De halve waarheid is een hele leugen

De halve waarheid is een hele leugen, de kuifeend kwam pas na de jaren ’60 tot broeden in weilanden, en was in 1900 in het geheel geen Nederlandse broedvogel

Het CBS brengt met ‘Weidevogels in duikvlucht’ reeds jaren bekende dalingscijfers naar buiten TEN OPZICHTE VAN piekjaar 1990. Wie verder kijkt dan 1990 ziet dat weidevogels (veldleeuwerik uitgezonderd) begin 20ste eeuw zeldzamer waren, niet in weilanden broedden of zelfs niet in Nederland voorkwamen. Tot 2010 verdween vier maal meer grasland voor natuurontwikkeling, water en recreatie dan voor infrastructuur, terwijl het CBS verstoring door infrastructuur als oorzaak van achteruitgang geeft. Blijkbaar heeft het CBS met SOVON de opdracht eens goed campagne te voeren.

Ondanks tientallen miljoenen weidevogelsubsidies per jaar halveerde de gruttostand sinds 1990

Ondanks tientallen miljoenen euro weidevogelsubsidies per jaar halveerde de gruttostand sinds 1990

Scholekster oorspronkelijk kustvogel
NU.nl kopieert de trend van de scholekster, die sinds 1990 weer zeldzamer wordt: hij zit nu met een paar of 40.000 iets onder het niveau van 1979 (43.000-50.000), maar zoals het toen nog wetenschappelijk werkende SOVON toen schreef:

De scholekster is in de loop van deze eeuw zeer sterk toegenomen.

In het rapport van Bureau Waardenburg/RIKZ ‘Ecologisch Profiel van de Scholekster’ in 2006 lezen we verder:

Vanaf het begin van deze eeuw is de Scholekster in West-Europa sterk in aantal toegenomen als broedvogel en overwinteraar. De aantallen in de Waddenzee volgden deze trend. De belangrijkste oorzaak is de vermesting van de landbouwgebieden, die daarop door de Scholekster werden gekoloniseerd.

In 1990 zat de populatie op een kunstmatige piek van 100.000 dankzij een overaanbod voedsel.

Zo moet de van oorsprong exclusieve kustvogel, de scholekster (net als de eidereend) geprofiteerd hebben van de fosfaatvervuiling via de Rijn, waardoor schelpdieren beter groeiden in onze kustwateren. Dat de vogel-activisten van SOVON dat gunstige effect van fosfaat niet willen onderzoeken en erkennen is niet ons probleem. Het is recent bevestigd voor het IJsselmeer door het ANT-onderzoek van Deltares. Het was al experimenteel bevestigd met Maricult in Noorwegen in 2002.

De kievit is deel van de Friese ziel, profiteerde van intensivering landbouw

De kievit is deel van de Friese ziel, profiteerde van intensivering landbouw

Kuifeend broedde voor 1950 niet in weilanden, scholekster evenmin
Kievit, grutto en tureluur beleefden hun hoogtijdagen in de periode 1960-1990, toen landbouw al intensiever was en er 1,5 miljoen meer koeien waren dan nu en een vele malen hogere mestproductie. Daarvoor waren ze veel zeldzamer. En van de tureluur is bekend dat deze minder hard achteruitgaat, dan de sinds 1990 gehalveerde gruttopopulatie. De kuifeend is hier pas sinds de jaren ’50 vaste broedvogel en werd toen algemener dankzij de eutrofiering van wateren die de driehoeksmossel beter deden groeien. Hij koloniseerde later zelfs het boerenland en boerenslootjes, maar begon zijn carriere in Nederland als zeldzaamheid van duinmeertjes. Die neemt nu enkel verder toe.

Vanzelfsprekend is hyperintensivering van landbouw met vroeger maaien en zwaarder machines nu een factor van achteruitgang van enkele historische akkervogels. Maar ook predatie door vossen, steenmarters en de enorm gegroeide luchtmacht van buizerds, reigers, ooievaars etc. Het CBS en SOVON willen die bedreiging van natuurbeleid onschadelijk maken volgens het handboek communicatie; de dreiging erkennen, maar er je eigen draai aan geven zodat je de angel er uit haalt en vervolgens weer gewoon kan boer-bashen, zoals men dat bij SOVON zo gewend is.

Eieren en jonge weidevogels worden verslonden en gedood door roofdieren. Soorten als buizerd, hermelijn, bunzing, vos, kraaiachtigen, blauwe reiger, ooievaar, maar bijvoorbeeld ook egels, hebben – naast veel andere prooien en aas – ook weidevogels op het menu staan. Omdat sommige soorten roofdieren toenemen en andere afnemen valt niet te zeggen of de druk hiervan op de weidevogelstand veranderd 

Bullshit. Dat zij dat niet WILLEN erkennen, is iets anders dan het feit dat predatie populaties lokaal volledig kan uitroeien.

1530_001g_clo_02_nlVier maal zoveel landbouwgrond naar natuur, water en recreatie dan naar infrastructuur
Helemaal bont maakt CBS het, wanneer ze zelfs de afname van het oppervlak aan grasland er bij halen.

Door de uitbreiding van onder andere steden en de bijbehorende infrastructuur en de daarmee gepaard gaande toegenomen verstoring, is broedgebied van weidevogels verloren gegaan. In totaal verdween er sinds 1990 ruim 150 000 hectare grasland. Dat is een daling van ruim 14 procent.

Ze hadden wel even mogen vermelden, dat 107.000 hectare landbouwgrond/grasland werd opgekocht van 1990 tot 2012 om Nieuwe Natuur te worden en natuurgrond voor recreatie om de stad. De opkoop van boerengrond voor ‘natuur’ was in afgelopen decennium de belangrijkste prijsopdrijver van landbouwgrond en de belangrijkste reden dat grasland verdween. Tevens is de prijsopdrijving van boerengrond nu een belangrijke drijver achter de drang tot kostenbesparing/intensivering.

De beste kop voor het CBS-bericht zou dus zijn

Achteruitgang weidevogels zet door, mede dankzij miljarden-investeringen natuur

0f

Halve waarheid meest gebruikte argument bij natuurbeleid

Ik zou bijna denken dat ze nu samen met PBL campagne gaan voeren, omdat ik ook Arco van Strien (CBS)met vragen bestookte (die hij meestal prima beantwoordde), en een WOB-verzoek nodig heb om de virtuele Rode Lijst bij hun broodheer, het Ministerie van EZ los te krijgen. De WOB-termijn voor het PBL is vandaag verlopen en ik heb van Rob Alkemade NIET de berekeningen gekregen. Er is dus een rechtszaak nodig om de gegevens los te krijgen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ik verwacht dat ze in de tussentijd een campagne/communicatieplan opzetten om ons werk te pareren. Gezien het treurige niveau van mainstream-media (zoals Nu.nl) maken ze goede kans ons werk te bedelven onder een batterij onzin.