Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Tijdens de hittegolf periode van week 30-2019 was het op de televisie een komen en gaan van meteorologen, die met verklaringen kwamen hoe de hittegolf was ontstaan.

In de uitzending van Jinek d.d. 25 juli 2019 zei weerman Gerrit Hiemstra het volgende hierover:

Een temperatuur van 40,7 °C is uniek voor Nederland en is nog nooit voorgekomen. De warmte is met luchtstromen vanuit het zuiden aangevoerd en met de opwarming van de Aarde erbij opgeteld is dit record bereikt. Vanaf het begin van de industriële periode is in Nederland de gemiddelde temperatuur met 2°C gestegen, waarbij de mens door het enorme verbruik van fossiele brandstoffen de schuldige is.

Natuurlijke oorzaken spelen geen rol omdat deze ook al in het verleden van invloed waren.

In mijn boek, ‘De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat’, zijn 6 menselijke en 17 natuurlijke oorzaken genoemd die van invloed kunnen zijn op een klimaatverandering.

Van de 17 natuurlijke oorzaken zijn er zeker acht, die aan veranderingen onderhevig zijn en dus wel degelijk een rol kunnen spelen:

► De activiteit van de Zon.
► Effect van de zonnewind en kosmische straling.
► Plasma theorie.
► Wijziging in de snelheid van de Warme Golfstroom.
► Noord-Atlantische Oscillatie.
► Polar Vortex.
► El Niño en La Niña.
► Afname van het aardmagnetisme.

Van de 6 menselijke oorzaken noemen we als eerste:

Antropogene uitstoot van CO2

De CO2-uitstoot wordt door de mainstream gezien als de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. De Aarde zendt een breed IR-spectrum aan warmte uit. Alleen de golflengtes 4,26 en 15 µm worden ingevangen door CO2-moleculen en veroorzaken samen met een aantal andere gassen het broeikaseffect. Een hoeveelheid van +/- 380 ppm CO2 is al voldoende om beide golflengtes praktisch geheel te absorberen. Een overmaat CO2, zoals die zich nu voordoet (410 ppm), heeft nauwelijks extra invloed meer.

Elke Euro, die uitgegeven wordt aan een vermindering van CO2-uitstoot is verspild geld. Dr. Bjorn Lomborg heeft berekend, dat de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,17°C zal verminderen als het Parijse Klimaatakkoord volledig uitgevoerd wordt.

In 2050 zijn wij in Nederland dan wel 1000 tot 1500 miljard Euro armer geworden! Echter… er zijn wel degelijk andere oorzaken van klimaatverandering aan te wijzen, waaraan de mens schuldig is en deze kunnen een doorslaggevende invloed hebben op ons huidige en toekomstige klimaat:

► Ontbossing / Bosbranden.
► Verstedelijking / Overbevolking.
► Andere broeikasgassen.
► Fijnstof / Roet.
► Invloed van windturbines.

Als we de menselijke invloed op het klimaat willen uitsluiten dan zijn dit de onderwerpen waaraan we moeten werken! Dus: stoppen met de CO2-hoax en overstappen op een ander klimaatbeleid met bijbehorende wetgeving.

Ontbossing

Boskap of ontbossing heeft een directe invloed op het klimaat. De regencyclus raakt verstoord en er vindt een grotere opwarming van de bodem plaats door een verandering van de albedo.

Er zijn wetenschappers die de oorzaak van de ondergang door droogte van de Mayacultuur in Mexico wijten aan een enorme boskap.

Ontbossing is ook de oorzaak van erosie en draagt bij aan de opwarming van de Aarde. Maar dat niet alleen: bomen houden de grond vast. Als de bomen verdwijnen is het gevolg bij heftige regenval: modderstromen.

Een ander groot nadeel is, dat de zuurstof aanmaak drastisch afneemt.

