Han ‘lintje’ Lindeboom (Imares) krijgt biologische bijles van voorganger

Wat bij Climategate op klimaatgebied speelt, gegevens aansluiten op de politieke werkelijkheid speelt ook bij ecologie. Zoals bij Natura 2000. Nu ik sinds de Natura 2000-tragedie in Trebol bekend sta als ‘Fisherman’s Friend’, krijg ik regelmatig mailcorrespondentie van vissers toegezonden. Waaronder deze opmerking van Imaresprof Han Lindeboom.

‘Uit oude gegevens blijkt dat hier vroeger Stekelroggen, Pijlstaartroggen, Vleten, Grote Pietermannen, Wulken, Oesters e.a. voor de kust zaten. In die tijd werden vissen veel groter en ouder dan nu. Hoe krijgen we dat terug?’

Natuur ‘herstellen’die nooit bestond of die er al lang is
Lindeboom is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van ecologische rapporten in opdracht van Tom Verboom, de directie Natuur van het Ministerie. Hij moet de biologische gegevens aansluiten op de politieke werkelijkheid van de Nederlandse Natura 2000-vertaling(waarover later meer), het Osparverdrag en Integaal Beheerplan Noordzee 2015, voortkomend uit de Nota Ruimte in 2004.

De overheid wil de zee ‘gezond’ maken volgens IBN2015, kortom overeenstemmen met de holistische doctrine van de milieubeweging: een zee die nooit bestond. Want een ‘gezonde zee’ is geen serieuze ecologische term maar een ideologische wens.

Echte expert, voorganger van Lindeboom geeft antwoord op milieuverlangens
Ik schakelde daarom marien bioloog Dolf Boddeke even in voor een antwoord, dat hij al voor Theo Richel had opgesteld. Boddeke is Lindeboom’s voorganger, de voormalige onderzoeksdirecteur van het RIVO (voorloper IMARES) Boddeke plaatst met zijn 40 jaar ervaring in visserij-onderzoek en Mariene Ecologie de romantische verlangens van Lindeboom in een helder licht. Hij kent als geen ander de natuurhistorie van Pieterman, Stekelrog en vrinden, en komt tot een, nou ja laten we zeggen, alternatieve conclusie…Ook heb ik Lindeboom om een reactie gevraagd.

Boddeke leest Lindeboom de les:

De niet aflatende roep van milieufanaten om zeegebieden voor de visserij te sluiten, is dan ook louter op verzinsels gebaseerd.

Een soort die regelmatig in dit verband wordt genoemd is de Grote Pieterman. Van deze soort was tot 1963 in Nedeland een bescheiden aanvoer, in 1953-1962 gemiddeld 26.660 kg per jaar. In 1963, na de exceptioneel strenge winter, was de aanvoer van deze zuidelijke soort nul.In de diepe noordelijke Noordzee en in het Skagerrak hadden de piertemannen de strenge winter wèl overleefd.

In de jaren na 1963 bleek dat niet alle Grote Pietermannen in de zuidelijke Noordzee waren verdwenen.Er was nog sprake van een zeer geringe aanvoer, van 17 kg in 1964 tot 270 kg in 1967. Gegevens over het herstel van de stand in de jaren daarna ontbreken omdat met ingang van 1968 dit visje uit de visserijstatistiek werd geschrapt. Het is waarschijnlijk dat herstel van de stand van de Grote Pieterman, een slome vis van voedselarme zandbodem, daarna is afgeremd door de toegenomen natuurlijke produktie van de Zuidelijke Bocht na 1961 en vooral de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van een enorme kabeljauwpopulatie in ons kustgebied tussen 1963 en 1990.

