inquisition-everett

De klacht van Climategate.nl en de Groene Rekenkamer over de tendentieuze klimaatberichtgeving van het NOS-journaal en de publieke omroep in het algemeen, heeft onder meer geleid tot een heftige discussie op het blog van Bart Verheggen c.s., ‘Klimaatverandering’, onder de titel: ‘Twijfelbrigade dient klacht in tegen NOS vanwege evenwichtige en goede berichtgeving over klimaatverandering.’

Enige citaten uit commentaren die op dit blog zijn verschenen:

Pa1ejo:

Het doet er niet toe hoeveel wetenschappelijke argumenten we aandragen, de twijfelbrigade (misschien is een betere naam: hoempapabrigade) zal bezig blijven met herrie maken en heeft daar ook succes mee.

Gerrit Hiemstra:

Al 8jr klimaatsceptisch gegoochel: selectief gebruik van data, cherrypicking, misleiding, mensen voor de gek houden.

Hessel de Walle:

George Bernard Shaw: “I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.”

cRR Kampen:

‘Er is niet een enkele oplossing voor het antwoord op de twijfelbrigade.’ Zeker wel. Ze noemen wat ze zijn, en ze daarnaar behandelen. Criminelen.

G.J. Smeets:

… in de context waarin we ons bevinden [riskante opwarming, COP 21] is ontkennen van de wetenschap crimineel. Trump doet het al jaren, Labohm doet het al jaren.

G.J. Smeets:

Labohm, Habitat-criminaliteit is persistente ontkenning van de klimatologische feiten en de daarop gebaseerde COP21 afspraken.

Gerrit Hiemstra:

Don’t feed the troll.

Gerrit Hiemstra:

Sceptici zijn geen wetenschappers, dus die moet je niet met wetenschappelijke argumenten bestrijden. Hun enige doel is mensen te misleiden met het verspreiden van baarlijke nonsens overgoten met een wetenschappelijk sausje. Veel mensen trappen daar in, vaak door onwetendheid, soms uit politiek opportunisme.

Lennart van der Linde:

Als je Labohm per se crimineel wilt noemen, zul je dat volgen mij grondiger moeten onderbouwen dan je tot dusver gedaan hebt. Zonder goede onderbouwing zal geen rechter of volksjury hem voor crimineel gedrag kunnen veroordelen, al of niet obv hogere (morele) wetten dan de huidige juridisch vastgelegde regels. Die onderbouwing zal mede moeten laten zien dat Labohm er bewust voor kiest om hem bekende wetenschappelijke kennis te negeren en in plaats daarvan misleidende informatie te verspreiden c.q. te pogen opzettelijk twijfel te zaaien. Bovenstaande draad laat dat m.i. vrij duidelijk zien, evenals eerdere episodes. Een vraag die we hier niet zo duidelijk kunnen beantwoorden is of hij ook betaald wordt om twijfel te zaaien, en door wie (of misschien heb ik die info gemist). Of hij voor dergelijk immoreel gedrag uberhaupt obv de huidige wetgeving veroordeeld kan worden, weet ik niet (bv als “oplichter”?), maar moreel gezien toch zeker wel. Als je dat vervolgens crimineel wilt noemen, dan valt daar binnen die context m.i. zeker wat voor te zeggen. Maar misschien zien anderen dat anders.

En zo zijn er nog wat andere commentaren die in dit rijtje passen. Zij getuigen van een niveau van tolerantie en gebrek aan respect voor alternatieve opvattingen, die men ook bij religieuze fanatici aantreft. Uiteraard is een dergelijke opstelling niet bevorderlijk voor een constructieve dialoog. Maar ik heb ervoor gekozen om dat te negeren en mij te concentreren op de positieve elementen. Immers, van je opponenten kun je soms meer leren dan van je geestverwanten. Bovendien blijken sommige discussianten zeer goed ingevoerd te zijn in de literatuur, zij het beter in de pro-AGW- dan in de anti-AGW-literatuur (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer).

Een van de discussianten, Bob Brand, wees erop dat klimaatsceptici een onjuiste voorstelling geven van de voordelen – in termen van verminderde opwarming – van de klimaatovereenkomst van Parijs. Zoals de trouwe lezers weten, baseren de sceptici zich daarbij vaak op berekeningen van Bjørn Lomborg.

Zie hier en hier.

Waarschijnlijk heeft president Trump zich ook daarop gebaseerd in zijn speech, waarin hij de Amerikaanse uittreding uit de klimaatovereenkomst van Parijs aankondigde.

Donald Trump:

Even if the Paris Agreement were implemented in full, with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a two-tenths of one degree — think of that; this much — Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Tiny, tiny amount. In fact, 14 days of carbon emissions from China alone would wipe out the gains from America — and this is an incredible statistic — would totally wipe out the gains from America’s expected reductions in the year 2030, after we have had to spend billions and billions of dollars, lost jobs, closed factories, and suffered much higher energy costs for our businesses and for our homes.

Voor de gehele speech van Donald Trump zie video.

De uitgeschreven tekst is hier te vinden.

