Boekpresentatie, 13 januari 2023.

Van een onzer correspondenten.

Voor een stampvolle zaal in Scheveningen liet Prof. Guus Berkhout zien waar de knelpunten in het huidige politieke debat zitten, maar zijn nadruk lag op het aandragen van hoopvolle oplossingen. Na een korte inleiding van em. prof. ir Karel Wakker, voormalig bestuurder van TU Delft, hier de rede die Berkhout op 13 januari uitsprak:

Zeer gewaardeerde gasten,

Mensen die vinden dat het niet goed gaat met ons mooie land, die zich schamen dat er steeds meer daklozen en drugsverkopers rondlopen, die het meer dan zat zijn dat de overheid zich overal mee bemoeit maar niets oplost en die snakken naar bestuurders met durf en verstand van zaken, wel…die zullen hoop putten uit wat hierover in dit zojuist verschenen boek staat.

Ik probeer niet alleen zichtbaar te maken wat er mis is, dat weten de meesten van u ondertussen wel, maar in het boek probeer ik vooral concreet aan te geven hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. En concrete oplossingen, daar gaat het natuurlijk om!

Keuze voor wind en zon is een doodlopende weg: onbetrouwbaar en onbetaalbaar.’

Vier grote thema’s

Het boek richt zich op 4 grote thema’s:

  1. Klimaat en natuur
  2. Energietransitie
  3. Asielimmigranten en arbeidsmigranten
  4. Werk, Zorg en Zekerheid (WZZ-driehoek)

Er wordt grote nadruk gelegd op de noodzaak van samenhangend beleid, niet alleen in de thema’s maar ook tussen de thema’s.

Laten we die 4 thema’s kort met elkaar doornemen.

1. Klimaat en natuur

Als ervaren geofysicus (ik ben al 60 jaar actief in het vak) zeg ik u dat over klimaat en natuur de meest angstaanjagende verhalen worden verteld. Maar let op, dat zijn verhalen zonder enig historisch besef en gebaseerd op selectieve keuzen. Het resultaat levert een buitengewoon eenzijdig beeld op van de werkelijkheid. Het huidige beleid is gebaseerd op dat eenzijdige beeld.

Ja, we leven in een wereld waarin alles continu verandert, panta rhei! Zo is ook het klimaat niet statisch, of we dat nu leuk vinden of niet. De geschiedenis laat hele warme en hele koude perioden zien. Na de kleine ijstijd zitten we nu in een tijdperk waarin het klimaat opwarmt, maar ik vraag u, wat is daar mis mee? Laat de feiten spreken. Die laten zien dat er helemaal geen klimaatcrisis is! Die zogenaamde vreselijke crisis bestaat alleen in de modellenwereld van de politiek. De doemverhalen komen daar allemaal vandaan.

Toch moeten we élke dag weer in de media vernemen dat we op een klimaatramp afstevenen. Waarom niet ook de andere kant van het verhaal? We moeten zielsblij zijn dat we niet in een koude periode leven, zoals onze voorouders in de kleine ijstijd rond 1600. Toen hadden mensen het zwaar en was er grote oversterfte.

Overigens, klimaat en natuur worden in de media op één hoop gegooid. Dat maakt het overheidsbeleid alleen maar nóg ingewikkelder. Ja, we moeten stoppen om van onze mooie planeet een vuilnisbelt te maken. Dus, stoppen met milieuvervuiling. Maar dan wel op een verstandige manier: eerst afwegen van kosten en baten en dan pas beslissen!

Beste natuuractivisten, CO2 is helemaal geen vervuiler. In tegendeel, het draagt juist bij aan een groenere aarde! Dus niet net-zero, maar net-plus CO2-beleid. En, feiten laten óók zien dat de biodiversiteit op aarde nog nooit zo groot is geweest! Beste natuurbeschermers, verwar goed rentmeesterschap niet met grootschalig tuinieren!

