Vriendje van Natuurmonumenten bij Provincie Flevoland, eerder bij Ministerie EZ, Wagenings aquatisch ecoloog

Vriend van Natuurmonumenten bij Provincie Flevoland, eerder bij Ministerie EZ, Wagenings aquatisch ecoloog, bij EZ werkzaam onder Ton IJlstra voor Natuurcompensatie Maasvlakte 2

Dit blog- nr 2501 voor Climategate.nl -toont hoe de Rijksoverheid met haar gunstelingen Natura 2000 gebruikt en tegelijk de natuurwetgeving omzeilt om zelf te kunnen bouwen in Natura 2000. Door eerst een 1000 hectare groot slib-bezinkingsdepot (Marker Wadden) op te spuiten met bijna 20 miljoen kuub zand IN Vogelrichtlijngebied.

Als groene schaamlap voor de start van andere bouwprojecten in Natura 2000 die dan doorgang zouden mogen krijgen. Het is een opvolging van de Marker Wadden-fotoblog van zondag waar ik nog enkele correcties aanbracht.

Dus samengevat: de overheid gebruikt natuurherstel-doelen (en clubs als Natuurmonumenten) om in natuur te kunnen bouwen, ten gunste van de bouwsector en het ingenieurswezen.Dat lijkt een beetje op ‘klimaatbeleid’. Werkverschaffing voor de bouw- en energiesector via angst over ‘de zeespiegelstijging’ (zie de Deltacommissie, die zo Rijkswaterstaat en ingenieurswezen aan werk helpt)

  • Voor de luie lezer is dat ruim voldoende om te weten. Wie de details wil weten die leest door:

Ook Marker Wadden is een bouwproject IN bestaande natuur met groen vernis, een soort slib-bezinkingsdepot van 1000 hectare.

Volgens de MER in 2014 is dit nodig voor die Marker ‘Wadden’, een Maasvlakte in het Markermeer:

Aan de hand van eerste inschattingen is voor het creëren van 1.000 ha bovenwater- landschap rond de 19,5 miljoen kubieke meter zand nodig. (dus hoezo ‘slib’ invangen RZ, en dat zand winnen ze uit oa Natura 2000-gebied IJsselmeer en IJmeer/Markermeer)

Deze hoeveelheid is mede afhankelijk van de hoeveelheid steen die gebruikt wordt bij de verdediging van het eiland tegen storm en golven. Aan steen wordt minimaal 40.000 ton ingezet bij een zachte rand met relatief veel zandig materiaal en maximaal 400.000 ton bij een met steen bedekte rand.

Normaal gesproken moet je het opspuiten van een eiland in Natura 2000 compenseren

Normaal gesproken moet je het opspuiten van een eiland in Natura 2000 Vogelrichtlijngebied compenseren. Waarom niet in Natura 2000/Vogelrichtijngebied het Markermeer als je Natuurmonumenten/Boskalis heet?

Marker Maasvlakte
De hele operatie waarvan de eerste fase Marker Wadden deel uitmaakt heet dan ‘Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem’ (TBES), een operatie die honderden miljoenen publieke euro’s gaat kosten, zie hieronder:

Screen-Shot-2015-09-16-at-08.05.38Die TBES-operatie is – zoals vorig blog beschreven– een soort ‘natuurcompensatie’ danwel mitigatie (schadeverzachting natuur) om buitendijkse woonwijken bijvoorbeeld toch toe te staan bij Amsterdam en andere rond het Markermeer-IJmeer liggende steden.

In Vogelrichtlijngebied 20 miljoen kuub zand en 400 duizend ton stenen

In Vogelrichtlijngebied 20 miljoen kuub zand- gewonnen IN Natura 2000-gebied- en 400 duizend ton stenen

Terwijl ze dus 1000 hectare van dat gebied als een soort  Marker Maasvlakte opspuiten.

