Vissen met de VWN (4)

Ecoloog Thomas van Agt van Ecoast stuurde een foto van het strand op Ameland afgelopen week na de storm, een eindeloze hoop aangespoelde Amerikaanse mesheften. Schelpdieren die door de storm en bijbehorende bodemberoering waren losgeslagen en  aangespoeld: de boodschap, storm en getij zijn dominante factoren die de aan/afwezigheid van schelpenbanken bepalen. Vooral jonge schelpenbanken kunnen na 1 storm volledig wegspoelen.

In dit dynamische kustdeel leven schelpdieren met korte generatietijd van 1-2 jaar

 

Van Agt werkte aan het onderzoek van Holzhauer et al voor Deltares naar de invloed van zandsuppleties. Volgens dat onderzoek is het effect van suppleties na enkele jaren nauwelijks meer te zien. Wel is er een ‘impact’ waarneembaar op bodemleven. De meest voorkomende schaaldieren zijn zwemkrab, strandkrab en grijze garnaal (99 procent van alle epibenthos in kustzone).

Vissen met de VWN (6)De suppleties bij Ameland in 2010 veroorzaakten (bladzijde 108) een significant lagere soortenrijkdom en dichtheid in het jaar van suppletie (2010) ten opzichte van opvolgende jaren, een constatering die we ook in een Imares-rapport tegenkwamen, en een feit dat Imares in Natura 2000-context zorgvuldig verzweeg. De Spisulabanken waarvoor de visserij bij Ameland geweerd moesten worden volgens VIBEG zijn toen verdwenen.

Dus schelpenbanken komen en gaan, de zaak herstelt zich wel in enkele jaren, ook/zelfs na forse suppleties.

Vissen met de VWN (9)

Er is dan ook geen reden aan te nemen, dat visserij-verwijdering in deze kustzone een ecologisch effect van betekenis heeft op de bodemfauna, fauna die is aangepast op de hoge dynamiek. De natuur drukt hier bij iedere storm ecologisch gezien op delete, en heft na enkele jaren ook de waargenomen effecten van een suppletie weer op.

Tot zover de maakbaarheid van de natuur via Ton IJlstra en zijn Natura 2000-beleid. Voor mij een excuus nog even wat beeld te tonen dat ik maakte in dit prachtige Noordzee-kustgebied. Met boven de door Ton IJlstra gedirigeerde bodemberoering van het opspuiten van de Tweede Maasvlakte. Hij was daar de projectleider.

Vissen met de VWN (5)Vissen met de VWN (10)Vissen met de VWN (11)Vissen met de VWN (8)Vissen met de VWN (7)