De Groen redactie van Trouw schrijft alles over dat in hun ideologie past van de 'zieke aarde door de mens'-doctrine

De Groen redactie van Trouw schrijft alles over dat in hun ideologie past van de ‘zieke aarde door de mens’-doctrine

Op 15 juni behandelt de Tweede Kamer de Wet Natuurbescherming, en dus gaan groene clubs nu campagne voeren in massamedia. Vogelbescherming Nederland voert weer een campagne met een rapport van Birdlife: Nederland is het slechtste jongetje van de Europese natuurklas, zo schrijft dagblad Trouw braaf over.

Ach ja, ‘kwaliteitskranten’ die politieke correctheid verwarren met feitelijke juistheid. Fred Wouters wil – als ik dit zo lees – twee vliegen in één klap slaan:

  1. Hij wil meer geld voor zijn Red de Rijke Weidevogelconsultants-campagne.
  2. Hij wil de geesten in de Tweede Kamer masseren om vooral voor strenge en beperkende wetgeving te stemmen. Terwijl er vanuit Europa nu een lobby is om de regels rond Natura 2000 te versoepelen met het REFIT-programma.

Nergens zoveel geld naar natuur als in NL
Maar de vogels blijven volgens Vogelbescherming achteruit kachelen, terwijl die wetgeving nu dus nog streng is. Daar kan alvast geen verband zijn.

Ook kan er geen verband zijn met geld, dat te weinig zou rollen. Wij gaven op afstand het meeste geld uit aan natuur(clubs) van alle EU-lidstaten. Voor Henk Bleker aantrad ruim een miljard euro per jaar. En er is geen particuliere natuurclub waar ook ter wereld die – naar rato van oppervlak van NL en bewonersaantal – zoveel subsidies per jaar krijgt als Natuurmonumenten (jaarlijks rond 50 miljoen euro per jaar), geen enkel land waar men meer dan 100.000 hectare boerengrond aankocht voor een geschatte 10 miljard euro om daar ‘nieuwe natuur’ van te maken. En er gaat mogelijk vanaf 2016 liefst 60 miljoen euro subsidies per jaar naar agrarisch natuurbeheer.

Of moet er dan nog meer op dezelfde ineffectieve wijze naar toe?

Subsidiekaketoe, kost 30 miljoen euro per jaar en blijft achteruitgaan. Geldverspilling dus...

Subsidiekaketoe, kost 30 miljoen euro per jaar en blijft achteruitgaan. Geldverspilling dus…

Subsidies direct staken, aldus oud-directeur Vogelbescherming Nederland Eric Wanders
Voor die ‘bedreigde grutto’ uit de Red de Rijke Weidevogelconsultant-campagne van Vogelbescherming besteedden we ongeveer 30 miljoen euro subsidies per jaar. Geen land in Europa dat zoveel geld besteedt aan een vogel die dan ook nog met 5-7 procent achteruit blijft gaan.

Die subsidies richting natuur blijken nu dus niet te werken, als we Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland zijn uitspraken in realistischer vaarwater brengen. Fijn dat Fred Wouters dat (onbedoeld) ook erkent: dat al die natuurmiljarden richting natuurclubs als het schatrijke Natuurmonumenten (190 miljoen euro belegd vermogen, ving 0,7 miljard euro subsidies sinds 2000) zo ineffectief zijn. Vogelbescherming Nederland toont vooral dat onze natuurclubs dus ineffectief zijn als natuurbeschermer. Als het zolang ze bestaan maar bergafwaarts gaat,  geven ze het geld op verkeerde wijze uit.

Van reclamecampagnes voor Vogelbescherming haar giro gaat de vogelstand niet vooruit.

 

Eric Wanders, oud directeur Vogelbescherming NL: alle subsidies voor natuurbeleid en boeren stopzetten!

Eric Wanders, oud-directeur Vogelbescherming NL: alle subsidies voor natuurbeleid en boeren stopzetten!

Zet dus maar al die subsidies stop, zo zegt ook de oud-directeur van Vogelbescherming Nederland, Eric Wanders.