Bob Brand:

De realiteit is dat je die 0,17 graden C waarschijnlijk uit het verhaal van Trump hebt overgenomen, die zich daarbij blijkbaar zei te baseren op een MIT-studie, maar dat de onderzoekers van MIT zelf zeggen dat dit niet is wat hun studie zegt:

Als Parijs geheel wordt uitgevoerd zou dat volgens hen tot 2,7 graden C minder opwarming leiden, nm maximaal 1,5 graad ipv 4,2 graden. Wel een iets andere realiteit dan jouw 0,17 graden.

In zijn speech, zoals deze is uitgesproken, refereerde Trump niet naar MIT. En in dit soort zaken telt slechts de finale versie. Maar dat terzijde.

Is daarmee de zaak opgelost? Ik denk het niet. Er is m.i. nog veel onzekerheid en er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.

De klimaatovereenkomst van Parijs is een verzameling van ‘Intended Nationally Determinded Contributions’ (INDC’s) om de CO2-uitstoot te verminderen. Het zijn aspiraties, geen bindende verplichtingen. Er staat geen sanctie op niet-naleving. Men kan de kans op nakoming van die beloften verschillend inschatten. Maar zeker is dat naarmate de tijd voortschrijdt, er veel zal veranderen. Politici en regeringen die ‘Parijs’ hebben ondertekend, zullen van het toneel verdwijnen en nieuwe generaties politici zullen in het licht van de dan geldende inzichten en prioriteiten het beleid moeten aanpassen. En de wetenschap schrijdt voort. In de meest recente literatuur wordt een groeiende rol ingeruimd voor natuurlijke factoren, terwijl de schattingen van de klimaatgevoeligheid (het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer) een dalende tendens vertonen. Als deze ontwikkeling zich doorzet, verdwijnt de dreigende klimaatcatastrofe achter de horizon.

In een vorig leven heb ik een aantal enigszins vergelijkbare internationale overeenkomsten geëvalueerd. Op grond van die ervaring denk ik dat ‘Parijs’ de tand des tijds niet zal weten te doorstaan. We zien dat overigens op dit moment al gebeuren, want het front dat Klimakanzlerin Merkel tegen de Amerikaanse president wilde vormen, nadat hij had aangekondigd om uit ‘Parijs’ te stappen, brokkelt nu al af, terwijl ‘klimaat’ geleidelijk wordt afgevoerd van de internationale agenda. Kennelijk prevaleert geopolitiek boven klimaatbeleid.

Dat betekent dat ik de benadering van Bjørn Lomborg wat realistischer inschat dan die van Bob Brand. Maar de toekomst zal moeten uitwijzen wie gelijk heeft.

Maar ook op wetenschappelijk niveau zijn er onzekerheden. Hoe zijn de schattingen van verminderde opwarming tot stand gekomen? Op basis van welke veronderstellingen?

Onder de titel, ‘Régler le thermostat de la planète’, wijst Usbek erop dat men nog niet nauwkeurig de toekomstige antropogene CO2-concentratie weet te bepalen, gegeven de onzekerheden rond de koolstofcyclus. De modeluitkomsten van de verschillende scenario’s variëren met een factor tien volgens Usbek.

Daarnaast is de schatting van de klimaatgevoeligheid nog omgeven met een grote onzekerheidsmarge. Het directe effect van een verdubbeling van de CO2-concentratie wordt op 1 graad Celsius geschat. Dat is een getal waar ook vele – maar niet alle – klimaatsceptici (in het bijzonder de ‘lauwwarmers’ of ‘lukewarmers’) zich mee kunnen verenigen. De rest van de opwarming, die in de modellen is voorzien voor 2100 (tot +4,8°) is het gevolg van een verondersteld versterkingseffect door waterdamp en wolken. Maar de invloed van in het bijzonder wolken is nog verre van begrepen (zoals het IPCC ook zelf erkent).

Aldus Usbek.

Lees verder hier.

Kortom onzekerheid alom.

Terug naar de discussie op het blog van Bart Verheggen et al. In een commentaar stelt Lennart van der Linde:

… een belangrijk doel van dit klimaatblog is het ‘debunken’ van pseudo-sceptici c.q. ontkenners.

Kortom de Nederlandse inquisitie van de klimatologie! Ik teken daarbij aan dat ik niet twijfel aan de oprechtheid van mijn opponenten. Waarschijnlijk gold dat destijds ook voor de leden van de inquisitie. Evenmin twijfel ik aan de deskundigheid van een aantal van hen. Maar ik acht hun grondhouding kwalijk en niet passen in deze tijd.

In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat ook ik een groot voorstander ben van ‘debunken’. Maar ik zou deze behandeling niet willen beperken tot ‘pseudo-sceptici c.q. ontkenners’.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Naschrift

Ik heb een link naar deze ‘posting’ op het blog van Bart Verheggen  geplaatst.

Dit was de reactie van Bob Brand:

Labohm plaatste zojuist wéér een reactie met uitsluitend een linkje naar zijn blog. Die ‘link dropping’ is nu wel mooi genoeg geweest en bij ontstentenis van een inhoudelijk antwoord heb ik het nu maar verwijderd.

Hij heeft het inhoudelijke commentaar op zijn standpunt kennelijk over het hoofd gezien.