met een technische achtergrond laten weten dat veel tekentafelplannen voorlopig niet uitvoerbaar zijn vanwege nog in de kinderschoenen staande technieken, dan wel de op grote schaal ontbrekende infrastructuur, tekorten aan middelen en vakmensen, met name de bouw.

Economen wijzen op de enorme kapitaalvernietiging wanneer huidige energiecentrales vroegtijdig worden gesloten en ons complete fijnmazige aardgasnet ongebruikt raakt.

Via de pers wordt de inbreng van menselijk gedrag op het opwarmingsproces uitvoerig belicht. Aan de tegengeluiden van andere, evenzeer gerenommeerde wetenschappers wordt nauwelijks aandacht besteed.

M. van Wijgerden.

Geleidelijk is een onevenwichtig beeld ontstaan en raakt de geïnteresseerde leek in angstige verwarring.

Politici, tuk op aandacht en zetelwinst, spelen met overhaaste gretigheid in op het opgeroepen angstbeeld. En het bedrijfsleven ziet een fortuinlijk verdienmodel opdoemen.

Indachtig de debacles rond onder andere Amsterdamse Noord/Zuidlijn, de Hoge Snelheids Lijn, de Fyra en de Betuwelijn hoopt de geïnteresseerde leek nu in stilte dat de instanties die de dienst uitmaken de wijsheid opbrengen niet weer als kippen zonder kop achter de grootste schreeuwers aan te hollen, maar dat zij tijdig tot bezinning mogen komen en wachten met onomkeerbare besluitvorming tot inzichten en technieken voldoende zijn uitgerijpt om op een verantwoorde manier toegepast te worden.