Door Ap Cloosterman.

Het verschil tussen temperatuur en warmte

Temperatuur is een maat voor de gemiddelde bewegingsenergie van de atomen of moleculen.

De bewegingssnelheid van de moleculen is bepalend voor de temperatuur. Hoe sneller de moleculen bewegen, hoe hoger de temperatuur. Warmte is de hoeveelheid overgedragen energie van een voorwerp met hoge temperatuur naar een voorwerp met lage temperatuur.

Warmte stroomt dus altijd van warm naar koud.

In vele voorafgaande artikelen heb ik u proberen duidelijk te maken dat de rol van meer CO2 als veroorzaker van de opwarming zo goed als uitgespeeld is. In dit artikel attendeer ik u op de warmte die door menselijk handelen wordt geproduceerd en welke een isolerende warmtedeken kan vormen voor de warmte die normaal vanuit de Aarde naar de ruimte ontsnapt.

Als de warmtedeken warmer is dan de gereflecteerde warmte uit de Aarde dan kan deze laatste pas ontsnappen als deze laag warmer is geworden dan de warmtedeken. En dat betekent dus dat er extra warmte vanuit het aardoppervlak nodig is = opwarming en dat is een van de oorzaken van klimaatverandering.

Het zal u duidelijk zijn, dat we vanwege ons welzijn (verwarming, koken, etc.) niet alle warmteverlies kunnen voorkomen. Wel kunnen we ons afvragen of we door de enorme aanwas van de bevolking en de toenemende luxe niet te veel vragen van onze Aarde.

Alvorens over te gaan op de menselijke factoren, welke een rol spelen bij de vorming van de menselijke warmtedeken eerst de standpunten die ik gehanteerd heb:

● Sinds 1850 is de Aarde met 1,34⁰C opgewarmd.

● Er zijn berekeningen, dat de menselijke uitstoot van CO2 voor 0,44⁰C verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde. Er zijn ook reacties, dat de invloed van CO2 verwaarloosbaar klein is geweest.

Kernfysicus dr.ir. Frans van den Beemt zegt hierover in zijn artikel “Broeikasgas CO2 hoeft niet gevreesd te worden
het volgende:

Het broeikaseffect van CO2, zoals beschreven door het IPCC en anderen, heeft geen enkele kans van slagen in onze dichte lagere atmosfeer. Dicht bij het aardoppervlak wordt CO2 tijdens moleculaire botsingen  gedwongen de geabsorbeerde extra warmte onmiddellijk af te staan ​​aan de omgeving. Stijgende lucht transporteert die warmte vervolgens naar de hoge, dunne atmosfeer. Het broeikaseffect van CO2 wordt in de kiem gesmoord en heeft geen kans. U hoeft niet bang te zijn voor CO2.

Van de andere kant is gebleken, dat met behulp van de nieuwste telescopen de bijdrage van de Zon aanzienlijk hoger is geweest. We wachten op nadere onderzoeksresultaten.

Verder heeft er een extra opwarming plaatsgevonden door natuurlijke oorzaken en met grote waarschijnlijkheid ook door menselijke activiteiten.

Ook is gebleken dat het opwarmingseffect van onderzeese vulkanen onvoldoende in de modelberekeningen is meegenomen.

Herman Russchenberg.

Prof.dr.ir. Herman Ruschenberg van de TU-Delft doet voornamelijk onderzoek naar de invloed van wolken op ons klimaatsysteem. Ze houden warmte vast en reflecteren zonlicht. Zonder wolken zou het 10 ⁰C warmer zijn op Aarde. Zijn uitspraak:

“Wolken hebben grote invloed op de gemiddelde aardse temperatuur, maar er ontbreekt nog veel aan kennis.”

● CO2 veroorzaakt nauwelijks opwarming boven een gehalte van 280 ppm (= 0,0280%).

 

Frans van den Beemt.

Kernfysicus dr.ir. Frans van den Beemt zegt hierover het volgende:

“Het effect van hogere concentraties CO2 blijkt exponentieel af te nemen en heeft zijn werking boven 100 ppm al grotendeels verloren.”

Het huidige gehalte is inmiddels gestegen naar 420 ppm. CO2 is niet langer de schuldige! De honderden miljarden Euro’s aan investeringen om CO2 te reduceren en ondergronds op te slaan hebben dus geen effect en zijn weggegooid geld. Gebruik CO2 in kassen om de plantengroei te bevorderen! (Zie: literatuurbron 1.)

 

Ik heb onlangs een aardbeien kwekerij bezocht, waarbij over de plantjes CO2 werd geblazen. De aardbeien groeiden als kool!

De secretaris-generaal van de VN (Antonio Guterres) heeft verklaard dat “het tijdperk van het wereldwijde koken is aangebroken”. De verklaring zelf is totaal onrealistisch en onverantwoord. 

