Ministerie van Waarheid blaast opbrengst Wind op Zee op met factor 2

Beleidspromotiefolder van de overheid voor wind op zee met gekozen locaties

Beleidspromotiefolder van de overheid voor wind op zee met gekozen locaties


De Rijksstructuurvisie Wind op Zee is verschenen. Het Ministerie van Waarheid- Rijksoverheid.nl- meldde daarom vrijdag dat Henk Kamp met Sharon Dijksma en Melanie Schultz Verhaegen 18 miljard euro extra belasting heffen over uw energierekening voor het installeren van 4,45 Gieg overcapaciteit windmolens op zee voor 2023 (door gigawatts overcapaciteit staan nieuwe centrales Maasvlakte en Eemshaven stil) ‘voor 5 miljoen huishoudens’. Die huishoudens betalen dan de komende 10 jaar 360 euro per jaar extra belasting voor ongevraagde zeewindstroom. Dit einde aan de vrije energiemarkt noemt ons Ministerie van Waarheid dan als volgt:

het Energieakkoord voor duurzame groei

…van uw energierekening.

10 miljard euro Nederlands belastinggeld lozen op het net
De 5 miljoen huishoudens-bewering is namelijk dubbel misleidend: die huishoudens bestaan alleen op papier, omdat windstroom niet vraaggestuurd is maar aanbodgestuurd. Géén stroom als je het wel gebruikt, wél als je het niet gebruikt. Daardoor zijn de 5 miljoen papieren huishoudens minimaal een factor 2 te optimistisch, wanneer we (West) Denemarken als voorbeeld nemen. Door inpassingsverliezen ging 57 procent van de in West Denemarken geproduceerde windstroom verloren voor Deense huishoudens, waardoor de Deense burger over de periode 2001-2009 liefst 900 miljoen subsidies exporteerde naar het Europese net en buurlanden zonder hiervan te profiteren.

De Rijksoverheid zal dus deze reële verliezen van stroomdump op het net moeten verrekenen, voor zij prognoses geeft over ‘huishoudens’. Bij een zelfde percentage verlies van 57 procent, is de opbrengst dan genoeg voor 2,15 miljoen PAPIERhuishoudens (geen echte). We zullen dan een geschatte 10 miljard euro subsidies dumpen op het net voor stroom tegen dumptarief, omdat de wind vaak waait wanneer geen vraag bestaat, temeer omdat onze buurlanden dan die windstroom óók al dumpen.

Deense windfarms als voorbeeld productiefactor wind op zee…
Hoe komt het kabinet op 5 miljoen huishoudens? Een gemiddeld huishouden nam in 2012 3,34 MWh energie per jaar, dus 5 miljoen gemiddelde huishoudens nemen 16,7 miljoen MWh energie. Met 4,45 Gieg geïnstalleerd vermogen genereer je maximaal 39 miljoen MWh. Het kabinet gaat dus uit van een productiefactor van 0,43 van windmolens op zee. Wanneer we kijken naar de nr 1 in opbrengst bij zeemolens, het (West) Deense Horns Rev1 (160 MW), zien we hier over 10 jaar een jaarproductiefactor van 0,42 (588 GWh per jaar). Dus OP HET EERSTE GEZICHT lijkt het Ministerie van Waarheid een realistische prognose te geven van de geleverde energie door zeemolens.

De adder onder het gras zit hier:

 • Windmolens LEVEREN GEEN STROOM AAN HUISHOUDENS, ze produceren geen basislast (zoals kolen, gas en kerncentrales) maar variabele last. Ze dumpen de stroom op enig moment met voorrang op het net (dat als opslagbuffer werkt). De meeste vraag vindt plaats tussen 9 en 5 en ’s winters ’s avonds, de vraag van huishoudens is het kleinst/afwezig in de nacht, terwijl het ’s nachts vaak wel hard waait. De dan geproduceerde windenergie tellen de windboeren/linksige mainstreammedia//milieubeweging/Rijksoverheid WEL mee als ‘huishoudens’, maar deze komt nooit bij de bedoelde HUISHOUDENS terecht: u ligt dan lekker te slapen of vozen, en kan toe met lichaamsenergie
 • \

