Foto: Shutterstock.

Geachte Rector Magnificus Professor Van der Hagen,

Bij deze deel ik u mede, dat ik de petitie heb ondertekend om de heer Frans Timmermans geen eredoctoraat te verlenen. In deze mail informeer ik u nader.

U motiveert het verlenen van dit eredoctoraat als volgt:

Het is de rol van universiteiten mee te doen aan het maatschappelijk debat en daar – vanuit wetenschappelijk oogpunt – input op te geven. Tevens is het de rol van universiteiten studenten op te leiden tot kritische denkers en doeners. (…)

Daarnaast is er consensus binnen de wetenschap over de rol van de mens in de huidige klimaatverandering en over de noodzaak daar iets aan te doen. TU Delft wil daarin koploper zijn (…). In dat streven acht het College voor Promoties van de TU Delft het gepast de heer Timmermans een eredoctoraat te verlenen voor zijn sociaal-maatschappelijke prestaties op dat gebied.’ Joost Ravoo in reactie op het interview met Guus Berkhout (Telegraaf 23 november 2021).

Toen ik van deze motivering van Joost Ravoo kennis nam (de officiële tekst van de motivering heb ik op de website van de TU-Delft niet kunnen vinden), moest ik denken aan een gebeurtenis in 1973. Toen, een kwestie naar aanleiding van de oorlog in Vietnam. Bij de toenmalige Hogeschoolraad van de THD lag een motie waarvan werd verwacht dat deze met grote meerderheid zou worden aangenomen. In deze motie werd gesteld dat Amerika moest stoppen om Noord-Vietnam te bombarderen. De motie riep op om mee te doen met de landelijke demonstraties tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam. Men redeneerde als volgt. ‘De B52-bommenwerper was een uitvloeisel van hoogstaande techniek. Deze techniek werd verkeerd gebruikt. En daarom moest de Hogeschoolraad die motie aannemen.’

Met dezelfde redenering had men toen Ho Chi Minh kunnen voordragen voor een eredoctoraat. Als dit met succes zou zijn gebeurd, zou de THD/TUD tussen 1973 en 2022 vele niet-technische, niet-wetenschappelijke eredoctoraten hebben verleend aan personen, die door de tijdgeest (anders gezegd de waan van de dag), was ingegeven. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat latere bestuurders van de THD/TUD verschillende eredoctoraten als ‘ongemakkelijk’ zouden ervaren. Ik memoreer de recente ‘beeldenstorm’ in Nederland.

Met het verlenen van een eredoctoraat aan de heer Timmermans schept u een precedent. Wie zal de volgende zijn? Aan motiveringen geen gebrek.

Verder schrijft u over de rol van de universiteit om studenten op te leiden tot kritische denkers en doeners. Het helpt dan natuurlijk niet, dat uw blad ‘Delft Integraal’ geen artikelen meer over maatschappelijke onderwerpen publiceert (sinds een moment in de periode 2020-2015, als resultaat van een lezersonderzoek; mij destijds door de redactie medegedeeld). Daar ‘Delft Integraal’ geen aandacht meer besteedt aan maatschappelijke kwesties, lijkt het erop dat de TUD aan deze kwesties weinig belang hecht. Ik mag dan ook niet verbaasd zijn met uw keuze om de heer Timmermans een eredoctoraat te verlenen.

Ik heb een boek (‘Dissidenten en Vredesjoemelaars’ verschenen in 2017) geschreven over de roerige jaren ’60/’70 van de vorige eeuw. In een deel van mijn boek beschrijf ik de bezetting van het hoofdgebouw van de THD en de tijd daarna. Ik heb verschillende mensen geïnterviewd, onder wie de ons vorig jaar op 10 januari ontvallen toenmalige rector magnificus Hans van Nauta Lemke (audiobestand beschikbaar). Hij heeft mij verteld dat hij niet (vervroegd) was afgetreden vanwege de bezetting van het hoofdgebouw in 1972, maar door het karakterloos handelen van leidinggevende functionarissen van de THD. Zijn uitspraak lijkt nog steeds actueel, gezien de voorgenomen verlening van het eredoctoraat aan de heer Timmermans.

Johann Grünbauer.

Het deel van mijn boek dat over de THD gaat, heb ik ‘Delftse Lente’ genoemd. Ik stuur u dit deel als bijlage toe. Al lezende kunt u constateren dat door de jaren heen de THD/TUD zich vrij heeft gehouden van politiek(e ideologieën). Ik vrees dat vanaf 14 januari 2022 het anders zal zijn.

Ik verzoek u dringend uw voornemen om de heer Frans Timmermans een eredoctoraat te verlenen, te heroverwegen.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Vriendelijk groetend,

Ir Johann Grünbauer

***