2. Energietransitie

Zonder een betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem kan een moderne samenleving onmogelijk functioneren. Dat is precies wat we nu zien gebeuren! Ons prachtige energiesysteem wordt stap voor stap kapot gemaakt en daarom is het geen verrassing dat we in een neerwaartse spiraal zitten.

Een oudhollands spreekwoord zegt: ‘Je moet nooit oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.’ Maar dat heeft de politiek wél gedaan met onze energievoorziening. Investeren in fossiele energie was en is een doodzonde! Maar hoe kan de politiek dat nu besluiten als we ca. 80% van onze energie uit fossiele brandstoffen halen? Waar is hier het gezonde verstand?

Als ervaren ingenieur kan ik u 100% verzekeren dat de keuze voor wind en zon (‘de nieuwe schoenen’) een doodlopende weg is: onbetrouwbaar en onbetaalbaar. Echt, het is helemaal niet gratis; het is zelfs de duurste vorm van energie. Als we er mee doorgaan, zitten we steeds vaker in de kou en gaan we van black-out naar black-out. Politiek, geef de Oekraïne-oorlog niet de schuld!

Stop met het ‘van-het-gas-af’ beleid. Daarmee gaan we failliet.’

Wist u dat we in onze eigen ondergrond nog ca. 600 miljard m3 aardgas hebben? Dat is nu op de gasbeurs zo’n 400 miljard euro waard (bijna 1000 miljard euro op consumenten niveau). Dat Nederlandse gas moeten we de komende transitieperiode voor eigen gebruik inzetten. Ondertussen stappen we over naar moderne kerncentrales, de energiebron van de toekomst. Met super goedkope atoomstroom krijgt groene waterstof mogelijk een kans als betaalbare energiedrager. Dat is met zon en wind absoluut niet het geval!

Berkhout maakte melding van het feit dat de internationale tak van Clintel inmiddels gegroeid is tot 1500 wetenschappers en professionals.

Zij vormen een dynamisch netwerk die wetenschappelijke data delen over klimaatverandering. Clintel.org zetelt in Amsterdam.

3. Asielimmigranten en arbeidsmigranten

Nederland is niet vol, het is propvol! Mee eens, culturele diversiteit is mooi, maar als je daarmee overdrijft is het over en uit met de saamhorigheid in ons land. We zijn een land van geworden van polarisatie, files en wachtlijsten.

In 1990 waren we een land van 15 miljoen mensen. Kent u het liedje nog? Sinds die tijd zijn er drie miljoen mensen binnengekomen, vrijwel allemaal asielimmigranten. In het boek laat ik zien hoe ondraaglijk groot de last van deze extra inwoners is op de levering van ‘s lands eerste levensbehoeften: energie, water, huisvesting, onderwijs, zorg, openbaar vervoer. Maar die getallen lees je niet in de media. Wel, in het boek staan ze! Dan wordt duidelijk waarom bijvoorbeeld de problemen in de zorg en het onderwijs zo uit de hand zijn gelopen.

Een veelvuldige reactie is: “We hebben asielzoekers nodig in onze economie”. Mm, als dat zo is, waarom zijn er dan in ons land jaarlijks ca. 800.000 arbeidsmigranten aan het werk (vaak onder treurige omstandigheden)? Hebben we onder andere niet te maken met een nogal ander arbeidsethos bij asielimmigranten?

Het immigratiebeleid is een gigantische chaos. Ons land kan al die kansarme asielimmigranten echt niet meer aan! Besef ook dat we met onze huidige ‘barmhartigheid’ gruwelijke bendes mensensmokkelaars financieren. In het boek leg ik uit dat voor asielzoekers opvang in de eigen regio de enige echte menselijke oplossing is (vluchtelingen die dat niet willen, hebben andere motieven om hun land te verlaten). Investeringen in regionale opvang moeten volledig gericht zijn op terugkeer naar het thuisland, een essentieel onderdeel van ons vernieuwde ontwikkelingsbeleid. In het boek wordt het ‘Camp Holland’ concept voorgesteld.

