Dit mooie landschap is er gelukkig nog steeds.

Door Ap Cloosterman.

Er zijn vele definities voor het woord “crisis”. Ik heb voor de volgende definitie gekozen:

“Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast”.

Er hebben zich de afgelopen jaren verschillende natuurrampen voorgedaan die veroorzaakt zijn door de natuurlijke nukken van de Aarde maar ook door een verandering van de temperatuur (opwarming) met als gevolg weersveranderingen. In de volksmond, in de pers en in de literatuur wordt hiervoor het woord “klimaatverandering” gebruikt.

Klimaatverandering betekent dat gedurende 30 jaar deze veranderingen zich al hebben voorgedaan maar dat is nog niet het geval. Wel is het duidelijk dat er rampen hebben plaats gevonden en mensen al gauw geneigd zijn om te spreken van een crisis.

Ik kan mij dat ook goed voorstellen, dat mensen die getroffen zijn door extreem weer of het van nabij hebben ondervonden, weinig begrip hebben voor de uitspraak “er is geen klimaatcrisis”. De klimaatalarmisten, zoals Timmermans, Nijpels, Samsom, Kaag, Jetten, de Groot, etc. strooien dan nog eens zout in de wonden door te beweren dat praktisch elke natuurramp is veroorzaakt door menselijk handelen (door uitstoot van CO2) .

De leuze “er is echt geen klimaatcrisis”, ondervindt dan ook grote weerstand en dient naar mijn mening vervangen te worden door bijvoorbeeld: “er is sprake van weersveranderingen”.

De echte opwarming is véél lager dan de IPCC-modellen voorspellen en het aantal extreme gebeurtenissen met extreem weer is de afgelopen decennia zelfs afgenomen (EM-DAT database).

Afbeelding 1

In Nederland steeg de temperatuur tussen 1901 en 1988 met slechts 0,4⁰C. Maar tussen 1988 en 1991 was dit zelfs 1,0⁰C. Deze temperatuursprong is waarschijnlijk veroorzaakt door een aantal natuurlijke oorzaken, zoals:
* Meer westenwind;
* Schonere lucht;
* Meer stadswarmte; en verder:
* Aanpassing van oude gegevens. Het KNMI heeft in 2016 de temperaturen van vóór 1950 naar beneden bijgesteld. Het verleden is dus op papier kunstmatig kouder gemaakt.

Overigens zal deze tekstwijziging geen verbetering in het weer brengen.

Er zijn steeds meer wetenschappers, die van mening zijn dat de broeikaswerking door CO2 in onze atmosfeer nauwelijks invloed heeft op de opwarming van de Aarde. Zie hier.

Toelichting
Zonnevlekken zijn relatief donkere vlekken op het oppervlak van de Zon. Het aantal zonnevlekken is een maat voor de activiteit van de Zon: hoe meer er te zien zijn, hoe actiever en krachtiger de Zon.

De veranderingen in het aantal zonnevlekken laten zien dat de Zon niet een constante energiebron is, maar dat er natuurlijke variaties zijn. Het aantal zonnevlekken blijkt (naast andere factoren) een indicatie van de hoeveelheid zonnestraling op Aarde, de zogenaamde Total Solar Irradiance (TSI). Voor de recente weersveranderingen blijkt de Zon een veel grotere rol te spelen dan waar het IPCC van uitgaat.

Onderstaande grafiek (zie: afbeelding 2) toont het temperatuurverloop van het Noordelijk Halfrond op basis van de TSI. Uit deze gegevens komen onderzoekers tot de conclusie dat de invloed van CO2 klein is, veel kleiner dan waar het IPCC mee rekent. Zij schatten in dat de klimaatgevoeligheid door het broeikasgas CO2 maximaal 0,44°C is.

Afbeelding 2

Vanaf 1880 is door de toegenomen zonneactiviteit de temperatuur met ongeveer 0,9⁰C is gestegen. Met de opwarming door het broeikas CO2 is er sprake van een totale aardse opwarming van 0,9 + 0,44 = 1.34⁰C.

Geoloog David Archibald heeft in onderstaande grafiek (zie: afbeelding 3) duidelijk gemaakt, dat de invloed van atmosferisch CO2 met meer dan 280 ppm nauwelijks invloed heeft gehad op de temperatuur van onze Aarde.

Uit metingen van de laatste tijd blijkt dat methaan een grote boosdoener is maar dat waterdamp (zie: afbeelding 4) de kroon spant. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er een zes jaar durend onderzoek plaatsvindt door het sterke broeikasgas waterdamp in de atmosfeer te versproeien om kunstmatige wolken te maken.


Afbeelding 3

Afbeelding 4

In de tropen en in de woestijn is het overdag zo’n 30⁰ tot 40⁰ C. In de woestijn is er nauwelijks sprake van waterdamp in de lucht en je ziet dan ook dat bij zonsondergang de warmte snel in de atmosfeer verdwijnt, ook al is er net zoveel CO2 aanwezig als in de tropen.