  …dan ook Deens onderzoek naar inpassingsverliezen meerekenen
  Met deze adder onder het gras in gedachten, kijken we verder naar de opbrengst van de 35 Gieg geïnstalleerd vermogen van de Duitsers. Dan zien wij dat in 1 maand de opbrengst kan variëren van 0,3 procent tot meer dan 40 procent van de stroomvraag op een willekeurig moment. Inpassingsverliezen ontstaan dan door
  a. dump van overtollige stroom op het net
  b. het op en afregelen van basislast door centrales met rendementsverliezen tot gevolg en éxtra CO2-emissies
  c. transportverliezen per kilometer: het kabinet wijst windgebieden aan ver buiten de 12 mijlszone, midden in belangrijk visgebied

  Geen van deze verliezen zijn door het Ministerie van Waarheid verrekend.

  Dat is doelbewuste misleiding door de overheid en onbehoorlijk bestuur, het gedrag van een totalitaire bureaucratie die een loopje neemt met iedere verantwoorde informatieplicht aan burgers en parlement.

  De wind waait als we haar niet gebruiken, en als we haar gebruiken waait ze niet

  De wind waait als we haar niet gebruiken, en als we haar gebruiken waait ze niet


  De inpassingsverliezen van dump overschot (a) zijn berekend in dit Deense onderzoek van CEPOS, dat ongetwijfeld niet perfect zal zijn (dus ambtenaren van Henk Kamp, verzin een beter antwoord dan ‘wij zijn utur nie meu euns’) maar tenminste een realistischer inschatting geeft dan onze Rijksoverheid nu doet. Dan blijkt dat de windustrie in Denemarken OP PAPIER veel stroom levert, vaak 28 procent van de vraag, maar dit meestal niet aan de straatstenen in Kopenhagen kwijt kan: omdat de stroom komt wanneer het niet nodig is. Dus moeten zij

 • a. bij de Zweden en Noren hun stroom dumpen
 • b. op het Europese net dumpen, waar de Duitsers hun overtollige subsidiestroom ook al dumpen. Daar komt die van ons dus nog bij. Die Deense stroom gaat dus niet naar Deense huishoudens, die wél mee betaalden aan de subsidiëring van die stroom. Zo zal dus een mogelijke 10 miljard euro (57 procent van 18 miljard )Nederlands belastinggeld worden gedumpt
 • Export Nederlandse energiebelastingsubsidies naar buitenland
  Met het klimaatbeleid dat Greenpeace en Wiebe Draijer vastlegden in het SER-akkoord worden wij gedwongen te betalen aan een door de milieubeweging ( in plaats van energie-experts) gekozen vorm van stroomvoorziening. De Europese energiesector meldde dat dankzij de controle van de milieubeweging:
  a. (goedkope) kolenenergie met 13 procent groeide in 2012
  b. de hoeveelheid windvermogen groeide met 12 procent
  c. de CO2-uitstoot van elektrische energieopwekking gelijk bleef, doordat subsidiestroom en kolenstroom het schonere gas verdringen (daling opwekking gas met 23 procent)

  Duurzame groei zit alleen in lasten
  Als de Belgen 13 procent subsidiestroom verkiezen, waarom moeten wij dan 16 procent? Niet omdat het ‘van Europa moet’, aangenomen dat Belgen ook in Europa wonen. Die duurzame groei van Grote Broer Kamp en zijn klimaatsocialisten zit dus uitsluitend in uw energierekening en dient enkel een geloof.

  Waarom komen we niet massaal in opstand? Het is mij echt een raadsel. We zijn hier getuige van de grootste overheidsuitgave/belastingheffing in de geschiedenis van ons staatsbestel- joint strike fighter, Deltawerken, HSL-lijn- Betuwelijn bij elkaar. Dit is de machtsgreep van de milieubeweging en al onze media houden braaf hun mond behalve wij. Geef iets een groen verfje, en rode journalisten slikken het als brave schooljongens.