Doel van het Parijse akkoord (2015) is om de opwarming van de Aarde te beperken tot ruim onder 2 ⁰C. Met een intentie tot 1,5 ⁰C. In onderstaand e afbeelding geeft de zwarte lijn de temperatuurstijging vanaf 1900 tot 2020 aan (= 0,7⁰C). De gekleurde lijnen zijn de modellen (mogelijke scenario’s) zoals deze door het IPCC zijn gepubliceerd.

Klimaat laat zich niet door modellen de wet voorschrijven. Het temperatuurverloop is zeer grillig, zoals ook uit onderstaande afbeelding blijkt. Een verklaring voor de warmte pieken in 2016, 2020 en 2023 blijft een raadsel.

Tijdens een interview in 2019 verklaarde prof. dr. Valentina Zharkova (toegepaste wiskunde en astrofysica) dat zij al vanaf 2015 signalen ziet, die duiden op de aanloop naar een “groot zonneminimum”, zoals dat zo’n 400 jaar geleden ook plaatsvond. Zij voorspelt dat vanaf 2030 – waarin zonnecyclus nr. 25 overgaat naar nr. 26 – het proces van afkoeling gaat beginnen, wat naast extreme kou, extreem weer, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen ook zal leiden tot grote voedseltekorten.

De uitspraken van António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en ex EU-commissaris Timmermans veroorzaken alleen maar paniek. Timmermans ziet nu kans om zijn bijgeloof in Nederland te actualiseren. Als Timmermans premier wordt, wil hij in de eerste 100 dagen direct Green Deal invoeren. Bovendien is hij fel tegen kernenergie. Bij een linkse coalitie zou Timmermans premier kunnen worden, maar zijn beleid zal bij velen niet in goede aarde vallen. Hij moet voor zijn domheden worden behoed.

● Natuurlijke oorzaken zijn niet te vermijden en daarvoor moet de mens corrigerende maatregelen (adaptatie) nemen.

● Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om aan te geven welke natuurlijke oorzaken en in welke mate een rol spelen bij de opwarming van de Aarde.

De nieuwe Eurocommissaris Wopke Hoekstra zei op 17 oktober 2023 als echo van Guterres o.a. het volgende:

“Als we niet genoeg doen aan CO2-reductie, kookt de planeet over.”

Grote onzin natuurlijk, maar het zette mij wel aan het denken en daardoor kwam ik tot de volgende uitspraak:

De opwarming van de Aarde wordt deels veroorzaakt door vele, niet eerder benoemde antropogene (menselijke) activiteiten.

Dit artikel gaat hier nu verder op in.

De mens is constant bezig met het verbeteren van welvaart en welzijn, maar daarbij wordt ontzettend veel warmte geproduceerd. Naast de warmte van de Zon, de warmte door uitbarstingen van vulkanen en bosbranden spelen de volgende menselijke activiteiten ook een belangrijke een rol: vliegverkeer, ruimtevaart, scheepvaart, motorisch verkeer, verstedelijking, fabrieken en centrales, crematoria, oorlogen, defensiematerieel, vuurwerk, verwarming van huizen en gebouwen, warmte uitgestraald door mensen en dieren, vuilverbranding, paasvuren, windturbines, etc.

Detaillering van enkele bovengenoemde punten:

Vliegverkeer

Er vliegen boven Nederland zo’n 1500 (2019) tot 1080 (2021) passagiers- en vrachtvliegtuigen per dag. Dit is exclusief militaire vliegtuigen en helikopters. Jaarlijks zijn dit zo’n 547.500 tot 394.200 vluchten. Volgens het CBS is er in 2019 4 miljard kg kerosine aan Nederlandse vliegvelden geleverd. Dit is 10,9 miljoen kg per dag.

De energetische waarde van een vloeibare of vaste brandstof wordt uitgedrukt in megajoule per kilogram. Zo heeft kerosine een calorische waarde van 46,5 en droog, harsvrij hout van rond de 15,5 MJ/kg. 10,9 miljoen kg kerosine per dag levert bij verbranding 506.850.000 MJ aan warmte en dit komt overeen met het verbranden van 32.700.000 kg hout.

Eik: 80 cm diameter.

Het gemiddeld gewicht van een kale volwassen eik ligt rond de 6200 kg. Dit betekent dat de warmte die vrijkomt bij het dagelijks verstoken van 10,9 miljoen kg Nederlandse kerosine overeenkomt met de verbranding van 5274 eiken. En dit is dus dag in dag uit!

Wereldwijd zijn er 57.000 tot 100.000 passagier- en vracht- toestellen dagelijks in de lucht. (Zie: literatuurbron 2.)