In Nederland zijn er de laatste jaren meer bomen gekapt dan er zijn aangeplant. In de te nemen maatregelen heeft de Overheid op 28 juni 2019 bekend gemaakt, dat er in de komende tijd heel veel bomen geplant gaan worden. We gaan dus werken aan een Nederland, dat door de bomen het bos weer laat zien! Een goede zaak! Maar…. Eerst zien en dan geloven!

Uit satellietbeelden van de Braziliaanse overheid blijkt dat de ontbossing van het Amazonewoud de ernstigste vorm heeft aangenomen van de afgelopen tien jaar. Tussen augustus 2017 en juli 2018 werd bijna 8000 vierkante kilometer oerwoud gekapt, een gebied ongeveer ter grootte van de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht samen.

De president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft ingrijpende maatregelen doorgevoerd ten koste van milieu, de inheemse bevolking en het Amazone-oerwoud. De president wil grondstoffen winnen in de inheemse gebieden of het gebied gebruiken voor aanplant van soja en palmbomen.

Het resultaat: het ontboste Amazone-oerwoud: per seconde wordt een bos vernietigd ter grootte van 2 voetbalvelden.

Bosbranden

Het resultaat van bosbranden is een zwartgeblakerde grond die overblijft, welke veel meer zonnewarmte absorbeert.

NOS bericht van 26 juli 2019:

De poolcirkel staat (deels) in brand, wetenschappers maken zich zorgen.
Grote delen van het poolgebied kampen met ‘ongekende’ bosbranden. Op satellietbeelden zijn enorme rookpluimen boven Siberië, Groenland en Alaska te zien. Sommige branden woeden wel op 100.000 hectare grond.
Op dit moment woeden er zo’n 250 tot 300 branden in het Poolgebied. Vér boven het gemiddelde.

As en roet dat in de Noordelijke IJszee terechtkomt, zorgt ervoor dat zee-ijs donkerder wordt en sneller smelt.

Verstedelijking

De wereldbevolking groeit met een ras tempo. Vanwege de werkgelegenheid trekken veel mensen naar de steden. Dat betekent dat er een enorme uitbreiding van gebouwen en infrastructuur (asfaltwegen) heeft plaats gevonden ten koste van het groene landschap.

Metingen hebben uitgewezen, dat de luchttemperatuur boven een stad veel hoger is dan boven landelijk gebied. Temperatuurverschillen van 3 à 5 ⁰C zijn dan ook normaal, maar er zijn ook temperatuurverschillen van soms wel 8 tot 10°C waargenomen.

Meer groen (ook op daken) en water en een mindere dichtheid van woningen en gebouwen kunnen dit effect minimaliseren. Lichtgekleurde daken, woningen en wegen reflecteren meer zonlicht en dragen dan dus bij aan een vermindering van de opwarming.

Overbevolking

Het VN-Departement voor economische en sociale zaken meldt:
Huidige bevolking: 7,6 miljard
In 2030 : 8,6 miljard
In 2050 : 9,8 miljard
In 2100 : 11 miljard

In Europa zal de bevolkingsgroei afnemen. In 2100 zal meer dan 80% van de wereldbevolking in Azië of Afrika wonen. Met name zal de migratie vanuit Afrika enorm toenemen, hetgeen een groot probleem zal worden. Ook al omdat het voornamelijk ongeschoolde economische vluchtelingen zijn.

Voorlichting en het verstrekken van hulpmiddelen bij geboortebeperking zou deze onverantwoorde groei kunnen tegen gaan.

Overigens zal de toename van de bevolking en de bijbehorende landbouw en veeteelt een verhoging geven in de uitstoot van CO2 en methaan.

In het klimaatdebat groeit de aandacht voor het thema overbevolking. Er zijn twee visies. De ene beschouwt het aanpakken van overbevolking als dé oplossing voor het klimaatprobleem. De andere is geneigd de betekenis van bevolkingsaanwas te relativeren, door te stellen dat een kind uit een rijk land gedurende zijn leven veel meer zal bijdragen aan klimaatverandering dan een kind in een arm land. Als de welvaart in arme landen stijgt, daalt bovendien vanzelf het kindertal.

