De transparantie gemeente Hoeksche Waard Oorzaak is energietransitie. Initiatief voor een nulmeting voor windpark Oude Maas

Foto vvvhoekschewaard.

De komende jaren gaat het landschap van de Hoekse Waard drastisch veranderen. Oorzaak is de energietransitie. Gemeenten in Nederland hebben van het Rijk daarvoor de opdracht gekregen om locaties aan te wijzen voor grootschalige windparken en zonnevelden. Dit gebeurt door het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES).In de RES staan de plannen voor het opwekken van ‘duurzame’ elektriciteit en in de Regionale Structuur Warmte (RSW) wordt de toekomst van een aardgasvrij Hoeksche Waard beschreven.Dit zijn ingrijpende plannen, die ons mooie Hoeksche Waardse landschap gaan veranderen, onze persoonlijke woonsfeer gaat raken – in de vorm van “van het gas af” en onze gezondheid-  en ons veel geld gaan kosten. Daarom is het nodig dat hier kritisch naar gekeken wordt.In juni is daarom gebruik gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur door een brief naar de gemeente Hoekse Waard te sturen met  het verzoek om diverse vragen over deze RES en de RSW en wat dit gaat betekenen voor de inwoners van de Hoekse Waard, te beantwoorden. Dit was in eerste instantie op persoonlijke titel, later is hier Hoeksche Waards Behoud uit ontstaan.

Uitgangspunt van de Wob is dat de informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is of naar aanleiding van vragen openbaar gemaakt wordt.

Hoeksche Waards Behoud  heeft in het Wob-verzoek 40 vragen aan de gemeente gesteld. De vragen zijn gebaseerd op de informatie die gevonden is in de RES en RSW. Tot onze verbazing is het antwoord op 31 vragen “Wij hebben geen documenten”. Verbazing omdat de plannen heel ingrijpend zijn, maar er kennelijk op belangrijke punten geen documenten aan ten grondslag liggen.

Een paar voorbeelden waarvan geen onderbouwing aanwezig is:

De plannen in de RES en de RSW moeten draagvlak hebben bij de inwoners van de Hoekse Waard. Daarom is het van belang om te weten hoeveel bezoekers er waren op de bijeenkomsten van de RES. In eerste instantie het standaard antwoord “Wij hebben geen documenten, in tweede instantie, de presentielijst is weggegooid (van de 2e meedenkbijeenkomst). De 3e bijeenkomst is niet doorgegaan. Het draagvlak voor de plannen is daardoor niet te controleren. Waren er voldoende inwoners aanwezig en weerspiegelen zij een goede vertegenwoordiging van de inwoners van de Hoekse Waard, zijn zij representatief zodat er sprake is van een breed draagvlak voor deze ingrijpende plannen? De gemeente stelt in ieder geval dat er voldoende draagvlak is onder de bevolking van de Hoekse Waard, maar van wie,  dat hebben ze weggegooid.

In de RES staat de beoogde CO2 reductie in 2030 (meer dan 55%). Dit is een cruciaal punt in de RES, want het gaat erom zo veel mogelijk CO2 te reduceren volgens de gemeente. Een berekening en/of onderbouwing voor de CO2 reductie ontbreekt echter. Hier is  naar gevraagd, maar ook hier zijn geen documenten van aanwezig. De vraag is daarom nog steeds: waarop is de 55% CO2 reductie gebaseerd, wat heeft dit tot gevolgen voor de inwoners van de Hoekse Waard en is 55% wel realistisch in 2030.

In de RSW staan aan weerszijde van de A29 bij de Heinenoordtunnel in totaal 5 windturbines ingetekend op een overzichtskaart en dat deze gerealiseerd gaan worden. Hier zijn geen documenten van. Maar voor het vrijgeven van een locatie voor de bouw van 5 windturbines gaan onderzoeken vooraf. Er zal toch iets daarvan binnen het gemeentehuis te vinden moeten zijn.

Zo zijn er ook vragen gesteld over wie de kosten betaalt voor het opruimen bij het einde van de levensduur van de windturbines en hoeveel subsidie er naar de exploitanten van windturbines gaat.

In de RES staat dat er banen bijkomen, maar een onderbouwing van de banen die de energietransitie de Hoeksche Waard gaat opleveren ontbreekt. Onderzoek door TNO naar de banen die het klimaatakkoord moet opleveren heeft aangetoond dat van de 70.000 banen die men verwachtte uit de energietransitie te komen er slechts 0 bijkomen.

Nu er maar 9 vragen van de 40 vragen gesteld aan de inhoud van de rapporten RES en RSW beantwoord konden worden door de gemeente Hoekse Waard trekt Hoeksche Waards Behoud  de volgende conclusie:

1. de gemeente Hoeksche Waard heeft haar eigen plan getrokken en trekt zich van niemand iets aan en wenst geen openbaarheid van bestuur, en/of
2. de gemeente Hoeksche Waard schrijft een rapport met gegevens die zij niet kan onderbouwen,

Beide conclusies zijn kwalijk te noemen.

Dit geeft geen vertrouwen voor de toekomst van de zogenaamde energietransitie in de Hoeksche Waard. Openheid van zaken is een voorwaarde voor draagvlak.

Initiatief voor een nulmeting voor windpark Oude Maas

Laagfrequent geluid is slecht voor uw gezondheid. Windturbines brengen laag frequent geluid voort. Daarom is een ander initiatief door Hoeksche Waards Behoud opgestart met een verzoek aan de gemeente Hoeksche Waard voor een nulmeting van laagfrequent geluid voor windpark Oude Maas. Op onze website is hierover meer te vinden.  Afgelopen week ontvingen we het bericht van de gemeente Hoeksche Waard dat er advies wordt gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

We houden de vinger aan de pols.

Windpark Heinenoord krijgt er een zonnepark bij!

Wist u dat Heinenoord wordt “verrijkt” met een zonnepark van 31 hectare onder de 2 geplande windturbines aan de Heinenoordse kant van de tunnel . Het zal voor veel Hoeksche Waarders een volslagen verrassing zijn. Of waren zij uitgenodigd bij de inloopavonden?

Hoeksche Waards Behoud  gaat deze plannen kritisch volgen en heeft de gemeente verzocht de plannen breed te gaan delen in de media. Zie ook de artist impression op onze website https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/23-hoeksche-waards-behoud/84-een-windpark-en-een-zonnepark-in-heinenoord.

Het Wob-verzoek en de antwoorden van de gemeente, het verzoek voor de nulmeting en de plannen voor het wind- en zonnepark Heinenoord zijn te vinden op de website www.hoekschewaardsbehoud.nl  en op Facebook en twitter @hwbehoud is  ook veel actueel nieuws te vinden.