Klimaatminister: Icoon van institutionalisering klimaatverdwazing

Klimaat neemt een prominente plaats in in de plannen van het nieuwe kabinet. Eerder wees Hugo Matthijssen er al op dat deze plannen volstrekt irreëel en onhaalbaar zijn.

Gelukkig zijn vele onderdelen van het beleid geformuleerd als doelstellingen die vér na het einde van de komend kabinetsperiode moeten zijn gerealiseerd. De ervaring leert dat die dan in het licht van de dan heersende situatie zullen worden aangepast. Aangenomen mag worden dat een aantal daarvan een stille dood zal sterven.

Een belangrijk punt in de plannen is de aanstelling van een klimaatminister. Deze wordt de icoon van de institutionalisering van de klimaatverdwazing. Maar de macht van deze bewindspersoon wordt behoorlijk ingeperkt door een consultatieplicht met talloze betrokken partijen. Zo schreef Robert Giebels in de Volkskrant dat hij/zij niet was te benijden:

Hoe vrijblijvend is de klimaatparagraaf? … Wat volgt na een ronkend begin is een lange lijst van opdrachten aan de nieuwe klimaatminister waarbij hem of haar vermoedelijk de moed in de cradle-to-cradle sneakers zinkt. Opvallend is dat die volstrekt afhankelijk zal zijn van heel veel anderen. De doelstellingen kunnen alleen gehaald worden met ‘onze buurlanden’, ‘bedrijven, bestuurlijke partners, milieubeweging’, de ‘industrie’ als aparte categorie, ‘gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders’ en ‘boeren. Allemaal partijen waar de klimaatminister iets van gedaan moet krijgen, zonder dat hij of zij daar veel geld tegenover kan zetten.

In dezelfde Volkskrant publiceerde Marcel Crok forse inhoudelijke kritiek.

Hij beklemtoonde dat alle maatregelen geen aantoonbaar effect zullen hebben – ook niet over 100 jaar.

Met de voorgenomen CO2-reductie van 49 procent wordt een afkoeling bereikt van 0,0003 graden. In werkelijkheid is het afkoelende effect onmeetbaar klein. Dat betekent dus dat wij enorm veel geld gaan uitgeven om een niet meetbare uitkomst te bereiken. Om een niet meetbaar klimaateffect te bereiken wordt de burger keihard in zijn portemonnee gepakt. Dit is een heel kostbare versie van de keizer die geen kleren aan heeft.

Voorts bekritiseerde hij het denivellerend effect van het klimaatbeleid, een cruciaal element, dat zorgvuldig buiten de politieke discussie wordt gehouden.

Als je mensen op straat vraagt of zij vermindering van de CO2-uitstoot een goed idee vinden, zeggen ze uit volle borst: Ja! Maar het kabinet vertelt er niet bij hoeveel dat gaat kosten. Met mijn onderzoeksgroep heb ik berekend dat mensen in het jaar 2023, over 6 jaar al, aan CO2-reductie evenveel geld kwijt zijn als hun huidige vrij besteedbaar inkomen.

Bovendien gaat arm, dat toch al nauwelijks een vrij besteedbaar inkomen heeft, het veel meer voelen dan rijk, omdat arme mensen veel minder profiteren van klimaatsubsidies. Het is dus denivellerend. Daarom is het ook zo gek dat het concept van de Klimaatwet uit de hoed van links komt, namelijk van GroenLinks-leider Jesse Klaver en oud-PvdA-leider Diederik Samsom.

Leo Meyer mocht Marcel Crok in dezelfde krant van repliek dienen. Leo Meyer heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opstelling van het laatste ‘Assessment Report’ van het VN-klimaatpanel (IPCC). Thans treedt hij in ons land op als klimaatactivist om de strikte naleving van de daarin vervatte conclusies, waarmee hij zich volledig identificeert, te bevorderen.

Over de klimaatovereenkomst van Parijs schreef hij onder meer:

In Parijs is afgesproken dat de opwarming beperkt moet blijven tot flink beneden de twee graden Celsius. De lidstaten van de Europese Unie moeten samen in 2030 ten minste 40 procent reductie hebben bereikt. Het Nederlandse regeerakkoord is dus inderdaad ambitieuzer dan de EU. ….

En natuurlijk gaat dat geld kosten. We kunnen niet zeggen ‘de planeet gaat naar de bliksem maar we kunnen haar niet redden want dat kost geld’. Niets doen is net zoiets als geblinddoekt de snelweg oversteken en hopen dat het goed gaat.

Dat is nu weer zo’n typische uitspraak van een klimaatalarmist pur sang die nergens op slaat.

In talloze bijdragen hebben wij op deze website uitvoerig aangetoond dat het IPCC-dogma, de menselijke broeikashypothese, waarbij CO2 van menselijke oorsprong een dominante invloed op de temperatuur zou uitoefenen, wordt weerlegd door metingen. Deze hypothese dient derhalve te worden verworpen. De implicatie is dat het klimaatbeleid een wetenschappelijke basis ontbeert, nergens toe dient en derhalve dient te worden beëindigd. Het beleid gaat echter in tegengestelde richting. Het effect op het klimaat, in het bijzonder de temperatuur is niet meetbaar. Maar de maatschappelijke kosten zijn onvoorstelbaar hoog. De besluitvormers zijn nog immer in de greep van de klimaatwaanzin.

En dan de klimaatovereenkomst van Parijs. Dat was een staaltje politiek theater van de bovenste plank. Wie dacht dat deze tot een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot zou leiden, kwam bedrogen uit. De mondiale uitstoot is de laatste jaren echter wèl betrekkelijk stabiel gebleven. Maar het IEA verwacht toch een aanzienlijke stijging in de komende decennia. Dat China en India een belangrijke bijdrage zouden leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot, zoals Meyer stelt, is niet conform de intentieverklaringen die zij in ‘Parijs’ hebben ingediend en dient naar het rijk der fabelen te worden verwezen.

