Strijd tegen rampzalig biomassaproject van Vattenfall in Diemen gaat door.

Persbericht van Mobilisation for the Environment’ (MOB).

Vattenfall, bekend van de STER reclame die met bloemenweides aangeeft te streven naar 100% duurzaamheid en die binnen één generatie fossielvrij wil zijn. Tot zover de reclame. Hoe zit het werkelijk met de duurzame ambities van Vattenfall? MOB heeft samen met Comité Schone Lucht opnieuw beroep ingesteld tegen de nieuw te bouwen biomassacentrale van Vattenfall in Diemen met een vermogen van 120 MW, de grootste biomassacentrale van Nederland. Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Eind vorig jaar stelden zij al een beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning.

EASAC en SER
De centrale gaat gestookt worden op hout uit de Baltische landen, de VS en Canada, als het aan Vattenfall ligt, in plaats van het schonere en goedkopere aardgas waarop de bestaande centrale van Vattenfall nu draait. Vattenfall en de provincie blijven tegen beter weten in stug volhouden dat dit de opwarming van de aarde zal verminderen. Dit ondanks dat ruim 800 Europese wetenschappers vorig jaar nog aan de bel trokken met de conclusie dat de opwarming en dus de klimaatverandering er alleen maar door wordt versterkt. Het meest gerespecteerde wetenschappelijke orgaan van de EU (Easac) gaf vorig jaar en onlangs opnieuw zeer gedetailleerde kritiek op de Nederlandse plannen voor biomassacentrales.

Afgelopen zaterdag schreef een grote groep van bewonersorganisaties, wetenschappers en onafhankelijke milieuorganisaties uit binnen- en buitenland een brandbrief aan de SER met het dringende verzoek het kabinet te adviseren om de overheidssubsidies voor grootschalige houtverbranding per onmiddellijk af te schaffen.

Sjoemelvergunning
Het heeft lang geduurd voordat de natuurvergunning werd afgegeven. Er moest een truc worden gevonden
om het te doen lijken dat de stikstofdepositie op het Naardermeer zou gaan afnemen. Dat is gelukt. Vattenfall beweert recht te hebben op 1,2 miljoen kg NOx-emissie uit de bestaande schoorstenen.

Door een deel ervan in te leveren wordt gecompenseerd voor de extra 111.000 kg uit de biomassacentrale. Maar hoe komt Vattenfall aan die 1,2 miljoen kg rechten? Eigenlijk heel eenvoudig: door net te doen of in het verleden de beide gasketels (DM33 en DM34) samen met de vijf hulpketels 100% van de tijd in bedrijf zijn geweest. Dit is grote onzin: uit de jaarverslagen van het bedrijf blijkt dat de NOx-emissie in het verleden nooit meer is geweest dan circa 300.000 kg. Op papier gaat de stikstofdepositie op het Naardermeer omlaag. In werkelijkheid zal die gaan toenemen. De provincie gaat volledig mee in dit gesjoemel van Vattenfall en faciliteerde Vattenfall in ruime mate door nog tenminste drie aanvullingen op de aanvraag te accepteren die lang na de deadline van 10 april door Vattenfall bij de provincie zijn ingediend, dit in strijd met de wet en in strijd met fatsoenlijk openbaar bestuur.

Toename luchtverontreiniging
De gevolgen van deze biomassacentrale zijn: 1) Toename van koolstofschuld (CO2-emissie) als gevolg van houtstook en opwarming van de aarde; 2) Kaalkap (jaarlijks 13 vierkante kilometer/ dagelijks 4 voetbalvelden) en vernietiging biodiversiteit in binnen- en buitenland; 3) Verwerking hout en transport met zwaar vervuilende vrachtschepen; 4) Toename luchtvervuiling in Diemen met fijnstof, jaarlijks 111.000 kg stikstofoxiden, bijna 20.000 kg zwaveldioxides, ruim 6.000 kg zoutzuur, ruim 1000 kg fluorwaterstofzuur, giftige zware metalen als cadmium (21 kg) en kwik (3 kg) en een toename van zeer zorgwekkende en extreem risicovolle stoffen uit de schoorsteen van de centrale zoals dioxinen en furanen: 140 mg (bijna tweemaal zoveel als de megakolencentrale van RWE in Eemshaven.

Een deel hiervan zal in het Naardermeer terechtkomen dat geldt als een Natura 2000 (beschermd natuurgebied)
en 5) Toename stikstofdepositie in natuurgebieden.

Convenant onder leiding van GroenLinks
Kortom, als de plannen van de provincie en Vattenfall doorgaan, dan heeft dit ernstige gevolgen voor zowel de bossen en biodiversiteit in binnen- en buitenland als het klimaat. Ook de toch al niet zo goede luchtkwaliteit in Diemen/ Amsterdam gaat erop achteruit. De lucht die omwonenden inademen wordt viezer en het Naardermeer krijgt meer stikstof en giftige stoffen te verduren. De enige die erop vooruit gaat is Vattenfall met meer dan € 100 miljoen subsidie van het rijk op kosten van de Nederlandse belastingbetalers.

Naast Vattenfall profiteert ook het college van Diemen, dat jaarlijks € 100.000 smeergeld ontvangt van Vattenfall, zoals voorafgaand aan de vergunningenprocedure al werd vastgelegd in een convenant, onder leiding van GroenLinks.

Binnen een generatie fossielvrij of bomenvrij?
Als gevolg van de samenwerking tussen Vattenfall, provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen, onder leiding van GroenLinks, dreigt er een biomassacentrale te gaan worden gebouwd waar Vattenfall veel geld mee verdient, betaald door de belastingbetaler die daarmee zelf betaalt voor extra luchtverontreiniging en de vernietiging van bossen overzee. Alles in gang gezet door Vattenfall, dat zichzelf duurzaam noemt en binnen één generatie ‘fossielvrij’ of misschien beter, ‘bomenvrij?’