De sterk afgenomen natuurlijke produktie en het totaal verdwijnen van deze kabeljauwpopulatie na 1990, heeft het milieu van de zuidelijke Noordzee voor de Grote Pieterman weer verbeterd met duidelijk resultaat. Na 1990 steeg de aanvoer van de Grote Pieterman in Vlissingen, waar verreweg de meeste Grote Pietermannen worden aangevoerd, van 11 kilo in 1992 tot 1304 kilo in 2000. In de 2e Wereldoorlog hingen de Duitsers in Amsterdam posters op met de kreet: “Duitsland strijdt voor Europa”. De Amsterdammers schreven daarop: Doe voor mij maar geen moeite. Dat geldt ook voor de Grote Pieterman voor wie geen gebieden voor de visserij behoeven te worden gesloten om terug te komen. Hij is al terug.

Andere vissoorten die door milieufanaten in het streven naar gesloten gebieden worden genoemd, zijn drie roggensoorten, de Vleet, Pijlstaartrog en Stekelrog.

De Vleet is een grote rog van diep water, 30-600 meter, die aan beide zijden van Schotland voorkomt. Sporadisch dringt een vleet door in de ondiepe zuidelijke Noordzee die gemiddeld enkele tientallen meters diep is. In het Nederlandse kustgebied is bij mijn weten nooit met zekerheid een vleet gevangen. Redeke schreef in 1912: Met de Wodan (onderzoekingsvaaruig) hebben wij kleine en middelgrote vleten op tal van plaatsen in de Noordzee gevangen, doch nooit vlak bij onze kust”.Vleten werden door de visserij met beugen (lange lijnen) geregeld gevangen in de diepe noordelijke Noordzee. Door het verdwijnen van deze tak van visserij rond 1960, blijft de vleet daar nu goeddeels buiten schot.

De Pijlstaartrog is aan onze kust een zomergast vanuit zuidelijker wateren.en is dat nog steeds. Door zijn voorkeur voor ondiep water wordt de pijlstaartrog vooral door hengelaars gevangen in de provicie Zeeland. Bemachtigd een beroepsvisser een pijlstaartrog dan belandt deze nooit op de afslag omdat de olie die uit de lever kan worden gewonnen, een probaat middel is tegen spierpijn en rheumatische pijnen.

De Stekelrog is een vis van hard substraat dat hij nodig heeft voor het afzetten van zijn grote eieren, op wieren en hydroidpoliepen. Het is een vis die vooral voorkomt in het Kanaal, langs de Engelse Noordzeekust en in de omgeving van Helgoland. Kleine exemplaren verblijven mondjesmaat in ons kustwater Over het voorkomen in ons kustwater van de stekelrog doet een misverstand de ronde dat terug te voeren is op een merkwaardig verhaal in de Visschen van Nederland (1942).

Hierin schrijft de auteur (Redeke): “In vroeger jaren werd er in de Waddenzee met name in de omgeving van Wieringen en ij Terschelling druk op gevischt, doch zoals dr. Verwey de goedheid had mij mede te deelen, schijnt hij de laatste tientallen jaren zeer sterk te zijn afgenomen en is in de Waddenzee nog slechts van geringe betekenis. Dit is net zo’n van horen zeggen verhaal als het sprookje van de Dienstbode die slechts eenmaal per week zalm wilde eten. De Nederlandse visserijstatistiek die vanaf 1903 nauwkeurig werd bijgehouden, had een aparte rubriek Waddenzee. Daarin komt de stekelrog in het geheel niet voor, ook niet in de begin jaren van de 20e eeuw.

Lindeboom kreeg deze week Lintje Koningin
Rest mij nog aan te vullen dat die oesters verdwenen dankzij de winter van 1963, te weinig hard substraat op Wad en Noordzee (want die hebben merendeels een zandige bodem) en vooral een virusziekte. Nu heeft de Japanner de zaak overgenomen, overigens mede dankzij hulp uit Imares.
Het zal u niet verbazen dat wetenschappers als Lindeboom anno 2011 prijzen krijgen van het establishment: Lindeboom kreeg zojuist een lintje van de Koningin. Het had wat mij betreft ook een Nobelprijs voor de Vrede kunnen zijn.