Leo Meyer:

Waar geen rekening mee wordt gehouden, is dat van verduurzaming van de samenleving en vermindering van de broeikasgasuitstoot ook een impuls uitgaat voor de economie. Er is nu al een heel nieuwe industrietak ontstaan die veel banen zal opleveren.

En daar duikt ook weer het bekende economische impuls of groene banensprookje op. Als economen de zinloosheid daarvan duidelijk willen maken, verwijzen zij vaak naar het bekende strandproject, waarbij de ochtendploeg kuilen graaft en de middagploeg die weer dichtgooit. Dat is goed voor de werkgelegenheid! Maar uit welvaartsoogpunt is het natuurlijk pure verspilling.

In verschillende landen zijn econometrische studies verschenen waaruit blijkt dat investeringen in hernieuwbare energie per saldo tot banenverlies leiden. Helaas worden die stelselmatig door klimaatactivisten genegeerd.

Volgens een Spaanse studie vernietigt elke groene baan 2,2 banen elders in de economie. Volgens een Britse studie 3,7 banen. En een Italiaanse studie concludeert:

…the same amount of capital that creates one job in the green sector, would create 6.9 or 4.8 if invested in the industry or the economy in general, respectively,

Lees verder hier.

En dan komt Leo Meyer met:

En dat er een denivellerende werking van zou uitgaan, vind ik wat voorbarig. In Nederland worden altijd compenserende maatregelen getroffen wanneer de laagste inkomensgroepen de dupe dreigen te worden.

Tja, wéér een nieuwe laag regelgeving met een overeenkomende groei van de bureaucratie en talloze uitvoeringsproblemen. Dat geeft bepaald geen ‘vertrouwen in de toekomst’.

Een andere belangrijk onderdeel van het klimaatpakket is de opslag van CO2 (een technologie die veel energie kost en nog nergens op grote schaal is toegepast), met een hoeveelheid waarvan zowel de milieubeweging als het bedrijfsleven met ongeloof en afkeuring hebben kennis genomen.

Enkele commentaren:

Teletekst:

Industrie: plan CO2-afvang kan niet.

Industriële energie-grootverbruikers, verenigd in de VEMW,verbazen zich over de omvang van de CO2-reductie die het nieuwe kabinet denkt te bereiken met het afvangen en opslaan van CO2.

Het kabinet wil de uitstoot tot 2030 met 56 megaton verminderen. Daarvan moet 18 megaton uit CO2-afvang komen. Volgens de VEMW zou daarvoor bijna alle CO2 van de industrie moeten worden afgevangen. Onlangs noemde adviesbureau McKinsey een afvang van 3 megaton in 2040 reëel.

De afvang van 18 megaton kost volgens de VEMW zó veel, dat bedrijven dan geen geld meer hebben voor de overstap van fossiele naar groenere energiebronnen.

Financieel Dagblad:

Greenpeace is tegenstander van CO2-opslag. Wijnhoven vindt het dan ook geen goed idee dat de SDE+-regeling nu ook wordt ingezet voor CO2-opslag. ‘Dat is strijdig met het beginsel dat de vervuiler betaalt. Want nu zal de burger, via de opslag duurzame energie, moeten betalen voor de kolencentrales die openblijven en hun CO2 onder de grond opslaan.’

Ook Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame energie, valt over de grote rol voor CO2-opslag. ‘CO2 afvang en opslag is een dure en complexe techniek. Dat dat in 2030 goed is voor 18 megaton CO2-reductie, is echt wensdenken’, aldus Van der Gaag. ‘Volstrekt onrealistisch!’

De Vereniging van Zakelijke Energieverbruikers (VEMW) noemt bij monde van directeur Hans Grünfeld de erkenning dat CO2-opslag een grote rol moet spelen, ‘belangrijk’. ‘Maar’, zegt hij, ‘ik me zorgen over de doelstelling om 18 megaton Co2 uit de industrie af te vangen en op te slaan. Dat is volstrekt onrealistisch.’

Het is al met al weer het bekende getuigenisbeleid dat de Nederlandse samenleving vele tientallen miljarden zal gaan kosten, zonder dat daar een meetbaar resultaat tegenover staat, hetgeen van regeringswege ook is bevestigd.

Papier is geduldig. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Zullen de overeengekomen doelstellingen ook worden gerealiseerd? Dat is hoogst onwaarschijnlijk. We moeten niet vergeten dat beleidsintenties van regeringsbeleid niet noodzakelijkerwijs ook tot uitvoering leiden.

Wie herinnert zich nog het kwartje van Kok (1991), een verhoging van de accijns op brandstoffen, die naar de regering verzekerde slechts tijdelijk zou zijn om een tekort op de begroting te vullen. Van afschaffing is het nooit gekomen.

Wie herinnert zich nog de steun aan Griekenland, waarvan elke cent zou worden terugbetaald, zo werd ons verzekerd? Dat is tot op heden niet gebeurd.

En dan de onverwachte invoering van het eigenwoningforfait, nadat de mensen door de overheid zijn gestimuleerd om hun huis af te betalen.

Wie herinnert zich nog de windmolens die niet op wind maar op subsidie draaiden? Thans zijn weer vele miljarden voorzien om nog meer zwaaipalen te plaatsen.

Kortom, het zijn niet alleen windmolens die draaien, maar ook het beleid.

Hoe zullen generaties na ons deze episode in de vaderlandse politieke besluitvorming beoordelen? Het toppunt van modern obscurantisme?

 

Door |2017-10-12T23:55:50+00:0013 oktober 2017|50 Reacties

50 Comments

 1. ducdorleans 13 oktober 2017 om 09:15 - Antwoorden

  Het “probleem” van Nederland is dat het economisch vrij goed boert, en dus geld “te veel” heeft. Dat is voor een doordeweekse politicus – en tegenwoordig hebben we er bijna geen andere meer – natuurlijk iets identiek aan een rode lap voor een stier. Aanvallen !!