Volgens het PBL en CBS doen vogels het zo beroerd niet....

Volgens het PBL en CBS doen vogels het zo beroerd niet….

Wat zijn de feiten? 6 procent broedvogels kan verdwijnen… (volgens 11 jaar verouderde Rode Lijst)

Iedereen roept weer iets anders over ‘de biodiversiteit’ omdat iedereen dat anders meet. Wanneer we het PBL hier mogen geloven op het Compendium voor de Leefomgeving, lezen we dat zij alles ‘bedreigd’ noemen dat een Rode Lijst-kleurtje krijgt.

Ook al zijn bij de zoogdieren van de 55 maar 2 ernstig bedreigd, dus randje uitsterven. Bij vogels zijn maar 12 van de 178 broedvogels ernstig bedreigd, dus 6 procent. Daaronder vallen het korhoen (wordt uitgezet op Hoge Veluwe) en de velduil (die in muizenjaar 2014 in recordaantallen op het weiland broedde).

Wanneer we de weide-/akkervogels (ortolaan, kuifleeuwerik, grutto, kemphaan) even buiten de vergelijking laten, valt het nogal mee, we zien een wisselend beeld. Zo schreven Herbert Prins c.s. in Landschap nog in 2009:

Nederland kent volgens SOVON Vogelonderzoek 175 regelmatige broedvogels, waarvan 78 in aantal toenamen, en 59 in aantal afnamen. De mate van bedreiging voor vogels op de Rode Lijst is sinds 1990 afgenomen. In 1990 broedden 193 soorten in Nederland, dat in 2000 groeide naar 207 soorten met in 2009 ongeveer 200 soorten.

Lazarus-soorten op Rode Lijst
Zien we naar de Rode Lijst Indicator van het CBS van afgelopen jaar, dan stellen zij dat bij de 178 broedvogels de mate van bedreiging licht afnam. Op die Rode Lijst stonden in 2004 – de laatste Rode Lijst die in zijn geheel werd opgesteld voor vogels – nog 78 vogelsoorten in verschillende categorieën van bedreiging, met 12 in de zwaarste categorie (‘ernstig bedreigd’). Er stonden 7 in de categorie ‘verdwenen’/niets meer aan te doen, waaronder de algemene wintergast: de goudplevier. Die broedt hier niet meer, hij broedde vroeger op het hoogveen van De Peel.

'Verdwenen' op Rode Lijst van 2004 maar hij is er weer

Bron SOVON Vogelonderzoek: ‘Verdwenen’ op Rode Lijst van 2004 maar hij is weer terug anno nu

Ook het kleinst waterhoen zou ‘verdwenen’ zijn maar broedt weer in NL aldus Sovon in 2013. Een Lazarus-hoen dus…

..de volgende (algemene) vogel waarover Vogelbescherming de noodklok wil luiden, terug op niveau jaren '60

De volgende (algemene) vogel waarover Vogelbescherming de noodklok wil luiden terug op niveau jaren 60

Rode Lijst geen betrouwbare maat voor bedreiging
Zelfs de huismus kwam in 2013 op de Rode Lijst omdat hij sterk in aantal afnam. Dan komt hij in de categorie ‘gevoelig’. Er staan vele algemene soorten op de lijst, en ook soorten die zich opnieuw vestigen als de slechtvalk, de kleine en grote zilverreiger. Ook de sterk in aantal toenemende nachtzwaluw staat op de Rode Lijst. Ook de nu algemene kerkuil – die vorig jaar in het recordmuizenjaar een record-broedjaar beleefde – staat op de Rode Lijst.

Gunstige trends kun je met slecht gebruik van die Rode Lijst dus negatief uitleggen, wat Natuurmonumenten dan ook doet: alle 250 gewervelden op de Rode Lijst ‘sterven uit’, tenzij u Marc van den Tweel zijn salaris helpt ophogen (187.000 euro per jaar). Het is normaal dat soorten zeldzaam zijn, en dus kwetsbaarder voor snelle veranderingen. Maar zeldzaamheid maakt nog niet dat ze zullen uitsterven.