Als we niets blijven doen, dan zullen steeds meer kansarme asielimmigranten binnenkomen, zal de chaos in ons land verder toenemen en zullen steeds meer hoogwaardige bedrijven wegtrekken. Omdat de politiek niet kan besluiten, is immigratiebeleid bij uitstek een onderwerp voor een bindend referendum.

Keep it Super Simple (KISS).’

4. Werk, Zorg en Zekerheid (WZZ-driehoek)

Dit acht ik het meest spannende en revolutionaire deel van het boek. Het beschrijft een frontale aanval tegen de verstikkende bureaucratie in ons land. Die bureaucratie bestaat enerzijds uit het enorme rondpompcircus van de overheid (geld innen en herverdelen), en anderzijds uit het gigantische protocollencircus van de overheid (met allerlei wetten en regels gedrag voorschrijven en handhaven). Het gevolg is dat we een vermogen kwijt zijn om die dubbele bureaucratische puinhoop in stand te houden.

Ik laat in het boek zien dat we nu ca. 3 miljoen gebakkenluchtbanen hebben, dat zijn de banen die het gevolg zijn van die twee bureaucratische circussen: geld rondpompen en protocollen uitvoeren. Schrik niet, het kost de samenleving ruim 200 miljard euro, ik herhaal 200 miljard euro! En dat bedrag blijft maar groeien (bureaucratie baart bureaucratie).

Nu komt het. Met de invoering van het Brede Basis Inkomen (BBI) vegen we in één klap die hele gebakkenlucht-janboel van de kaart. Alle gigantische ingewikkeldheid aan inkomensafhankelijke belastingen, uitkeringen, subsidies, kortingen, toeslagen, compensaties, …… in één klap weg! Werken gaat lonen. Het plezier op de werkvloer keert weer terug.

Het BBI wordt gefinancierd met de vrijkomende €200 miljard van de buiten werking gestelde overheidsbureaucratie.

Ik laat in het boek met harde getallen zien dat het resultaat een herboren arbeidsmarkt, een herboren zorgsysteem en een herboren zekerheidsstelsel oplevert. Mensen kunnen al hun tijd weer besteden aan het échte werk.

Maar er is meer. De 3 miljoen mensen die nu nog werken in al die gebakkenluchtbanen krijgen de kans een zinvolle invulling aan hun leven te geven in een échte baan. Geloof me, invoering van de BBI kan zorgen voor een nieuwe Gouden Eeuw in ons land.

Nog iets interessants om te weten. Morgen (14/01) komen GroenLinks en PvdA met een basisinkomen voorstel dat gericht is op het principe eerlijk delen. Dat wordt gerealiseerd door geld bij anderen vandaan halen – met als gevolg nog verder nivelleren. Dat werkt niet!

Het BBI is dan ook fundamenteel anders. We gaan met het BBI de immense bureaucratische verliezen uit ons bestuurlijke systeem halen – met als gevolg een hogere arbeidsproductiviteit. Daar wordt iederéén beter van: jong en oud, arm en rijk, werknemer en ondernemer. Dat werkt wel!

De nieuwe pensioenwet moet ook op die manier worden ingericht: grote eenvoud en kleine bureaucratische verliezen. Keep it Super Simple (KISS).

5. Tot slot, beste mensen

Weg met al dat doemdenken. Het wordt ons aangepraat. We willen niet onder curatele van allerlei (vreemde) overheden leven. Laten we met elkaar zonder angst en in alle vrijheid van de toekomst gaan genieten. Die toekomst ziet er heel goed uit als we bereid zijn onze ‘leiders’ zonder gezond verstand naar huis te sturen. Lees het zojuist verschenen verhaal hierover van Patrick Moore, de oud-president van Greenpeace:

https://bigthink.com/the-present/planet-healthier-cleaner/

en van Michael Shellenberger, een gerenommeerde ecomodernist:

No, Humans Are NOT Causing A “Sixth Mass Extinction

Het is hoog tijd dat vooral onze geïndoctrineerde jongeren een volledig beeld krijgen van het grote plaatje!

