Immense problemen in ons land kunnen niet wachten.

Begin juli viel kabinet Rutte IV. Het is nu ruim een half jaar later en we zijn nog niet veel verder. Na een langdurig traject van ‘kennismaken’ en ‘aftasten’ wordt er nu aan de formatietafel veel gepraat over hoogdravende thema’s, zoals rechtsstatelijk en grondwettelijk. Dat getreuzel en geneuzel is tenenkrommend. Alsof er geen immense problemen in ons land zijn, die om een bliksemsnelle aanpak vragen. Prof. em. Guus Berkhout geeft een aantal adviezen aan de hoofdrolspelers voor meer vaart in de formatie.

 

Door Guus Berkhout.

De kabinetsformatie kan alleen een succes worden als álle vier hoofdrolspelers – Geert Wilders, Pieter Omtzigt, Dilan Yeşilgöz, Caroline van der Plas – bereid zijn om hun partijpolitieke hobby’s en wensen in de ijskast te zetten. In plaats daarvan moeten zij onder leiding van formateur Plasterk het overleg helemaal richten op de grote knelpunten, die dringend om aandacht vragen. Lukt dat niet, dan zullen er nieuwe verkiezingen nodig zijn om de politieke leiders in Den Haag nóg duidelijker te maken dat de bevolking geen ellenlang gepraat maar daden wil zien. Ze willen snel een vakkundig kabinet dat aan de slag gaat. De oplossingen liggen klaar!

Advies aan allen

In de afgelopen tweehonderd jaar wist Nederland een ijzersterke energie-infrastructuur op te bouwen met behulp van excellente energie-ingenieurs. Dat was hét fundament van onze ruimhartige verzorgingsstaat en onze hoge welvaart. Er gaan nu honderden miljarden overheidssubsidies naar hout, wind en zon. Dit peperdure klimaat-gedreven energiebeleid is technisch-wetenschappelijk onzinnig, economisch maakt het ons straatarm, het vraagt veel te veel ruimte en het is verre van duurzaam. Bovendien, de samenleving hals over kop elektrificeren zonder een bijpassend stroomnet, hoe onnozel kan de politiek zijn!

Beste politici, focus in plaats van op al die onzinnigheid op de energiebron van de toekomst: kernenergie. Investeer in een mix van grote en kleine kerncentrales in combinatie met fabrieken, die een deel van de goedkope en betrouwbare elektriciteit van die centrales omzet in synthetische energiedragers, zoals waterstof. Die energiedrager is bij uitstek geschikt voor grootschalige opslag en transport.

Advies aan Geert Wilders

De bevolking heeft u de grootste politieke partij gemaakt, omdat u de urgente problemen met lef en gezond verstand wil aanpakken. Slik deze beloften aan de kiezer niet in! Wel adviseer ik u om uw harde kritiek op de islam te vervangen door harde kritiek op de politieke islam (‘islamisme’). Immers, de politieke islam streeft naar een nieuw Nederland, waarin onze grondwet vervangen wordt door de sharia. Dat is nu al aan de gang. Ook adviseer ik u om uw ongelukkige uitspraak over ‘minder Marokkanen’ te vervangen door ‘minder criminele Marokkanen’. Immers, het zijn de Marokkaanse bendes (denk aan de uiterst gewelddadige ‘mocro maffia’) die Nederland in een rap tempo onveilig hebben gemaakt.

Nog een laatste advies: blijf alstublieft zelf uw fractie leiden en kies in het nieuwe kabinet (‘zakenkabinet’) voor ministers die kennis van zaken hebben. Nederlanders zijn het geklungel van bewindslieden die inhoudelijk geen idee hebben van hun portefeuille spuugzat!

Advies aan Pieter Omtzigt

In plaats van bijdragen aan het formuleren van oplossingen voor de immense problemen in ons land, legt u in de onderhandelingen grote nadruk op de naleving van onze Grondwet en geeft u daarbij Geert Wilders onder uit de zak. Maar meneer Omtzigt, het is toch overduidelijk dat de politieke islam en criminele maffia’s steeds meer grip krijgen op onze samenleving? Die lachen om onze Grondwet. Zou u Geert Wilders – met de door mij genoemde nadere duidingen – juist niet moeten steunen?

Maar er is nog een ander groot gevaar voor het op de achtergrond raken van onze Grondwet. Nederland tekent voortdurend supranationale verdragen, meestal buiten de Tweede Kamer om! Daarmee draagt ons land steeds meer nationale bevoegdheden over aan supranationale organen. Maar supranationale verdragen zijn generiek en houden géén rekening met de specifieke (on)mogelijkheden van ons land. Daar hebben de bestuurders van deze organen geen idee van en het interesseert ze ook niet.

Het zou naïef zijn te verwachten dat personen als António Guterres (VN), Klaus Schwab (WEF), Christine Lagarde (ECB) en Ursula von der Leyen (EU) zich ook maar iets zullen aantrekken van wat zij de Nederlandse burger aandoen met hun drammerige top-down directieven. Het is toch te gek voor woorden dat deze ongekozen bestuurders zich aanmatigen ons te vertellen hoe wij in Nederland moeten leven? Al die supranationale directieven worden geacht boven onze Grondwet te staan.