  En “klimaatpolitiek” is daarvoor een Walhalla in het kwadraat. Regels en regeltjes. Belasting hier en bijdrage daar. En een resultaat dat niet te meten of te berekenen valt. Wat meer kan een politicus vragen ?

  Duitsland had hetzelfde “probleem”, na de ingrepen in de arbeidsmarkt door kanselier Schröder. Merkel heeft met het economische en financiële resultaat daarvan de Engergiewende op poten gezet. De gevolgen daarvan zijn een beetje overal zichtbaar, maar nog niet voldoende opdat leken op het gebied, waaronder zowat alle politici, dat al zouden kunnen zien.

  België daarentegen heeft het “geluk” dat het geld voor een “echte klimaatpolitiek” al lang op is. Voor alle andere politiek trouwens ook. En bijkomende financiering ervoor vinden is bijna onmogelijk omdat de belastingdruk op de burgers nu al bij de allerhoogste ter wereld hoort, en omdat bijkomende leningen, bij een staatsschuld van flink boven de 100% van het BNP, zelfs onder het bewind van Super Mario, moeilijk te verdedigen vallen.

  Maar voor allen geldt: des te sneller en des grondiger de voorziene klimaatpolitiek wordt doorgedrukt, des te sneller zal het allemaal afgelopen zijn.

  Klimaatpolitiek is nu eenmaal de allergrootste onzin die wij in ons, en zeker onze kinderen in hun, leven zullen meemaken. Een ministerie van Klimaat zal daaraan niets veranderen.

 2. lekker weertje 13 oktober 2017 om 09:46 - Antwoorden

  We raken met zo´n Ministerie van Klimaat weer een ronde dieper in de totalitaire, communistische Nieuwe Wereld Orde.

  Met klimaat heeft het allemaal niets te maken maar alles met nog meer regeltjes, dus controle, en roof. Hoe lang kan dit nog doorgaan?

  • Fred Doe 14 oktober 2017 om 18:49 - Antwoorden

   Hoelang dit nog door kan gaan? Zolang jullie nog braaf belastingen blijven betalen, je financiert deze onzin zelf….En dan achteraf klagen.

 3. Michiel de Pooter 13 oktober 2017 om 11:01 - Antwoorden

  “Maar voor allen geldt: des te sneller en des grondiger de voorziene klimaatpolitiek wordt doorgedrukt, des te sneller zal het allemaal afgelopen zijn”.

  Een “boom or bust” scenario dus. Laten we het hopen. Alle lichten staan wel op groen:

  1. Klimaatbeleid is conceptueel uitermate complex: Burger/belastingbetaler heeft geen overzicht over het wordingsproces, nog minder over het begin en het einde daarvan;
  2. Klimaatbeleid levert niks; Zowel op korte als op lange termijn;
  3. Bij afwezigheid van levering, wordt een buitensporig beroep gedaan op het abstractievermogen van de kiezer/belastingbetaler;
  4. Manipulatie van overheid en belanghebbenden bij klimaatbeleid, zal voortdurend in de hoogste stand moeten blijven staan om ongelijkheid van efficiëntie en kosten van klimaatbeleid te verantwoorden.

  Im grossen ganzen bekeken en op systeem of structuurniveau is klimaatbeleid (met tsunami’s aan nieuwe regelgeving) natuurlijk de next level of complexity, die uitgezaaid wordt over de burger, die er steeds minder van gaat snappen. Een systeem wat de groene bakfietsers en boomknuffelaars juist willen bestrijden en aanvallen! Jaja, interessante tijden.

 4. Hans Erren 13 oktober 2017 om 11:26 - Antwoorden

  1x intoetsen acter de afbeelding

 5. Scheffer 13 oktober 2017 om 11:49 - Antwoorden

  NL het land van de dominees vond destijds ook de slavernij handel OK. Nu wordt er gebeden in Ruttelll voor de CCS, opslag van CO2 onder de grond. Verschil is dat nu belasting geld verspilling. Goed beschouwd is Ruttelll en financieel kaartenhuis, of gatenkaas. Kritiek vanuit link en rechts, CPB, PBL, algemene rekenkamer is in aantocht.

 6. hugo matthijssen 13 oktober 2017 om 12:04 - Antwoorden

  ducdorleans

  “België daarentegen heeft het “geluk” dat het geld voor een “echte klimaatpolitiek” al lang op is.”
  Als je bij ons in Nederland kijkt dan leven we op de beurs van de burger.
  Projecten zoals windmolens en zonnepanelen die grootschalig geplaatst worden krijgen een subsidiebeschikking.
  Een bedrag subsidie per KWu . De zogenaamde SDE+ regeling.
  Deze kosten worden vervolgens omgeslagen over alle gebruikers die dat gaan betalen via de stroomrekening.
  En dat bedrag zal snel oplopen tot wel 1000 Euro per jaar per gezin.

 7. David 13 oktober 2017 om 13:09 - Antwoorden

  Een klimaatminister is een soort bisschop.

  • Realist 15 oktober 2017 om 08:34 - Antwoorden

   De klimaatminister moet de geesten rijp maken voor het gewenste klimaatbeleid. In dat licht hadden ze het beter de minister voor propaganda kunnen noemen.

 8. Scheffer 13 oktober 2017 om 13:54 - Antwoorden

  De wens van Rutte(-III) om te kunnen blijven regeren is de basis geweest van dit vreemde en heilloze coalitie-akkoord tussen zakenlieden, dominees en de voormalig referendum aanhangers, met één zetel meer in de 2de kamer. Belastingen Plus / Min maken de onoverzichtelijkheid in het voordeel uitpakken van bedenkers, iedereen is zoek gespeeld, totdat CPB, PBL, Algemene Rekenkamer gehakt maakt van dit “suïcidale” regeerakkoord. Dat iedereen er op vooruit gaat is niet de enige evidente leugen van RutteIII, want alle niet-werkenden (inclusief 65+) gaan er op achteruit. De andere leugens zitten in de gefabriceerde gunstige projecties van belastingopbrengsten in de toekomst en progressief stijgende belastingverspillingen aan onbeteugelde toekomstdromen zoals aan de GroenLinkse fata-morgana van de klimaatbeheersing van het SER+ energieakkoord dat niet duurzaam is omdat het géén CO2 bespaart, i.p.v. een duidelijk toekomstgericht energie R&D gefocusseerd op nieuwe 100% CO2-loze energie techniek zoals de Thorium MSR eletriciteitscentrales. Dit RutteIII regeerakkoord is een gatenkaas / kaartenhuis, één VVD-dissident is slechts nodig om het gekunstelde Ruttelll-schip te laten zinken. De kwestie is dus hoelang blijft dit politiek zwalkende kabinet Ruttelll overeind, langer dan de duur van de formatie?