Grote zaagbekken van een miljoen euro per stuk

Grote zaagbekken van een miljoen euro per stuk met op achtergrond Lelystad

Dankzij de nu bij de Provincie Flevoland werkzame Jacco Maissan, toen beleidsmedewerker bij Ministerie van Economische Zaken kon Natuurmonumenten haar Marker Wadden opvoeren als een publiek belang, door het als dienstbaar aan Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) op te voeren (helderheid water).

Zo kon het Marker Wadden-project met wat creatief schuiven op papier dan onderdeel van het TBES worden, een zwaarwegend publiek belang. En dus tientallen miljoenen euro’s rijksgelden krijgen en provinciegeld, EN dus voor Crisis en Herstelwet-versnelling in aanmerking komen. Als procedureel glijmiddel. Van de totale kosten (78,2 miljoen euro) zegt Natuurmonumenten zelf 7,5 miljoen euro bij te dragen.

Het grapje mag wat kosten....

Het grapje mag wat kosten….

Vanwege het inpassen in de KRW-doelen (helderheid water) hoor je te pas en te onpas dat de Marker Wadden het slibgehalte in het water (=troebelheid, KRW-doel) zou verlagen, door het in te vangen. En die troebelheid zou de oorzaak zijn dat nu minder vogels in het gebied zouden leven in vergelijking met 1999-2003 (met ongunstige staat instandhouding Natura 2000 tot gevolg)

We toonden daarom al deze bewering die Roel Posthoorn van Natuurmonumenten herhaalt ter rechtvaardiging, omdat het Nationaal Groenfonds bij Marker Wadden optreedt als bank/verdeler van publieke miljoenen. Een kunstmatig meer dat pas sinds 1976 bestaat zou ‘slecht functioneren’, omdat er minder exemplaren van een invasieve exoot- de driehoeksmossel- voorkomen :-)

Screen Shot 2017-02-22 at 15.36.31

Terwijl tegelijk de zware scheepvaart met duwbakken tussen Lemmer, Lelystad en Amsterdam explosief toenam, waarbij de vaargeul uitgebaggerd moest (slibopwelling).

Enorme uitbreiding zware scheepvaart geeft ook slib-opwelling

Enorme uitbreiding zware scheepvaart geeft ook slib-opwelling

En die slib-opwelling ontstaat volgens Deltares (2010) in het Oostelijk deel (waar de meeste slib ophoopte) vooral ook door die toenemende scheepvaart.

De andere vriend van Natuurmonumenten: corruptie?

De andere vriend van Natuurmonumenten: corruptie?

Directeur Generaal Milieu bij het Ministerie van I/M Chris Kuypers gaf Natuurmonumenten ook een duw. Tegelijk hopen onderzoeksinstellingen als Deltares mee te liften met de vrijkomende onderzoek-subsidies via het NMIJ (Natuurlijker Markermeer-IJmeer)-project

Zo kwamen ze voor de eerste subsidie-injectie van 30 miljoen euro in aanmerking voor de Eerste Fase: Het opspuiten van een eiland inclusief zandwinningsputten midden in Natura 2000-gebied Markermeer. Normaliter, dien je bij zo’n project waarbij je een eiland opspuit- zoals bij de Tweede Maasvlakte- je impact te compenseren.

Voor compensatie dien je dan teven Brussel in te lichten, wat volgens Natuurmonumenten niet is gebeurd. Dat had Rijkswaterstaat moeten doen. Dus het bouwen van een 1000 hectare groot slibdepot heet geen natuurcompensatie, maar wat dan wel: mitigatie? Natuurontwikkeling?

Werkloods Lelystad.

