EU Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk Democratisch Energie Initiatief Platform Storm democratisch

Minister Wiebes met Rutger Castricum van ‘De Hofbar’.

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden, aangespannen door het Democratisch Energie Initiatief en het Platform Storm. De rechter heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar de zaak onlangs op procedurele gronden niet ontvankelijk verklaard.

Hier een reactie van Nico Broekema (voorzitter Democratisch Energie Initiatief) op de uitspraak.

Het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden en het daarop volgende vonnis hebben veel stof doen opwaaien. Diegenen die debet zijn aan de huidige besluitvormingscultuur in de energietransitie kraaien victorie, vooral op hun eigen websites.

Voorbij wordt gegaan aan de plicht die alle Nederlandse  bestuursorganen sinds 2001 hadden en houden om de EU richtlijnen ter bescherming van mens en milieu uit te voeren. Op alle niveaus, ook gemeenten. Ook ondernemers betrokken bij windparken, initiatiefnemers kunnen zich niet aan deze EU richtlijnen onttrekken.Er is heel veel publiciteit gegenereerd door onze juridische actie bij de civiele rechter, voor het eerst, tegen initiatiefnemers van een windturbinepark. Met die publiciteit en geholpen door raads-en statenleden is het ook onuitwisbaar op de bestuurlijke agenda gezet. Zelfs mevrouw de minister van BZK voelde zich geroepen te verklaren dat volgens haar de EU beschermingsrichtlijnen niet hoeven te worden toegepast, voorafgaand aan de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie. Deze publiciteit en bestuurlijke aandacht hadden we niet gekregen als we de schending van de EU richtlijnen hadden laten sudderen in alleen de bestuursrechtelijke kolom, met de voorspelbare uitkomst bij de Raad van State.

Het Democratisch Energie Initiatief, Platform Storm en onze advocaat Peter de Lange hebben ontzaglijk veel inhoudelijke reacties ontvangen. Voor Platform Storm en de mensen in de Veenkoloniën is veel solidariteit gegenereerd. Er is een onomkeerbaar proces ingeleid. Ook in de advocatuur en de wetenschappelijke wereld hebben we veel tongen losgemaakt. We krijgen veel ondersteunende opinies binnen.

Met deze opinies doen we ons voordeel

In het kort geding heeft de rechter zich een inhoudelijk oordeel ontzegd met een legitimering naar de niet ontvankelijkheid op het aspect van  het collectief belang. Die zou voor Platform Storm niet goed zijn gesteld conform de nieuwe regels in het Wetboek van Rechtsvordering. Het gaat erom dat een organisatie naar de rechter kan stappen met een collectief belang, maar dat in de dagvaarding moet uitleggen DAT men een collectief belang heeft.

Dat is gebeurd. Maar de kortgedingrechter heeft een interpretatie dat dit anders geformuleerd had moeten worden.

Met deze interpretatie heeft deze rechter zich formeel weten te verschonen van de inhoudelijke beoordeling ten aanzien van de EU richtlijnen die de Nederlandse bestuursorganen categorisch niet toepassen. De inhoudelijke hoofdzaak van het kort geding is niet aan een oordeel onderworpen door deze rechter in het kort geding van 8 oktober en zijn uitspraak van 22 oktober.

Formeel aanvechten van deze uitspraak is niet aan de orde. Wel het kort geding overdoen of een andere procedure/rechtsingang kiezen. Dat gaan we de komende week op een rij zetten.

Naast de bestuursrechtelijke rechtsingang waarop in een andere zaak al een hoger beroep loopt van advocaat Peter de Lange bij de RvState, met prejudiciële vragen aan het Hof van de EU, blijven we doorgaan nieuwe rechtsingangen te scheppen.

De inhoudelijke hoofdzaak van onze juridische actie is de wonde van de Nederlandse bestuursorganen. Die wonde is nu volledige opengetrokken. Bestuurders voeren aantoonbaar de wet niet uit. Vooral in situaties waar gemeenten en provincies nog voor of aan het begin staan van besluitvorming over de RES en over afzonderlijke plannen, die verstrekkende gevolgen hebben voor milieu en gezondheid voor mens en dier, is dit nu van extra betekenis.

De SMB (Strategische Milieu Beoordelings) richtlijn van de EU beoogt niet alleen het beschermingsniveau te handhaven maar ook te verbeteren bij dit soort plannen. Het nalaten van het door de EU richtlijn verplicht gestelde gedegen onderzoek vooraf aan de besluitvorming zal in het voetspoor van de uitspraak van 25 juni 2020 van het Hof van Justitie van de EU onderwerp een rechterlijke beoordeling worden in Nederland. Waar vanaf nu door bestuursorganen verder gegaan wordt in strijd met de EU richtlijnen om op de oude voet te besluiten kunnen rechtszaken en schadeclaims het gevolg zijn. Dat geldt zowel de overheden als de initiatiefnemers, zoals de windondernemers.

Ook de burgers zullen meer in het geweer komen. Er wordt immers ook in strijd gehandeld met twee andere richtlijnen die verplichten dat voorafgaand aan de besluitvorming volwaardige burgerparticipatie moet worden georganiseerd.

Niettegenstaande wat tijdsverlies, omdat het kort geding (op een andere wijze) over moet, is de balans van de op 8 oktober ingezette juridische lijn positief te noemen.

Nationaal en op EU niveau zijn de democratische manco’s in de besluitvormingsprocessen in de energietransitie geagendeerd.

Het is geen nimby of anti-duurzaamheidsdiscussie. Wij leggen de duurzame verbinding tussen effectief klimaatbeleid en de democratische rechtstaat, onze grond- en burgerrechten. De windparken verenigen zich en zijn actiebereid.

Er is een Europees netwerk geformeerd; de Belgisch-Nederlandse juridische acties krijgen navolging in Ierland en andere lidstaten.

We hebben deskundige en gezaghebbende kennisspelers in onze kring. Er zijn goede lijnen met de wetenschap en rechtsgeleerde schrijvers hebben met ons al gewezen op de onhoudbaarheid van de voorliggende uitspraken van de bestuursrechters. Onze advocaat Peter de Lange zit in het hart van dit proces.

De rechterlijke macht heeft een nieuw schot voor de boeg gehad (er lopen al andere procedures met dezelfde inzet) en bestuurlijk wordt er de nodige kennis verspreid en druk uitgeoefend;

Het tijdsverlies van dit kort geding is verwaarloosbaar ten opzichte van de voorzienbare jarenlange rechtsstrijd.

***
Zie ook ‘De Hofbar’ hier.