Borssele. Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Waarborgen voor de veiligheid, geen koeltorens, geen bovengrondse leidingen (traject Borssele – Bergen op Zoom), behoud van de Sloerand en zorgvuldige informatievoorziening; dat zijn de eisen die de Provincie Zeeland stelt aan de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales en het langer openhouden van de huidige centrale in Zeeland.

Deze voorwaarden worden als niet onderhandelbaar beschouwd door Gedeputeerde Staten. Dit betekent dat als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, Provincie Zeeland niet meewerkt aan de eventuele nieuwbouw van twee nieuwe kerncentrales en de eventuele bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale in Borssele.

Deze voorwaarden zijn onderdeel van een pakket van maatregelen die de Provincie Zeeland wil stellen en kansen die ze ziet als het Rijk beslist om in Zeeland nieuwe kerncentrales te gaan bouwen. De voorwaarden zijn opgesteld na een consultatietraject met inwoners van Zeeland, jongeren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere Zeeuwse overheden.

Doel van het pakket voorwaarden is dat bij de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales de lasten en lusten voor de inwoners van Zeeland in evenwicht blijven. Ook wil de Provincie de kansen die het met zich meebrengt optimaal benutten en extra investeringen kunnen doen in Zeeland.

In de voorwaarden vraagt Gedeputeerde Staten aandacht voor de lokale en regionale impact en daarmee de consequenties van de eventuele bouw van twee nieuwe kerncentrales en het eventueel langer openhouden van de huidige centrale. Dit zowel voor de periode voor, tijdens als na de eventuele bouw van twee kerncentrales. Er wordt daarbij in het bijzonder aandacht gevraagd voor de gevolgen op de woningmarkt, infrastructuur, arbeidsmarkt, landschap, natuurontwikkeling en leefbaarheid.

***

Bron hier.

***