Dit zijn er 38 tot 93x meer dan boven Nederland en dat betekent dat het wereldwijde kerosine verbruik overeen komt met de dagelijkse verbranding van 0,20 miljoen tot 0,49 miljoen per dag = 71,2 miljoen tot 174 miljoen eiken per jaar.

De luchtvaart is de enige vervoerssector die moeilijk kan overschakelen op andere brandstoffen, omdat een zo laag mogelijk startgewicht belangrijk is voor een vliegtuig en kerosine een hoge energiedichtheid per kilo heeft.

Afhankelijk van het soort vliegtuig variëren de temperaturen van de uitlaatgassen tussen de 375 en 900⁰C.
Met jaarlijks zo’n kleine 100.000 toestellen in de lucht (exclusief militaire vliegtuigen en helikopters) zal er in de hogere luchtlagen zeker opwarming plaatsvinden en dus de opstijging van aardse warmte belemmeren.
In welke mate, weet ik niet.

● Scheepvaart

Zeevaart

De wereldhandelsvloot bestaat uit ca. 100.000 schepen met daarnaast nog ca. 323 cruiseschepen. De Queen Elizabeth 2, bijvoorbeeld, verbruikt dagelijks 380 ton brandstof, op volle snelheid. Het brandstofverbruik in rust wordt geschat op ongeveer 700 liter per uur.

De uitstoot door de motoren van cruiseschepen heeft een ernstige negatieve impact op de luchtkwaliteit. Volgens de Britse krant The Guardian stoot een groot cruiseschip net zoveel CO2 uit als 84.000 auto’s, net zoveel stikstofoxide als ruim 400.000 auto’s, zoveel fijnstof als ruim 1 miljoen auto’s en zoveel zwaveldioxide als 376 miljoen auto’s.

Alle vrachtschepen tezamen verbruiken 100.000 liter brandstof per dag.

Een deel van de warmte, die geproduceerd wordt, wordt met koelwater in zee wordt geloosd.

Het is niet mogelijk om met exacte cijfers te komen gezien de enorme verscheidenheid van schepen, maar de lozing van warmte is enorm.

Binnenvaart

Binnenvaartschepen gebruiken vooral gasolie vanwege de gestelde milieueisen. Het verbruik van een binnenvaartschip is afhankelijk van diverse factoren. Een binnenvaartschip met een tonnage van +/- 3000 ton verbruikt 17 liter gasolie per km. Ook hier is het niet mogelijk om met exacte cijfers te komen gezien de enorme verscheidenheid van schepen.

Nieuwe ontwikkeling in de binnenvaart

Op 18 juli 2023 kwam RTV-Utrecht met het volgende bericht:

“Nieuw binnenvaartschip (de Antonie) op waterstof bijna in de vaart: Een wereldprimeur”:

De Antonie vaart op elektriciteit. Met waterstof wordt die elektriciteit aan boord gemaakt met brandstofcellen. Dat werkt zo: aan boord komen drie containers met samengeperst waterstofgas. Dat gaat naar een installatie waarin elektriciteit wordt opgewekt. De stroom gaat naar een accu en daar draaien de elektromotoren op. Voor de terugreis worden weer volle waterstofcontainers aan boord getild. Elektromotoren van 180 pk drijven de schroeven aan.

Bij brandstofcellen wordt de elektriciteit niet opgewekt door verbranding, maar door een chemische reactie. De afvalwarmte kan worden benut waardoor de efficiency wordt verhoogd. Drie vliegen in één klap: geen CO2 en N2 uitstoot en weinig afvalwarmte.

Grafisch door Marc Marshall, SERC (beweging ontbreekt).

De warmte-output van de wereldwijde scheepvaart is mede van invloed op de opwarming van de Aarde.

Motorisch verkeer

Het aantal motorische voertuigen per 1 januari 2023 in Nederland:
Personenauto’s: 8,9 miljoen
Vrachtauto’s : 146.000
Motoren : 691.000

Het brandstofverbruik voor het totale wegverkeer per jaar (2021) in Nederland: 11 miljard liter = 8,6 miljard kilo.

De calorische waarde van benzine is 32 MJ/liter en die van diesel is 36 MJ/liter. De calorische waarde van eikenhout is 15,5 MJ/kg. We rekenen met een gemiddelde waarde van 34 MJ/liter brandstof en komen dan voor 11 miljard liter brandstof uit op 253 miljoen MJ bij verbranding. Dit staat gelijk met het verbranden in Nederland van 16,3 miljoen eiken per jaar.

Wereldwijd zijn er 1,8 miljard motorische voertuigen. Dit betekent dat er wereldwijd 180x meer auto’s rondrijden dan in Nederland en dat betekent, dat het wereldwijde brandstof verbruik gelijkstaat met het verbranden van 2,934 miljard eiken per jaar.

Het verstoken hiervan is een zeer forse warmtebron. Een meting aan de uitlaat geeft niet de juiste temperatuur aan, omdat hier ook sprake is van motorkoeling door water en/of lucht en dat is moeilijk te meten.

