De nieuwe weidevogels van mestinjectie-land, kokmeeuwen vallen aan op bodemleven

De nieuwe weidevogels van mestinjectie-land, kokmeeuwen vallen aan op bodemleven na mestinjectie

De gifgroene mest-injectielanderijen, je hoort er geen voorjaarsgejubel van de kievit die enkel nog boven stoppelvelden duikelt. Stille Lente is nu vrijwel overal een feit in Friesland, de dystopie van Rachel Carson (1962), nergens zingen nog leeuweriken. Wel wemelt het na zo’n injectiebeurt steeds van de kokmeeuwen, met wel duizenden tegelijk kunnen ze aanvallen. Zouden zij het bodemleven zo niet helpen verarmen?

  • Die observatie kan aanleiding zijn voor een nieuwe manier van kijken naar de Rijke Weide, hoe je dus met zo weinig mogelijk geld meer natuurdoelen haalt. Daar gaat dit blog over, begrijpelijk voor iedereen met enig analytisch denkvermogen en kennis van chemie/biologie.

Nu wisten we dankzij het onderzoek van Jaap Hanekamp, Marcel Crok en Matt Briggs al dat dit injecteren van mest geen bewijsbare milieuvoordelen heeft. Het voordeel moest zijn: ammoniak-emissie in de lucht reduceren.

Uiteindelijk dienen die emissie-reducties dan via een kostbare omweg vooral natuurdoelen: blauwgraslandjes en andere natuur van vroeger met nutriënten- arme condities als milieu-referentie. Die condities zouden moeten terugkeren, door boeren op te zadelen met miljarden euro’s extra lasten en papierwerk.

Het milieu is vaak de meest kostbare weg tot meer natuurwaarde

Het milieu is vaak de meest kostbare weg tot meer natuurwaarde

Boertje-pestplantjes voor Natura 2000
Die voedingsarme condities van bijvoorbeeld blauwgraslandjes (Habitat H6410 Natura 2000), die ontstonden door uitputting van de grond door keuterboeren. Dankzij het Wageningse Alterra en 2 of 3 Wageningse vegetatie-ecologen ging die uitgeboerde voedselarme grond bijzondere natuur heten, uniek in Europa. Waarvoor de boerenstand dan miljarden euro’s moet investeren, en waarvoor allerlei juridische negativiteit nodig is.

Voor blauwe zegge en of blonde zegge, een grassoort die in het Pleistoceen op de Aziatische steppe voorkwam. En wat trilveentjes waar 2 Wageningers een stijve van krijgen. En waarbij 16.999.998 andere Nederlanders hun schouders bij ophalen. Bij mij in de voortuin woekert de zwarte zegge: investeringskosten 0 euro. Er is geen objectief biologisch criterium om blonde zegge belangrijker te vinden dan zwarte zegge.

Het is slechts een kwestie van smaak. Het enige voordeel van ‘zeldzaam’ is dat je het nooit ziet. Dus bijna niemand heeft er iets aan, al die miljarden-verspilling voor 1 zo’n Alterra-plantje. Wat is de economie achter die manier van denken over natuurdoelen? Geef mij liever natuur die je wel ziet, zoals een zingende leeuwerik en een duikelende kievit.

Kostbare geldverspilling (ongeveer 3 miljoen euro voor 1 project) met minimale natuuropbrengst

Kostbare geldverspilling (ongeveer 3 miljoen euro voor 1 project) met minimale natuuropbrengst

...en dan heb je nog niks...

…en dan heb je nog niks…

Nou vooruit: we pesten de boerenstand ook voor een stuk of 130 boertjepest-plantjes die geen stikstof blieven.. Die boerenpest-plantjes profiteren van dat stikstof-fetisjisme misschien in 2050, Alterra pretendeert met PBL in staat te zijn tot de procent nauwkeurig te berekenen hoeveel (….). Ik meen dat ze zelfs roepen dat bij ‘x miljard meer zus, je 66 procent meer zo krijgt’.

Lachwekkende anti-wetenschap, daarvoor moet je bij Alterra zijn, zoals je voor Sjoemelnatuur bij PBL terecht kunt.

Kostbare negativiteit: Natura 2000

Kostbare negativiteit: Natura 2000 in Alterra/Rijksoverheid-stijl

Die 130 boerenpest-plantjes zijn minder dan 10 procent van de vaatplantensoorten in NL. Tegen miljarden en miljarden euro’s onkosten, en tonnen gezeik. Milieubeleid en veel Natura 2000-beleid onttrekt zich niet aan de schijn van ordinair ‘boertje pesten’.

Het is beleid dat voortkwam uit de Zure Regen-hype, waar vooral adviesbureaus en gevestigde natuurclubs goud en grond mee verdienen.