  Gelukkig zijn de door Climategate.nl veroorzaakte Kamervragen de bron (in de Volkskrant) dat Kamp tenminste moest erkennen dat hij 18 miljard euro SDE- exploitatiesubsidies wil geven aan windmolenaars en neemt Persson dat wél over. Daar zitten andere onkosten nog niet bij, door ons op 70-100 miljard euro berekend. Wij blijven voor u knokken om deze economische zelfmoord van de agenda te krijgen.

  Door | 2013-12-22T15:18:45+00:00 22 december 2013|28 Reacties

  28 Reacties

  1. Turris 22 december 2013 om 14:33- Antwoorden

   @ Rypke: Knap stukje analyse van het windenergie debacle. Bovendien betalen we on-top ook nog het aardgas van de op vol vermogen draaiende snelle-reactie-gas-centrales om het weersafhankelijke wind-energie-elektriciteits–grid continue te kunnen balanceren ter voorkoming van een total-black-out in onze stroomvoorziening. Hoeveel gas/belasting is daarmee gemoeid?

  2. R.Bijsterveld. 22 december 2013 om 15:55- Antwoorden

   Ik zie op de beleidspromotie folder een totaal extra vermogen van 17634 Mw staan.
   Dit kan toch niet waar zijn! Drukfoutje?

  3. Nils Luijt 22 december 2013 om 18:15- Antwoorden

   Windenergie op zee? Feitelijk aantoonbare bodemloze put maar toch politiek gewenst. De reden laat zich raden. Het antwoord kan bij dit soort groen linkse politici in binnen- en buitenland worden gevonden die windenergie prediken vanuit hun groene bijbel waar voorop in grote letters staat vermeld “It’s all about the money”:

   http://www.rtvnh.nl/nieuws/130459/Moens+wilde+afkoopsom+en+compensatie

  4. Nils Luijt 22 december 2013 om 18:44- Antwoorden

   De waddenvereniging begint nu ook al een spel om draagkracht te vinden voor windmolens in de Waddenzee, of aan de randen daarvan: http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/item.php?week=51&year=2013&item_id=7462 .

   Invullen die enquete a.u.b. en zo breed mogelijk verspreiden bij mensen met gezond verstand die niet vatbaar zijn voor de verspreide windenergie propaganda van groene leugenfabrieken.

   • Gaitj 23 december 2013 om 19:03- Antwoorden

    de enquete is redelijk gekleurd. De waddenvereniging vindt “duurzame” energie opwekken met turbines een goed idee en lijkt alleen te willen weten of men die dingen wel wil in het waddengebied. Te gek voor woorden dait dit überhaupt wordt overwogen.

   • Boels069 23 december 2013 om 23:05- Antwoorden

    Heb de vragenlijst ingevuld.
    Het zou handig zijn als er een beginvraag “Windenergie Ja/Neen” was opgenomen; dat had het beantwoorden aanzienlijk bekort.

  5. renevers 22 december 2013 om 20:26- Antwoorden

   Rypke : je stelt dat 42%productie factor een reële optie is voor de nieuwe Nederlandse windparken. Maar er zijn maar zeer weinig zeeparken die dit halen. De Engelse en Ierse windparken kunnen zo laag als PF=27% zijn . Die in de monding van de Humber zijn ongeveer 30-35%.. Die liggen op dezelfde breedte als de Nederlandse parken. Men kan echter de molens zo aanpassen ( door de molens de geïnstalleerde vermogens lichter te kiezen), zodat ze vlugger hun volle capaciteit halen, dus met gunstiger PF , maar dan zijn de molens relatief duur in investering per W). Ook frequenter onderhoud maakt PF beter. Je kunt dan altijd repareren en hebt zo minder stilstand Zie bijvoorbeeld dat de ,max stormgolfhoogte van je Deense referentie parkje Horns ref 1 ,maar 1.5 meter was.. Dan kun je makkelijk onderhoud plegen.. De storm golfhoogte voor de parken boven de wadden eilanden is 12+ meter volgens de windmolen database! Die Denen kunnen dus op die manier een hoge productie factor behalen, waar de Nederlanders dat nooit zullen halen door uitval verlies na stormen en wintercondities. Hoe zit het ook met de wederzijdse afscherming en derving van gemiddelde windverwachting omdat men in elkaar windschaduw staat? Verder zitten die Denen in een zone met betere windcondities dan Nederland. De gemiddelde windsnelheid is er hoger dan die van de parken bij Kijkduin.