Veel vogels doen het juist goed: zie het succes van de lepelaar, het symbool van Vogelbescherming NL. Of dat aan Vogelbescherming Nederland is te danken? Hij lijkt als garnalen-eter van de groei van garnalenbestanden te profiteren op het Wad. De lepelaar broedt het meeste op de Waddeneilanden, veilig buiten bereik van vossen. Vossen die anti-jacht activist Fred Wouters niet wil schieten.

..oh, als deze voor mijn nieuwe autobanden zou komen, met welk genoegen..splet

Misbruik van Rode Lijst door Natuurmonumenten: alle 250 gewervelden op Rode Lijst ‘verdwijnen’ tenzij Natuurmonumenten nog meer van uw geld krijgt

Oranje Lijst om fondsen te werven met algemene soorten
Sovon Vogelonderzoek en FondsenVogelbescherming Nederland maakten in 2013 de Oranje Lijst om alarm te kunnen slaan over soorten die nog algemeen zijn, en daar fondsen mee te werven voor hun campagnes. Daar kwamen 22 soorten extra op, die nog veel voorkomen, maar niet genoeg volgens mensen die deze vogels uit hun jeugdjaren als veel algemener herinneren. Zoals de scholekster, die nu weer in dezelfde aantallen voorkomt als in de jaren 60. RIKZ en Bureau Waardenburg schreven in 2006 in hun Ecologisch profiel van de Scholekster dat deze toenam dankzij de vermesting van de landbouw.

Het anti-wetenschappelijke Vogelbescherming zwetst hierover:

De scholekster laat sinds de jaren 60 eerst een duidelijke toename zien, onder meer omdat hij steeds meer in het boerenland ging broeden. Echter sinds begin jaren 90 doet zich een kentering voor en sindsdien neemt de soort in rap tempo af.

Indien de trend van de afgelopen 10 jaar zich voortzet zal de soort over 10 jaar t.o.v. 1960 met 40% zijn afgenomen. Tevens zijn er duidelijke voorspellingen over een negatief effect als gevolg van klimaatverandering (denk aan veelvuldig overspoelde kweldernesten als gevolg van zomerhoogwater) en zijn de ontwikkelingen binnen de landbouw ook weinig rooskleurig. Genoeg redenen om de soort op de Oranje Lijst te plaatsen. Vogelbescherming Nederland zet zich actief in met onderzoek en actieplannen om de scholekster voor Nederland te behouden. (lees: geef ons geld, RZ)

‘Duidelijke voorspellingen’: Vogelbescherming doet ecologische Yomanda
Dus een scholekster die eerst profiteerde van de vermesting van de landbouw zou nu door ‘duidelijke voorspellingen’ zijn nestje in kwelders kwijtraken en dus slaan we alarm….

Zie hier mijn blog over wat er met de scholekster aan de hand is: hij profiteerde aan het Wad van de extra schelpdiergroei door fosfaat, en er zijn zoveel scholeksters als er voedsel voor ze is. Er is nu minder voedsel, dus komt het aantal daar weer mee in evenwicht. Dat is geen reden tot paniek, de natuur heeft geen normaantallen voor hoeveel vogels er ‘horen’ te zijn. Die bestaan alleen bij fondsenwervende clubs als VBN die geld willen verdienen met vogelpaniek.

Zoals Eric Wanders al stelde in een interview met Climategate.nl: marketing nam bij Vogelbescherming Nederland de macht over, ze gebruiken vogels als ambassadeur voor hun bankrekening. In werkelijkheid kun je niet zeggen ‘het gaat goed/slecht’. Met sommige soorten gaat het goed, andere weer minder, zoals dat in de natuur altijd gaat. Wat wel opvalt: de soorten die succesvol werden als de zeearend, deden dat zonder enig Nederlands beleid of zonder enige hulp van Vogelbescherming Nederland.

De volgende subsidiekaketoe: scholekster is zielepietepiet

De volgende subsidiekaketoe: scholekster is zielepietepiet