Foto: Shtuterstock

Auteur: Joseph D’Aleo.

Vertaling: Martien de Wit.

Hieronder vindt u een reeks feitencontroles (factchecks) van de 13 meest voorkomende klimaatclaims, zoals die in het onlangs verschenen Vierde Nationale Klimaatrapport (VS).

De auteurs die deze beweringen hebben beoordeeld, zijn allen erkende deskundigen op de relevante gebieden. Voor elke bewering wordt hieronder een korte samenvatting gegeven van de relevante weerlegging, samen met een link naar de volledige tekst van de weerlegging, met inbegrip van de namen en de geloofsbrieven van de auteurs van elke weerlegging.

Zojuist verscheen een artikel A Critical Assessment of Extreme Events in Trends in Times of Global Warming‘, Gianluca Alimonti et al., European Physical Journal Plus, 2022. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een recente bibliografie over tijdreeksen van een aantal extreme weersomstandigheden en daarmee samenhangende responsindicatoren, teneinde te begrijpen of een toename van de intensiteit en/of de frequentie waarneembaar is. Geen van deze responsindicatoren vertoont een duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen. Op basis van observatiegegevens kan worden geconcludeerd dat de klimaatcrisis die wij volgens vele bronnen vandaag meemaken, nog niet evident is.

Bewering 1: De aarde heeft één van de warmste maanden of jaren ooit meegemaakt. Deze bewering komt herhaaldelijk voor – vaak maandelijks.

Factcheck: Deze beweringen worden totaal niet ondersteund door een geloofwaardige analyse van ruwe gegevens over de temperatuur van het aardoppervlak en de beschikbaarheid daarvan. Bovendien ontkracht deze ontzenuwing van de wereldgemiddelde oppervlaktetemperatuur alleen al de EPA 2009 GHG/CO2 Endangerment Finding, evenals de daaropvolgende EPA Findings’ beweerde verband tussen stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer en de andere beweringen van klimaatalarmisten – die hieronder ook onafhankelijk ontkracht worden door relevante empirische gegevens.

Al deze klimaatalarmistische beweringen zijn dus in werkelijkheid slechts politiek gedreven ficties. Zie details hier. Zie meer details hier. Tony Heller laat in dit artikel en deze video zien hoe gegevens zijn aangepast om beter in de modellen te passen, in plaats van de modellen aan te passen aan de werkelijkheid. (Factcheck vanaf: 02/12/2.)

Bewering 2: Hittegolven komen vaker voor en zijn extremer. Hittegolven doden mensen en broeikasgassen zijn de schuldigen.

Factcheck: Hittegolven zijn net als koudegolven een normaal onderdeel van ons mondiale klimaat. Hittegolven zijn sinds de jaren 1930 in de V.S. en wereldwijd afgenomen. Zie de details hierZie Dr. Cliff Mass’s uitstekende “Onbetrouwbaar hittegolfrapport leidt tot valse krantenkoppen in grote media” blogpost..

Vorige week waren we getuige van een groot falen in de wetenschappelijke communicatie over de hittegolf in het noordwesten. Een mislukking die u en miljoenen anderen verkeerd heeft voorgelicht, en een mislukking die de aandacht heeft gevestigd op flagrante zwakheden in het vermogen van de media om belangrijke wetenschappelijke kwesties te verslaan. En het onthulde het teleurstellende gedrag van sommige leden van de wetenschappelijke gemeenschap.

Zie de volledige gedetailleerde analyse hier. Zie hier waarom versterkte patronen, een kenmerk van afkoelende klimaten, achter de warme en koude extremen in 2021 zitten. Koude is de echte bedreiging. Koude doodt wereldwijd tot 20 keer meer dan warmte en heeft rampzalige economische gevolgen. Lees hier waarom kou en niet warmte het grootste gevaar voor de mensheid is. (Factcheck per: 09/26/2.)

Bewering 3: Orkanen zijn in aantal en/of hevigheid toegenomen.

Factcheck: Zelfs met een paar zeer actieve seizoenen was het zojuist geëindigde decennium het op één na rustigste wat betreft aanlandige orkanen en aanlandige grote orkanen in de V.S. sinds de jaren 1850. Het jaar 2020 kende een recordaantal van 30 stormen met een naam en veel impacts in de Golf zoals eind jaren 1800 en actieve periodes in de voorbije eeuw, maar de Accumulated Cyclone Energy Index (ACE) stond in 2020 slechts op de 13e plaats.