   • Turris 22 december 2013 om 22:35- Antwoorden

    @ Rene Evers: Reparatie/onderhoud van een windturbine op zee per (fossiele brandstof stokende) helikopter komt uit op ca. 10.000 € per uur. Deze kosten komen on-top van de run-kosten hierboven reeds genoemd. Hoeveel uur moet de windturbine draaien om alleen al het jaarlijkse onderhoud te kunnen bekostigen?

    Verder: De technische levensduur van een windturbine op zee is ca. 10 tot 15 jaar , volgens de fabrikant en de milieu-positivo’s 25 jaar, echter is geen realiteit en bij wijze van spreken, “ze roesten reeds op de folder”. Een windturbine op zee heeft bovendien géén economische levensduur, die is zwaar negatief (door de aanhoudende subsidies).

    Kortom, deze 18 miljard € (=SDE) gaat oplopen tot de 100 miljard voor de belastingbetaler, hetgeen climategate.nl reeds heeft voorspeld.

    • renevers 23 december 2013 om 02:05- Antwoorden

     Yep Turris: Een printplaat vervangen of een koolborstel, of een oliepompje meenemen: dat kan nog met de Heli, maar grote dingen zijn niet mee te nemen. Ook die bevoorradingsschepen zullen wel brandstof slurpen. Een paar duizend kW per schip . Dat moet allemaal terugverdiend worden in energie.. Er zal daar permanent een schip (een of meerdere per park?) moeten rondvaren om die molentjes op het snoer te houden. Kosten zijn niet belangrijk: een Keynesiaanse staat in crisis moet een gat in zijn hand hebben. Gek! Ik heb toch het idee dat er iets niet klopt in die redenering over het redden van een economie. Er moeten simpeler manieren zijn om geld over de balk te gooien.

     • Turris 23 december 2013 om 10:25- Antwoorden

      Schepen kunnen alleen bij een windturbine op zee aanmeren bij minder dan Beaufort 3. Ik verwacht massale stilstand vanwege achterstallig / uitgesteld onderhoud, waardoor windopbrengst nog ca. 20% minder zal zijn dan de minst optimistische voorspiegelingen / berekeningen.

  6. David 22 december 2013 om 23:07- Antwoorden

   [Een gemiddeld huishouden nam in 2012 3,34 MWh energie per jaar….]
   Ja, aan elektrische energie, plm 10kWh per dag. Maar per huishouden komt daar nog eens 5m3 gas bij, dat is plm. 50kWh, samen dus 60kWh.
   Zodat het aantal “bediende” huishoudens met een factor 6 verlaagd moet worden waarbij men ook nog eens in de kou zit bij windstilte. Volksverlakkerij dus allemaal.

  7. Hoeder 23 december 2013 om 12:58- Antwoorden

   Goed artikel. Probleem is dat de MSM in ons land (linkse pers) ons niet objectief wenst te informeren. Als je de pers hier op wijst en vraagt een kritisch artikel te schrijven, of je biedt ze het aan, dan hoor je niets en wordt er ook niets gepubliceerd. We worden structureel door onze overheid en in haar kielzog de MSM voorgelogen. Probeer dat maar eens te doorbreken.

