Cartoon: Mirjam Vissers.

Ed Nijpels: Veel meer greep op grondstoffen in Nederland om klimaat te redden.

Van een onzer correspondenten.

Onder leiding van Ed Nijpels (VVD) heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling van de SER deze week een rapport uitgebracht over de grondstoffen in Nederland. Men wil komen tot een verstrengeling van het klimaat- en grondstoffenbeleid, waarbij aan de Nederlandse overheid, maar ook aan Europa, een sterke rol wordt toebedacht. Het rapport stelt:

‘De grondstoffentransitie en de energietransitie zijn gelijkwaardig en moeten integraal worden bekeken. Gelijkwaardig, omdat de grondstoffentransitie even ingrijpend gaat zijn als de energietransitie. De sturing op de grondstoffentransitie blijft echter achter bij de omvang van de opgave en de gestelde ambities.’

‘De urgentie is hoog, het is nu zaak om door te pakken.’

De commissie wil haast maken met een versterkte greep op productieprocessen. Zonder een versnelde grondstoffentransitie worden de klimaatdoelen niet gehaald, is het oordeel. Op dit moment zijn er nauwelijks prikkels voor Nederlandse bedrijven om in de toeleveringsketen (buiten de eigen bedrijfsgrenzen en buiten Nederland) te komen tot minder primair grondstoffengebruik.

‘Evenwichtig sturen’

De commissie Nijpels:

‘Naast subsidies en normering kan beprijzing in de vorm van een grondstoffenheffing op Europees niveau een effectief onderdeel zijn van een coherent beleidspakket.’

De grondstoffentransitie zal dezelfde impact krijgen als de miljarden kostende klimaattransitie van de kabinetten Rutte.

‘Op dit moment zijn de transities nog niet met elkaar in evenwicht. Zo zijn de doelen voor het klimaatbeleid eenduidig, gericht op nationale emissiereductie, relatief eenvoudig afrekenbaar en mondiaal, Europees n nationaal vastgelegd; de doelen voor het grondstoffenbeleid zijn nog erg grofmazig, gericht op de hele keten, moeilijk te monitoren en daardoor nauwelijks afrekenbaar.’

***

Voor het hele rapport, zie hier.