Werkloods Lelystad met afbeelding nonnetje als doelsoort

Tweede Maasvlakte/Rotterdammer Wadden
Zo werkte Wilfred Alblas (Natuurmonumenten, voorheen directie Noord, nu Limburg) in 2001 voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMW) met diverse natuurclubs de compensatie uit voor het opspuiten van die Maasvlakte in Natura 2000-gebied de Noordzeekustzone. Zij rekenden voor dat verlies van meer dan 3000 hectare marien habitat H1110b gecompenseerd moest worden (blz 10):

In PKB-plus deel1 wordt uitgegaan van een zeereservaat van 25.000 ha.(..= vissers wegjagen van hun visgrond, omdat de OVERHEID de natuur beschadigt RZ) Dit is gebaseerd op een bruto ruimtebeslag van 2500 ha van de nieuwe landaanwinning.

Gebleken is dat een deel vande nieuwe onderwateroever ecologisch weinig waardevol zal zijn als gevolg van frequente suppleties. (…exact wat Boskalis met Natuurmonumenten ook doet in Markermeer, en wat Rijkswaterstaat doet in Noordzeekustzone/Waddenzee RZ) Het extra effect hiervan is in PKB-plus deel 1 genoemd. Dit leidt tot een extra compensatieopgave van maximaal 300 ha.

De eind september 2001 beschikbaar gekomen resultaten van het bandbreedteonderzoek morfologie Haringvlietmonding laten zien dat een extra verlies van ondiepe kustzee zal optredenvanmaximaal323ha.  Het totale verlies van habitattype 1110 komt daarmee op maximaal 3123haRZ17.Centrale As (27)

  • Dus wie een eiland opspuit in Natura 2000-gebied, die moet dat gebied compenseren.  Ook moeten alternatieven zijn bekeken, EN er moet sprake zijn van een zwaarwegend nationaal belang.

Dit project- de Tweede Maasvlakte- viel onder verantwoordelijkheid van EZ-Ambtenaar Ton IJlstra, de zelfde ambtenaar die zeereservaten afdwong over de rug van vissers uit naam van Natura 2000 in de Noordzeekustzone. En wie was zijn maatje bij realisatie voor PMW? Jacco Maissan. Klein wereldje.

Nu spuit Natuurmonumenten met Boskalis een eiland op in Natura 2000-gebied en Vogelrichtlijngebied Markermeer-IJmeer van habitattype Meren en Moerassen (Min EZ 2009).

Het Markermeer is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van een uitgestrekt zoetwatermeer dat als geheel het leefgebied vormt van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het is een watergebied dat het leefgebied vormt van soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn (art. 4.1) en tevens fungeert als rui-, overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (art. 4.2).

IN het door Ijsbrand Zwart van de Provincie Flevoland in 2008 opgestelde rapportje ‘Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit’ staat dat ‘de voedselpyramide wankelt’ (…) door de continue achteruitgang van spiering sinds de jaren ’90 (sinds invoering van de KRW door de overheid), en de achteruitgang van een INVASIEVE EXOOT sinds 1936; de driehoeksmossel.

 

Esoterisch gebabbel opgevoerd als wetenschappelijke onderbouwing

…belangenverstrengeld en ideologisch gekleurd gebabbel van IJsbrand Zwart opgevoerd als ecologisch-wetenschappelijke onderbouwing

Terwijl de zelfde Rijksoverheid (Ministerie EZ met ambtenaar Henk Groenewoud) voor miljoenen euro’s invasieve exoten bestrijdt, zoals ik in Elsevier beschreef, moet hier dus een exoot hersteld worden…

Want van minder spiering en invasieve exoot de driehoeksmossel, daar worden deze watervogels ongelukkig van. En dat lijdt tot die ongunstige staat van instandhouding, waar dat hele TBES dan het antwoord op heet.

Screen Shot 2017-02-22 at 15.23.25

Die vogels zijn dus van belang zodat het VOGELRICHTLIJN-gebied werd: het zelfde Vogelrichtlijn-gebied waar Natuurmonumenten nu een 1000 hectare groot eiland in opspuit met 20 miljoen kuub zand.