Aldus Paul Luttikhuis 18 juni 2019 NRC.

Daar staat tegenover, dat mensen uit een rijk land veel meer consumeren en de vraag naar energie enorm zal toenemen. De opvatting van prof. dr. Paul Crutzen over het consumptiepatroon van de mens wordt in de volgende afbeeldingen duidelijk gemaakt. Elke vorm van consumptie kan omgerekend worden in stukje oppervlakte van de Aarde, die nodig is voor de productie ervan = Ecologische voetafdruk.

 

Hulp bij industrialisatie en verbeteringen bij landbouw en veeteelt (uitbreiding werkgelegenheid) is een oplossing voor een beter leven en welzijn en zullen het aantal migranten doen dalen. Bovendien zullen er bij een verhoging van de levensstandaard automatisch kleinere gezinnen gecreëerd worden.

Andere broeikasgassen

De verschillende broeikasgassen worden uitgestoten in verschillende concentraties en hebben een verschillend ‘opwarmend vermogen’ (Global Warming Potential, afgekort: GWP). CO2 geldt hierbij als referentienorm. De GWP van CO2 = 1.

Voorbeeld: methaan heeft een GWP van 25: de uitstoot van 1 kg stemt dus overeen met 25 kg CO2-equivalenten.

De bekendste broeikasgassen zijn de gassen die in het Kyoto-verdrag zijn opgenomen: Koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4), Lachgas (N2O) en Gefluoreerde koolwaterstoffen ofwel industriële broeikasgassen.

Na CO2 is methaan het belangrijkste broeikasgas. Methaan komt door menselijk toedoen vrij bij energiewinning en veeteelt, via mest, scheten en boeren (ontluchting van de maag). Natuurlijke bronnen van methaan zijn bijvoorbeeld moerasgebieden.

Methaan verdwijnt sneller uit de atmosfeer dan CO2. Methaan wordt afgebroken door zonnewind en dat is ook de reactie die op de planeet Mars plaatsvindt.

Lachgas is een krachtig broeikasgas en is 265 maal sterker dan CO2. In het algemeen is de uitstoot van lachgas relatief klein maar daarentegen verdwijnt het maar langzaam uit de atmosfeer. Het wordt ook wel distikstofoxide, N2O of E942 genoemd.

De hoeveelheid lachgas in de atmosfeer neemt toe met ongeveer 0,25 % per jaar, vooral door het gebruik van kunstmest. Ook komt lachgas voor in patronen zoals gebruikt in een slagroomapparaat of voor het opwekken van een kortstondige roes.

Lachgas reageert niet met andere stoffen in de atmosfeer en lost niet op in water. Het wordt afgebroken in de stratosfeer, op meer dan 20 km hoogte, door de daar zeer intense ultraviolette straling van de Zon. Er bestaat nauwelijks uitwisseling van lucht tussen de lagere luchtlagen en de stratosfeer. Daardoor duurt het meer dan 100 jaar voordat een molecuul lachgas uit de atmosfeer is verdwenen. Daarom wordt het ook tot de belangrijkste broeikasgassen gerekend, waarbij het voor 7% verantwoordelijk is voor het broeikaseffect.

Chloorfluorkoolwaterstoffen of Cfk’s zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor- en/of fluoratomen. Cfk’s werden in de jaren na 1930 ontwikkeld voor gebruik als koelmiddel en als drijfgas voor spuitbussen. Cfk’s tasten de ozonlaag aan.

Later ontwikkelde de industrie alternatieven voor deze stoffen: HCfk’s. De levensduur in de atmosfeer is belangrijk korter. Bovendien tasten ze de ozonlaag minder aan dan Cfk’s. HCfk’s dragen echter wel flink bij aan het versterkte broeikaseffect.

