Maar liefst 90 reacties op dit blog naar aanleiding van Marcel’s artikel over de ‘open brief’ van 53 ‘geleerden’. Die brief heeft dus wel wat losgemaakt, al is de aandacht ervoor van de media beperkt gebleven. Met alle respect vind ik de hier gevoerde discussie nog niet erg inhoudelijk. De NRC die de open brief publiceerde, heeft een ‘expertdiscussie’ geopend over de open brief (link). Daar nu 64 reacties die het waard zijn te lezen. De 53 worden door NCR uitgedaagd te reageren. Dat zou heel interessant kunnen worden. Mijn algemene indruk van de reacties is, dat het merendeel van de respondenten van mening is dat de 53 met hun actie een vergissing hebben begaan. Zij voeren een achterhoede gevecht om de IPCC doctrines in stand te houden.

Hieronder mijn bijdrage aan het NRC blog met verzoek om commentaar op het initiatief dat er is in vervat om tot een gezonde wetenschappelijke discussie te komen.

Met de verklaring (van Turkenburg c.s.) wordt aandacht gevraagd voor hun veronderstelling dat met rellen rond ‘climategate’ niet alle waarde van de reportages vanuit het Intergovernmental Panel Climate Change van de VN (het IPCC) onderuit is gehaald.

Die veronderstelling steun ik wel. We kunnen in de evaluatiestudies van het IPCC tal van referenties vinden naar publicaties van gerenommeerde wetenschapsbeoefenaren die laten zien dat er zich in de twintigste eeuw opmerkelijke verschijnselen hebben voorgedaan die wijzen op een mondiale klimaatverandering in deze periode. Maar waar vinden we in deze evaluatiestudies het bewijs dat de waargenomen veranderingen zijn veroorzaakt door CO2 stijging in de atmosfeer? Dat ontbreekt. In de open brief wordt gesteld dat dit veronderstelde effect is gebaseerd op elementaire fysica. Dat is de fysica van een enkel gas dat in zeer kleine hoeveelheid in de atmosfeer wordt aangetroffen. (0.038 procent) Onvoldoende is tot dusver in aanmerking genomen dat het aardse broeikaseffect hoofdzakelijk wordt bepaald door de mondiale watercirculatie en ondermeer door de wolkbedekking die 50 % bedraagt.

We moeten constateren dat een kleine groep van leidinggevenden aan de IPCC rapportages doelbewust is bezig geweest om misleidende informatie over verschijnselen van klimaatverandering te verstrekken en dit is wetenschappelijke fraude. In het verlengde van die constatering ligt de vraag, waarom dit door andere wetenschappers in het IPCC circuit, waaronder onze Nederlandse vertegenwoordigers, niet eerder is opgemerkt. Het wijst op onbekwaamheid om kritisch de conclusies van collega wetenschappers te evalueren. Strijdkreten ‘alles wijst er op dat de klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt’ zijn van geen enkele betekenis, zonder wetenschappelijke onderbouwing vanuit een eigen getoond inzicht. De wetenschappelijke onderbouwing in de ‘verklaring’ ontbreekt, alsmede getoond eigen wetenschappelijk inzicht .

De twijfel aan de wetenschappelijke competentie van hen, die zich voordoen als experts op het gebied van CO2 geïnduceerde klimaatverandering, dient mijn inziens nu in de allereerste plaats onderwerp van onderzoek te zijn van wetenschappelijke instituties als KNAW en NWO, van instituutsdirecties en besturen van universiteiten.

De NRC nodigt de 53 ondertekenaars uit om in te gaan op de commentaren op dit blog. Eén van hen, Klaas van Egmond pleit al enige jaren voor een wetenschappelijke discussie tussen wetenschappers met verschillende inzichten over klimaatverandering en om daarbij niet in te gaan op alle details van waargenomen verschijnselen maar om deze discussie te beperken tot de kern van de zaak. Dit initiatief ondersteun ik. Mijns inziens is de kern van de zaak, kan CO2 het complexe proces waarmede het aardse broeikaseffect tot stand komt, wezenlijk beïnvloeden?

Onder de ondertekenaars herken ik geen namen van hen die aan zo’n discussie een inhoudelijke bijdrage zouden kunnen leveren. Het aantal wetenschappers dat in ons land enig inzicht in de betreffende materie heeft, de stralingstransfer en de gecombineerde stof-warmte overdrachtprocessen in de atmosfeer, is zeer beperkt. Men zou kunnen denken aan twee ‘colleges’ van elk anderhalf uur van twee ‘experts’ met tegengestelde visies, voor een gehoor van onderzoekers die zich op andere terreinen bewegen. Ik denk dan aan prof. Dr. Aarnout van Delden, meteoroloog/klimatoloog Universiteit Utrecht, en Dr (Hc) Ir Noor van Andel, oud researchdirecteur AKZO-zout, met experimentele ervaring op het gebied van de processen in de ‘glazen’ broeikas. Zo zouden minder goed geïnformeerde enig inzicht kunnen verwerven in de materie waarover zij twisten.

Mijns inziens zijn we dicht bij het einde van het traject waarmede een schijn kon worden opgehouden van ernstig dreigende klimaatverandering door menselijke beïnvloeding. Voor nadere onderbouwing verwijs ik naar mijn paper “The state of climate research 2010” zoals gepubliceerd op Platteland-in-perspectief. Ook in een recent rapport van het PBL (30 november 2009) lees ik daarvoor aanwijzingen, al komen die niet in de samenvatting tot uitdrukking en is de eindconclusie tegengesteld.