  8. DWK 23 december 2013 om 13:30- Antwoorden

   Daarnaast valt de stroomhandel ook nog eens ten prooi aan “conventioneel” banditisme zoals bij CO2-certificaten. Overheden houden zich minder dan ooit bezig met de werkelijke problemen. Imago is de leidraad voor handelen.
   Eerder geplaatst op de linkdump:

   Hoorde gisteren kort bericht op de radio over de stroomcarrousel die o.a. de Duitse overheid miljarden kost. Het leeuwendeel van de stroom wordt niet op de officiële beurs verhandeld maar gaat grensoverschrijdend tegen BTW-nultarief tientallen keren van hand tot hand waarna, als er een onnavolgbaar spoor is gelegd wordt b.v. in Duitsland bij export nooit betaalde BTW teruggevorderd.
   http://www.n-tv.de/wirtschaft/Ermittler-sind-Strom-Mafia-auf-der-Spur-article11954206.html

   Dan de vraag waarom wij niet massaal in opstand komen? OMDAT NIEMAND HET WEET!
   En dan nog: De meeste mensen zijn nog voldoende “gevuld” en daardoor te lamlendig om in actie te komen. De burgers die door deze ontwikkeling en anderer Europese verarmingspolitiek naar de rand van het ravijn worden getrokken kunnen zich geen treinkaartje naar Den Haag permitteren.

  9. Turris 23 december 2013 om 14:20- Antwoorden
  10. Rypke 23 december 2013 om 16:31- Antwoorden

   @Nils Luijt: ik lees de enquete van de Waddenvereniging toch anders. Net als de Algemene Rekenkamer constateren ze dat samen met de groei van industrie (en de Harlinger afvaloven) het open karakter van het Wad wordt aangetast. Ze willen horen hoe erg je dat vindt. Het zou de Waddenvereniging echter sieren als ze hier niet lafjes in het midden blijven hangen maar stelling nemen. Zijn ze bang voor subsidie/ledenverlies als ze zeggen wat ze moeten zeggen?

   Laten wij dus feitelijk blijven, en niet uit een soort blinde emotie tegen alles dat groen heet te keer gaan, tenzij het voor de grap is met dikke knipoog.

   Behalve dan bij Greenpeace, ik vond dat die activisten wel thuishoren in de diepste kerker onder het Rode Plein, onder de fundamenten van hun politieke ideologie. Maar dan zet TImmermans ze weer vrij

   • JNWLWK 23 december 2013 om 20:42- Antwoorden

    Dus heb ik de paarse broeken Eneco bullshit (Het waait best vaak het wad) waarmee het begint genegeerd en de enquete ingevuld. Windmolens over de gehele linie: NEE, en al zeker niet in de buurt van het wad. Ook al ben ik daar zelf nog nooit in de buurt geweest.

  11. Johannis Permeer 24 december 2013 om 13:29- Antwoorden

   Dit is de ranzigste rechts blogshit die ik in tijden ben tegengekomen ! In alle opzichten waardeloos en gluiperig, slechts overtroffen door het niveau van mijn reactie als linkse gutmensch en rode moraalmeester die politieke juistheid hoger acht dan feitelijke juistheid. Ik zal hier dan ook niet weer terug keren omdat climategate.nl de bijdrage van mensen als mij kan missen als kiespijn.

   • TINSTAAFL 24 december 2013 om 20:15- Antwoorden

    Hartelijk welkom Johannis en ook jouw wens ik een fijne Kerstavond toe. Leuk dat je de juiste toon weet te vinden. Je bijdrage is een uiterst waardevolle toevoeging aan de discussie hier.

   • Turris 24 december 2013 om 21:45- Antwoorden

    @ JP: Heb je inhoudelijke feitelijke argumenten of kan je alleen maar schelden als wetenschappelijk achterhaalde klimaatpositivo?

   • LeClimatique 25 december 2013 om 11:55- Antwoorden

    Wat een zelfkennis Johannis over je post-moderne kijk op de wereld “die politieke juistheid hoger acht dan feitelijke juistheid”.

  12. Ivo 24 december 2013 om 16:56- Antwoorden

   @Johannis,
   Dat is ook een manier om te zeggen dat het te moeilijk voor je is. We zouden wel geïnteresseerd zijn in goed beargumenteerde standpunten, maar ik neem aan dat dat er niet in zit?