Op land speelt dit holisme bij natuurbeleid overigens ook.
De reden dat dit holisme de dienst uitmaakt is niet biologisch, maar politiek-financieel. Vele clubs verdienen met deze filosofie hun brood. En de overheid zou met Darwin in de hand geen natuurbeleid meer kunnen maken, want wat moet je met de leidraad dat ‘verandering de enige constante is’. Daar kun je geen papieren doelen op formuleren. Ik schreef daarover een stuk in Het Parool, en wanneer je het leest bekruipt je vanzelf de deja vu.

Door | 2011-04-09T12:14:16+00:00 9 april 2011|17 Reacties

17 Reacties

 1. Ton Fastl 27 april 2011 om 20:53 - Antwoorden

  Beste Rypke Zeilmaker

  Is dat zo?

 2. Rypke Zeilmaker 27 april 2011 om 16:54 - Antwoorden

  @Ton Fastl: ik schrijf voor mensen die kunnen lezen

  Nu reageert u op een blog waarin u klaagt over gebrek aan feiten, terwijl ik in die blog FEITEN voorleg aan een 'wetenschappper'die daarop niet wil reageren, omdat hij dat niet kan

  Uw sentiment komt voort uit de vrij belachelijke opvatting dat wetenscahppers een soort verheven menssoort zijn die allen ter goeder trouw werken. 'Wetenschappers liegen al sinds Newton'om Wildavsky te citeren, het zijn net mensen, aardig lief leuk enzovoort maar ook geneigd tot alle kwaad

  Wat mij opvalt is dat velen di ewaarheid als een koe niet willen accepteren omdat dit hun een slecht gevoel zou geve. Zij verwarren De Wetenschappelijke Methode (het beste dat we hebben) met wetenschappers (menselijke feilbare beoefenaars). U lijkt nu aanhanger4 van het scientisme, verering wetenschappers als hoge priesters van de seculiere heilsstaat. Helaas wanen vele 'wetenschappers'zich als opok dusdanig en zijn wij genoodzaakt om deze waan te bestrijden. Omdat wij de WETENSCHAPPELIJKE METHODE wel een warm hart toedragen.

  Er op vertrouwende dat u mij niet wilt begrijpen

  Rypke Zeilmaker

 3. Hans Erren 27 april 2011 om 16:18 - Antwoorden

  @Ton

  West gerust ik verdiep mij al 10 jaar in de materie, en ik constateer dat de "wetenschap" verdraait, verbergt, en overdrijft.

  *CO2 is goed

  *Warm is goed

  *Mensen leven langer en gezonder door het verbranden van fossiele brandstoffen

  *Landen worden rijk door het verbranden van fossiele brandstoffen

  *Rijke landen ruimen hun vervuiling op

 4. Ton Fastl 27 april 2011 om 16:01 - Antwoorden

  Gewoon een reactie onder mijn eigen naam. Ik heb geen verstand van de visserij en de visstand, ik volg zoals velen van u de berichtgeving hierover en vertrouw erop dat velen serieus en verantwoordelijk. Lees dus ook berichtgeving zoals hier op de site. Wat opvalt is: 1) Dat er weinig feitelijke argumentatie te lezen is, maar steeds sprake is van een aannames. 2) Dat steeds mensen en partijen met een andere, wel of niet wetenschappelijke opvatting, belachelijk worden gemaakt. 3) De meeste reaguurders verwijten anderen wat zij zelf ook doen, namelijk dogmatisch het eigen gelijk ventileren en als de enige juiste waarheid neerzetten. Een beetje dom!

  Je bent naar mijn opvatting niet voor of tegen klimaat initiatieven, niet voor of tegen de visserij of het beschermen van de visstand, niet voor of tegen kernenergie, niet voor of tegen zonne-energie of windenergie enz. Ik ben er voor dat we zorgvuldig handelen, met respect met elkaars opvatting en met soms ook het vertrouwen dat anderen die een andere opvatting hebben daar reden voor kunnen hebben. Maar ja, het wellicht leuker een beetje ongenuanceerd te blaten.