In de tropen wordt de warmte ’s nachts vastgehouden door het hoge vochtgehalte. Er is dus geen bewijs, dat CO2 de oorzaak is van het opwarmingseffect. Waterdamp speelt een veel grotere rol!

Klimaatverandering is door alle eeuwen heen aangestuurd door natuurlijke oorzaken. Zie: onderstaande tabel:

Paul Scheffers, dec.2022.

Het moge duidelijk zijn, dat de opwarming van de Aarde vooral een natuurlijke oorzaak heeft en we ons dus voor 100% moeten richten op klimaatadaptatie om schade door weersextremen te voorkomen. Het absurde zero-emissie beleid is rijp voor de prullenbak!

Denk voor adaptatie bijvoorbeeld aan waterkeringen. Nederland heeft 17.000 km aan waterkeringen. De eerste Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans van dijken en sluizen (LBO-1) is in januari 2023 afgerond. Hierin beoordeelden de waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse dijken en sluizen volgens de nieuwste strengere veiligheidsnormen die in 2050 gaan gelden. 38% van alle projecten voldoet nu al aan de strengere eisen. Keringen die nog niet voldoen aan de strengere eisen zijn op dit moment veilig.

Denk verder aan meer ruimte geven aan rivieren om overstromingen van woongebieden te voorkomen.

Denk verder aan een adequate afvoer van hemelwater om schade door een overmaat regenwater te voorkomen.
In mijn dorp is een scheiding aangebracht in riolen: een vuilwaterriool en een hemelwaterriool waardoor er minder water gereinigd hoeft te worden en hemelwater zonder te reinigen afgevoerd kan worden. In de nieuwbouw heeft men geulen aangelegd waar het straatwater in opgevangen wordt en in de bodem kan bezinken. Zie: afbeelding 5.

Afbeelding 5

We moeten stoppen met land en zee vol te plempen met afzichtelijke en gezondheid aantastende schandpalen, die zelfs het predicaat “duurzaam” niet verdienen. Zie hiervoor dit artikel.

Natuurlijk zullen we geleidelijk aan moeten stoppen met fossiele brandstoffen vanwege de onbetrouwbaarheid van leveranciers en de schadelijke milieu aspecten bij winning en raffinage van fossiele brandstoffen. Uiteindelijk is kernenergie de oplossing, maar zolang China en India (China start elke week 2 kolengestookte centrales op) onverstoord doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen zijn onze geldverslindende acties slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Een enkele windmolen zal geen invloed hebben op veranderingen van de aardse temperatuur, maar vele windmolenparken hebben dat wel. Het effect is zichtbaar in West Texas, waar de vier grootste windturbine
parken ter wereld staan en daar is uit satellietmetingen gebleken, dat er tussen 2003 en 2011 een opwarming van 0,72 ⁰C heeft plaats gevonden t.o.v. het landschap waar geen turbines stonden: De warme lucht die de Aarde verlaat wordt weer naar beneden geperst. Zie: afbeelding 6.

Afbeelding 6

Laten we voorlopig het gas er op houden, zodat de energiemaatschappijen ook meer tijd krijgen om het elektriciteitsnet aan te passen en niet dat bedrijven verstoken blijven van elektriciteit. Het zal ook meer rust geven in onze maatschappij!

En, ojee, als toch zou blijken dat meer CO2 geen effect meer heeft op de opwarming, dan zijn alle kosten om snel van het gas af te gaan en CO2-emissies tegen te gaan, weggegooid geld geweest.

Volgens Omtzigt gaat er 19 miljard m³ aardgas per jaar om in Nederland en exporteren we 17,5 m³ en dat betekent dat we 1,5 miljard m³ gas zelf gebruiken. Dat eigen jaarlijks gebruik kunnen we gemakkelijk uit eigen bronnen (Noordzee en Waddenzee en desnoods een klein beetje uit Groningen) winnen.

Door aankoop uit het buitenland betalen de Nederlanders de hoogste prijs voor aardgas. Zie hier. [let op: video herhaalt zich steeds]

Het CBS komt overigens met heel andere cijfers:

In Nederland is in 2022 een kwart minder gas verbruikt dan in 2021. In totaal werd er 31 miljard m³ verbruikt. (Nederland pompt zelf 20 miljard m³ gas op.) Dit is het laagste niveau sinds 1972. Met name grote industriële bedrijven en huishoudens verbruikten minder aardgas.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Afbeelding 7

Ap Cloosterman.

Het cijfermateriaal van Omtzigt en het CBS is niet met elkaar in overeenstemming.

Het is van groot belang dat hier duidelijkheid in komt! Omtzigt heeft toegezegd, dat hij een onderzoek zal doen naar de gascontracten, die Nederland heeft afgesloten.

Verder is het verstandig dat hij contact opneemt met het CBS om tot overeenstemming te komen voor wat betreft het juiste cijfermateriaal.

***