De maximaal toegestane uitstoot van Cfk’s is geregeld in het Montreal Protocol uit 1987 met als eindstreven een absoluut verbod. Hoewel het protocol als uitstekend succes in het milieubeleid gezien wordt, wordt er sinds ongeveer 2012 weer een significante hoeveelheid van jaarlijks rond 13.000 ton Cfk’s uit een onbekende bron in Oost-Azië uitgestoten.

We hebben van doen met 4 verschillende industriële broeikasgassen (chloorfluorkoolwaterstoffen). De GWP’s variëren tussen 1.300 en 11.700! Daarnaast zijn er ook nog 2 andere broeikasgassen op basis van fluoride:
Zwavelhexafluoride (SF6) met een GWP van 23.900 en Stikstoftrifluoride (NF3) met een GWP van 17.200.

De chloorfluorkoolwaterstoffen dragen als broeikasgas fors bij aan de opwarming van de Aarde. Je hoort er weinig over! Het is alleen maar CO2 dat de klok onterecht slaat.

Fijnstof / Roet

Roet komt o.a. vrij door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Roetaanslag op sneeuw of ijs en op wit zand veroorzaakt een verlaging van de albedo, waardoor meer zonnewarmte wordt opgenomen en opwarming veroorzaakt.

Roetdeeltjes creëren een grijsbruine mist. Deze donkere wolken hebben een veel lagere albedo dan gewone, witte wolken en absorberen daarom meer zonnestraling, in plaats van deze te reflecteren naar de kosmos. Zwarte koolstofdeeltjes kunnen zeer hoog in de atmosfeer belanden, waar ze het zonlicht dat vanaf gewone, witte wolken wordt gereflecteerd, alsnog omzetten in warmte.

Invloed van windturbines

Als gevolg van het draaien van de wieken worden hogere en lagere luchtlagen gemengd. Er zijn tussen deze twee lagen verschillen in temperatuur alsook verschillen in vochtgehalte. Warme lucht bevat meer vocht en als deze warme lucht naar beneden wordt gedwongen en vervolgens met koude lucht wordt gemengd dan ontstaat mist.
Deze mist kan zich over een afstand van 100 km uitstrekken en kan de oorzaak zijn van zware neerslag.

De windsnelheid achter de windparken zal verminderen als gevolg van het onttrekken van energie aan de wind door windturbines. Met name in landen die aan zee liggen, Nederland, België en Denemarken, kan daardoor de neerslaghoeveelheid toenemen. De toenemende neerslag in Nederland wordt nu toegeschreven aan de klimaatsveranderingen en opwarming van de Aarde, maar is dat wel zo?

De invloed van windmolenparken voor de kust wordt namelijk schromelijk onderschat. Metingen in de praktijk bij grote windmolenparken in Texas en in China hebben aangetoond dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar met bijna 1 graad Celsius is gestegen.

In de praktijk is in West Texas, waar de vier grootste windturbineparken ter wereld staan, het volgende vastgesteld:
Uit satellietmetingen is gebleken, dat er tussen 2003 en 2011 een opwarming van 0,72 ⁰C heeft plaats gevonden t.o.v. het landschap waar geen turbines stonden: De warme lucht die de Aarde verlaat wordt weer naar beneden gedrukt.

Slotwoord
Sceptische wetenschappers zijn niet betrokken geweest bij het vaststellen van de oorzaak van de klimaatverandering, noch bij de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende klimaatwet. Uit een in mei 2019 gehouden peiling bij het Een Vandaag Opiniepanel bleek dat 31% van de ondervraagden (27.000) van mening was dat de mens geen rol speelt bij de klimaatverandering. In 2018 was dit 23%.

Als er bij een groot project veel mensen zijn, die aan de juistheid of aan de haalbaarheid twijfelen, dient er een neutrale waarheidsbevinding uitgevoerd te worden.

Ik zou wel eens willen weten wat nu de invloed is van de variabelen, genoemd in dit artikel, met een inschatting van hun bijdrage, aan de klimaatverandering.