Ik vat samen:

  1. Ja, er is klimaatverandering, maar er is geen sprake van een klimaatcrisis. We moeten niet vechten tegen autonome veranderingen, maar we moeten ons aanpassen aan die veranderingen. Statisch denken in klimaat- en natuurbeleid is gênant naïef. We moeten van natuurbeleid dus geen grootschalige hoveniersactiviteit maken. En laten we vooral ook baas blijven over onze eigen voedselvoorziening.
  2. Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening is vitaal voor een moderne samenleving. Stop met het ‘van-het-gas-af’ beleid. Daarmee gaan we failliet. En laten we volop investeren in de energiebron van de toekomst (moderne kerncentrales). Die centrales moeten 100% Nederlands eigendom worden. Dan zijn we weer baas over ons eigen energievoorziening. Overigens, dat geldt ook voor andere zaken, zoals onze medicijnenvoorziening. O, Nederland, let op uw saeck!
  3. Nederland is propvol. Stop met het binnenlaten van kansarme asielzoekers. Investeer in menselijke opvang van vluchtelingen in de eigen regio. Zie het als voorbereiding voor terugkeer naar het thuisland. Heroverweeg ook economische activiteiten die alleen maar met goedkope arbeidsmigranten gedaan kunnen worden. Willen we zulke activiteiten nog wel in ons land?
  4. De bureaucratie rond het rondpomp- en protocollencircus loopt de spuigaten uit. Het is onbetaalbaar, mensonterend en maakt elke hoogwaardige vorm van ondernemen en produceren onmogelijk. En criminele bendes zien de immense bureaucratie in onze strafrechtketen als een zegen!

Schaf die twee bureaucratische circussen in één klap af door het BBI in te voeren. Het resultaat is een nieuwe gouden eeuw, waarin werken weer loont. Let op, de BBI is niét het top-down implementeren van eerlijk delen maar wél het bottom-up elimineren van de uitdijende bureaucratische verliezen.

Laat 2023 een topjaar worden en ons verlossen van dit kabinet, waarin het vertrouwen inmiddels ongekend laag is (minder dan 20%). Zoals ik in het boek beschrijf, direct na de val van Rutte IV kunnen burgerinitiatieven overal in het land in actie komen om de hoogste prioriteiten van de bevolking zichtbaar te maken.

De politieke partijen die dat niet serieus nemen in hun campagne, vallen gelijk al door de mand. Niet op stemmen dus! Politieke partijen die dat wél serieus nemen, laten ook vooraf weten met welke partijen ze een coalitie gaan vormen. Let wel, die informatie is dus al vóór de datum van de verkiezingen bekend!

Voorts, op de dag van de verkiezingen gaan burgers niet alleen kiezen op hun favoriete Partij, maar ze kiezen ook op hun favoriete Coalitie. Na de verkiezingen zijn niet alleen de zetels verdeeld, maar is ook de favoriete Coalitie van het Volk bekend. Weg met het elkaar uitsluiten, weg met die ellenlange kabinetsformaties in achterkamertjes en weg met die in beton gegoten regeerakkoorden.

We willen een overheid die we kunnen vertrouwen, we willen bewindslieden met kennis van zaken (‘zakenkabinet’) en we willen een lange-termijn visie over de toekomst van ons land!

Guus Berkhout.

Ik sluit af met een voorstel aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Laten we nog vóór de komende verkiezingen een open debat op de TV organiseren over bovenstaande thema’s. Niet een debat met het gebruikelijke geruzie tussen de partijen, maar een debat over concrete oplossingen tussen de gesloten coalities! De kiezer wil nog vóór de verkiezingen weten wat de politiek nu eindelijk eens aan al die problemen gaat doen. We zijn toe aan een nieuw tijdperk in onze democratie!

Let op mijn woorden, beste mensen, de komende verkiezingen monden uit in een groot volksfeest!

***