  Het valt me ook op dat de meeste reaguurders, mensen met een andere opvatting met onverholen weerzin als links bestempelen. Als daar de scheiding der geesten ligt heb ik weinig hoop dat u, beste bezoeker van deze site, zich echt (wetenschappelijk) verdiept in de materie.

 5. w.van der hak 23 april 2011 om 15:45 - Antwoorden

  Han Lindeboom kreeg lintje,had voor wat mij betreft prijs kunnen zijn voor 30jaar doordrammen .Als onderzoeker met een praktijkverleden heb ik deel genomen aan het onderzoek "invloed van vistuigen op zeebodem"waarbij het clubje van Han NIOZ aanwezig was. Tijdens voorbespreking van het project werd door han en de zijnen beweerd dat een bodem vistuig 50cm diep of meer de bodem inging.Mijn opmerking dat dit zou betekenen dat je dan aan anker lag was niet relevant.Op het

  R.I.V.O. terug gekomen deed ik verslag aan mijn toenmalige directeur,en

  melde hem dat ik verbaasd was over de vele misvattingen m.b.t. het vissen in de praktijk,en vooral de vooringenomenheid van het Nioz.Hierop

  kreeg ik het antwoord dat ik niet te maken had met wetenschappers maar met milieuactivisten die van de Noordzee 1groot aquarium wilde maken.

  De onderzoeken werden uitgevoerd en het was voor rijkswaterstaat met de onderwater camera erg moeilijk om afgeviste sporen terug te vinden,desondanks blijf het nioz met het vooringenomen standpunt en was de konklussie dat verder onderzoek noodzakelijk was (KASSA).Han en zijn oestergronden een grote farce,maar het levert wel een lintje op.

 6. Leo Bokkum 14 april 2011 om 15:05 - Antwoorden

  Tssss, in het donker ben ik lang niet zo lelijk hoor.

  Ben zelfs zo nu en dan aanspreekbaar voor stuiterende adhd-Friesjes die voorzien zijn van ongeleid rondschoppende voetjes.

  Dus met mijn genetische misvorming valt het allemaal wel mee..

  Dacht ik.. Toch?

 7. RF Boom Texel 14 april 2011 om 07:13 - Antwoorden

  @Rypke , ben ik ff blij dat we af en toe nog eens een verse bewezen vruchtbare vrouw met een goed uiterlijk naar Texel gehaald hebben.

 8. RF Boom Texel 12 april 2011 om 21:09 - Antwoorden

  Die laatste zin"Lintjeboom is in de eerste plaats geen wetenschapper maar milieuactivist" geld voor 99% van NIOZ imares en sovon wetenschappers.

  Zal geen namen noemen maar het begint met een T en eindigt op heunis Piersma . Is ook zo'n type.

  Dat soort wordt al misselijk waneer ze op de dijk lopen en enige vorm van economische activiteit waarnemen op Wadden of Noordzee.

  Tenminste zolang het niet ten gunste van hun eigen straatje is.

  Het zijn lui die denken dat de natuur hun speeltuin is en waar ze op kosten van de overheid en belastingbetaler hun lusten kunnen botvieren. En stel je voor dat er eens een onderzoeksresultaat niet helemaal strookt met hun persoonlijke levens sfeer en verwachting , manipuleren ze het zo dat het alsnog de schuld is van mensen die niet in hun stramien lopen. En als dat vissers zijn is dat alleen maar mooi meegenomen.

  Het is toch prachtig om ze een trap na te kunnen geven zonder daar enige mate van verantwoording over af te moeten leggen.

  Jaar na jaar hebben bijvoorbeeld visbestandsopnamens de plank compleet mis geslagen , en het enige wat de wetenschap zegt , ja ook wij maken fouten.

  Hele vissersfamilie's zijn daardoor aan de rand van de geestelijke en financiele afgrond geraakt.

  HAN en mede vazallen BEDANKT.

