Cartoon: Mirjam Vissers.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Schreven wij het niet al veel eerder? En met die ‘wij’ bedoel ik de ingenieurs en overige weldenkenden die al jaren vertellen dat die energietransitie, voortvloeiend uit het bestrijden van het niet-bestaande klimaat’probleem’, een astronomische geldverspilling is.

Burgers/ingenieurs werden niet betrokken bij de onderhandelingen over het Energieakkoord, evenmin bij die aan de klimaattafels. Relatief eenvoudige natuurkunde betreffende de ingezette middelen, namelijk windmolens, zonnepanelen en biomassa, laat zien dat hun zeer lage vermogensdichtheid alsmede weersafhankelijkheid (wind en zon) nooit onze moderne maatschappij in stand kan houden.

En dan heb ik het over elektriciteit, die slechts ca. 20% van het gehele energiegebruik voor zijn rekening neemt. Deze geringe 20% alleen al zorgt voor de toenemende problemen waarvoor wij al jaren hebben gewaarschuwd: de overdracht van kapitaal van arm naar rijk. Links streefde traditioneel naar het omgekeerde: inkomensnivellering. Maar dat traditionele standpunt lijkt inmiddels ver achter ons te liggen. Het aantal gezinnen dat de sterk stijgende energierekening niet kan betalen, stijgt fors.

Ruim 650.000 huishoudens kunnen hun maandelijkse energierekening niet of nauwelijks betalen. Deze groep ‘energiearme’ Nederlanders wordt de komende tien jaar fors groter nu Nederland ernaar streeft alle woningen van het gas af te halen, concludeert onderzoeksbureau Ecorys. Onderzoekers berekenden dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens met moeite de kosten voor gas en elektriciteit kunnen opbrengen. Het onderzoek is in maart al afgerond in opdracht van Milieudefensie.

Merkwaardig, want jarenlang werd het sprookje verteld dat zon en wind gratis waren. Bossen verbranden zou bovendien klimaatneutraal zijn – ook zo’n sprookje. Ik moet onwillekeurig denken aan Feest voor de portemonnee-Nijpels.

Dat Nederland over tien jaar meer huishoudens telt die als energiearm worden gekwalificeerd, heeft volgens Ecorys-onderzoeker Alexander Oei alles te maken met de extra kosten die de energietransitie met zich meebrengt.

Bron en Bron.

Dat de ‘groene’ energierekening onvermijdelijk hoger zal uitpakken, is niet moeilijk in te zien daar de vermogensdichtheid van een windmolen, zonnepaneel of biomassa amper 1/1000ste bedraagt van fossiel of nog minimaal een factor 10 minder van de veiligste, goedkoopste en CO2-vrije kernenergie. Kijk maar naar de stroomprijzen in Denemarken en Duitsland, de groenste en dus hoogste van Europa, of die heel lage van Frankrijk met 80% kernenergie.

Gratis energie heette het toch met die wind en zon? De kosten van deze ambitie zullen al gauw oplopen tot rond de € 600 miljard (met grootschalige en noodzakelijke netaanpassingen zeker € 1.000 miljard). Besparingen zijn onzeker en worden daarom, ook bij andere projecten, zoals gebruikelijk PM gehouden. Aldus zijn de kosten minimaal ca. €2.500 per jaar per huishouden extra. Bron.

Ondanks dit alles is de leveringszekerheid niet opgelost. Die bedraagt slechts, stochastisch, een fractie van die van fossiel gestookte en kerncentrales, in feite dus 0% omdat hierop geen planning is te maken. Ook de levensduur van windmolens en zonnepanelen vallen in het niet bij moderne fossiel gestookte en kerncentrales

Dit maakt afhankelijkheid van deugdelijke stroomopslag noodzakelijk. Alleen, die droom zal zeker de komende decennia niet verwezenlijkt kunnen worden, zo die ooit verwezenlijkt wordt.

