In 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een video uitgebracht onder de naam ‘Oorzaak, gevolg en aanpak klimaatverandering’. Deze video is op het internet hier vinden.

In de video worden 5 onderwerpen belicht:
1. Oorzaak van klimaatverandering.
2. Wie stoot in Nederland broeikasgassen uit.
3. Is warmer eigenlijk erg.
4. Wat zijn de gevolgen voor Nederland.
5. Wat doet de overheid.

In hoofdstuk 3 wordt een schrikbarend doemscenario geschetst in het geval de Aarde 1 tot 5 graden zou opwarmen. De onheilsvoorspellingen komen in grote mate overeen met de voorspellingen, die Nostradamus, een Franse apotheker en astroloog, deed in 1555. De overheid heeft zich kennelijk laten leiden door de voorspellingen van Nostradamus.

Sinds de industriële revolutie is de gemiddelde temperatuur van de Aarde met 1,2 °C gestegen. Er wordt niet vermeld, dat de bijdrage door CO2 slechts 0,23 °C is geweest en dat natuurlijke oorzaken met mogelijk andere antropogene oorzaken (ontbossing, verstedelijking en windturbineparken) verantwoordelijk zijn geweest voor de resterende 1°C stijging. Belangrijk is te weten, dat er in de afgelopen 18 tot 20 jaar nauwelijks of geen sprake is geweest van een opwarming van de Aarde.

Wel kun je stellen dat er sprake is van regionale verschillen wat betreft droogte en overmatige regenval. De belangrijkste oorzaak hiervan is de afname in snelheid van de Warme Golfstroom.

Deze verandering is door geen enkele overheid te beheersen. De overheid doet er dus verstandig aan om preventieve maatregelen te nemen tegen de mogelijke gevolgen hiervan. Het verstevigen en verder ophogen van dijken, rivierwater meer ruimte geven, huizen in polders op palen zetten, die in de video worden genoemd, zijn verstandige maatregelen. Maar de enorme heffingen, die door de bevolking moeten worden opgebracht voor het terugdringen van de CO2-emissie zijn zinloos.

In hoofdstuk 1 wordt de bevolking door een foutieve voorlichting over de oorzaak van klimaatverandering op het verkeerde been gezet, waardoor de onwetende burger zonder verder na te denken dit beleid accepteert.

In de video wordt gezegd, dat ‘door de toename van CO2 er meer zonnestralen gevangen worden, waardoor het steeds warmer wordt’. Dit is onjuist en de juiste verklaring is de volgende:

Het zonlicht, niet gehinderd door CO2, dat de Aarde bereikt, heeft een golflengte van 0,15 tot 5 μm. De Aarde absorbeert dit zonlicht en zet het om in een langere golflengte binnen een breed infrarood spectrum en zendt dit vervolgens uit. Uit dit brede spectrum absorbeert CO2 de golflengtes van 4,26 en 15 μm. Deze absorptie creëert warmte en het CO2 molecuul zendt een reststraling uit met een golflengte welke langer is dan de ingekomen straling. Immers er gaat energie verloren en dat betekent volgens de wet van Planck, dat er een minder energetische straling (=langere golflengte) overblijft.

Normaal zal de ontstane warmte naar de koudere ruimte ontsnappen. Als deze warmte blijft hangen, bijvoorbeeld door wolken, dan ontstaat er een situatie dat deze warme laag hoger van temperatuur wordt dan de warme Aarde en dat betekent dat de Aarde haar warmte niet kwijt kan. Immers warmte stroomt altijd van een hogere temperatuur naar een lagere temperatuur!

Er is dan sprake van een temperatuur verhoging van het aardoppervlak en de onderste laag van de atmosfeer. Zo gauw deze temperatuur een waarde bereikt die hoger is dan de temperatuur in de hoger gelegen laag zal deze warmte weer kunnen opstijgen en verdwijnen in de koudere ruimte.

In de video wordt verder beweerd ‘hoe meer broeikasgassen, hoe sneller de Aarde opwarmt’. Dit geldt in ieder geval niet voor het broeikasgas CO2!

De hoeveelheid infrarood straling met een golflengte van 4,26 en 15 μm wordt door de 400 ppm CO2 al voor 90% ingevangen. Meer CO2 draagt dus nauwelijks meer bij aan het broeikasgas effect!

Zie hiervoor ‘Heating effect of CO2 per 20 ppm increment‘ van geoloog Archibald (Australië).

Een verdere opwarming van de Aarde door CO2 is dus een farce.

Beperking in het gebruik van fossiele energie is verstandig. Niet alleen geraken de fossiele bronnen eens op, maar de vervuiling van bodem en atmosfeer door de winning en de verwerking hiervan komen mens en dier niet ten goede. Het omschakelen naar duurzame energie, zoals de overheid bepleit is dus een zaak waar iedereen zich voor moet inzetten.

Blijft wel de zekerheid, dat dit met windturbines en biomassa (houtpellets) niet zal lukken en dus komt de vraag naar voren of meer kernenergie niet de reddende engel zal zijn.

De bovengenoemde onderwerpen zijn een twistpunt tussen alarmisten en sceptici. Een verstandig mens probeert door onderling overleg tot aanvaardbare oplossingen te komen. Zo hopen vele mensen dat de kwestie tussen Madrid en Barcelona door diplomatiek overleg opgelost zal worden. Het moge duidelijk zijn, dat het onderwerp klimaatverandering ook om een gezamenlijke oplossing door overleg vraagt.