Voorkomen van die 'unieke' blauwgraslandjes, moet agrarisch Nederland daarvoor op slot?

Voorkomen van die ‘unieke’ blauwgraslandjes (H6410), moet agrarisch Nederland daarvoor op slot?

Je zou met minder geld dus meer kunnen doen voor meer natuurdoelen waar meer mensen plezier aan beleven.
Verder zijn vooral biologische boeren sterk gekant tegen injectie, omdat ze stellen dat dit het bodemleven verwoest. En ze zien dat bodemleven als onmisbaar voor de bodemvruchtbaarheid. Omdat ze geen kunstmest toepassen en dus andere manieren van vruchtbaarheids-verbetering gebruiken.

Mest-injectie staat daarnaast al in de beklaagdenbank als mogelijke oorzaak van achteruitgang van weidevogels. Als je dus iets aan weidevogels wilt doen, zou je kunnen overwegen om milieubeleid dat niet het beoogde doel dient- de kosten wegen niet op tegen de baten- gewoon te bonjouren.

  • Alterra (nu Wageningen Enveironmentol Riesurtsj, het zelfde Buckler als Imares) sluiten, wat levert dat op jaarbasis op?

Dus wat zou de goedkoopste en dus meest haalbare weg naar Rome zijn, het Rome van ‘meer grutto’s en kieviten dan nu’?

RZ17.natuurbegraven (16)

Plotse vogelconcentraties= plotse voedselbron
Wanneer duizenden meeuwen tegelijk aanvallen is er een gedekte tafel. Net als voor de ganzen die met duizenden tegelijk aanvallen op de ‘eerste snee’ die volledig in ganzenmagen verdwijnt bij de meeste boeren met ganzenopvanggebied. Die boeren krijgen voor het verlies van die eerste snee aan ganzen overigens een overheidsvergoeding.

Mestinjecteur

Mestinjecteur

Als je hoge concentraties vogels ziet ophopen in 1 locatie, zoals op injectieland, dan is daar veel voedsel. Ze weten die locaties feilloos te vinden, veel eerder dan dat mensen door hebben dat er iets aan de hand is. Ook is bekend dat ze zo razendsnel zo’n voedselophoping kunnen uitputten.

Neem de zwarte zee-eenden die zich bij tienduizenden ophopen bij een Spisula- of andere schelpdier-bank die ze volledig leeg kunnen vreten. Verder geldt natuurlijk dat ze bij elkaar veiligheid zoeken. Maar dat is ook een energetisch-economisch verhaal, die risico-afweging.

Fuut-ophoping, in veel andere wateren namen ze in aantal af, hier moet WEL voedsel zijn

Fuut-ophoping, in veel andere wateren namen ze in aantal af, hier moet WEL voedsel zijn

Bij deze wateruitlaat van Wieringen op het IJsselmeer trof je ook plots een hoge concentratie futen, zoals je ook bij het Woudagemaal opgehoopt futen in kolonies ziet broeden.

De nieuwe 'weidevogel' al broedt hij er niet. Mooi is ie wel in zomerkleed

De nieuwe ‘weidevogel’ al broedt hij er niet. Mooi is ie wel in zomerkleed, en hij redt zichzelf zonder bemoeienis van valse vogelbeschermers als Kees de Pater, die vooral zijn eigen giro beschermt

 

Per injectiebeurt over land van 100 hectare dus tonnen aan bodemleven kapot?
Er vanuit gaande dat kokmeeuwen geen mest eten maar dierlijk voedsel, moet zo’n injectiebeurt dus veel dierlijk voedsel blootleggen. Ander klonteren ze niet met een duizendtal samen. Zoals ze ook achter de ploeg aan vliegen, omdat bij het opentrekken van de grond de wormen boven komen. Mestinjectie lijkt wel op een vorm van micro-ploegen, waarbij je het bodemleven uit de grond opjaagt.

RZ17.natuurbegraven (15)

Als er duizenden meeuwen tegelijk aanvallen bij iedere injectiebeurt kan dat dus een serieuze verarming van bodemgedierte als wormpjes betekenen. Het volume aan vreten dat duizenden meeuwen van rond de 300 gram opnemen moet je ook kunnen berekenen. Je moet dan weten hoe lang ze op zo’n plek blijven, en welk deel van de tijd ze vreetgedrag tonen.

Je kunt een educated guess maken naar hoeveel vreten zo’n meeuw per dag nodig heeft. En dat dan extrapoleren naar massa in geconsumeerd bodemleven. Ook moet vast bekend zijn wat ‘een’ dichtheid aan wormpjes kan zijn in doorsnee boerenland. En anders kun je dat ook bepalen.