De jaren 1860 en 1880 hadden de meeste orkanen die aan land kwamen en de meeste zware orkanen. Zie hier voor details. Zie deze NOAA-studie van juni 2021 die aangeeft dat, hoewel 2020 technisch gezien een record was, moderne technologie waarschijnlijk een reden is, waaronder de mogelijkheid om met satellieten stormen over de open oceanen van de centrale en oostelijke Atlantische Oceaan te zien die in het pre-satelliettijdperk niet zouden zijn gezien en geteld. Zie hier de gelijkenis van het seizoen 2020 met eind 1800 en hier wereldwijde vergelijkingen. Bekijk hier een perspectief op de dodelijke CAT4 orkaan Ida en een gelijkenis met Camille in 1969. (Factcheck per:…)

Bewering 4: Het aantal tornado’s is toegenomen, naarmate de wereld opwarmde door menselijke invloeden.

Factcheck: Er zijn meer actieve maanden en seizoenen als er een ongebruikelijk koud lentepatroon is. In warmere cycli zijn er minder grote tornadoseizoenen. Het aantal zware tornado’s is de laatste halve eeuw drastisch gedaald. Dat zal omkeren als we de volgende koude fase ingaan. Zelfs met een grote, dodelijke uitbraak en een zware storm in december 2021, eindigde het jaar in het laagste 25e percentiel voor tornado’s. Zie waarom dit een signaal kan zijn van een terugkeer naar actievere seizoenen als de aarde afkoelt door de koudere Stille Oceaan en de lage zonnestand.  Zie het volledige verhaal hier. (Factcheck per: 01/25/22.)

Bewering 5: Droogtes en overstromingen worden wereldwijd ernstiger als gevolg van de opwarming van de aarde.

Factcheck: Droogtes en overstromingen. Droogtes en overstromingen vertonen hier geen statistisch significante trends. Elk jaar zijn er natte en droge gebieden, maar hun locaties veranderen, gerelateerd aan warme en koude oceaanpoelen die atmosferische patronen voeden die maandenlang aanhouden. Zie hier voor details.(Factcheck vanaf: 09/26/21.)

Bewering 6: Het aantal bosbranden neemt toe door de droogte en de toenemende hitte.

Factcheck: Natuurbranden namen zeer snel in omvang en aantal af na de zeer actieve jaren 1800. De toename van de schade in de afgelopen jaren is te wijten aan de bevolkingsgroei in kwetsbare gebieden en slecht bosbeheer. Zie details hier. Zie het artikel over Australische bosbranden hierZie deze analyse die laat zien hoe openbare gebieden in vuur en vlam staan, maar particuliere gebieden niet omdat ze goed worden beheerd: hier. (Factcheck vanaf: 09/26/21.)

Bewering 7: De sneeuw neemt af naarmate de aarde opwarmt, wat een bedreiging vormt voor de wintersportindustrie.

Factcheck: De sneeuwval is in feite toegenomen in de herfst en winter op het noordelijk halfrond en in Noord-Amerika, waarbij vele records zijn gevestigd. Dit geldt niet alleen voor berggebieden, maar zelfs voor kuststeden en stedelijke gebieden waar decennia geleden nog zelden sneeuw viel. Zie meer hier. (Factcheck per: 03/27/22.)

Bewering 8: Door het smelten van de gletsjers en de ijskappen stijgt de zeespiegel in een alarmerend tempo, waardoor kuststeden worden bedreig.

Factcheck: De mate van wereldwijde zeespiegelstijging is de afgelopen eeuw gemiddeld met 40% gedaald. Waar het nu stijgt, zijn lokale factoren zoals bodemdaling daar debet aan. Zie de details hier. Zie hier hoe de trends van het zeeniveau worden aangepast, om beter in de theorie te passen. (Factcheck vanaf: 03/21/22.)

Bewering 9: Het ijs in het noordpoolgebied, Groenland en Antarctica smelt in een alarmerend tempo.

Factcheck: Het pool- en gletsjerijs varieert met de multidecadale cycli in temperaturen van de oceaan. De huidige niveaus zijn vergelijkbaar met of liggen boven historisch lage niveaus. Arctisch ijs keerde terug naar hogere niveaus met een zeer koude winter in 2019/20. Het ijs had het hoogste niveau sinds 2013. Zie details hier.