Of de batterij erin gaat slagen om de stroom van zon en wind op te slaan, wordt natuurlijk deels door prijs bepaald maar bovenal door energiedichtheid. Welnu, die gaat maar heel langzaam vooruit en moet nog een enorme kloof overbruggen. Als het 150 jaar heeft geduurd om accu’s met een factor 150 te verbeteren, dan gaat het niet binnen afzienbare tijd lukken om nog eens een factor 60 beter te worden. Met andere woorden, de redding voor zon en wind is er nog lang niet.

Bron.

Zoals gebruikelijk is de burger met misleidende praatjes in de val gelokt waar de milieubeweging in het bijzonder en de ecologistische ideologie van Maurice Strong vader van het IPCC (vernietiging van de moderne geïndustrialiseerde samenleving) in het algemeen, ons willen hebben. We kunnen vaststellen dat onze overheid weigert te luisteren naar het kritische geluid vanuit de maatschappij, de behoeften en de noden van de burger.

Een Staatshoofd, een Overheid, hoort er te zijn voor alle burgers, niet omgekeerd zoals thans het geval. Onze overheid meent ten onrechte de maatschappij naar believen te kunnen kneden d.m.v. veelal door de milieubeweging opgedrongen (milieu)regeltjes. Dit, waar een dynamische maatschappij geen mathematische reeks verzamelingen is van o.a. boeren, bouwers, leraren, zorgverleners, energiemaatschappijen, olie- en gasmaatschappijen etc., maar individuen.

Het is een illusie dat al deze categorieën door regeltjes op elkaar kunnen worden afgestemd tot één geoliede maatschappij (voldoend aan Brussel?) zoals men thans lijkt te menen. Het is een utopie hier bovenop het energie- en klimaatbeleid te kunnen opleggen. Het fiasco van de bevolkingsconsultatie door de overheid onderstreept dit.

„Met een tiental personen hebben we voor stichting de Groene Rekenkamer alle antwoorden op de consultatie uitgeplozen”, zegt André Bijkerk. Ruim driekwart van de 1582 invullers steunt de plannen om per 2030 de CO2-uitstoot te halveren niet. „Het stikt van de scheldpartijen”, constateert de vliegenier en luitenant-kolonel buiten dienst. ‘Je proeft de woede van ’ons is niks gevraagd.’ Het verbaast me niet, want de gewone Nederlander mag de portemonnee trekken.’

Bron.

Dit laat wederom zien dat onze overheid er niet is voor de burger, want noch bij het Energieakkoord van 2013, noch het Klimaatakkoord had de burger als betaler een stem in het kapittel. De kritische ingenieurs trouwens ook niet. Is in Nederland nog wel sprake van een democratie?

De uitspraken van Samsom over het gedwongen sluiten van een lening voor al die peperdure goeddeels overbodige investeringen zijn van dezelfde minachtende arrogantie van de Franse adel voor de burger aan de vooravond van de revolutie. Wel wel, de socialist van Versailles, Macron, heeft dezelfde ambities.

Thans is er dan ook een monstrum van discutabele regeltjes opgetuigd gebaseerd op even discutabele (klimaat)modellen op hun beurt gebaseerd op pseudo-wetenschap, emotioneel giswerk en natte vingerwerk van lieden die zich slechts bekommeren om onderzoeksubsidie, niet om gewetensvolle wetenschapsbeoefening.

Het is om deze reden niet moeilijk om de verwachting uit te spreken dat ook de energietransitie op een fiasco zal uitlopen omdat men de 19e-eeuwse vélopicède meent te kunnen inzetten ter vervanging van het moderne vrachtverkeer om maar één aspect te noemen.

Zo zei Asscher eens: ‘Als je denkt dat onderwijs duur is, denk dan eens aan de kosten van onwetendheid.’

Ja, voeg ik eraan toe, die kosten betalen de burgers, de boeren, de bouwers, de zorgverleners etc. aan de nieuwe adel van de al even moreel ontspoorde en hebzuchtige klimaatkleptocraten die in dit land thans de dienst menen te kunnen uitmaken. Dit schreven wij jaren geleden al.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).