Tantaluskwelling door vals feest-voor-de-portemonnee imaginaire, rampzalige opwarming kan worden afgewend door windmolens, zonnepanelen

Tantalus.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Een tantaluskwelling is een kwelling waarbij het gewenste nabij is maar onbereikbaar blijft.

Dit begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Immers, daar is de valse belofte dat de, overigens aangeprate en imaginaire, rampzalige opwarming kan worden afgewend door windmolens, zonnepanelen en het verbranden van bossen. En daar is ook de valse belofte van gratis stroom door Nijpels verwoord als het feest voor de portemonnee.

Wij weten inmiddels dat die rampzalige opwarming zich altoos achter de kim bevindt, zodat het wegnemen van de aangeprate angst onbereikbaar blijft. Wij weten ook dat al die krankzinnig dure gratis windmolens, zonnepanelen en bosverbranding geen meetbaar effect heeft. De portemonnee raakt steeds leger, zodat ons nu een soort supermolens die zonder subsidie kunnen, beloofd zijn gelijk de Wunderwaffen van weleer. De burger grijpt telkens mis, al 40 jaar lang. Goedkope stroom uit kernenergie is in de ban gedaan of opzettelijk onbetaalbaar gemaakt. Ook dit soelaas blijft dus ongrijpbaar. En nu is ook onze democratie afgeschaft. De burger heeft het nakijken en het allemaal te slikken zonder gebruik te kunnen maken van zijn democratische recht.

De banaliteit van het kwaad, de babbeltruc in optima forma waarvoor de burger financieel moet opdraaien met torenhoge energiekosten. Bij een hoorzitting voor de TK dook het getal van € 50 miljard per jaar op als kosten van al die klimaatplannen. Even rekenen = € 6.500/jaar per huishouden = € 540 per maand. Eigenaardig, want de kosten werden door het PBL op € 4 miljard per jaar gesteld.

Nu worden wij geconfronteerd met de mythe van subsidieloze windenergie op zee. Dit, waar investeringskosten overgeheveld zijn naar Netbeheer. Zie hier.

Hoe zit het nu met netwerkverzwaring?

Wanneer het over energienetten gaat, dan overheerst vaak de Ollie B. Bommel mentaliteit: ‘geld speelt geen rol.’ De werkelijkheid is geen stripverhaal. Geld speelt wel degelijk een rol, naast andere zaken. […] In de periode 2020-2030 moet er 40 miljard euro in het elektriciteitsnet worden geïnvesteerd; dat is 5.000 euro per huishouden. U krijgt daarvoor niet direct de rekening. Geleidelijk zullen de nettarieven stijgen. Tot ver na 2030 moet u dit afbetalen. Maar die rekening is slechts een deel. De bakker en de supermarkt moeten ook hogere nettarieven betalen en die berekenen deze extra kosten aan u door. Uiteindelijk krijgen de consumenten alle kosten direct of indirect voor hun kiezen. Hoeveel er na 2030 moet worden geïnvesteerd, weet nog niemand.

Het blijft een raadsel waar het feest-voor-de-portemonnee-idee van Nijpels op gebaseerd is. Hoe realistisch zijn de plannen voor de energietransitie eigenlijk?

Netbeheerders worden aangespoord zuinig te zijn en niet overdadig te investeren. Dat scheelt in onze energierekening. Als gevolg daarvan is er weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Amsterdam zit op slot voor nieuwe datacenters. In grote delen van Nederland kunnen tot frustratie van ontwikkelaars geen nieuwe zonneparken meer worden aangesloten. […] En we moeten eigenlijk nog beginnen met de energietransitie, zodat we vanaf 2030 echt vaart kunnen gaan maken.

En dan komen daar nog de elektrische auto’s en warmtepompen bij. Probeert men dit alles te verzwijgen? Je zou het denken. Immers, …

De energienetten krijgen weinig maatschappelijke aandacht. De regionale netbeheerders luidden de noodklok toen ze met miljardenuitgaven op de proppen kwamen. Het NOS Journaal bleef weg. Het was geen voorpaginanieuws in de kranten. Zelfs de Tweede Kamer bleef stil.

We vergeten de netwerken zelfs. De Algemene Rekenkamer moest eraan te pas komen om uit te leggen dat wind op zee (nog) niet subsidievrij was, omdat de kosten voor de zeekabels en de convertorstations (ongeveer 1 miljard euro per windpark) via de SDE wel degelijk door burgers en bedrijven moeten worden opgebracht. Daarbovenop komen overigens nog inpassingskosten op land. Naar verluidt kost alleen al het tracé van Borssele naar Tilburg 1,2 miljard euro. Dat was de Algemene Rekenkamer nog even vergeten.

Het beeld is dat er wordt verzwegen en weggekeken, geobsedeerd als men is door de imaginaire urgentie door de al even imaginaire klimaatcrisis. Eender geldt voor de voornoemde hoorzitting. Tot slot:

Het kostenveroorzakingsbeginsel. Netgebruikers betalen dan een faire vergoeding voor de netkosten die ze veroorzaken. Ze worden op die wijze gestimuleerd maatschappelijk slimme beslissingen te nemen. Ooit stond dit beginsel aan de basis van de vrije markt. Uit gemakzucht zijn we ervan afgestapt en hebben we alles gesocialiseerd. We zien nu de gevolgen. Behalve dat het erg duur wordt, vergen netaanpassingen veel tijd, waardoor de transitie wordt opgehouden. […] Natuurlijk. We kunnen nog een tijdje doormodderen. Maar uiteindelijk keert de wal het schip. We gaan Drenthe echt niet volbouwen met zonneparken en TenneT vervolgens dwingen miljarden uit te geven aan tracés richting West- en Zuid-Nederland om die zonnestroom te transporteren.

Bron.

TenneT stelt verder:

Volgens Tennet is het stimuleren van meer zonnestroom niet zo efficiënt. Die stroom wordt vooral in de zomer overdag opgewekt als de vraag minder hoog is en de stroomprijs laag ligt [tot negatief;JH]. „Je kan je afvragen of die opgewekte stroom dan wel zinvol kan worden gebruikt”, zegt bestuurder Ben Voorhorst van Tennet. „Het simpelweg subsidiëren van zonnestroom is volgens ons niet de toekomst.

Bron.

En waarom wind dan wel? Hoeveel verzwaring nodig is, is bovendien nog een interessant punt, want met name zonnestroom met slechts een capaciteitsfactor van 11% kent dus zeer hoge piekbelasting als die 11% 100% wordt, een factor 9 x hoger. Tja, dan worden die transitiekosten pas echt een Tantaluskwelling van valse beloftes gemaakt door politici die zonder deugdelijke planning en zonder kosten-baten-analyse als een kip zonder kop maar wat kakelen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).