Een bijdrage van Hugo Matthijssen.

Het begint wat breder door te dringen dat de oplossing niet ‘hernieuwbaar’ is. In 2018 kwam 1,7% van ons totale finale energiegebruik van 2100 PJ uit wind en 0,6% van zonnepanelen. (1 PJ= 277.777.778 kWu). Zie hier.

In cijfers 36 PJ wind en 13 PJ zon waar ook warmte in zit. En in 2019 kwam er 6 PJ zon bij. Al zou je nog 10 x zoveel zon er bij zetten het lost niets op. De universiteit Wageningen heeft berekend dat je met een ha zonneakker netstroom kunt leveren voor 150 huishoudens. Hier het rapport.

We hebben nu 7,8 miljoen huishoudens die samen 4% van het totale finale energiegebruik in de vorm van stroom gebruiken. Zonneakkers leveren relatief weinig energie en dat is nog moeilijk in te passen ook. Zonde van het geld daar kun je veel beter voedselgewassen op zetten.

Windenergie

In 2010 had ik een discussie met RVO over de inzet van windstroom op het net en we bereiken nu de grens, als naast de wisselende levering van wind ook de pieken van zonnestroom er bij gezet wordt. Zie dit rapport.

Elektrisch rijden

In 2015 had ik een discussie over elektrisch rijden met RVO en wat bleek? Het rapport van TNO waar het beleid op gebaseerd zou zijn, bestaat niet. Er was geen sprake van wetenschappelijk onderzoek – alleen een factsheet (een mening van ‘deskundigen’. Er wordt nog steeds van een onduidelijk verhaal uitgegaan. Zie hier.

Elektrificeren

Gezien het feit dat nu net 3%van ons totale finale energiegebruik van wind en zon afkomstig is, is er geen groene stroom voor de elektrische auto’ s en de warmtepompen in de winter beschikbaar. Elektrische auto’s rijden voornamelijk op centrale stroom. Daar zit geen besparing van CO2-uitstoot in.

De 0 op de meter woning van Urgenda brengt in de zomer de zonnestroom in grote pieken op het vraaggestuurde net, stroom die niets waard is omdat ze in Duitsland nu al met pieken zitten, die ze op het eigen net niet kwijt kunnen (nu gratis stroom voor ons). In de winter als de warmtepompen veel stroom vragen moet die uit centrales komen, die ze nog willen sluiten ook.

Stroombeprijzing

Nu worden de slimme meters uitgerold en daarmee kan het gebruik en de teruglevering gekoppeld worden aan de tijd. Dan komt de beprijzing in beeld en kunnen de gezinnen met een warmtepomp geen dure centrale stroom meer betalen als het echt koud wordt. Terwijl de piekende zonnestroom in de zomer dan ook bijna niets zal gaan opleveren.

Kijken we naar de netwerkcapaciteit bij vraaggestuurde centrale stroom, dan hoeft die niet groter te zijn dan de piekvraag. Aanbod-gestuurde windstroom levert dusdanige pieken op het net, dat de capaciteit daarvan 4 x zwaarder moet zijn dan bij een gelijke levering per jaar met centrale stroom. Voor zonnestroom met pieken in de zomer rond 12.00 uur moet het netwerk zelfs 9 x zwaarder zijn. Daardoor is op de opnamecapaciteit beperkt want het stroomnet is een doorgeefluik. Wat er in gebracht wordt, moet ook gelijk gebruikt worden. De op te nemen pieken kunnen nooit hoger zijn dan er gebruikt wordt.

Waterstof

Waterstof komt niet vrij in de natuur voor. Dat moet je produceren en opslaan. Ga je dat als buffer gebruiken, dan moet je eerst met elektrolyse water omzetten in zuurstof en waterstof. Daar ben je 20% aan kwijt. Waterstof moet je opslaan onder een zeer hoge druk. Dat betekent compressieverliezen en koelen. Ga je vervolgens waterstof in turbines of brandstofcel gebruiken, dan zie je ook hier rendementsverliezen. Totaal ben je tussen stroom, waterstof en opslag en weer stroom, meer dan 60% van je energie kwijt.

Kosten

In 2015 gaf de algemene rekenkamer aan dat de SDE+ subsidie onvoldoende opleverde. Dat is voornamelijk een gevolg van de inzet van de verkeerde, weinig energie-intensive middelen en processen. De rekenkamer ging er van uit dat je de doelen wel kon halen met meer geld.  Zie hier.

6000 MW opgesteld windvermogen op het land levert gemiddeld 21% van het opgestelde vermogen x het aantal uren per jaar. De levering is vergelijkbaar met de levering van 1260 MW doordraaiende centrale capaciteit. Alleen de Eemshaven centrale kan al meer leveren.

