Beleidspromotiefolder van de overheid voor wind op zee met gekozen locaties

Beleidspromotiefolder van de overheid voor wind op zee met gekozen locaties


De Rijksstructuurvisie Wind op Zee is verschenen. Het Ministerie van Waarheid- Rijksoverheid.nl- meldde daarom vrijdag dat Henk Kamp met Sharon Dijksma en Melanie Schultz Verhaegen 18 miljard euro extra belasting heffen over uw energierekening voor het installeren van 4,45 Gieg overcapaciteit windmolens op zee voor 2023 (door gigawatts overcapaciteit staan nieuwe centrales Maasvlakte en Eemshaven stil) ‘voor 5 miljoen huishoudens’. Die huishoudens betalen dan de komende 10 jaar 360 euro per jaar extra belasting voor ongevraagde zeewindstroom. Dit einde aan de vrije energiemarkt noemt ons Ministerie van Waarheid dan als volgt:

het Energieakkoord voor duurzame groei

…van uw energierekening.

10 miljard euro Nederlands belastinggeld lozen op het net
De 5 miljoen huishoudens-bewering is namelijk dubbel misleidend: die huishoudens bestaan alleen op papier, omdat windstroom niet vraaggestuurd is maar aanbodgestuurd. Géén stroom als je het wel gebruikt, wél als je het niet gebruikt. Daardoor zijn de 5 miljoen papieren huishoudens minimaal een factor 2 te optimistisch, wanneer we (West) Denemarken als voorbeeld nemen. Door inpassingsverliezen ging 57 procent van de in West Denemarken geproduceerde windstroom verloren voor Deense huishoudens, waardoor de Deense burger over de periode 2001-2009 liefst 900 miljoen subsidies exporteerde naar het Europese net en buurlanden zonder hiervan te profiteren.

De Rijksoverheid zal dus deze reële verliezen van stroomdump op het net moeten verrekenen, voor zij prognoses geeft over ‘huishoudens’. Bij een zelfde percentage verlies van 57 procent, is de opbrengst dan genoeg voor 2,15 miljoen PAPIERhuishoudens (geen echte). We zullen dan een geschatte 10 miljard euro subsidies dumpen op het net voor stroom tegen dumptarief, omdat de wind vaak waait wanneer geen vraag bestaat, temeer omdat onze buurlanden dan die windstroom óók al dumpen.

Deense windfarms als voorbeeld productiefactor wind op zee…
Hoe komt het kabinet op 5 miljoen huishoudens? Een gemiddeld huishouden nam in 2012 3,34 MWh energie per jaar, dus 5 miljoen gemiddelde huishoudens nemen 16,7 miljoen MWh energie. Met 4,45 Gieg geïnstalleerd vermogen genereer je maximaal 39 miljoen MWh. Het kabinet gaat dus uit van een productiefactor van 0,43 van windmolens op zee. Wanneer we kijken naar de nr 1 in opbrengst bij zeemolens, het (West) Deense Horns Rev1 (160 MW), zien we hier over 10 jaar een jaarproductiefactor van 0,42 (588 GWh per jaar). Dus OP HET EERSTE GEZICHT lijkt het Ministerie van Waarheid een realistische prognose te geven van de geleverde energie door zeemolens.

De adder onder het gras zit hier:

 • Windmolens LEVEREN GEEN STROOM AAN HUISHOUDENS, ze produceren geen basislast (zoals kolen, gas en kerncentrales) maar variabele last. Ze dumpen de stroom op enig moment met voorrang op het net (dat als opslagbuffer werkt). De meeste vraag vindt plaats tussen 9 en 5 en ’s winters ’s avonds, de vraag van huishoudens is het kleinst/afwezig in de nacht, terwijl het ’s nachts vaak wel hard waait. De dan geproduceerde windenergie tellen de windboeren/linksige mainstreammedia//milieubeweging/Rijksoverheid WEL mee als ‘huishoudens’, maar deze komt nooit bij de bedoelde HUISHOUDENS terecht: u ligt dan lekker te slapen of vozen, en kan toe met lichaamsenergie
 • \