 9. Rypke Zeilmaker 12 april 2011 om 12:40 - Antwoorden

  Oftewel, de ijzeren natuurwet voor plannetjes van de progressief urbane medemens geldt ook hier bij Natura 2000 in de Noordzee weer:

  Al wat links doet, dat werkt averechts

  Tegelijk is Lindeboom voorstander van grootschalige windparken in de Noordzee, ook in Natura 2000-gebied, terwijl dankzij het heien zijn bruinvisjes weer doof kunnen worden, die hij net met gesloten gebieden wil beschermen tegen, ja wat eigenlijk: er zijn al honderdduizenden bruinvissen volgens het zelfde Imares.

  Ook aardig die windparken (tenminste 500 vierkante kilometer) verschijnen exclusief in de ondiepe delen va de zee, die ecologisch ook het meest waardevol zijn

  En dan ook: het meeste serieuze wetenscahppelijke onderzoek wijst er op dat 'closed areas'meestal niet het positieve effect hebben dat men ervan verwacht. Het beste voorbeeld bij ons is de Scholbox. Een omvangrijke no-fishingzone voor hoogvermogen kotters. De platvis zou daar volgens de milieufreaks gaan toeneme bij gebiedssluiting, maar de stand decimeerde

  Dat is logisch. De Noordzee is visrijk dankzij haar HOGE NUTRIENTENGEHALTE, dankzij opwoeling van de bodem. Dat verzin in niet zelf, alle marien onderzoek wereldwijd en alle normale basisbiologie bevestigt dat: in opwellingszones met voedselrijk water heb je de meeste biomassa

  Terwijl mensen als Lindeboom hun carriere lang al ijveren voor een laag nutrientengehalte op de Noordzee (net als de natuurjongens op land). Dat noemen ze 'vervuiling'

  Er is maar éé conclusie mogelijk: Lindeboom is in de eerste plaats geen wetenschapper maar milieuactivist

 10. Rypke Zeilmaker 12 april 2011 om 12:26 - Antwoorden

  @Cora: ondanks 3 herhalingen van de zelfde vraag wil Lindeboom niet schriftelijk op de materie ingaan. Hij stelt alleen dat Boddeke's redeneringen 'eenzijdig en onjuist'zijn, maar geeft geen bronnen of gegevens waaruit dat dan blijkt, ook

  Hij wil me steeds uitnodigen op zijn kantoor, maar ik bedank daarvoor zolang hij niet direct op mijn vraag in wil gaan. Het uitnodigen van mij dient dan slechts als alibi voor hemzelf: zie ik heb de journalist uitgenodigd maar hij wilde niet en nu schrijft hij zo naar. In ee mondeling gesprek kan Lindeboom, gladde aal als hij is, me eenvoudig ontglippen. Alleen schriftelijk is het mogelijk om op de punten van Boddeke in te gaan

  Het enige waar hij mee op de proppen kan komen is een oude schatkaart uit 1883, een Britse zeebodemkaart waaruit zou blijken dat er een ecologische schat op de Noordzeebodem lag die verdwenen is. Die spoelde blijkbaar ooit aan op Texel in een fles, die schatkaart. Verder verwijst hij in zijn romantische verhaaltjes in de trant van 'vroeger was alles beter, het moet weer zoals vroeger'naar de geschriften van, schrik niet, Karl May, de schrijver van Winnetou. Dus wanneer we over een 'herstelde Noordzee'praten a la Lindeboom, baseren we ons dus voortaan op ecologische informatie uit de hand van Old Shatterhand. Uch

  Dat is het kaliber 'wetenschap'a la Lindeboom, maar omdat hij veel politieke invloed heeft en wat titels voor zijn naam ben ik nu de boeman en hij DE wetenschapper. Het is Lindeboom die eigenhandig met zijn nattevingerwerk alle visserij uit de Noordzee verjaagt (lees alle visserijaanvoer verplaatst naar Chili en andere landen, want Nederlanders gaan niet minder vis eten, dus voert het buitenland het aan in plaats van onze eigen sector)

 11. Cora 12 april 2011 om 09:37 - Antwoorden

  Je hebt Lindeboom om een reactie gevraagd, maar niet gekregen? Of volgt die nog? Ben wel benieuwd naar zijn repliek.

