Gevaar van illusoire macht schaamteloze scheldpartij van de niet erg succesvolle cabaretier Martijn Koning bij Jinek aan het adres van Baudet

Shutterstock

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

De afgelopen week deden zich 2 opmerkelijke incidenten voor. De eerste was een schaamteloze scheldpartij van de niet erg succesvolle cabaretier Martijn Koning bij Jinek aan het adres van Baudet. Het tweede was een zelfde schaamteloze scheldpartij van de eveneens niet erg succesvolle schrijver Wieringa in de NRC eveneens aan het adres van Baudet.

In beide gevallen probeerden de heren het gedachtegoed van de FVD te vergelijken met dat van de nazi’s. Smakeloos, onterecht, maar wel veelzeggend over henzelf. Immers, de beide heren blijken niet te beschikken over een goed moreel kompas en gedegen geschiedkundige kennis.

Het elitaire gedram over de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming), het giftige quasi intellectualistische gewauwel over racisme, diversiteit en cancel culture deed de kiezer afstand nemen van dergelijk linkse gedachtegoed, en dus de aanspraak van links op morele superioriteit. Links beseft maar niet dat ze niet moreel superieur is – ook nooit is geweest -, raakt bang greep te verliezen op de burger, krijgt daardoor onaangenaam tirannieke trekjes en vormt een ernstig gevaar voor onze welvaart en die van de generaties na ons.

Dit proces vindt al langere tijd plaats binnen bijvoorbeeld de afgedwongen energie- en daarna de klimaatwet waarbij de burger eerst buiten spel werd gezet door de afschaffing van het referendum en vervolgens door uitsluiting van de klimaattafels. Klimaatbeleid is niet alleen het resultaat van een onderonsje van lieden die klimaatbeleid gebruiken als verdienmodel, maar ook als middel om macht uit te oefenen, criticasters -soms met geweld- spreekrecht te ontnemen en kritische wetenschappers hun academische vrijheid te beknotten. De burger dient verder binnen dit totalitaire regiem slechts als de pinautomaat van diegenen die hun macht uitoefen en op een monopolistische wijze geld verdienen.

Dit pikt de burger niet langer. De uitslag van deze enquête bevestigt dit (zie hier). Ruim 75% was tegen het klimaatbeleid. Niet gek dat diezelfde burger nooit meer iets vernomen heeft van die onwelgevallige enquête. Leven wij nog in een democratie of breekt met name D66 die af? Rutte pas op uw zaak! Mondiaal neemt de democratie in vele landen ook af zodat links, met D66 als koploper, zich in goed gezelschap bevindt. Tirannie – ook Timmermans PvdA – is een bewijs van moreel verval door machteloosheid en gebrek aan overtuigingskracht. Vanuit dit perspectief laten zich niet alleen die platvloerse scheldpartijen van Koning en Wieringa verklaren, maar ook de pogingen het energie- en klimaatbeleid met tirannieke middelen door te drukken.

Nu dan, de overheid doet thans weer een poging de burger erbij te betrekken in de illusie draagvlak te creëren. Het is een hopeloze strijd tegen de wetten der natuurkunde en de waarheid. Helaas hebben politici hier geen benul van. Daarom zijn ze makkelijk te beïnvloeden door bedriegende NGO’s en andere belanghebbenden binnen het Klimaat Industrieel Complex. De burger wordt uiteindelijk gedwongen te tekenen bij het kruisje en de portemonnee open te trekken. Burgerparticipatie is bedrog. Dit is wat er op 26/9/2020 in Wynia’s Week over is geschreven:

Onlangs pleitte Ed Nijpels voor ‘burgerpanels’ die het tanende draagvlak voor het klimaatakkoord zouden moeten ondervangen. De burger die niet mocht aanzitten aan Nijpels’ klimaattafels, is nu wel goed genoeg om de gulzige tafelheren te bedienen. Deze klimaatschijndemocratie is een belediging voor de gewone burger.

Volgens Nijpels is wantrouwen tegen overheden en politici de oorzaak van het toenemend verzet tegen zijn klimaatmaatregelen. Een juiste therapie vereist een juiste diagnose. Omdat Nijpels een onjuiste diagnose stelt, zal zijn therapie echter geen enkel gunstig effect sorteren. De grondoorzaak van het verzet tegen het klimaatakkoord ligt in de plichtsverzaking van de machthebbers, die dachten dat met de klimaattafels het draagvlak wel zou volgen.

Zonder de beleidsopties grondig te analyseren, volgde de overheid de transitieverkopers, wier evidente eigenbelangen nauwelijks werden onderkend. Dat de burger zich nu misleid en miskend voelt, is het logische gevolg. De burgerpaneltherapie van. Nijpels kan echter niet verhullen dat de klimaatschijndemocratie doorgeprikt dreigt te worden.

Maar Nijpels poogt nu een nieuwe poging zonder iets geleerd te hebben, waarbij hij de nationale ombudsman Brenninkmeijer schaamteloos voor zijn karretje probeert te spannen. Dit is geen participatie maar bedotten, want de uitkomst van het beleid blijft onaangetast, omdat Nijpels zijn fout niet wil inzien, maar die hoe dan ook te forceren en op te leggen. Die fout is tweeledig: er is geen klimaatcrisis en natuurwetten maken het voorgenomen klimaatbeleid onbetaalbaar, zinloos en onhaalbaar. Ergo, hoe in vredesnaam wil je dan de burger overtuigen zonder deze schaamteloos voor te liegen. Kennelijk beseft Brenninkmeijer dit niet. Naïef lijkt mij. Nijpels zadelt de ombudsman nu met dit vuile werk op. En de burger…? Die trapt er natuurlijk nooit in zoals eerder in dit artikel aangetoond. We sluiten af:

De titel ‘klimaatpaus’ heeft Nijpels verloren aan een andere oude witte man, Commissaris Frans Timmermans, die probeert zijn macht uit te breiden met een nieuwe EU klimaatwet. Net als Timmermans, heeft ook Nijpels de democratie niet hoog zitten.

Vooral dit doet de deur dicht:

Volgens Nijpels is zijn klimaatbeleid te belangrijk om aan de politiek over te laten, zoals hij herhaaldelijk heeft laten weten. Het korte termijn-denken en politieke gesteggel zouden niet leiden tot de wetenschappelijk noodzakelijke ingrepen. […] Bij het klimaatbeleid is dat echter niet gebeurd; er is noch een risicobeoordeling noch een kosten/baten analyse. Je zult daarom tevergeefs zoeken naar bijvoorbeeld een vergelijkende kosten/baten analyse van hernieuwbare energie (wind, zon) en kernenergie. Kernenergie was aan de klimaattafels een taboe. De nucleaire industrie was een ongenode gast die uit de buurt moest blijven.

Bron

Gevaar van illusoire macht schaamteloze scheldpartij van de niet erg succesvolle cabaretier Martijn Koning bij Jinek aan het adres van Baudet

Jeroen Hetzler.

Wetenschappelijk noodzakelijk? Waar haalt hij de arrogantie vandaan waar er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden is? Afwachten maar wanneer de wal het schip keert. Met Kaag zullen we dit wel eens snel kunnen constateren. Het geloof in de niet bestaande klimaatcrisis is een gevaarlijke illusie.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).