  …dan ook Deens onderzoek naar inpassingsverliezen meerekenen
  Met deze adder onder het gras in gedachten, kijken we verder naar de opbrengst van de 35 Gieg geïnstalleerd vermogen van de Duitsers. Dan zien wij dat in 1 maand de opbrengst kan variëren van 0,3 procent tot meer dan 40 procent van de stroomvraag op een willekeurig moment. Inpassingsverliezen ontstaan dan door
  a. dump van overtollige stroom op het net
  b. het op en afregelen van basislast door centrales met rendementsverliezen tot gevolg en éxtra CO2-emissies
  c. transportverliezen per kilometer: het kabinet wijst windgebieden aan ver buiten de 12 mijlszone, midden in belangrijk visgebied

  Geen van deze verliezen zijn door het Ministerie van Waarheid verrekend.

  Dat is doelbewuste misleiding door de overheid en onbehoorlijk bestuur, het gedrag van een totalitaire bureaucratie die een loopje neemt met iedere verantwoorde informatieplicht aan burgers en parlement.

  De wind waait als we haar niet gebruiken, en als we haar gebruiken waait ze niet

  De wind waait als we haar niet gebruiken, en als we haar gebruiken waait ze niet


  De inpassingsverliezen van dump overschot (a) zijn berekend in dit Deense onderzoek van CEPOS, dat ongetwijfeld niet perfect zal zijn (dus ambtenaren van Henk Kamp, verzin een beter antwoord dan ‘wij zijn utur nie meu euns’) maar tenminste een realistischer inschatting geeft dan onze Rijksoverheid nu doet. Dan blijkt dat de windustrie in Denemarken OP PAPIER veel stroom levert, vaak 28 procent van de vraag, maar dit meestal niet aan de straatstenen in Kopenhagen kwijt kan: omdat de stroom komt wanneer het niet nodig is. Dus moeten zij

 • a. bij de Zweden en Noren hun stroom dumpen
 • b. op het Europese net dumpen, waar de Duitsers hun overtollige subsidiestroom ook al dumpen. Daar komt die van ons dus nog bij. Die Deense stroom gaat dus niet naar Deense huishoudens, die wél mee betaalden aan de subsidiëring van die stroom. Zo zal dus een mogelijke 10 miljard euro (57 procent van 18 miljard )Nederlands belastinggeld worden gedumpt
 • Export Nederlandse energiebelastingsubsidies naar buitenland
  Met het klimaatbeleid dat Greenpeace en Wiebe Draijer vastlegden in het SER-akkoord worden wij gedwongen te betalen aan een door de milieubeweging ( in plaats van energie-experts) gekozen vorm van stroomvoorziening. De Europese energiesector meldde dat dankzij de controle van de milieubeweging:
  a. (goedkope) kolenenergie met 13 procent groeide in 2012
  b. de hoeveelheid windvermogen groeide met 12 procent
  c. de CO2-uitstoot van elektrische energieopwekking gelijk bleef, doordat subsidiestroom en kolenstroom het schonere gas verdringen (daling opwekking gas met 23 procent)

  Duurzame groei zit alleen in lasten
  Als de Belgen 13 procent subsidiestroom verkiezen, waarom moeten wij dan 16 procent? Niet omdat het ‘van Europa moet’, aangenomen dat Belgen ook in Europa wonen. Die duurzame groei van Grote Broer Kamp en zijn klimaatsocialisten zit dus uitsluitend in uw energierekening en dient enkel een geloof.

  Waarom komen we niet massaal in opstand? Het is mij echt een raadsel. We zijn hier getuige van de grootste overheidsuitgave/belastingheffing in de geschiedenis van ons staatsbestel- joint strike fighter, Deltawerken, HSL-lijn- Betuwelijn bij elkaar. Dit is de machtsgreep van de milieubeweging en al onze media houden braaf hun mond behalve wij. Geef iets een groen verfje, en rode journalisten slikken het als brave schooljongens.

  Gelukkig zijn de door Climategate.nl veroorzaakte Kamervragen de bron (in de Volkskrant) dat Kamp tenminste moest erkennen dat hij 18 miljard euro SDE- exploitatiesubsidies wil geven aan windmolenaars en neemt Persson dat wél over. Daar zitten andere onkosten nog niet bij, door ons op 70-100 miljard euro berekend. Wij blijven voor u knokken om deze economische zelfmoord van de agenda te krijgen.