Rob Jetten. Schermafbeeldng.

Van  een onzer correspondenten.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft het ontwerp beleidsprogramma klimaat gepresenteerd. Het beleidsprogramma is een uitwerking en concretisering van het klimaatbeleid en moet in combinatie met het wetgevingsprogramma er voor zorgen dat Nederland haar ambitie gaat waarmaken. De minister heeft het beleidsprogramma ter consultatie opengesteld tot 14 juli. VEMW zal zeker van de  marktconsultatie gebruik maken. Veel van de plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt en niet alle relevante gevolgen van het Europese beleid zijn meegenomen.

Nog geen duidelijkheid

De afgelopen maanden volgen de ontwikkelingen op klimaat- en energiegebied elkaar in hoog tempo op en veel van de beleidsvoorstellen zijn nog niet uitgekristalliseerd.

Koninklijke VEMW: ‘Het beleidsprogramma is voor bedrijven onduidelijk over wat er precies op hen af gaat komen.’

Het beleidsprogramma heeft tot taak de klimaat- en energieparagraaf in het Coalitieakkoord uit te werken en te concretiseren. Hans Grünfeld, Algemeen directeur VEMW:

‘Met het beleidsprogramma klimaat- en energiebeleid hoopte VEMW een duidelijk overzicht te krijgen van – de invulling van – het beleid dat de komende jaren van toepassing zal zijn op de energieverbruiker en zodoende meer duidelijkheid te krijgen. Helaas is dit nog niet het geval. Van veel van de maatregelen die gepresenteerd worden in het Coalitieakkoord, zoals de aanscherping van de CO2-heffing en wijziging van de ODE en energiebelasting, is het nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn. De minister stelt dat dit pas geconcretiseerd gaat worden met het Belastingplan 2023.’  De minister stelt dat dit pas geconcretiseerd gaat worden met het Belastingplan 2023.’

Europees perspectief mist

Grünfeld vervolgt:

‘Ook missen er cruciale gebeurtenissen in het plan zoals de energiecrisis door de inval van Rusland in Oekraïne, die een significante impact heeft op het energiesysteem en de economie. Ook wordt er geen rekening gehouden met de voorstellen van de Europese Commissie, zoals REPowerEU en het Hydrogen and decarbonized gas package. Het energiebeleid moet een samenhangend geheel zijn. Doordat deze Europese voorstellen ontbreken in het beleidsprogramma is het voor bedrijven onduidelijk wat er precies op hun af gaat komen. Het gepresenteerde beleidsprogramma zal bedrijven niet de duidelijkheid verschaffen die nodig is om de benodigde plannen te maken en investeringsbeslissingen te nemen.’

***

Bron hier.