 9. Arthur Rörsch 13 oktober 2017 om 16:32 - Antwoorden

  De eerste vraag die aan deze nieuwe excellentie ‘Klimaat’ zou kunnen worden gesteld luidt: Begrijpt U de werking van het aardse broeikaseffect wel? Het te verwachten antwoord van de excellentie ligt voor de hand: Er bestaat in wijde kring hierover consensus en ik ga af op de adviezen die de lokale experts mij leveren. Die dus voornamelijk worden afgeleid uit de ‘Summary for Policymakers’ (SPM) in de IPCC rapporten. Waarin echter veel verder gaande (politieke) conclusies worden getrokken dan in de hoofdstukken van de IPCC rapporten WG1 ‘The Scientific Base’, waarin voorts nogal selectief gebruik wordt gemaakt van de onderliggende wetenschappelijke literatuur. Deze gang van zaken is wel begrijpelijk omdat de opdracht van het IPCC is de humane invloed op het klimaat te profileren, niet de werking van het aardse broeikaseffect als zodanig. Zo ontgaat menigeen, ook de aanwezigen in de consensuscultuur, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om een dramatisch effect van CO2 op het klimaat in twijfel te mogen trekken.
  Het is voor de, nog steeds weinig in openbaar tredende, spaarzame wetenschappers moeilijk om de huidige consensuscultuur te doorbreken.
  Eén aanpak is, om onder geleide van de Stichting Milieu, Wetenschap, Beleid onder de publieke aandacht te brengen wanneer te ver gaande conclusies uit schaarse waarnemingen waarom CO2 enig significant effect kan hebben, worden getrokken. Hiervoor gaat de actie klimaatcorrect.nl begin 2018 van start.
  Ondertussen zal de excellentie’ Klimaat’ nog wel even doorstomen met argumenten, terugvallend op de consensuscultuur. (Ik gebruik de aanduiding van een minister met het verouderde woord excellentie een beetje plagend omdat ik van een bestuurder die zich met een wetenschappelijk probleem bezig houdt toch ook meen te mogen verwachten, wat men noemt een conceptional skill aan de dag te leggen dat uitgaat boven wat zogenaamde experts hem voorkauwen. )
  De komende maanden ga ik niet meer uitvoerig op elk bericht op climategate.nl reageren. Meen dat ik er beter aandoe om wetenschappelijk onderbouwd, met een aantal collega wetenschappers in de wereld mijn tijd er aan te besteden de twijfel aan de sturende invloed van CO2 op het klimaat scherper te formuleren. Ik blijf commentaren op climategate nl wel volgen, want daaruit blijkt soms heel duidelijk hoe beperkt het inzicht is hoe de aardse broeikas functioneert. De excellentie ‘Klimaat’ zal dat waarschijnlijk voorlopig worst wezen maar ik hoop toch dat in wijdere wetenschappelijke kring dan die van klimaatexperts zal doordringen dat er wezenlijk iets mis is met de CO2 hype.
  Terugvallend op het waarmerk van Elseviers uitgeverij: Non solus:
  The logo represents, in classical symbolism, the symbiotic relationship between publisher and scholar. The addition of the Non Solus inscription reinforces the message that publishers, like the elm tree, are needed to provide sturdy support for scholars, just as surely as scholars, the vine, are needed to produce fruit. Publishers and scholars cannot do it alone.

  • P. van Toorn 13 oktober 2017 om 18:16 - Antwoorden

   Als ik het goed begrepen heb, zal de minister ook energiebeleid aansturen. Als de minister verstandig is, zal zij/hij nooit en te nimmer zich uitlaten over het klimaat en zich inderdaad verschuilen achter de “wetenschappers van IPCC” , onder het mom van die discussie is al lang beeindigd (Paris, IPCC-AR5, etc, etc).

   De politiek is wel kwetsbaar als ze de verwachte onzin gaan spuien over de mitigatie van het klimaat via het energiebeleid.

   Wanneer de maatschappij (consument, bedrijfsleven ), de financiële gevolgen zal voelen (energienota met 200 – 1000 euro omhoog), en geconfronteerd wordt met het gedwongen gebruik van alleen alternatieve energie (elektrische auto’s, elektrische verwarming, geen gas), wat kwa productie niet dekkend is voor de vraag naar energie (energie rantsoenering, of nog erger blackouts met mogelijke doden)., dan kun je een hoop maatschappelijke weerstand verwachten.
   De economie zal gedwongen worden om minder energie te verbruiken en haar concurrentiekracht verliezen ten opzichte van buitenlandse economieën die hierin niet in meegaan (China, VS, India etc).

   Ik bestrijd niet dat een studie wat echt in de atmosfeer plaatsvindt (warmte huishouding met of zonder CO2 ) noodzakelijk is, zodanig dat bij het onderuit halen van de energieplannen de minister zich niet langer kan verschuilen achter de noodzaak van deze plannen bepaald door de “wetenschap” van IPCC. De falsificatie van de klimaatmodellen door de waargenomen temperatuur is al gaande, echter belangrijker is het zeer kritisch volgen van de mitigatie van het klimaat door de politiek.

 10. Pieter 13 oktober 2017 om 17:28 - Antwoorden

  De klimaatplannen van Rutte lll komen dus neer op: “Kost heel veel, maar dan heb je ook nog eens niets”. En de burger is weer de klos voor deze ongein.

