Een bijdrage van Paul Scheffers.

Elseviers Weeblad rekende deze week voor, dat de opgeklopte gemelde ‘vooruitgang’ in zon en wind lang niet genoeg is om de 2030/2050 klimaatdoelstellingen te halen. Het is de zoveelste waarschuwing aan het adres van onze slapende kritiekloze volksvertegenwoordigers en kabinet. Het helpt ook niet, dat extreem ideologische opiniemakers zoals in de Volkskrant, op joop.nl (BNN-VARA) en George Monbiot (The Guardian) in de defensieve ontkenningsfase zijn beland tegen de ultra-linkse (klimaat-)activist Michael Moore met zijn terechte kritiek op de zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie in zijn spraakmakende documentaire Planet of the Humans.

Onwetenschappelijke en opgeklopte klimaat cirkelredenering

Klimaatwetenschap, journaille en politici, in een gezamenlijke ideologisch opgeklopt klimaat-groepsdenken proces, zijn in een contra-productieve cirkelredenering geraakt. Oorzaak? Een gijzeling door ideologische dogma’s via door de overheid gesubsidieerde gepolitiseerde klimaat massahysterie vanuit gesponsorde activistische milieuclubs en vervolgens kritiekloos gelegitimeerd in een onwetenschappelijke en richtingloze energiewet en klimaatwet, die inmiddels voorspelbaar niets bijdraagt aan de vooropgezette doelstelling van klimaat’beheersing’.

https://youtu.be/vcjPklkOCt8

Mocht deze video niet beschikbaar zijn, probeer dan hier.

Rechtspraak die de effectloze klimaatpolitiek opdrijft

Vervolgens ook nog eens door de Rechtspraak, die op de stoel van de Uitvoerende Macht ging zitten in hun arrest ten behoeve van actieclub Urgenda tegen de Staat met een vergezocht argument van ‘Algemeen Belang’ en ‘“Mensenrechten’, en het geheel met slechts sociaal-maatschappelijke en democratische schade als gevolg en bovendien een negatief te verwachten resultaat voor onze economie, milieu en natuur.

Actieclub Urgenda is verklaard voorstander van 100% ‘hernieuwbaar’, een beleidsrichting die voor het wereldklimaat en ‘klimaatbeheersing’ een onmeetbaar klein (0,00007 gr. Celsius volgens het KNMI) effect zal hebben.

De geveinsde doelstelling van ‘klimaatbeheersing’ komt dus niet dichterbij (behalve EU-boekhoudkundig op papier) en deze 2030/2050-klimaatdoelstellingen blijken tot nu toe ineffectief en zinloos, bovendien ‘de klimaatcrises’ is nergens te bespeuren. De te verwachten economische-klimaatcrises van de duizend miljarden via EU en NL staat wel gereed na de duizenden miljarden economische schade door de Coronacrises.

Toename zon- en windenergie is lang niet genoeg voor klimaatbeheersing volksvertegenwoordigers en kabinet actieclub urgenda klimaatneutraal duurzaam

Frans Timmermans. Cartoon: Mirjam Vissers.

EU-klimaatpaus Timmermans spiegelt ons voor zo’n € 1000 miljard  klimaatkosten en zijn baas de voorzitter van de EU-commissie Von der Leyen spreekt inmiddels over € 2000 miljard Coronacrises kosten voor de lidstaten om de economieën van de lidstaten te redden. Wat moet Nederland daaraan bijdragen als gedoodverfde nettobetaler aan de EU?

Door kritiekloosheid is onze volksvertegenwoordiging volstrekt de weg kwijtgeraakt

Een steeds luidere ideologisch gedreven onzindelijke propaganda moet de ‘hernieuwbare’ energietransitie aanduwen. In het afgelopen decennium is een ideologische cirkelredenering ontstaan waarin de volksvertegenwoordiging en regering volstrekt de weg is kwijtgeraakt en in onbezonnenheid (‘100% van het gas af’) is dolgedraaid doordat ze zich heeft omringd met kritiekloosheid en commerciële belanghebbenden, met pluimstrijkers vanuit de klimaatbandwagon en met onwetenschappelijke groene ideologen die zich hebben geworteld binnen het rijksambtelijke apparaat.

De ideologische argumenten vallen achtereenvolgend door de mand

Niemand ontkent overigens klimaatverandering en een beperkte menselijke invloed op het klimaat als geheel, echter nog steeds opgeklopt maar toch afnemend klimaatalarmisme vanuit het VN-IPCC is een wankel fundament van geloofwaardigheid voor het gevoerde klimaatbeleid opgelegd door de Europese Commissie en door onze volksvertegenwoordiging en regering.

Ideologische alarmistische argumentatie werd daardoor opvolgend noodzakelijk opgeschoven van een aanstaande ‘catastrofale opwarming’ door (menselijke) CO2, naar een evenzo ongeloofwaardige ‘klimaatverandering’ met verzonnen heel veel desastreuze orkanen en overstromingen.

Vervolgens kwam het argument van een 2 graden Celsius VN-IPCC-CO2-reductie-doelstelling, die vervolgens 1,5 graden Celsius werd, en dan met uitsluitend ‘hernieuwbare’ energie, dat slechts in de uitvoering desastreuze milieuvervuiling en natuurdestructie op wereldschaal veroorzaakt.

En dus het volgende argument ‘we moeten van alle fossiel en aardgas af want het raakt toch op’, met de gekoppelde drogreden ‘als we niets doen kost het meer’, vervolgens via op emotionele toer met het argument ‘we doen het voor onze (klein-)kinderen’, naar de 100% elektrische auto’s met een feitelijk aanzienlijk meer vervuilende ‘duurzame’ mobiliteit als gevolg.