Waarschuwing KNMI 

Het kan kort of lang duren maar de investeringen in wind en zon en daarmee ook waterstof kun je afschrijven. Zie dit rapport van het KNMI.

Verschuiving van kosten

En dan nog het verschuiven van kosten door Kamp.

In het project Gemini zaten miljarden aan voorbereidingskosten en netwerkkosten. De aansluitkosten voor de stroom van de molens naar het net op het land waren onderdeel van de projectkosten. Kamp heeft die kosten verschoven naar o.a. de netwerkbeheerder. Dat gaf een enorme verlaging van de projectkosten, maar ook miljarden extra voor de post ‘netwerkkosten’ bij de huishoudens. En vervolgens komen er dan berichten over de lage prijs van windstroom. Die zou zo kunnen concurreren met centrale stroom. Maar dit is waanzin. Er is technisch en qua kostprijs niets veranderd.

Samenvattend: het hele beleid loopt van de ene niet werkende ‘oplossing’ naar de volgende. Een zonnepark van 11 ha levert naast een beetje ook stroom ook miljoenen aan subsidie op en wat doet de gemeente midden Drenthe? Die bouwt een zonnepark, dat levert subsidiegeld op voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Die subsidie wordt vervolgens via de SDE+ regeling opslag duurzame energie opgehaald bij de gebruikers

Subsidie windmolens in windarme gebieden

De subsidie voor windmolens is nu afhankelijk gemaakt van de gemiddelde wind ter plaatse. Zo zijn molens bij Emmen nog rendabel. De verwachte productiefactor zit daar in de buurt van 11%. Het gaat duidelijk niet meer om groene energie of CO2.

Dit hele beleid is het beste middel om de Nederlandse economie en het bedrijfsleven compleet onderuit te halen. De modale burger kan in de nabije toekomst niet meer rondkomen van het inkomen na afroming van het netto inkomen voor dit onzalige beleid. Dat betekent ook dat er vrijwel niets meer te verdienen is voor het midden- en kleinbedrijf.

En om er enkele te noemen: de chemie vertrekt richting België en de hoogovens worden wegbezuinigd. De nieuwbouw is al gestart in India. Zelfs China is bezig om havens in zuid Europa aan te passen voor containervervoer En met de afname van de bedrijvigheid voor de chemie en petrochemie in de nabije toekomst zal ook daar de werkgelegenheid onderuit gaat. Zie hier.

Dit kabinet sloopt onze energievoorziening. We worden afhankelijk van kolenstroom uit het Oostblok. De vraag is hoe lang we die rekening dan nog kunnen betalen.

Maatschappelijke ontwrichting

Op politie, justitie, onderwijs, het leger, de gezondheidszorg, de bejaardenzorg, de zorg voor voorzieningen voor gehandicapten etc. wordt allemaal bezuinigd, terwijl de media berichten blijven rondstrooien over een energietransitie, die niet meer dan 3% van het totale finale energiegebruik oplevert.

Wind en zon leveren zwaar onvoldoende elektriciteit op. Het energieakkoord is failliet. Nu wordt volop ingezet op biomassa. Dat betekent extra uitstoot de komende 40 of meer jaren. Alleen niet voor de overheid. Die negeert de daaruit voortvloeiende extra CO2-uitstoot door creatief boekhouden, gesanctioneerd door de EU.

Nog een zijstap

Nederland is al jaren bezig ‘nieuwe natuur’ te bouwen. Uitgaande van een verkeerde definitie van natuur worden dat sterk verarmde gronden, waarvan de bovenlaag wordt afgegraven om er vervolgens heideplanten en andere pioniersplanten op te plaatsen.

Deze natuur is door mensen gemaakt en is net zo natuurlijk als mijn achtertuin. Zelfs duinbos wordt nu daaraan opgeofferd als het aan SBB ligt. Doe je verder niets dan is de natuurlijke stikstofdispositie al voldoende om dit soort grootschalige ‘heidetuinen’ weer om te vormen tot voor ons echte natuur, bestaande uit grassen, bomen, beken en rivierdalen en hier en daar nog een oude zandverstuiving.

Dat betekent een enorm verdienmodel voor de beheersorganisaties die met plaggen en begrazen deze natuur fors gesubsidieerd in stand weten te houden. En ze hebben het nu zover gekregen dat een aantal van deze nep natuurgebieden het predicaat natura 2000 gekregen hebben en de hele omgeving lam gelegd wordt. Ga nu eerst eens kijken hoeveel van dit soort namaaknatuur we in Nederland willen hebben.

Er is dan ook geen stikstofcrisis.

En PFAS is, in de hoeveelheden waar het in de bodem kan voorkomen, niet giftig. Zie het artikel, ‘Liever een zandwagen dan een zonnebank’, van prof. Katan.
Een paar kranten met de juiste berichtgeving en de zaak kantelt.