  13. Jan 28 december 2013 om 23:44- Antwoorden

   Voor het gemak wordt er nooit geklaagd over de enorme subsidies die de visserij ontvangt. Daarbij te bedenken dat de brandstof die de vissersschepen gebruiken zwaar verontreinigend is.
   Overigens de subsidie die de vervuilende energie opwekkers ontvangen, bedraagt nog altijd veel meer dan de schone energie opwekkers ontvangen.
   Misschien toch nog iets om over na te denken: Momenteel ontstaan er in Nederland vele honderden energiecooperaties. Deze cooperatie-leden willen af van de vervuilende ziekmakende energie opwekkers. Ze nemen zelf initiatief om op een schone manier energie op te wekken.

   • Ivo 29 december 2013 om 07:16- Antwoorden

    @Jan
    over welke subsidie die de vervuilende energieopwekkers ontvangen gaat het dan? En hoe is het netto belastingresultaat tussen accijns en btw aan de ontvangstkant en de subsidie aan de verstrekkende kant?
    Ik ken wel een paar regelingen waarbij de energiebelasting niet helemaal betaald hoeft te worden door afnemers van energie, maar die maatregel geldt onafhankelijk van de productiewijze (kolen, gas, wind) en is dus geen “fossiele” subsidie.

  14. Rypke 29 december 2013 om 22:19- Antwoorden

   @Jan, wat heb je aan een geloof als het nergens op is gebaseerd, behalve dan dat je jezelf voor de gek houdt en anderen daarin wilt meeslepen

   De Nederlandse staat vangt jaarlijks 35 miljard euro subsidies uit fossiele brandstoffen via concessies en accijns (42 procent per getankte euro, 1/3de van de energierekening is directe belasting) en 12 miljard euro aardgasbaten. Zonder subsidies uit fossiele brandstoffen was Nederland morgen bankroet, dat is geen voorschrift maar een beschrijving, constatering. De grootste hindernis voor besparing is dan ook de overheid zelf. Dus Jan: hoeveel subsidies geeft de Nederlandse staat nu aan Shell, NAM enz? Verras ons met een bewijs

   De visserij vangt 10-15 miljoen euro per jaar uit het Europese Visserij Fonds, vooral om de stokpaardjes van Brusselse bureaucraten invulling te geven, maar ook vaak als verkapte bedrijfssteun.
   Idealiter zou het geheel zonder moeten. Is dat veel/weinig op een omzet in vis en handel van meer dan een miljard in visserij en visconsumptie waarbij de staat weer een veelvoud terugvangt. Ter vergelijking, het Wereld Natuur Fonds trekt mondiaal 1/5 van haar inkomen van een ruime half miljard binnen uit projectsubsidies, Stichting de Noordzee drijft voor 2/3 van haar jaarbudget op subsidies, IUCN vangt jaarlijks 10 miljoen euro steun van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarmee NL op afstand de grootste donor is mondiaal. Friends of the Earth vangt jaarlijks van Brussel 4 ton euro om te kunnen lobbyen voor terugkeer naar de Middeleeuwen, Birdlife International 3 ton euro per jaar voor lobby…Tsja, wat is veel… Ik krijg het niet

  15. […] het historische kiezersbedrog van de VVD nog even kracht bij te zetten. Wij toonden dat Henk Kamp de opbrengst minimaal een factor twee opblaast tegen 18 miljard euro subsidies voor 4,5 Gieg opgesteld vermogen (= 1,5 Gieg effectief vermogen, […]

  16. […] prognoses over rendement en winst, die onze overheid nu via het Energieakkoord weer voorspiegelt, door de opbrengst van wind op zee in huishoudens een factor 2 op te blazen. Hier nog even een lijst met alle nevenfunties van Ed volgens […]

  17. […] papierhuishoudens zijn. Zoals wij reeds eerder voorrekenden blaast het Ministerie van Waarheid de opbrengst zo weer op met een factor 2: ze gaan uit van de hoogst gemeten productiefactor ooit (bij Horns Rev meer dan 0,4), en ze […]

  Geef een reactie