 11. Hetzler 13 oktober 2017 om 17:57 - Antwoorden

  @Arthur Precies zo’n antwoord ontvingen we van de ombudsman als reactie op onze klacht aan het NOS-journaal. Het antwoord kwam hier op neer: wij [NPO] hebben gelijk omdat wij geloven dat de 97% consensus het bij het rechte eind heeft.
  Toch gewaagd zo’n antwoord en het schept wel duidelijkheid, namelijk absolute onkunde en absoluut ontbreken van bereidheid zich in de materie te verdiepen, hetgeen van onafhankelijke journalistiek verwacht mag worden. We zullen nog vele malen de tanden mogen knarsen en tranen wenen wanneer onze minister van het weer onze maatschappij naar de middeleeuwen terug dirigeert. De enige troost vormen de onverbiddelijke wetten van de natuur. Dank dan ook voor jullie onderzoek naar hoe het echt zit. Daar zullen alle ministers van het weer en alle Nijpelsen zich te pletter lopen, als er al niet eerder een opstand is uitgebroken tegen die denivellering en koopkrachtplundering.

 12. Erik 13 oktober 2017 om 18:16 - Antwoorden

  Slechtste kabinet en kamer ooit.

 13. Hetzler 13 oktober 2017 om 18:56 - Antwoorden

  Over groene banen. Gemini presteert het om per jaar € 300 miljoen subsidie op te strijken voor 100 werknemers in de exploitatiefase. Als niet al die werknemers inmiddels miljonair zijn geworden en als inmiddels windmolens het zo fantastisch doen dat er geen subsidie nodig is, wat gebeurt er dan met al dat geld? Verdwijnt dat in de zakken van het Eco Industrieel Complex?

 14. David 13 oktober 2017 om 19:10 - Antwoorden

  @Hetzler [groene banen] 1 grote tractor vervangt 2000 landarbeiders. Waar rijdt die tractor straks op? Of rijdt ie niet en stort ons opleidingssysteem ineen omdat spierkracht het werk moet doen? Nog maar enkele eeuwen geleden werkte 70% van de bevolking in landbouw of visserij. Afschaffen maar die tractor om banen te creëren? Mooi, die groene banen !

 15. Cathrien 13 oktober 2017 om 22:44 - Antwoorden
  • Boels 15 oktober 2017 om 09:20 - Antwoorden

   De journalistieke betrouwbaarheid van de NPO is afgeruild tegen het belachelijk hoge budget van rond €700 miljoen. Ook de grootste boekenverkoper van NL (DWDD) mag het riante inkomen van €500.000+ houden. Staatomroepje spelen is lucratief.

 16. Wiersma 14 oktober 2017 om 04:46 - Antwoorden

  Oke. Maar een seven wat simpele rekensommetjes dan. Want broodnodig.

  Nederland:

  Grondoppervlak : 0,0039 ste deel oftewel 0,39% van de gehele aarde.

  Bevolking: 0,0024 ste deel oftewel 0.24% van totaal op 7 miljard.

  Stel dat elke aardbewoner dezelfde CO2 footprint zou hebben (Lees: energie verbruik zou hebben, wat niet zo is, maar even voor de reken methode) en stel dat de atmosfeer 1 graad C zou opwarmen.

  WAT is dan de invloed van NL in die mix?

  Supersimpel sommetje.

  Qua landoppervlak is dat dus 0,0039 * 1 graad C = 0,0039 graden C.
  Qua bevolkingsaantal is dat dus: 0,0024 * 1 graad C= 0,0024 graden C.

  En dat is als bij wijze van spreken de ‘winst’ als de gehele bevolking van NL in één klap weggevaagd zou worden. Kortom: u bent allemaal dood. Opgelost in het niets.

  Maar dan.

  De kosten voor deze ‘winst’ zijn, laten we zeggen 100 miljard om 50% van deze ‘temperatuurstijging’ tegen te gaan.

  Het BNP van NL ligt tegen de 700 miljard per jaar aan.
  Een investering van 100 miljard is dan ongeveer 14% van het totaal BNP.

  Ergo: een extra belasting van 14% voor ELKE burger.

  Op basis van het BNP gedeeld door het aantal inwoners nl: 700 miljard / 17 miljoen = 41.176
  14% daar weer van is 5882 euro per persoon.

  Kortom.

  ELKE NL burger gaat dus straks 5882 euro betalen om iets van de helft van 0,0024 of anders 0,0039 graad Celsius ‘opwarming’ te voorkomen.

  Per gezin van 4, waarvan vader werkt, moeder niet, en de kindertjes ook niet, is dit een lasten verzwaring van 4 * 5882 = 23.529 euro per gezin.

  En dan blijven er twee vragen over:
  A: wat krijg je daarvoor? en
  B: over hoeveel jaar wordt dit uitgesmeerd?

  Maar hoe dan ook: zo achterlijk veel geld gaan uitgeven om een ‘rendement’ van ten hoogste 0,0039% in VERMEENDE temperatuurstijging te voorkomen is niks meer of minder dan collectieve economische zelfmoord.

  Met dit soort acties weet je het zeker: je woont in een toekomstig 3e wereldland.
  Tel daarbij de kosten zegeningen van de asieltsunami nog even bij op, evenals de BTW verhoging en je weet zeker: “ik woon in een volkomen gestoord en achterlijk land”.

  Maar daarmee ben je er nog niet eens, want energie prijzen zijn niet ‘sociaal’.
  Dat betekent dat energie even duur is voor de rijken als de armen.
  Wat je dan krijgt is een immense groep die van alles en nog wat worden afgesloten omdat ze de energie niet meer kunnen betalen.

  Wel. Wat denk je dat er dan gebeurt?
  A: die lui gaan de straat op, rellen;
  B: ze sterven de typhus.

  Idiocracy: kom der mar in!

  Voor wie economie niet helemaal begrijpt: het zijn – gek genoeg- juist de RIJKE landen die de minste rotzooi maken. JUIST omdat er -collectief- geld is om de troep op te ruimen!

