Steven van Weyenberg, D66.

Van een onzer correspondenten.

De kosten die veroorzaakt worden door het behoud van de salderingsregeling voor zonnepanelen zullen onder meer gedekt worden door de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers te verlagen.

Daarnaast wordt het hoogste tarief in de inkomstenbelasting eerder toegepast. Dat heeft demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën bekendgemaakt in de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota bevat naast een eerste update van de Miljoenennota 2024 ook een meerjarig beeld van zowel de uitgaven als hoofdlijnen van de inkomsten over het kalenderjaar 2024 en de jaren die volgen.

In de periode 2025-2031 heeft het kabinet 2,8 miljard euro nodig om de kosten van de salderingsregeling op te vangen en daarmee is nog niet het volledige gat in de begroting gedicht.

De Eerste Kamer stemde afgelopen februari tegen de afbouw van de salderingsregeling  en stemde bovendien ook tegen het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (FKIE). Daarmee werd het kabinet geconfronteerd met een probleem.

‘Doordat de wetsvoorstellen zijn verworpen, blijven vrijstellingen in de energiebelasting en de salderingsregeling in stand’, schrijft Van Weyenberg namens het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota. ‘Dit zorgt voor minder inkomsten voor het Rijk en daarmee voor een derving.’

Het gat dat het behoud van het salderen namelijk veroorzaakt in de kabinetsbegroting, loopt op van 245 miljoen euro in 2025 tot structureel 717 miljoen euro vanaf 2031.

Het demissionaire kabinet stelt nu 2 maatregelen voor om de kosten gemoeid met de salderingsregeling op te vangen. De dekking kan in augustus – in aanloop naar Prinsjesdag op de derde dinsdag van september – nog worden heroverwogen, waarbij de gekozen dekking kan worden vervangen door een andere.

Van Weyenberg:

‘De technische invulling van de dekking bestaat uit een verlaging van het aangrijpingspunt van het toptarief in de inkomstenbelasting met 557 euro, en het verlagen van de mkb-winstvrijstelling naar 12,03 procent.’

Met de aanpassing van de inkomstenbelasting bespaart het kabinet jaarlijks 217 miljoen euro. De verlaging van de mkb-winstvrijstelling levert jaarlijks 93 miljoen euro op.

In de periode 2025-2031 heeft het kabinet 2,8 miljard euro nodig om de kosten van de salderingsregeling op te vangen en daarmee is nog niet het volledige gat in de begroting gedicht. Tot en met 2031 leveren de 2 aangekondigde maatregelen namelijk ruim 1,5 miljard euro op. Het resterende begrotingsgat bedraagt hierdoor iets minder dan 1,3 miljard euro.

***

Bron hier.

***