Qua brandstof zijn elektrische auto duidelijk anders: ze hebben geen bougies, geen uitlaat en geen versnellingsbak.

Ter info: het Amazonegebied bevat 390 miljard bomen. Dit is een mixture van kleine en grote bomen. 2,5 miljard bomen verdwijnen er per jaar door branden en boskap.

● Verstedelijking

Nederland telt 305 van de 342 gemeenten met meer dan 15.000 inwoners. In de buitenwijken van deze steden is de luchttemperatuur 1,0 ⁰C tot 1,75⁰C hoger dan in het buitengebied. Het stadscentrum zelfs 1,5⁰C tot 2,25⁰C hoger. Zie onderstaande afbeelding.
De warmte die vrijkomt is afkomstig van mens en dier, verwarming, aanmaak van warm water, verkeer en verlichting.

Als ieder mens op deze Aarde dezelfde welvaart zou krijgen als wij in het Westen, dan zijn er 3 aardbollen nodig om de mensheid te voeden. Het rapport “Grenzen aan de groei” aan de Club van Rome, dat in maart 1972 officieel verscheen, zorgde wereldwijd al voor veel commotie. In het rapport werd gesteld dat, als de westerse maatschappij in hetzelfde tempo bleef consumeren, de rek er binnen honderd jaar uit zou zijn. Met name de bevolkingsgroei en industriële productie zouden fikse klappen krijgen, terwijl de uitputting van grondstoffen al binnen vijftig jaar voor problemen zouden gaan zorgen.

Energievoorziening met kerncentrales is nu al nodig en voor landschapsbehoud noodzakelijk, maar wordt met de voortzetting van een verdere groei onmisbaar.

● Oorlogen en defensie

In 2020 waren er 56 conflicten en oorlogen waarbij minstens één staat betrokken was. Bombardementen en schieten met granaten veroorzaken niet alleen veel menselijk leed maar ook extra opwarming. Het oefenen met de enorme hoeveelheid oorlogsmateriaal (vliegtuigen, helikopters, schepen, tanks, voertuigen, etc. zijn ook een oorzaak van de opwarming van de aardse atmosfeer.

● Invloed van windmolens op het plaatselijke weer

Het KNMI meldt hierover op 29 november 2022 het volgende:

Uit een recente studie met het KNMI weermodel blijkt dat windparken het weer beïnvloeden. De wind in de buurt van windparken neemt gemiddeld af en ook de temperatuur en luchtvochtigheid veranderen. Het is niet zo dat windenergie klimaatverandering veroorzaakt want het effect van windparken op het weer is plaatselijk. Toch is het effect in bepaalde weersituaties op grote afstand van het windpark nog merkbaar.
Bovendien mixen de rotorbladen de luchtlagen en maken ze wervels (turbulentie) waardoor vocht en warmte in de lucht beter vermengen. Dat kan ervoor zorgen dat wolken oplossen of vormen. Kortom: het weer verandert door windturbines, maar de vraag is hoe en hoeveel.

In een windmolen treedt heel wat energieverlies op door mechanische wrijving, vooral in de versnellingsbak en in de rotoras (waar de wieken aan vastzitten). Die laatste bron van energieverlies is vooral groot bij windmolens met een verticale as, omdat de aslagers het volledige gewicht van de machine dragen. (Zie: literatuurbron 3.) Ook dit is een oorzaak van opwarming van de aardse atmosfeer.

Ap Cloosterman

Conclusie
Voor de alarmisten onder ons is er één hoofdschuldige voor de opwarming van de Aarde en de daaruit voortkomende klimaatverandering: CO2. De miskleun is dat zij, tegen hoge kosten en niet vrij van gevaren bij lekkage, het groeimiddel CO2 ondergronds opbergen.

Geld speelt geen rol, zelfs al het ten koste gaat van het welzijn van vele burgers. Er zouden betere resultaten te boeken zijn door correctieve maatregelen (adaptatie) te nemen tegen de oorzaken die in dit artikel zijn genoemd.

Met de jarenlange ervaring, realiseer ik mij, ondanks alle publicaties, dat een scepticus een roepende in de woestijn is!

***

Literatuurbronnen

  1. https://www.climategate.nl/2023/03/de-geringe-invloed-van-co2-op-de-klimaatverandering/
  2. https://www.vliegtickets.com/veel_gestelde_vragen/hoeveel-vluchten-zijn-er-dagelijks/#:~:text=Globaal%20overzicht%20van%20dagelijkse%20vluchten,%2C%20inclusief%20passagiers%2D%20en%20vrachtvliegtuigen.
  3. https://www.lowtechmagazine.be/2018/04/een-windmolen-zonder-wrijvingsverlies.html

***