Eiland bouwen in zelfde Vogelrichtlijn gebied: geen probleem als je Natuurmonumenten/Boskalis bent
Dus Natuurmonumenten spuit een (werk)eiland met bazaltblokken op met Boskalis in dat ‘uitgestrekt zoetwatermeer als als geheel het leefgebied vormt’. Leefgebied van vogelsoorten, die zij zeggen te helpen MET de Marker Wadden. Dat project kreeg in 2014 voor de Passende Beoordeling/MER zelfs hulp van de Crisis en Herstelwet om vlot door geloodst de worden.

De Crisis-en herstel is op de eerste fase Marker Wadden van toepassing. Dit betekent dat decentrale overheden geen beroep kunnen instellen tegen het Projectplan, de Ontgrondingvergunning of het milieueffectrapport.

Want het project zou van zwaarwegende openbaar belang zijn, dus bezwaar maken op natuurgronden- er gaat watervogelgebied verloren- kwam niet aan de orde.

Die witte stip, dat is het nonnetje

Die witte stip, dat is het nonnetje. Die was in de jaren ’80 algemener als overwinteraar en piekte nog in de winter van ’96. Maar nu is hij broedvogel in Friesland, en dat was hij toen niet.

Het Markermeer ontstond pas in 1976

Het Markermeer ontstond pas in 1976, deze grafiek geldt voor alle rijkswateren. Sinds 2010 is het nonnetje broedvogel in Friesland, waar het normaliter een arctische soort is (Zweden). In winter ’96 een klein piekje. Winterweer bepaalt of ze hier komen overwinteren vanuit de Oostzee. Bron Watervogeltellingen 2001/2

De Marker Wadden worden tegelijk opgevoerd als herstelmaatregel voor (niet hier broedende) vogels die vis eten, zoals het nonnetje, de grote zaagbek (die de ‘ongunstige staat van instandhouding’-classificatie veroorzaken voor Natura 2000. Terwijl het Markermeer voor die zaagbek nooit van betekenis was, zo toont het Sovon-monitoringrapport 2002/04 Watervogels in Nederland.

Eilandjes midden in visgebied Vogelrichtlijn

MoerasEilandjes midden in visgebied Vogelrichtlijn: de Marker Wadden..

Veel van die nonnetjes en zaagbekken blijven bij zachte winters in het Oostzeegebied. Tenzij de Marker Wadden de Oostzee dicht doen vriezen, heeft dat project dus geen enkele invloed op hun aantallen hier. Tegelijk hoeven voor die overwinteraars volgens de nationale Natura 2000-invulling geen gebieds-specifieke maatregelen plaats te vinden, als ze zich ook elders thuis voelen.

Screen Shot 2017-02-22 at 16.36.37

Toch rechtvaardigt een vermeende (tijdelijke) achteruitgang van die vogels IN 1 GEBIED, Het Markermeer, de dik 50 miljoen euro subsidies, inclusief een hele TBES-operatie die honderden miljoenen euro’s mag kosten. Maar tegelijk maakt Natuurmonumenten dus 1000 hectare visgebied voor die vogels (en voor menselijke vissers) tot eiland.

dure jongens, die ecologen

dure jongens, die ecologen, wanneer ze bij de overheid werken, IJsbrand al sinds 2007 bij Provincie Flevoland.

Screen Shot 2017-02-22 at 16.44.03

  • Wie kan mij hier de logica uitleggen?

In Landschap (2014) staat de strategie beschreven door de zelfde landschapsecoloog van de Provincie Flevoland en senior beleidsadviseur natuur IJsbrand Zwart  en Wouter Iedema van Rijkswaterstaat:

In 2006 viel het besluit om het Markermeer niet in te polderen. Er lagen op dat moment veel plannen voor infrastructuur, (woning) bouw en recreatie, maar ook opgaven voor waterveilig- heid, zoetwatervoorziening en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat zijn veel ruimtelijke opgaven voor een Natura 2000-gebied, waar, volgens het ‘nee, tenzij- regime’ van de Natuurbeschermingswet, geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, zolang het gebied in een ongunstige staat van instandhouding verkeert (Zwart, 2008).