 12. RF Boom Texel 12 april 2011 om 08:06 - Antwoorden

  Het wordt tijd dat meneer Han Lindeboom gaat genieten van z'n lintje. Hij zou dat wat mij betreft mogen doen in ieder land , als het maar ver weg is.

  Het type zoals Lindeboom streeft een complete wereld na die louter bestaat uit wetenschap en wetenschap en nog meer wetenschap.

  Zonder rekening te houden met de sociaal economische gevolgen voor een gebied zoals de Wadden , waneer je visserij en landbouw gewoon maar even van de kaart veegt.

  Meneer Lindeboom strijd z'n hele carriere al voor gesloten gebieden , en wordt helaas door natura2000 op z'n wenken bediend.

  Chapeau Han.

 13. Rypke Zeilmaker 11 april 2011 om 11:03 - Antwoorden

  @Leclimatique sorry maar ik vind dat een klein beetje gezeur. Lees maar hierboven, dit moet gemeld worden, niemand doet dit en Climategate vult dat gat. Het echte hardcore-klimaatnieuws is ook meer iets voor Marcel, Hajo (meteoroloog en klimaatmodellering) en Theo doet de energie (maar heeft nog minder tijd dan wij). Ik ga geen gekke dingen roepen over de fysica achter klimaat, daar heb ik me te weinig in verdiept en voor je het weet schrijf je dan net zulke onzin op als onze 'kwaliteits'media. Ecologie en evolutie is mijn ding

  Wat mij betreft zou de missie van Climategate ook direct verbreden in 'het meest gelezen platform voor een Evidence Based Natuur- en Milieubeweging'.

  Om ook vrouwelijke lezers te trekken zou je de ondertitel moeten versimpelen tot 'nieuwe natuurbeweging', iets hip frissigs. Met pioniersgeest, bewijsvoering en echt journalistiek kritisch onderzoek hebben ze nu eenmaal niet zoveel, daarom trekken we nu vooral emeritici: die hebben kennis, ervaring en relativering en snappen ook wanneer ik het er dik bovenop leg.

  Al zou gewone groei en geld ook helpen, als er meer blingbling aan Climategate hangt komen de dames vanzelf, vrouwen vertonen ook intellectueel nu eenmaal groupiegedrag, ze gaan daar waar de meeste bananen hangen (en dus zijn ze zonder uitzondering klimaatgoedgelovig), en pioniersgeest als op Climategate is dan eng. De enige technische uitvinding die vrouwen dan ook ooit deden is het glazen plafond, een doorzichtig excuus om met morele manipulatie invloed te krijgen. De positieve uitzonderingen (god dank bestaan ze) bevestigen die regel

  Nou ja, je ziet al, we zijn nog aan het brainstormen, maar als je van politieke onjuistheid (de niet uitgesproken waarheid) en een dikke knipoog houdt kom je toch aan je trekken

 14. LeClimatique 10 april 2011 om 02:11 - Antwoorden

  Rypke, ik krijg het idee dat op Climategate meer algemene artikelen opduiken over het absurde mileu-fetisjisme in bredere zin, waarvoor dank. Ik geniet altijd van een heldere kijk op deze brede vraagstukken. Wellicht is het wel een idee om de artikelen duidelijk te "taggen" of van een categorie te voorzien en ook om de rubrieken meer centraal al op de homepage aan te bieden als thema-kanalen.

  Als extra relaas: er worden, naar mijn mening, ook te weinig van de recente berichten uit de mainstream media besproken. CO2 ontwikkelingen, energie (kolencentrales van de baan?) en windmolens sluiten toch behoorlijk aan op het klimaat-vraagstuk, want daardoor gedreven.

  verder was ik erg onder de indruk van het stuk van van Andel. Ongelooflijk hoe de struisvogel-mentaliteit prevaleert in de groen-industrie.

  Prettig weekend, LeClimatique

Geef een reactie