Het ‘klimaat’-geraaskal is dan rond met het onbezonnen argument van een ‘100% waterstof-economie’, maar dan vooral zonder schone, veilige en volcontinue nieuwe kernenergie ‘want dat is te duur en onveilig’. Kafka had het niet slechter kunnen verzinnen.

Biomassa als ‘klimaatneutraal’ en ‘duurzaam’ staat op omvallen

De kritiek op de toenemende verbranding van oerbossen voor biomassa in Nederlandse elektriciteitscentrales zwelt de laatste tijd aan. Daar komt nu een onderzoek bij waaruit blijkt dat het vervangen van kolencentrales door biomassacentrales een stap terug is voor zowel het klimaatbeheersing als de luchtkwaliteit. Biomassa-energiecentrales die feitelijk slechts meer CO2 toevoegen, zelfs 20% meer dan kolencentrales en 50% meer CO2-uitstoot dan gascentrales.

Het is te verwachten en een kwestie van tijd dat biomassa niet meer als zero-CO2-uitstoot in de EU-boekhouding mag worden genoteerd. Een proces loopt ook bij het Europese Hof tegen de Europese Commissie hieromtrent. In Nederland is de ‘hernieuwbare’ energie-transitie thans voor 60% opgebouwd uit biomassa-energie. Als Nederland deze biomassa-beleidskoers blijft volhouden dan is hun 2030/2050 ‘klimaat’-doelstelling nog dit decennium voorspelbaar failliet, als deze boekhoudkundige truc met biomassa-energie volgens de verwachtingen wordt verboden.

Angstpropaganda ontspoort in schadelijke en onbezonnen ineffectiviteit

De kritische burger en kritische wetenschapper is het zat deze ideologisch gedreven angstpropaganda en drogredenen over de ‘klimaatcrises’ aan te horen, omdat ze constateert dat er slechts milieuvervuiling, natuurdestructie en economische schade voor in de plaats komt.

Er is in werkelijkheid nog geen enkele CO2-reductie bereikt doordat biomassa-energie (= extra CO2-uitstoot) aanhoudend niet wordt meegeteld in de EU-CO2-boekhouding. Bovendien is de verwachting dat de komende 30 jaar bij groeiende economische activiteit en een groeiende economische vluchtelingen bevolking en groeiende mobiliteit de behoefte aan schone veilige energie zal toenemen en juist niet zal afnemen. Laagwaardige energetische energiebronnen van geplande “hernieuwbaar” zoals zon en wind zijn onvoldoende voor deze toename in energiebehoefte voor over de komende 30 jaar.

De ‘hernieuwbare’ energietransitie, een verzinsel als ‘noodzakelijk’ door wiskundige Jan Rotmans (oprichter van gesubsidieerd actieclub Urgenda, dat zogenaamd het Algemeen Belang veinst) is een klimaatfarce geheel op kosten van de overwegend ‘groen’ door gesubsidieerde propaganda gehersenspoelde belastingbetaler en consument die nog onvoldoende wakker is geworden over de aanstaande deceptie.

Er bestaan inmiddels ook linkse criticasters van ‘hernieuwbaar’

Het lijkt een begin, maar het is een verademing te constateren, dat er inmiddels ook linkse denkers, documentairemakers (ook in Nederland) en kritische wetenschappers zijn. Zij gaan meer en meer inzien, dat het huidige Nederlandse klimaatbeleid en energiebeleid, ontstaan vanuit dogmatisch VN-IPCC/Kyoto/Parijs/’hernieuwbaar’ ideologisch groepsdenken, volstrekt is ontaard in ineffectiviteit.

Het resultaat is slechts een puur schadelijk Nederlands ‘hernieuwbaar’ milieu- en natuurbeleid, vooral gedreven door gesubsidieerde ‘klimaat’-commercie, aangewakkerd door rechts marktdenken en uitmondend in zinloze ineffectiviteit van een politiek geveinsde ‘klimaatbeheersing’, met een verre onduidelijke horizon gericht op 2050.

Er is geen roadmap, logische implementatie volgorde en maatschappelijke risico-analyse

Tot op heden is het voor iedere kritische volger onduidelijk of onze zware industrie, MKB, export, mobiliteit en dienstensector zich economisch zullen kunnen redden met alleen ‘hernieuwbaar’. Zij zijn de economische motoren en ook werkgelegenheid waarop onze overheid haar broodnodige belasting kan heffen.

Onze echte economie wordt nu reeds voor 50% afgeroomd door belastingdruk opgelegd door onze overheid, waarvan zij alle sociaal-maatschappelijke en ‘hernieuwbare’ transitie-subsidies moet betalen. Bovendien kost volgens diverse studies, elke extra ‘groene’ of ‘hernieuwbare’ baan 2,2 volle banen in de echte economie, waarvan onze economie in concurrentie met het buitenland dat moet opbrengen. Dat gaat dus ook niet helpen.

Een transparante roadmap, logische implementatie volgorde en risico-analyse daarop gebaseerd van de impact door de honderden zo niet duizenden miljarden kosten van de energietransitie op de gesubsidieerde sociaal-maatschappelijk sectoren bestaat tot op heden niet.

Onze volksvertegenwoordigers worden ondergesneeuwd met optimistische ‘hernieuwbare’ rapporten door rijksambtelijke adviesorganen in casu het CPB, PBL, SCP, SER en ECN en alle met de volstrekt ongeloofwaardige strekking: ‘Alle klimaatdoelstellingen van 2030/2050 zijn haalbaar, zijn klimaateffectief, sociaal-maatschappelijk positief en kernenergie is daarbij geheel niet nodig.’

Volksvertegenwoordigers en kabinet kunnen niet meer achteraf zeggen, dat ze niet op tijd en voldoende werden gewaarschuwd door de kritische reguliere en sociale media.