De oplossing wordt gezocht in het investeren in een veerkrachtig Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Zodra er meer vogels zijn dan de doel- stellingen vereisen, ontstaat er (juridische) ruimte voor gebiedsontwikkeling (Stuurgroep Toekomstagenda Markermeer-IJmeer, 2008)

Voor deze eenden maak je dan een TBES dat honderden miljoenen euro's kost

Voor deze algemene eenden maak je dan een TBES dat honderden miljoenen euro’s kost

Terwijl: Voor de Grote Zaagbek was het Markermeer nooit van belang als visgrond/winterverblijf, de belangrijkste gebieden liggen daar waar Windpark Fryslan van RIjkswaterstaat mag komen

Terwijl: Voor de Grote Zaagbek was het Markermeer nooit van belang als visgrond/winterverblijf, de belangrijkste gebieden liggen daar waar Windpark Fryslan van RIjkswaterstaat mag komen. Figuur uit watervogeltellingen 2001/2 Sovon

Overheid zelf verantwoordelijk voor ‘ongunstige staat instandhouding’
Wat zij ook beschrijven: Dankzij de Kaderrichtlijn Water (KRW) moest het voor visproductie en visetende vogels gunstige fosfaatgehalte in IJsselmeer en Markermeer teruggeschroefd van 0,8 mg per liter naar 0,07 mg per liter.

Het ANT-onderzoek van Deltares (2014) toonde dat die afname van voedingstoffen de neergang verklaarde in voedselvis (spiering, met de invasieve exoot 1 van de 2 kernsoorten in voedselweb IJsselmeer volgens overheid) en visetende vogels.

Als ‘gunstige staat van instandhouding’, danwel de vermeende ‘draagkracht’ die het gebied voor vogels zou hebben, gelden vogelaantallen uit de periode 1999-2003: toen het water nog voedselrijker was dan het nu is, en toen de primaire productie dus hoger lag. Omdat de meeste mensen te dom zijn, en niet weten wat dit betekent komen deze ecologen en Natuurmonumenten er mee weg

RZ17.marker wadden (11)

Overheid veroorzaakt zelf probleem en biedt zichzelf aan als oplossing
Dus de overheid met haar milieubeleid is verantwoordelijk voor de negatieve trend in vogels in Vogelrichtlijngebied het Markermeer. De Algemeen Neergaande Trend (ANT) ten opzichte van de ecologisch gezien willekeurige jaren 1999-2003, in een kunstmatig meer dat pas sinds 1976 bestaat.

Die trend dankzij KRW veroorzaakte de ‘ongunstige staat van instandhouding’. En vervolgens wil die zelfde overheid in Natura 2000-gebied bouwen, zoals buitendijkse woonwijken en bruggen. Dus zij lost haar zelf veroorzaakte natuurprobleem op door…nog meer te bouwen in Natura 2000 gebied met beroep op DE ZELFDE KRW die de negatieve trend veroorzaakte.

Reactie-instructie: natuur mag best wat kosten, maar dan doelmatig
Voor de typische Kleimutgeet-reaguurders: nee, ik vind natuur niet te duur. Ik vind het weggooien van miljarden aan zinloos asfalt veel erger, of de 26 miljard euro voor ABN-Amro. Maar je ziet dat hier:

  • a. met wetenschap gesjoemeld wordt om een vals beeld van natuur te schetsen, hersteldoelen fabriceren voor natuur die herstel van werkgelegenheid betreffen voor de bouwsector en het ingenieurswezen op publieke kosten
  • b. publiek wordt aangewend voor ecologische prestigeprojecten zonder enig ecologisch rendement of toetsing daarvan, waar je met veel minder geld veel meer leuks voor mens en natuur kon doen