Zie update hier over de AMO, PDO oceaancycli, de Zonnecycli en Arctische temperaturen. Zie hier hoe de Zuidpool vorig seizoen zijn koudste winter ooit had (met metingen van gemiddeld -78F op het Zuidpoolstation Vostok!). De records begonnen hier in 1957.  Merk op dat het ijs op de polen dit seizoen (2021/22) het 16e laagste is, ooit gemeten, met een mooie opleving. NSIDC blijft gegevens van vóór 1979 verbergen, waaruit blijkt dat de veranderingen cyclisch zijn.

De paniekzaaiers vinden echter periodes waar ze op inspringen als ze in hun theorieën passen. Zie de laatste beweringen hier. Zie het echte verhaal hier en hier. Zie de extreme wintertemperaturen in Alaska die kenmerkend zijn voor La Niña’s met lange, wrede koude periodes en warme pieken. De media negeren de extreme koude maar focussen op de warme dagen die hier getoond worden. (Factcheck vanaf: 03/25/22.)

Bewering 10: Klimaatverandering brengt voedselvoorziening in gevaar.

Factcheck: De vitaliteit van de wereldwijde vegetatie in zowel beheerde als onbeheerde ecosystemen is nu beter dan honderd jaar geleden, vijftig jaar geleden, of zelfs maar twee tot drie decennia geleden, onder meer dankzij CO2. De planeet is groener geworden en de Saharawoestijn is met 8% geslonken. CO2 heeft de vitaliteit van het bevorderd en de behoefte aan water verminderd. Zie de update hier. (Factcheck vanaf: 09/26/21.)

Bewering 11: ‘Koolstofvervuiling’ is een ernstig en toenemend gevaar voor de gezondheid.

Factcheck:  De term ‘koolstofvervuiling’ is een opzettelijke, dubbelzinnige, onoprechte term, ontworpen om mensen te misleiden door te denken dat koolstofdioxide vervuiling is. Dankzij het gebruik van schoon brandend aardgas en andere maatregelen is de hoeveelheid fijnstof en andere door de EPA vastgestelde criteria verontreinigende stoffen met meer dan 77% gedaald en ligt deze ver onder de gestelde normen. Volgens NASA en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hadden de Verenigde Staten in 2020 de schoonste lucht ter wereld. Zie details hier. (Factcheck vanaf: 08/05/21.)

Bewering 12: Stijgende atmosferische CO2 concentraties veroorzaken verzuring van de oceanen, wat catastrofale schade toebrengt aan het zeeleven.

Factcheck: Verzuring van de oceanen (in werkelijkheid slechts een licht verminderde alkaliteit) blijkt vaak geen probleem te zijn, of zelfs een voordeel. Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat meerdere soorten mariene planten en dieren bestand zijn tegen oceaanverzuring, wanneer ze op de juiste manier worden uitgevoerd onder realistische experimentele omstandigheden. Zie hier. Zie ook Peter Ridd’s recente ontdekking van een nieuw record koraalbedekking van het Great Barrier Reef hier.  (Factcheck vanaf: 02/03/19.)

Joseph D’Áleo.

Bewering 13: 97% van de wetenschappers in de wereld is het erover eens dat de klimaatverandering ernstig is en door de mens wordt veroorzaakt.

Factcheck: De bewering van een wetenschappelijke consensus van 97% is een verzonnen fictie. CO2 is geen verontreinigende stof maar een heilzaam gas, fijn stof wel. Maar zoals hierboven is aangetoond, zijn kleine en grote zwevende deeltjes geen probleem. Zoals hierboven ook is aangetoond, zijn alle beweringen van gevaarlijke effecten op het klimaat overdreven of regelrechte vervalsingen. Zie details hier. (Factcheck vanaf: 08/04/2.)

Zie de gedetailleerde weerleggingen: bron. Elk deel bevat details over de bewuste bewering en verwijzingen naar een gedetailleerde wetenschappelijke analyse met ondersteunende grafieken en links.

Zie hoe de wereldwijde sterfte gerelateerd aan alle extremen de laatste eeuw dramatisch is gedaald.

Zie hier de 7e aanvulling op onze petitie voor heroverweging van de bevindingen van de EPA over de bedreiging van broeikasgassen.

***

Bron hier.