  En ja, in the process náár rijk, wordt er enorm veel troep gemaakt /overboord gegooid ja!
  Datzelfde proces zal weer gebeuren maar dan nu in omgekeerde richting.

  Is simpel. Als mensen steeds minder geld overhouden om te (over)leven, interesseert miljieu etc hun geen ene moer meer. Flikkeren ze hun kapotte koelkast en vuilnis zo op straat.
  Ik heb dat soort buurtjes wel gekend.
  Stikt er in no time van de ratten, ziektes, vechtpartijen en drugshandel.

  Wat op zich nog weer een immense extra kostenpost is.

  Maar goed: dat is het allemaal waard natuurlijk: want het “klimaat is gered”!
  Met 0,000012 graad Celsius.
  Dat is: als iedereen in NL ff collectief zelfmoord wil plegen en optieft.

  Well done NL: well done.

 17. Arthur Rörsch 14 oktober 2017 om 18:41 - Antwoorden

  Vervolg op 13-10-2017 16.32
  Toch nog maar even een berichtje over waar ik mij mee bezig houd. Dat is het ontwikkelen van een alternatief GSM (General Circulation Model) . Samen met een fysicus in Californie (Roy Clark) die een bedrijf runt dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van IR meetapparatuur. Die weet echt van wanten. Voorlopig resultaat van onze berekeningen: het effect van een verdubbeling van de CO2 concentratie zal liggen tussen de 0 en enkele tiende graden C. We zien allerhande andere berekeningen eigenlijk als een wetenschappelijk gepasseerd station. Zinloos om je er nog mee bezig te houden.
  De voortgaande discussie over het mogelijk effect van CO2 bracht mij tot het bekijken van een scenario als onder invloed van natuurlijk optredende cycli we een nieuwe kleine ijstijd zouden ingaan. Zou dan een toename van de CO2 concentratie de afkoeling kunnen beperken? Ik vrees dat we de mensheid zullen moeten teleurstellen. Net zo min als toename van CO2 de temperatuur zal kunnen verhogen zal die de verlaging kunnen beïnvloeden. Met toenemend gebruik van fossiele brandstof zal een kleine ijstijd niet worden voorkomen.
  Wellicht zal de ontwikkeling van kernenergie een afkoeling binnen huis-en-haard helpen te voorkomen. Maar niet in de atmosfeer. Die regelt haar temperatuur op een andere manier.

 18. Arthur Rörsch 15 oktober 2017 om 18:39 - Antwoorden

  In vervolg op 14-10 2017 18.41
  Van Guido verwacht ik de response: publiceer in de reguliere wetenschappelijke tijdschriften.
  Mag ik daar tegenover stellen dat deze en hun referees zo bevangen zijn van de CO2 hype dat enig twijfel daaraan hen niet zal aanpreken.
  We zijn met een aantal ‘sceptische’ wetenschappers in wezen bezig om een beeld te vormen dat je in de theaterwereld zou noemen: ‘ Off Broadway’. Met de overtuiging dat On Broadway ons niet vooruit helpt om ons inzicht in het gedrag van het aardse broeikaseffect te verbeteren.
  De On Broadway show is vooralsnog overheersend van invloed. Ik zoek naar aanmoedigingen om Off Broadway voorstellingen aan te moedigen.
  Onder ons ‘sceptici’ is de geloofwaardigheid in de officiële literatuur zodanig gedaald dat we we deze als gepasseerd station nog nauwelijks – als verloren tijd-, aandacht willen schenken. En we onze eigen weg gaan in de hoop dat deze uiteindelijk overtuigend zal zijn.: Er is geen wetenschappelijke grond voor de overtuiging dat CO2 concentratie in de atmosfeer bepalend is voor de oppervlaktetemperatuur, naast de wezenlijke invloed op het klimaat van de regulerende watercyclus’
  Zo simpel zijn de conclusies van de ‘sceptici’

 19. J. van der Heijden 16 oktober 2017 om 16:32 - Antwoorden

  Arthur,

  als je serieus genomen wil worden door de “protagonisten” zal je eerst de grootste onzin af moeten wijzen. Zolang als je onderzoeken van bijvoorbeeld Harde en Scafetta serieus neemt zal jij niet serieus genomen worden, dat is niet de schuld van de “reguliere” wetenschappers, dat is jezelf buiten sluiten en vervolgens gaan lopen klagen.

 20. Arthur Rörsch 17 oktober 2017 om 11:59 - Antwoorden

  Wie wil welke protagonist nog serieus nemen?
  Wat verstaan we onder ‘reguliere’ wetenschappers?
  Wie sluit wie buiten?
  Op deze vragen is een meer genuanceerd antwoord mogelijk dan JvdH ooit heeft gegeven.

  • J. van der Heijden 17 oktober 2017 om 13:31 - Antwoorden

   “Wie wil welke protagonist nog serieus nemen?”

   Arthur jij wil serieus genomen worden door wat jij altijd “protagonisten”noemt.

   “Wat verstaan we onder ‘reguliere’ wetenschappers?”

   Reguliere wetenschappers zijn mensen die in de reguliere bladen publiceren waarvan de referees “bevangen zijn van de CO2 hype” (het kan natuurlijk ook zijn dat de argumenten van de “antagonisten”geen hout snijden maar die optie daar wil Arthur Rorsch niet aan)

   “Wie sluit wie buiten?”

   Arthur jij sluit jezelf buiten door bijvoorbeeld HArde en Scafetta serieus te nemen.

   Arthur durf je zelf te twijfelen aan je eigen positie?