Je kunt via 'milieu' sturen op natuurdoelen maar ook via boerenverstand en betere vragen stellen

Je kunt via ‘milieu’ sturen op natuurdoelen maar ook via boerenverstand en betere vragen stellen. Dan kan een hobbyist meer bereiken op zijn eigen terrein, dan een stapel academisch onderzoek

Verder zijn er al meerdere studies beschikbaar die indicaties geven van wat ze per uur aan energie opnemen, zoals deze Zweedse studie in het Journal of Ornithology.  Heeft met optimal foraging te maken, wat betekent dat dieren ook economie bedrijven. Kosten in energieverlies opwegen tegen de energie-winst.

Vliegen voor je voedsel – zoals de door mij gefotografreerde kokmeeuw die achter de Teso veerboot aanvliegt- dat kost veel energie. Maar als je daar meer energie voor terugkrijgt loont dat de moeite. Ja, de natuur heeft gewoon boerenklompen aan. Bij die Zweedse studie zie je dat ze al vliegend toch 2 gram per uur opvetten, 46 kj per uur winnen.

...daar wemelt het van. Die moeten wel tonnen extra stikstof in het oppervlaktewater poepen

…daar wemelt het van. Die moeten wel tonnen extra stikstof in het oppervlaktewater poepen

Ook interessant is wat zo’n troep meeuwen lokaal via uitschijten weer aan eutrofiering veroorzaken. Als ze op het water met duizenden tegelijk rusten, nadat ze op het boerenland zich volvreten. Steffen Hahn deed daar al onderzoek naar. 

RZ15deelen-12

Die duizenden ganzen die zich eerst volvreten op boerenland, om dan al die stikstof weer uit te schijten in oppervlaktewater en plasdraslanderijen van Staatsbosbeheer, dat moet ook een serieus effect hebben op de stikstof-huishouding. Oh ja, je kunt Trudy inhuren als je van je ganzenprobleem af wilt. :-)

...ook spreeuwen vallen aan na mestinjectie.

…ook spreeuwen vallen aan na mestinjectie.

  • Ligt hier dus niet gewoon een interessante onderzoeks-casus?
    De verarming van bodemleven door mest-injectie in combinatie met predatie van bodemleven.

En waarom is daar na bijna 30 jaar anti-mestbeleid nog steeds geen onderzoek naar gedaan? Of heb ik iets gemist? Als het prestige van Rijksambtenaren, fondsenwervende nep-natuurbeschermers als Kees de Pater van Vogelbescherming en de WUR even buiten beschouwing blijft bij ecologische vraagstukken, wat zouden we dan mogelijk veel sneller oplossingen vinden.

 

Predatie heb je ook in Duitsland, toch heb je daar wel veldleeuweriken en hier niet

Predatie heb je ook in Duitsland, toch heb je daar wel veldleeuweriken en hier niet

Tel voorgaande bij de volgende observatie. In minstens zo intensief bewerkte boerenlanderijen in Duitsland hoor je steeds WEL leeuweriken zingen.En daar is geen mestinjectie. Terwijl het er net zo wemelt van de roofdieren als bij ons. (en jaaaahaaaaa ik snap wel dat je dat systematischer moet uitzoeken, daarom stel ik dat hier voor)

Gebiedsvreemde bemoeizucht van Kees de Pater zijn liegbeestjes.

Gebiedsvreemde verkoop van halve waarheden van Kees de Pater. Alleen Vogelbescherming Nederland profiteert

In Nederland kiezen we vaak de duurste oplossingen omdat zo de meeste/of duurste mensen aan een baantje geholpen worden. Dat kon toen we nog niet zo’n gigantische staatsschuld hadden.

Voor de boeren subsidie-kaketoe

Voor de boeren subsidie-kaketoe

Maar nu we al onze aardgasbaten dumpen in de rente over die schulden tot de Groningers uit hun huis beefden en de kraan werd vastgedraaid, zou je kunnen denken: nou, laten we het eens anders doen, dat ecologische beleid. Meer goed doen per (minder publieke) euro.

Er is een redeijk alternatief voor deze kansloze subsidie-smijterij

Er is een redeijk alternatief waarbij je profiteert van oplossingen ipv instand houden en opblazen probleem

Wel: in ons nieuwe boek dat april bij Nieuw Amsterdam verschijnt doe ik al suggesties voor een effectiever natuurbeleid, waarin Kees de Pater BV in het geheel niet meer nodig is, en alle NGO-volk dat haar verdienmodel ontleent aan het verzinnen/opblazen van en in stand houden van problemen.  Wij willen graag oplossingen die werken.

Meer groen per euro!