Meneer Omtzigt, u hecht terecht grote waarde aan het respecteren van onze Grondwet. Zou u zich dan niet, sámen met uw collega Geert Wilders, moeten richten op de wildgroei aan al die dwingende supranationale verdragen die geen enkele, en dan ook geen enkele rekening houden met de grondrechten van de Nederlandse burger?

Advies aan Caroline van der Plas

U komt op voor onze boeren en volkomen terecht. Voedselzekerheid staat aan de basis van onze rechtsstaat. Daarin spelen onze boeren een hoofdrol, en dan ook nog eens op mondiale schaal. Immers, onze boeren spelen het klaar om de hoogste productie te halen uit een hectare landbouwgrond. Dat is vooral in ons bomvolle land belangrijk, omdat een hoge landbouwproductie per hectare samengaat met ruimte houden/maken voor de natuur. En er is meer. Nederlandse landbouwwetenschappers zijn ook nog eens bezig om de landbouw aan te passen aan de klimaatverandering. Ik citeer Louise Fresco: “Hoe je het ook meet, de Nederlandse landbouw is duurzamer dan waar ook ter wereld.” Hoe is het met deze harde cijfers dan mogelijk dat onze boeren door de politiek worden weggepest? Mevrouw van der Plas, doe geen water bij de wijn en blijf volop opkomen voor onze creatieve landbouwsector!

Ik wil u nóg een hart onder de riem steken. U bent tegen bureaucratische rompslomp en excelleert in het zoeken naar gezond-verstand oplossingen. Daarentegen zitten we al decennialang opgescheept met een uitdijende overheid, die zich óveral mee bemoeit vanuit de overtuiging dat álles maakbaar is. Die staatsbemoeienis heeft geleid tot een bureaucratisch doolhof aan verkokerde protocollen en gedragsregels. Door de superingewikkelde rondpompmachine van inkomensafhankelijke belastingen en inkomensafhankelijke uitkeringen en toeslagen, heeft de politiek de maatschappij zó complex gemaakt dat alle overzicht en inzicht is teloorgegaan. Bestuurders geven nu zélf ook toe dat zij het overzicht vollédig zijn kwijtgeraakt.

U wordt verweten dat uw plannen niet zijn doorgerekend door het CPB. Alstublieft, geef daar niet aan toe! Als een plan zo ingewikkeld is dat het CPB eraan te pas moet komen om met een onbegrijpelijk rekenmodel te gaan vertellen of het plan goed of slecht is, dan moet zo’n plan de prullenbak in! Dus mevrouw van der Plas, trek u niets aan van die kritiek. Blijf dicht bij de werkvloer en blijf, zonder ingewikkelde rekenmodellen, op hoofdlijnen aan burgers uitleggen waarom uw plannen goed zijn voor Nederland.

Advies aan Dilan Yeşilgöz

De lastendruk van de groeiende groep laagopgeleide immigranten op onze zorg- en zekerheidsverplichtingen, onderwijscapaciteit, woningruimte en justitiële ketens is buiten proporties. Als we niet bereid zijn om duidelijke keuzes te maken over wie we wél en wie we niét binnenlaten, dan zullen de problemen in onze basisvoorzieningen alleen maar verder oplopen. Daar komt nog bij dat het niet alleen de asielzoekers zijn die zich fysiek melden in ons land. Door het grote aantal na-reizigers (vader en moeder, broers en zussen, ooms en tantes, …..) raken we de controle echt helemaal kwijt. We hebben ook geen idee wie die mensen zijn! De discussie over immigratie naar ons land moet niet gaan over aantallen, maar het moet gaan over wat nieuwkomers kunnen bijdragen aan onze samenleving.

Let wel, de staatscommissie Demografie 2050 onder leiding van ex-topambtenaar Richard van Zwol slaat economisch de plank volledig mis door te beweren dat ‘krimp een slecht idee is’. Het gaat bij welvaart niet om aantallen mensen, maar om productiviteitsverbetering! En daarvoor zijn scherpe keuzes nodig, zowel in de soort bedrijvigheid die we willen hebben/houden als de soort immigranten die we willen toelaten. Dat is een effectieve manier om met vergrijzing om te gaan!

De spreidingswet lost dus helemaal niets op. Integendeel, het verspreidt de asielellende over het gehele land en draagt nauwelijks iets bij aan het oplossen van de vergrijzingsproblematiek. Het nieuws is ondertussen in landen als Syrië, Turkije, Jemen en Eritrea met volle instemming begroet. Het gevolg is een nog grotere aanzuigende werking van gelukszoekers, met alle gevolgen voor de lastendruk op onze basisvoorzieningen. Mevrouw Yeşilgöz, hoe kunnen u en uw partij nog gezien worden als een betrouwbare partner?

Mijn advies aan u is om als de wiedeweerga orde op zaken bij uw achterban te stellen. Lukt u dat niet, wat heeft u dan nog te zoeken aan de formatietafel?

Guus Berkhout.

Advies aan Ronald Plasterk

Tot slot nog een advies aan de informateur. Geachte heer Plasterk, als een of meer hoofdrolspelers blijven zeuren over hun partijwensen, dan bewijst u ons land geen dienst om de formatie te rekken met als resultaat een wankel akkoord. Dan is het beter de stekker eruit te trekken, zodat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen kunnen komen, waarin kiezers de politieke leiders nóg duidelijker zullen maken dat de bevolking een totaal andere koers wil!

***

Bron OponieZ hier.
***