 21. Arthur Rörsch 17 oktober 2017 om 17:12 - Antwoorden

  JvdH 17-10-2017 13.31
  Nee, ik wil niet serieus worden genomen door protagonisten die zich vast blijven vastbijten in de CO2 hype. De redenen, eerder uiteengezet, zal ik in een vervolg e-mail nog eens uiteenzetten.
  Over de reguliere wetenschappers, waarom dit koppelen aan tijdschriften met redacteuren en referees die bij de beoordeling van de kwaliteit van manuscripten blijven vasthouden aan de heersende consensus cultuur? Kijk eens het lijstje na van Nederlandse auteurs op climategate.nl met een wetenschappelijke achtergrond en geleverde wetenschappelijke prestaties in het verleden. Wie durf je daarvan als niet reguliere wetenschappers aan te merken? Menigeen, hoewel niet altijd vermeld, verwierf met zijn wetenschappelijke prestatie een hoge koninklijke onderscheiding of een andere prijs. Wie van de in http://edberry.com/blog/ed-berry/human-co2-not-change-climate/ genoemde tiental buitenlandse auteurs durf je op grond van welke argumentatie als charlatan aan te duiden? Ze hebben allen een record als bijdragers aan de vooruitgang van de wetenschap. Zij het in een andere richting dan in die van in de consensus cultuur past.
  Harde en Scafetta zijn gerecepteerde wetenschapbeoefenarena. Voeg ook Mörner nog toe die 30 jaar een studie maakte van de zeespiegel stijging. Een serieus, inhoudelijk weerwoord op hun bevindingen is mij dan kennelijk ontgaan. Kritiek bleef beperkt tot details die werden uitvergroot. (Een bekende benadering van hen die aan een heersende consensus willen vasthouden). Een ernstige afwijking van de toepassing van de ‘wetenschappelijke methode’.
  Tenslotte, je laatste vraag: durf ik twijfelen aan mijn eigen positie.? Uiteraard als ik een inhoudelijk weerwoord ontvang op mijn studies gedurende de laatste 20 jaar. Gepubliceerd in de ‘off broadway literatuur’ en in tientallen populair wetenschappelijke artikelen in het voormalig tijdschrift SPIL.

  • J. van der Heijden 17 oktober 2017 om 18:10 - Antwoorden

   Arthur,

   Ed Berry praat onzin en ook Scaffetta schrijft onzin met zijn invloed van de planeten op het klimaat, niets anders dan epecircles er ontbreekt namelijk alle fysische onderbouwing. Iemand die dat serieus neemt kan ik niet serieus nemen.

   Wetenschappelijke prestaties in het verleden zijn prachtig nu nog eens een fatsoenlijke wetenschappelijke publicatie op klimaatgebied. Een goede bakker is nog steeds geen goede slager al werken ze beide met voedsel. Alle bloggers op climategate.nl zijn amateurs op het gebied van klimaatwetenschap, ze hebben namelijk 0 wetenschappelijke publicaties op dat gebied.

   • Guido 17 oktober 2017 om 22:33 - Antwoorden

    Arthur, van der Heijden heeft gelijk. Ed Berry praat onzin wat de koolstofcyclus betreft en zou een keer tekstboek moeten lezen, Harde ook. Wat ze deels zeggen is: antropogene uitstoot is slechts 5% van het totaal, dus de toename van 40% kan niet antropogeen zijn. Als je op die manier nadenkt dan zou iemand die jarenlang iedere dag 5% meer gaat eten maximaal 5% moeten kunnen aankomen.

 22. Arthur Rörsch 17 oktober 2017 om 17:18 - Antwoorden

  Er zijn gedurende meer dan 30 jaar bezwaren geopperd tegen de opvatting dat de CO2 concentratie wezenlijk de oppervlakte temperatuur zou kunnen beïnvloeden. Strikte bewijzen voor de één of andere opvattingen van AGW protagonisten en antagonisten bleven uit. Dat is begrijpelijk gezien de complexiteit van het aardse klimaatsysteem.
  De wetenschappelijke discussie zoals die vanuit AGW antagonisten wordt geëntameerd kan nu hoofdzakelijk op twee theoretische issues worden teruggevoerd, naast andere die als circumstantial evidence voor optredende klimaat verandering worden opgeworpen.(e.g permafrost ontdooiing, ijsberen uitsterven, afsmelten van gletsjers en poolijs)
  (1) Het Bern model over de CO2 huishouding is te primitief.
  (2) Bij de theoretische berekening van een potentieel effect van een toename van de optische dichtheid van de atmosfeer (waaraan CO2 een kleine bijdrage levert naast waterdamp en wolken) wordt ten onrechte een local thermodynamic equilibrium state (LTE) verondersteld. (Die is niet te verwachten in een dynamisch systeem met waardoor een continue energiestroom plaats vindt).
  Duidelijk wordt steeds meer dat de wolkbedekking als onderdeel van de water cyclus een overheersende rol speelt in de temperatuur regulatie.
  Er is hoop gerechtvaardigd dat wetenschappelijke onderlegde AGW protagonisten en antagonisten die zich in het effect van de wolkbedekking verdiepen, elkaar uiteindelijk zullen vinden om een verklaring te vinden waarom CO2 geen of een minimaal effect heeft

  • J. van der Heijden 17 oktober 2017 om 18:16 - Antwoorden

   Arthur,

   de bewijzen zijn er volop, dat je ze niet gevonden hebt betekend dat je nooit op zoek bent geweest, overtuigd als je bent van je eigen gelijk. De theorie van AGW wordt bevestigd in de praktijk, maar ik heb al eens begrepen dat jij meten maar onzin vind en dat mensen die meten belangrijk vinden eigenlijk maar meetslaven zijn en geen echte wetenschappers.

   Jammer genoeg wordt niets van jouw “werk”bevestigd door enige vorm van metingen.

   • Boels 17 oktober 2017 om 19:14 - Antwoorden

    Het zijn geautomatiseerde weerstations die meten, klimatologen stoppen die metingen in computermodellen en presenteren de uitkomsten daarvan op een duizendste graad nauwkeurig als de waarheid.
    De chaos verklaard op z’n janboerenfluitjes.

 23. Arthur Rörsch 17 oktober 2017 om 21:11 - Antwoorden

  JvdH 17-10-2017 18.16
  Ik geef discussie met je op. Je roept maar weer wat. Er is niets in mijn ‘werk’ dat in strijd met waarnemingen zou zijn. Dixi.

 24. Arthur Rörsch 18 oktober 2017 om 00:41 - Antwoorden

  Guido 17-10-2017 22.33
  Meen je dat nu echt dat Berry onzin verkoopt? Kun je dan weergeven waarom? Kun je een tekstboek aangeven over de CO2 cyclus dat ik (of Berry en Harde) onvoldoende aandachtig heb gelezen? (B & H geven wel degelijk referenties aan waarop zij voortborduren).
  Hierbij een voorstel: Leg op een hoofdposting uit waarop de opvatting is gebaseerd waarom de antropogene emissie wel een belangrijke bijdrage levert aan de accumulatie van CO2 in de atmosfeer dan kunnen we daar (kritisch) op in gaan.
  Op voorhand, het grote probleem met het doorgronden van de CO2 circulatie is dat we te maken hebben met één vergelijking met twee inschattingen die moeilijk zijn te meten.
  dC= C(in) – C(uit) + hC
  Waarin dC de jaarlijkse accumulatie, (C(in) de uitstoot (source) in de equatoriale zone vanuit de diepzee , C(uit) de absorptie aan de pool (sink) die de CO2 naar de diepzee afvoert. hC de additionele humane toevoeging. C(in) en C(out) worden geschat op 150 GtC/j). hC is berekend op 10 GtC/j)
  Ik kan je op theoretische gronden voorrekenen waarom de equatoriale zone de source is en de pool de sink. Op grond van lokaal temperatuur en pH verschil en de eigenschappen van de CO2 buffer in aanwezigheid van andere ionen (Mg, Ca) . Heb ik je die beschouwing niet eerder toegezonden? Ik zou die graag aan je kritische beoordeling onderwerpen.
  C13/C12 metingen bevestigen inmiddels deze cyclus. Maar niet kwantitatief dat hC van wezenlijke invloed is. Ik kan je ook voorrekeningen op basis van de C14 metingen na het stoppen van de atmosferische kernbomproeven dat die wijzen op een residentie tijd van CO2 in de atmosfeer van vier jaar.

  • J. van der Heijden 18 oktober 2017 om 07:36 - Antwoorden

   Arthur,

   Ik heb al in 2013 bijvoorbeeld het werk van Scafetta waar jij zo onder de infruk van was met onderbouwing afgekraakt

   http://sargasso.nl/kleine-ijstijd-op-komst/#comment-818022

   En natuurlijk wacht ik nog steeds op een kort en bondig antwoord op vraag 2 en 3

   http://sargasso.nl/kleine-ijstijd-op-komst/#comment-818139

   En tot die tijd zou ik eens aanraden om een sudoko op te lossen

  • Bart Vreeken 18 oktober 2017 om 08:32 - Antwoorden

   Arthur, in je formule mis ik de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt vastgelegd als biomassa, en de hoeveelheid die daar weer uit vrijkomt.

  • Guido 19 oktober 2017 om 09:53 - Antwoorden

   Arthur, ik heb hierboven al aangegeven waarom Berry onzin verkoopt. Zijn insteek is “How can human carbon dioxide, which is only 5 percent of natural carbon dioxide, add 30 percent to the level of atmospheric carbon dioxide? It can’t.” Dat klinkt leuk en alle slimme mensen hier lijken het ermee eens te zijn maar toch is het onzin. Ik heb hierboven een analogie gegeven waarop je helaas niet inging. Dan maar een andere:

   Stel je hebt een betaalrekening van 280 euro. Ieder jaar haal je daar 70 euro af en stort je er 70 euro op. De omloopsnelheid is dus 4 jaar maar het saldo blijft gelijk. De analogie met het pre-industrieel CO2 niveau en de natuurlijke fluxen in en uit zal duidelijk zijn. Maar nu gaan we beginnen met er 5% meer op te storten terwijl we er evenveel afhalen. Dus in plaats van 70 euro erbij en eraf 70 wordt het 73.5 erbij en 70 eraf. Dan is je saldo na 1 jaar 283.5, na twee jaar 287, na 3 jaar 290.5, na 35 jaar is je saldo 400 euro.

   Een andere manier waarop iedereen met een beetje open ogen kan zien waarom het werk van Harde niet klopt is het volgende: Harde beweert dat slechts een klein deel van de verhoging door de mens komt. Voor de rest zegt hij dat de CO2 komt vanwege opwarming van een graad (die er nu opeens wel is, hallo heren sceptici….). Dat betekent dus dat je terug in de tijd ook een effect van opwarming en afkoeling in de CO2 concentratie moet zien. Laten we dat eens doen. Kleine ijstijd? CO2 concentratie rond de 280 ppm. Middeleeuwse warme periode? CO2 concentratie rond de 280 ppm. Holocene climate optimum? CO2 concentratie rond de 280 ppm. Eemien interglaciaal? CO2 concentratie rond de 280 ppm. Bestaan al die periodes nu opeens niet meer?

   Een goed beknopt tekstboek is m.i. van Archer (global carbon cycle) en wat uitgebreider van Field et al met dezelfde titel.

   Mocht je hierop willen reageren ga dan a.u.b. in op bovenstaande punten, en kom a.u.b. niet met een rookgordijn van wisselende pH concentraties of een vergelijking met 2 onbekenden.

 25. J. van der Heijden 18 oktober 2017 om 08:28 - Antwoorden

  Arthur,

  de bewijzen zijn er volop, dat je ze niet gevonden hebt betekend dat je nooit op zoek bent geweest, overtuigd als je bent van je eigen gelijk. De theorie van AGW wordt bevestigd in de praktijk, maar ik heb al eens begrepen dat jij meten maar onzin vind en dat mensen die meten belangrijk vinden eigenlijk maar meetslaven zijn en geen echte wetenschappers.

  Jammer genoeg wordt niets van jouw “werk”bevestigd door enige vorm van metingen.

Geef een reactie

Solve : *
26 − 5 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK