Natuurkunde bij handopsteken

Een bijdrage van Kees de Lange en Kees le Pair.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) doet het weer. Het bestuur is al jaren bezig het klimaatalarmisme als officieel verenigingsstandpunt te bevorderen, maar tot dusver met niet veel succes. Eenzijdige gemanipuleerde symposia met voor het doel geselecteerde sprekers, het zo veel mogelijk doodzwijgen van onwelgevallige wetenschappelijke standpunten, en een adviescommissie die een geheim advies uitbracht, het heeft tot dusver allemaal niet mogen baten. Nu heeft het NNV-bestuur gekozen voor een nieuwe strategie.

Onlangs verscheen er op de NNV website een notitie vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de NNV, op 27.09.2017 onder de titel “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”. Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) van november 2017 is deze notitie tot stand gekomen “na symposia en het raadplegen van deskundigen”.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 14 leden. Voor zover wij weten geen van allen met een reputatie van klimaatonderzoeker of klimaatgeleerde. Het bestuur bestaat zelfs deels uit leden die geen natuurkundig onderzoek doen. Het is een gezelschap met op zijn best enkele serieuze klimaatamateurs, die zich evenals wij moeite geven uit het onderzoek van anderen verantwoorde conclusies te trekken.

De namen van de deskundigen die men zegt geraadpleegd te hebben, blijven bovendien onder een deken van geheimzinnigheid verborgen. Kennelijk is over de genoemde notitie bij handopsteken gestemd, en was men misschien wel unaniem voor. Over een betekenisloze anti-wetenschappelijke exercitie gesproken!

Over de curieuze inhoud van de notitie valt op gedetailleerde wetenschappelijke gronden veel te zeggen, maar dat zal in een andere bijdrage gebeuren. In deze bijdrage gaat het over de pretenties die het NNV-bestuur zich door de gekozen handelwijze aanmeet.

Hoe werkt normaal gesproken natuurwetenschap, en in het bijzonder de natuurkunde? Eén of meer fysici hebben een idee, schrijven een wetenschappelijk artikel en sturen dat naar een wetenschappelijk tijdschrift. Dat artikel wordt in een peer review systeem beoordeeld, en na positieve beoordeling gepubliceerd. Natuurkundigen die met nieuwe stellingen komen, dienen die stellingen te onderbouwen met wetenschappelijk geaccepteerde middelen. Kritische collega’s kunnen de auteurs aanspreken op hun ideeën en aangeven waar de voorstellen naar hun mening lacunes of fouten vertonen. Critici hoeven dus niet de voorgestelde theorie te herformuleren of te herschrijven, het leveren van steekhoudende kritiek is voldoende. Op die beproefde wijze werkt de natuurkunde, en daarom is de natuurkunde ook al honderden jaren de basis van verlichting en vooruitgang.

Het spreekt vanzelf dat wetenschappelijk debat slechts kan plaatsvinden met auteurs die met de materie bekend zijn. Debatteren met een collectief van deels onwetenden die zich beroepen op anonieme deskundigen is een onmogelijkheid. Een dergelijke manier van doen kan niet serieus genomen worden, staat haaks op iedere natuurkundige traditie en is dus een travestie van de natuurkunde als wetenschap.

Iedereen die de werkwijze van het International Panel on Climate Change (IPCC) kent, weet dat het hier niet om een organisatie gaat die eigen onderzoek verricht. Men put uit onderzoek dat beschreven wordt in de “gerefereede’’ wetenschappelijke literatuur. Met dat “gerefereede’’ wordt overigens nogal eens de hand gelicht. Het panel maakt op basis van die onderzoeksresultaten een zogenaamde executive summary waarover nogal eens iets te doen is. Diverse prime authors hebben daarom hun medewerking gestaakt. Het ging steeds om overdrijving in de richting van klimaatalarmisme. De politieke invloed op de totstandkoming van IPCC rapporten is groot.

Het NNV-bestuur stelt zich op als een mini-IPCC, maar met een geheel eigen primitieve invulling. Het is volstrekt onduidelijk wat de eigen expertise is en wie wat weet. Men beroept zich op anonieme deskundigen die niet op hun mening kunnen worden aangesproken. Men suggereert namens een vereniging van beroepsnatuurkundigen te spreken, zonder de leden geconsulteerd te hebben. Dit NNV-bestuur loopt met zijn eentonig roffelende klimaattrom wel erg ver voor de wetenschappelijke muziek uit. Wij hadden bij de bestuurders van onze beroepsvereniging wat minder politieke vooringenomenheid, wat meer wijsheid en – het moet helaas worden gezegd – wat meer wetenschappelijk fatsoen verwacht.

Kees de Lange
Kees le Pair

leden van de NNV.

 

Reactie van Jan van Ruitenbeek, voorzitter van de NNV

Geachte heren Le Pair en De Lange,

Uw afwijkende standpunt in de discussie rond klimaatverandering is ons welbekend. Zoals in onze notitie wordt benadrukt, zijn we in de wetenschap vertrouwd met afwijkende standpunten en tegenstellingen van inzicht. Uw mening en overtuiging zijn u dus gegund.

Aan de andere kant zijn er binnen het wetenschappelijk bedrijf vele mechanismen en praktijken waar knopen moeten worden doorgehakt. Waar het gaat om beoordeling van wetenschappelijke publicaties, aanstelling en bevordering van wetenschappers, of de besteding van wetenschappelijke budgetten, in alle gevallen neemt een groep van collega-wetenschappers een besluit. Die besluitvorming kan nooit gedaan worden door uitsluitend specialisten op een nauw vakgebied. We zijn gewend om, ook wanneer het onderwerpen betreft die een stukje buiten onze directe expertise liggen, een zorgvuldige weging te maken van argumenten en gegevens. Het bestuur van de NNV vertegenwoordigt een ruime diversiteit aan expertise, en heeft diverse vertegenwoordigers met een lange en vooraanstaande positie in de wetenschap. Het heeft daarom ons inziens geen pas om het zorgvuldige proces van besluitvorming rond de notitie af te doen als “Natuurkunde bij handopsteken”. Daarbij wil ik opmerken dat u een uiterst minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Het bestuur was unaniem in de vaststelling van de notitie. Uiteraard is wetenschap geen democratie, en komt het soms voor dat een eigenwijze enkeling gelijk krijgt. In de praktijk is dat in veruit de meeste gevallen van wetenschappelijke twisten niet het geval.

Uw methode en stijl van communiceren is uw eigen keus, maar deze voegt weinig toe aan een zorgvuldige discussie.

Met vriendelijke groet,

Jan van Ruitenbeek

voorzitter NNV

Op 07/11/2017 om 21:38 schreef Kees le Pair:

Aan de redactie van het NTvN
Geachte redactie,
In het novembernummer van ons aller blad kondigde u het Bestuursstandpunt van het NNV-Bestuur over klimaat en energie aan dat op de NNV-webstek is te vinden. Het is nu in wat men noemt het publiek domein, waarover getwitterd wordt. Prof. De Lange en ik uitten ons ongenoegen over de gang van zaken. Want hoewel formeel netjes is aangegeven dat het om een bestuursstandpunt gaat, verdwijnt die nuance vlug uit zicht en wordt het: “de Nederlandse natuurkundigen”.
Omdat het Bestuur geprobeerd heeft zijn standpunt te schragen met gegevens en argumenten uit de klimaatliteratuur, hebben wij het niet daarbij gelaten. Samen met collega’s uit andere disciplines schreven wij daarom een artikel, waarin wij punt voor punt de bestuursnotitie volgend aangeven waarom het gestelde de conclusies en de aanbeveling niet rechtvaardigt.
Beide reacties staan nu op het web. En ik meen dat dat de NNV-leden eveneens via het NTvN bekend moet worden gemaakt. Daarbij laat ik graag de keus aan u over of u verwijst naar de beide Climategate webpagina’s of naar die op mijn privé webstek. De URLs zijn:
Dr. C.(Kees) le Pair
--
Sent: Friday, November 10, 2017 3:48 PM
Subject: Re: bestuursstandpunt

Beste heer Le Pair,

We zullen hier geen aandacht aan besteden in het NTvN.

Met vriendelijke groet,
Marieke de Boer

Eindredacteur Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl. Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.

Door | 2017-11-11T11:31:58+00:00 4 november 2017|85 Reacties

85 Reacties

 1. Boels 4 november 2017 om 09:08 - Antwoorden

  Laatste zin van het NNV-standpunt “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”:
  “Op basis van het uitgebreide en zorgvuldige proces van de beoordeling van de resultaten verdienen de klimaatwetenschappers, verenigd in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hierin onze steun en vertrouwen.”

  Gejuich en opluchting in de jet-scene van het IPCC?

  Geen woord over de amechtige pogingen om met “hernieuwbare en duurzame” energie de CO2-uitstoot te beperken.
  Een beetje fysicus zou kunnen weten dat die pogingen tot mislukken gedoemd zijn, tot drastische vermindering van onderzoeksgelden zal leiden en maatschappelijke chaos gaat veroorzaken.
  Wetenschap onder politiek toezicht is geen wetenschap.

 2. Harry van den Beef 4 november 2017 om 09:14 - Antwoorden

  De laatste nieuwsbrief van het KIVI is ook al zo’n voorbeeld…. Een groen-evangelisch epistel, nog net niet door Greenpeace zelf opgetekend…

 3. Scheffer 4 november 2017 om 09:36 - Antwoorden

  Lenin dicteerde zijn inner-circle voor hoe spontaan democratisch gekozen besturen van de eerste sovjets konden worden overgenomen door zijn ideologisch getrouwen. “Zorg dat je stemmen vergaart door beloftes, subsidies, discussie techniek, ideologische propaganda en aanwakkeren van angst en alarmisme. Sla neer alle kritiek als belachelijk of als vijand van de ideologie”. Op die manier duw je het objectieve onafhankelijke en democratisch gekozen kritisch bestuur uit hun macht om de partij-ideologie te kunnen uitvoeren. Het is historie, echter de lezer mag analyseren of dit wel of niet in deze tijd nog steeds gebeurt.

 4. kees 4 november 2017 om 09:38 - Antwoorden

  Daarbij wil ik opmerken dat u een uiterst minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Maar het worden er steeds meer.

 5. Tije 4 november 2017 om 10:08 - Antwoorden

  Uit de reactie van Jan van Ruitenbeek:

  “Daarbij wil ik opmerken dat u een uiterst minderheidsstandpunt vertegenwoordigt.”
  Okay, kennelijk is het aantal personen dat een standpunt in neemt toch van belang in de weging van de heer Van Ruitenbeek.

  ” We zijn gewend om een zorgvuldige weging te maken van argumenten en gegevens.”
  Okay, maar waar blijk dat dan uit? Is de klacht immers niet dat een dissidente groep zich niet gehoord voelt?

  “Het bestuur was unaniem in de vaststelling van de notitie.”
  Unanimiteit getuigt naar mijn idee niet van een “zorgvuldige proces van besluitvorming”. Waaruit blijkt immers dat alle relevante argumenten zijn gewogen? Vooral gezien de delicate kwestie, met bijbehorende, prudente argumenten.

  “Uiteraard is wetenschap geen democratie”
  Nee, daarom zou u een minderheidsstandpunt moeten wegen en geen waarden moeten hechten aan unanimiteit.

 6. Hans Erren 4 november 2017 om 11:01 - Antwoorden

  Het valt mij op dat van Ruitenbeek totaal niet ingaat op de kritiek op de wijze van besluitvorming, namelijk achter gesloten deuren in beperkt comité. Een fysische club onwaardig, daar zou beargumenteerd debat in de openbaarheid de voorkeur moeten hebben.

  • Bleeker 4 november 2017 om 11:33 - Antwoorden

   Het is duidelijk dat er achter gesloten deuren en in beperkt comitee moet worden besloten. Een open debat zou het namelijk niet doorstaan. Hier wordt politiek bedreven uit naam van alle leden van de vereniging. Zij zouden dit niet moeten accepteren. Waar is de integriteit van de leden gebleven, zij zouden op zijn minst vragen moeten stellen bij de gang van zake.

   • Boels 4 november 2017 om 13:36 - Antwoorden

    Een fysisch gegeven: de weg kiezen van de minste weerstand 😉

 7. David 4 november 2017 om 11:07 - Antwoorden

  Het grappige is dat de “sceptici” het onderling niet eens zijn (over de oorzaken van klimaatverandering) maar dat daar wel wetenschappelijk debat plaatsvindt.
  Vroeger was ik tamelijk naïef. Soms beklimmen sekteleden een berg om het einde der tijden af te wachten. Altijd hebben zij zich in de tijd vergist. Ik veronderstelde dat een moderne maatschappij niet aan dit soort rituelen ten prooi zou kunnen vallen. TV en nieuwbladen laten echter iets anders zien.

 8. Frans Galjee 4 november 2017 om 12:11 - Antwoorden

  Citaat: ..”Aan de andere kant zijn er binnen het wetenschappelijk bedrijf vele mechanismen en praktijken waar knopen moeten worden doorgehakt. Waar het gaat om beoordeling van wetenschappelijke publicaties, aanstelling en bevordering van wetenschappers, of de besteding van wetenschappelijke budgetten, in alle gevallen neemt een groep van collega-wetenschappers een besluit…” einde citaat.

  Zie hier de nieuwe wetenschap (pns post normal science). Knopen doorhakken en niet ontknopen. Waar gehakt worden vallen spaanders.

  • David 4 november 2017 om 16:35 - Antwoorden

   Het wachten is derhalve op de “gehaktdag” .
   Hoe die te versnellen?

 9. Erik 4 november 2017 om 12:40 - Antwoorden

  Binnen echte wetenschap hoeven geen knopen te worden doorgehakt. Alleen argumenten mogen tellen. Bij ingenomen standpunten de argumenten en contra argumenten vermelden, zodat ieder lid zelf kan oordelen en niet een vooringenomen standpunt voorgeschoteld krijgt. We leven in rare tijden. Non wetenschap is aan de macht.

  • Boels 4 november 2017 om 18:12 - Antwoorden

   Het ontwarren van een knoop is een driedimensionaal probleem waar een gemiddeld fysicus geen moeite mee heeft 😉
   Het innemen van een standpunt op basis van de analogie “knopen doorhakken” is puur politiek machtsvertoon wat niet past bij een bestuur van een vereniging.

   • Guus Derksen 4 november 2017 om 22:19 - Antwoorden

    Boels, “Het ontwarren van een knoop is een driedimensionaal..” valt onder de topologie en is een zeer moeilijke tak in de wiskunde (daarom gewoon doorhakken ?).

 10. DWK 4 november 2017 om 13:16 - Antwoorden

  Hoe het ook zij, doe wat u niet laten kunt want de vereniging gaat echt niet om:
  https://www.nnv.nl/accounts/uitschrijvingsformulier/

  • Bleeker 5 november 2017 om 09:07 - Antwoorden

   Niet capituleren, van binnenuit verzet bieden is veel effectiever.

  • Bart van Oerle 5 november 2017 om 11:25 - Antwoorden

   Nou als iedereen die het niet eens is met de gang van zaken zijn lidmaatschap opzegt, dan blijft er vanzelf een groep ja-knikkers over.
   Niet uitschrijven dus, maar protest aantekenen.

   Dank en steun aan Kees (beide), want het einde is zoek als een vereniging als de NNV overstag gaat..

 11. Frank Mol 4 november 2017 om 14:06 - Antwoorden

  In de klimaat discussie binnen de natuurwetenschappen heerst geen eensgezindheid. Ook daar is “waarheid” in principe altijd betwistbaar. Het mag alleen gaan over interpretatie van betrouwbare metingen en niet van meningen. En ook daar zijn er van tijd tot tijd grote en vooralsnog onoplosbare meningsverschillen. Maar iedere natuurwetenschappelijke theorie moet uiteindelijk kloppen met de waarneembare werkelijkheid. Hoe ingewikkeld de relatie tussen theorie en werkelijkheid ook is, in die waarneembare werkelijkheid vindt de natuurwetenschapper een door al zijn collega’s onderschreven criterium waaraan op een of andere manier getoetst kan worden in hoeverre de theorie klopt.
  Vergeleken met deze min of meer harde waarneembare basis, lijkt waar het bestuur van de NNV haar beslissingen op baseert drijfzand. Dit zou niet mijn vereniging moeten en kunnen zijn.

 12. André Bijkerk 4 november 2017 om 14:09 - Antwoorden

  De vereniging beoogt in het algemeen bevordering van natuurkunde. (nnv.nl/missie-en-visie/ ) In paragraaf 7 van hun vlugschriftje staat echter:

  De meeste warmte wordt niet vastgehouden door de atmosfeer (ca. 10%), maar komt in de oceanen terecht (ca. 90%), zie figuur 3.

  Een natuurkundeclub had hier moeten uitleggen dat noch de warmte van de atmosfeer noch infrarood de oceanen kunnen verwarmen; dat in beginsel alleen zonlicht dat kan, waaruit dus volgt dat de opwarming van de oceanen helemaal niet het gevolg kan zijn van broeikaseffect. Het vlugschriftje is dus geheel in strijd met de doelstelling van de vereniging.

  • J van der heijden 4 november 2017 om 15:12 - Antwoorden

   Natuurlijk zorgen meer broeikasgassen voor meer opwarming, een beetje natuurkundige met vragen hierover gaat op zoek en komt binnen 5 minuten bij het antwoord uit.

   Behalve André Bijkerk natuurlijk die leest liever “sceptische” blogs en komt uit bij het verkeerde antwoord

   • Jan Goffa 5 november 2017 om 08:16 - Antwoorden

    @Heijden. Broeikasgassen leiden NOOIT tot opwarming. Integendeel. Ze zorgen enkel voor een uitmiddeling van de diurnale temperaturen. Vraag dat maar aan de Maan- en de Mars-bewoners.

   • Bleeker 5 november 2017 om 09:10 - Antwoorden

    Jan, lever eens een constructieve bijdrage. Als het 5 minuten duurt om een antwoord te vinden geeft dan even een linkje…

     • Soepie 6 november 2017 om 18:42

      By science of Doom.. Als je het niet heel erg vind schuif ik dit even op de hoop met propaganda..

     • André Bijkerk 6 november 2017 om 19:59

      Beste Jan

      Sorry voor de late reactie. Opa-dag vandaag. Maar in je link vind ik niets terug dat mijn basis lesje natuurkunde weerlegt. Dus naar het vervolg: scienceofdoom.com/2010/10/23/does-back-radiation-heat-the-ocean-part-two/ Een lange uitleg hier over basis beginselen van warmte-transport maar geen woord over de afvoer van warmte door verdamping. Dat komt pas in de discussie nadien, en uit niets blijkt dat de Downwelling Longwave Radiation in staat is om water te verwarmen voordat de toegevoegde energie door verdamping weer is verdwenen. En zoals al gesteld: bewijs dat infrarood water niet verwarmd maar verdampt, is er genoeg: lenntech.nl/indamper.htm

      Merk ook dat de eerste verhandeling van het hockeyteam volledig voorbij gaat aan de energie verlies door verdamping, realclimate.org/index.php/archives/2006/09/why-greenhouse-gases-heat-the-ocean/

      (note: links gedeactiveerd om moderatie te voorkomen.)

    • J van der Heijden 5 november 2017 om 14:18 - Antwoorden

     Bleeker

     Het jammere is dat ik dit al een keer of 14 heb gedeelt

     Geeft niet maar ik zou willen dat “sceptici” elkaar eens wat zouden leren in plaats van alleen de laatste talking points van de “sceptische” blogs te copieren

  • Bart Vreeken 5 november 2017 om 18:14 - Antwoorden

   Dat is toch onzin, beste André! Waarom zou de atmosfeer het water niet kunnen opwarmen? Je kunt zelf vaststellen dat dat wel gebeurd. Als warme lucht aangevoerd wordt warmt het water op. Als er in de winter koude lucht aangevoerd wordt uit Rusland vriest het ondiepe water dicht.

   • Hans Erren 5 november 2017 om 18:44 - Antwoorden

    Nee het is de zon die het water opwarmt, probeer maar eens een bakje water op te warmen met een föhn, de toplaag van het water verdampt, en koelt de rest van het water juist af. Door de hoge warmtecapaciteit loopt de noordzeewatertemperatuur ook drie maanden achter op de luchttemperatuur.

    • J van der heijden 5 november 2017 om 20:08 - Antwoorden

     Het is de zon die opwarmt en de opwarmende grenslaag door het verhoogde broeikas effect die de afkoeling tegen gaat

     Resultaat een warmere zee door een hoger broeikas effect

     En aangezien de atmosfeer niet afkoelt komt de energie die minder uit de oceaan komt ook weer ergens vandaan

     Maar Hans Erren zet de ramen open in het midden van de winter want een raam produceerd geen warmte en kan dus nooit de oorzaak zijn dat het binnen lekker warm blijft

     / sarc

    • Bart Vreeken 5 november 2017 om 20:38 - Antwoorden

     Hans Erren, volgens mij ben je nu het spoor bijster. Heb je zelf wel eens die proef gedaan met een föhn? Heb je wel eens gezien hoe snel het ijs ’s winters verdwijnt als de wind draait van oost naar zuidwest? Dat is echt niet omdat de zon dan harder gaat schijnen!

   • André Bijkerk 5 november 2017 om 19:37 - Antwoorden

    Beste Bart,

    In aanvulling van Hans Erren. Probeer je één en ander eens op moleculair niveau te visualiseren. Moleculen botsen en wisselen momentum en energie uit. Aan het wateroppervlak zal een molecuul dat genoeg energie uit een vorige botsing heeft gehaald en ook nog eens omhoog beweegt aan het water ontsnappen. We noemen dat verdamping. De achtergebleven moleculen missen nu al die energie en bewegen daarom trager. Dat is equivalent aan: het is dus kouder. Zo kost de verdamping van één gram water zo’n 2500 joule. Kou van verdamping kun je experimenteel heel eenvoudig aantonen met een drupje eau de cologne op je hand.

    Wanneer nu een infrarood straaltje het wateroppervlakte raakt, zal deze al in de eerste paar water molecuul lagen worden geabsorbeerd, waarbij de energie wordt omgezet in kinetische energie, en wel (vrijwel) direct aan het oppervlak. Met energie uitwisseling van botsingen zal die energie snel weer uit het water verdwijnen met verdamping. Infrarood bevorderd zo feitelijk alleen maar de verdamping.

    Een zelfde verhaal geldt wanneer de luchtmoleculen boven het water sneller gaan bewegen (equivalent aan het is warmer). Met botsingen met water moleculen direct aan de oppervlakte, wordt energie overgedragen aan de allerbovenste molecules. Die ontsnappen/verdampen dan ook prompt, met medeneming van 2500 joule per gram. Zo bevordert ook warme lucht alleen maar de verdamping zonder diepere lagen op te warmen.

    Licht daarentegen reageert maar weinig/nauwelijks met de grenslaag en penetreert de diepte in totdat het op diepte wordt geabsorbeerd en de energie overdraagt aan het water.

    Lesje natuurkunde. 🙂

    • J van der heijden 5 november 2017 om 20:09 - Antwoorden

     Ja hoor André

     Je geeft weer duidelijk blijk dat je je überhaupt niet interesseerd voor de wetenschappelijke onderbouwing

     Maar goed dan zou je misschien je mening moeten herzien en moeten toegeven dat je al die jaren BS aan het verkopen bent geweest

    • Bart Vreeken 5 november 2017 om 21:45 - Antwoorden

     Sorry André, ik kan je redenering toch niet volgen. Waarom zou een watermolekuul gelijk in dampvorm overgaan als hij een zetje krijgt? Grotere kans dat hij zijn kinetische energie overdraagt aan andere molekulen in vloeistofvorm. De temperatuur komt voort uit de gemiddelde snelheid van de moleculen. Alleen de snelste molekulen kunnen ontsnappen. Als dat gebeurt zal de rest niet langzamer gaan bewegen, maar de gemiddelde snelheid (temperatuur) wordt minder doordat de snelste molekulen niet meer meetellen.
     Het contactoppervlak tussen lucht en water boven de oceaan is trouwens groter dan het strakke wateroppervlak. Er zijn ook vallende regendruppels, opspattend schuim, ingesloten lucht.
     Met dank aan meneer Heij, mijn natuurkundeleraar.

     • Andre Bijkerk 5 november 2017 om 22:57

      En op mijn beurt kan ik dat weer niet volgen omdat je ongeveer uitlegt wat ik bedoelde. Over:

      Grotere kans dat hij zijn kinetische energie overdraagt aan andere molekulen in vloeistofvorm.

      Er is één complicatie hier, wanneer in een groep moleculen de kinetische energie hoger is dan de omgeving, is hun onderlinge tussenruimte groter zodat de massa per volume minder is. Dat levert drijfvermogen op en deze groep moleculen zal daardoor bij de bovenste microns van het wateroppervlakte blijven rondhangen, waardoor er regelmatiger molecuul ontsnappingen naar de atmosfeer plaatsvinden. Warmte beweegt zich niet naar beneden.

      Overigens over verdwijnend ijs, bij zuidwester wind. Dat is de verkeerde aggregatie toestand. In vaste vorm van ijs is er geen ontsnappen aan voor de vastzittende ijsmoleculen. Warmere lucht ziet gewoon kans om dat via contact/geleiding te laten smelten, temeer daar de verdamping veel lager ligt. De truck zit hem in de vloeibare vorm waarbij de moleculen vrij bewegen. De snellere (warmere) bovenin, de langzamere (koelere) onderin.

     • Bart Vreeken 6 november 2017 om 09:51

      Beste André, het lijkt me niet dat de IR straling zo intens is dat er zich een laagje warm water vormt wat niet meer mengt.
      Wat ijs betreft: de invloed van de luchttemperatuur is ook te zien wanneer er koude lucht aangevoerd wordt van -5. Ondiep water vriest dan dicht, ook bij bewolkt weer (de netto uitstraling is dan bijna 0)

      We waren ook nog een ander aspect vergeten. Watermoleculen in dampvorm hebben latente warmte. Die komt vrij wanneer het water condenseert.

     • André Bijkerk 6 november 2017 om 10:16

      Beste Bart

      het lijkt me niet dat de IR straling zo intens is dat er zich een laagje warm water vormt wat niet meer mengt.

      Volgens de ingenieurs wel hoor, die ontwerpen gewoon infrarood verdampers. lenntech.nl/indamper.htm

      Ondiep water vriest dan dicht, ook bij bewolkt weer (de netto uitstraling is dan bijna 0)

      Jawel, maar dat is de omgekeerde wereld. Het water staat warmte af aan de koudere omgeving. Over in en uitstraling gesproken, heb je je wel eens afgevraagd waarom het water onder de bruggen maar niet wil bevriezen?

      We waren ook nog een ander aspect vergeten. Watermoleculen in dampvorm hebben latente warmte. Die komt vrij wanneer het water condenseert.

      Niet echt vergeten, ik wilde het nog niet aanroeren om de zaak niet nodeloos nog ingewikkelder te maken. Maar helemaal waar, wanneer een watermolecuul na een botsing met een luchtmolecuul even wat kinetische energie is kwijtgeraakt kan zich het gemakkelijk hechten aan andere watermoleculen, al dan niet in druppelvorm dan wel aan het wateroppervlakte. Maar, de afgestane energie zit dan wel in die lucht moleculen en niet in het water.

      Nu we het toch al ingewikkelder hebben gemaakt. In het scenario met warme lucht boven het water is de relatieve vochtigheid lager waardoor de toegenomen verdamping makkelijker verloopt en het dynamisch evenwicht tussen verdamping en condensatie dus richting verdamping verschuift. Ook een factor die niet voor de hand ligt. Vochtige lucht is lichter dan droge lucht. Daarom kan zonder directe zonne-instraling al convectie ontstaan, waarbij stratus en stratocumulus ontstaat. Bovendien wordt zo de lucht boven het wateroppervlak vervangen door drogere lucht van elders zodat de verdamping door kan gaan

     • Bart Vreeken 7 november 2017 om 16:58

      Beste André, het is jammer dat we langs elkaar blijven praten. Warmtetransport door luchtmassa’s is een belangrijk mechanisme in het klimaat. De lucht wisselt warmte uit met bodem en wateroppervlak. Dat kan door straling of dat kan door direct contact.
      En dan off-topic:
      Water onder bruggen vriest natuurlijk minder snel dicht doordat de netto-uitstraling bijna 0 is; hoogstens een beetje opzij. Maar ook doordat het water onder bruggen vaak smaller is, waardoor er iets meer stroming kan zijn. Verder kunnen zonbeschenen wallenkanten warmte uitstralen. Toch vriest het uiteindelijk meestal dicht, door de luchtcirculatie. Als er overheen geschaatst wordt kan het ijs van onderaf aangetast worden. Door de wisselende belasting ontstaat een pompwerking die minder koud water langs het ijs laat bewegen. Even een stukje natuurijskunde :-), helaas door de klimaatverandering steeds minde van toepassing.

     • André Bijkerk 7 november 2017 om 17:26

      Bijna goed Bart,

      Warmtetransport door luchtmassa’s is een belangrijk mechanisme in het klimaat. De lucht wisselt warmte uit met bodem en wateroppervlak. Dat kan door straling of dat kan door direct contact.

      Bijna allemaal triviaal. Met één uitzondering: water kan wel de temperatuur van de lucht beïnvloeden. Koude lucht kan water koelen, feitelijk omdat het warmere water de lucht opwarmt door contact en latent/condensatie; waardoor het heel ietsjes afkoelt. Maar warme lucht kan koud water niet opwarmen omdat de energie verdwijnt in de verdamping. Hans Erren’s fohn-test al geprobeert?

      Inderdaad onder bruggen bevriest het water niet snel omdat de brug IR uitstraling van het water opvangt en uiteindelijk weer terug straalt. Het broeikaseffect van een brug is dus heel veel effectiever dan het broeikaseffect van de atmosfeer.

   • Erik 5 november 2017 om 20:33 - Antwoorden

    Bart

    door het grote verschil in warmtecapaciteit kan de koude atmosfeer nauwelijks/niet het water afkoelen, maar warm water kan wel de atmosfeer er boven verwarmen.
    Dus éénrichting verkeer van water naar lucht, zowel afkoelen als opwarmen.

    • Bart Vreeken 7 november 2017 om 21:54 - Antwoorden

     Aha, de temperatuur van de atmosfeer doet er volgens jou dus wel toe als de luchttemperatuur lager is dan die van het water. Dan zijn we toch opgeschoten, want dat is in ruwweg 50% van de tijd het geval. En dan heeft de NNV dus gelijk dat de atmosfeer door verhoogd broeikaseffect de oceaan doet opwarmen, want die kan dan minder afkoelen.

 13. Goffa Jan 4 november 2017 om 15:00 - Antwoorden

  De prozaïsche reactie van de voorzitter van NNV kan tot een beknopt citaat worden vertaald : “Shut up, we explained !”

 14. bart 4 november 2017 om 18:17 - Antwoorden

  negeer de trollen…mvg…bart

 15. Hetzler 4 november 2017 om 18:31 - Antwoorden

  Inderdaad is er geen urgentie om knopen door te hakken en welke knopen zouden dat dan moeten zijn? Hoor ik Urgenda dit influisteren? En dan het zich beroepen op belangrijke wetenschappers is zo niet alleen niet controleerbaar, maar het klinkt als een autoriteitsargument. Helemaal is dit het geval bij de minzame opmerking over een uiterst kleine minderheid. Hier klinkt de geest in door van het nep-getal van 97% consensus dat in werkelijkheid op een drabbige enquête berustte waarbij men uiteindelijk maar uit de ca. 3.000 respondenten waaronder 77 zich klimaatwetenschappers noemenden de 75 ja stemmers selecteerde met als uitkomst: 75/77 = 97%. Is het al wetenschap bij handopsteken, het lijkt ook wetenschap door selectie.
  Fijn dat onze maatschappij op deze manier in de vaart der volkeren wordt opgestuwd. Hier zal de volgende generatie zeker voor de gevolgen van verwaarloosde innovatie opdraaien. En de huidige burger/belastingbetaler betaalt toch wel en de positie binnen de Groepsdenkende groep is veiliggesteld; overigens kortetermijndenken.

 16. André Bijkerk 4 november 2017 om 19:03 - Antwoorden

  Ach ja, het aardige van dat soort reacties is dat iedereen voor zich, zich een oordeel kan vormen van het het Dunning-Kruger effect. Daarvoor hoeven we in het geheel geen argumentaties aan te voeren. Ik zou dan ook zeer betreuren wanneer we daar niet langer meer van mogen genieten.

 17. Hans Labohm (Hoofdredacteur)
  Hans Labohm (Hoofdredacteur) 4 november 2017 om 19:23 - Antwoorden

  Namens Rien Boluijt

  Reeds worden de kosten helderder, ook de raad van state trekt aan de bel.

  http://www.elsevierweekblad.nl/belasting/achtergrond/2017/11/lasten-na-rutte-iii-met-7-miljard-omhoog-556479/

 18. Hetzler 4 november 2017 om 19:28 - Antwoorden

  @Heijden Flauwekul. Er is ook sprake van verzadiging bij de huidige concentratie in het belangrijkste deel van het spectrum en in andere golflengten goeddeelse overlap door waterdamp. Het effect van CO2 is vastgesteld op ca. 2,6%. (Barrett e.a.)

  Eigenaardig is dat de NNV een temperatuurgrafiek toont die suggereert dat de huidige uniek is in de geschiedenis, in feite een vrije vertaling van de grafiek van M. Mann. Die grafiek deugt vanzelfsprekend niet want hoe kan anders worden verklaard dat tijdens de Middeleeuwse Opwarming graan op Groenland werd verbouwd, wijnbouw in Noord Engeland mogelijk was en de perziken in Vlaanderen groeiden. Unieke opwarming? Je moet wel heel goedgelovig zijn om dit te geloven.

  • J van der Heijden 4 november 2017 om 20:49 - Antwoorden

   Ja ja Jeroen Hetzler praat iemand na die het zelf ook niet begrijpt (thoenes) maar het bevestigd wat hij denkt dus het wordt zonder vragen geaccepteerd

   Verder is Groenland de wereld? Of noord Engeland? Of bouw je weer eens stropoppen?

   En natuurlijk wordt het werk van Mann keer op keer weer bevestigd

   Maar als ik je een tip mag geven controleer je bronnen voordat je je gebruikelijke propaganda blijft herhalen

   • Jan Goffa 5 november 2017 om 08:22 - Antwoorden
    • J van der Heijden 5 november 2017 om 08:46 - Antwoorden

     Jan

     Maar natuurlijk niet zo warm als vandaag of heb je een wetenschappelijk artikel van mijnheer Dmming die dat onderbouwd?

     Oh en de “quote” is natuurlijk een verzinsel, maar dat weet iedereen natuurlijk al

     https://wattsupwiththat.com/2013/12/08/the-truth-about-we-have-to-get-rid-of-the-medieval-warm-period/

     • Erik 6 november 2017 om 16:51

      Jan

      op verschillende plekken zijn hogere boomgrenzen gevonden op het noordelijk halfrond, oa. In Californie en Siberie, die erop wijzen dat het in de middeleeuwen aanzienlijk warmer was dan nu, tot wel 4 graden warmer.
      Dit geen bewijs van Global, maar een sterke proxie die het standpunt van de veronderstelde sterke huidige opwarming ondergraaft.

 19. gerard d'Olivat 4 november 2017 om 19:56 - Antwoorden

  Ook deze site geeft blijk van ‘gelijk bij hand-opsteking’. In de gauwigheid tel ik 213 thumbs up en 15!! thumbs down… Het bewijst maar weer iedereen zijn eigen ‘echoput’. Daar schijnt iedereen een ‘goed’ gevoel van te krijgen vergelijkbaar met het gebruik van hallucinatoire middelen.
  Nou ja hoe heet de burgemeester van Wezel?…… maar ook dat kun je dubbel interpreteren.

  • Boels 4 november 2017 om 21:43 - Antwoorden

   Afwijkende standpunten worden hier wel getolereerd en niet ondergeschoffeld.
   En dat “leuk” wordt (denk ik) door een meerderheid genegeerd.

   Verder nog iets te zeggen over het NVN?

 20. Peter Bloemers 4 november 2017 om 21:09 - Antwoorden

  In vele wetenschappen komen controverses voor. Het lijkt mij niet de taak van een beroepsvereniging van wetenschapsbeoefenaren om namens de leden in zulke zaken een standpunt in te nemen met de pretentie dat daarmee de zaak is beslist. Het schrijven van onfeilbare encyclieken kan men beter aan pausen overlaten. Dat is één.

  Een volgend punt is dat ik eigenlijk nooit lees waarom de uitstoot van CO2 door mensen een klimaatverandering teweeg zou brengen. Men beroept zich altijd op hoge percentages van geleerden die dat ook vinden. Critici daarentegen geven zich vaak de moeite om uit te leggen hoe zij tot hun conclusies zijn gekomen. Lees maar de recente bijdragen van Dick Thoenes in Climategate.nl.

  • Hans Erren 4 november 2017 om 22:17 - Antwoorden

   Het idee is afkomstig van Arrhenius die co2 als verklaring van de ijstijden bedacht. En co2 is een sterk infrarood absorberend gas, dat had Tyndall al gemeten.

 21. Hetzler 4 november 2017 om 22:08 - Antwoorden

  @Heijden U schreef: “Maar als ik je een tip mag geven controleer je bronnen voordat je je gebruikelijke propaganda blijft herhalen.”
  Welke bronnen zijn deze en vooral hoe betrouwbaar zijn deze in het licht van de alomtegenwoordige propaganda eb beïnvloeding van de media?

  • J van der Heijden 5 november 2017 om 08:51 - Antwoorden

   Jeroen

   Vraag eens naar de wetenschappelijke publicatie waar iemand zijn mening op baseerd, kijk dan of dat een fatsoenlijke wetenschappelijke publicatie is (en dus niet een pay for play uitgave) kijk dan of de conclusie overeen komt met de conclusie van de persoon die je wat wil laten geloven, en als je dan toch bezig bent kijk ook even na of de uitgave niet is ingetrokken, of dat er een andere wetenschapper is die de een revitaliseren over heeft geschreven

 22. DWK 5 november 2017 om 01:57 - Antwoorden

  Er hangt iets in de lucht en dat is behalve een heel klein beetje CO2 vooral een schijnbaar algemeen aanvaarde notie van urgentie om iets aan de gemiddelde wereldtemperatuur te doen middels uitstootreductie.

  Van de bakker op de hoek met z’n klimaatbollen via EU propaganda-instituten c.q. subsidieloketten als Climat-KIC tot en met de Minister President die heel goed weet dat het klimaatprobleem een hele dikke, vette hoax is maar toch de Kamer uren lang met de PBL-Bijbel om de oren staat te meppen als ware hij Mozes die het volk in opdracht van God de Tien Geboden in het voorhoofd staat te krassen.

  Hier geldt: eieren voor geld.

  In een dergelijk KLIMAAT is het begrijpelijk dat ook de NL natuurkundigen het gevoel hebben aldus op het goede paard te wedden. In die zin geeft de NNV invulling haar missie, namelijk “de behartiging van de belangen der natuurkundigen”. Begrijpelijk.

  • Boels 5 november 2017 om 10:33 - Antwoorden

   @DWK:
   Men wil graag over het bolletje geaaid worden en schouderklopjes ontvangen.
   Dat is zielig en kortzichtig: alle extra kosten van het klimaatbeleid (tientallen miljarden jaarlijks) zorgen voor een korting op onderwijs- en onderzoeksgelden. Hooguit enkele miljoenen gaan jaarlijks naar vergeefs onderzoek naar verbetering van al uitgekauwde technologie (zoals windenergie) en dan nog blijft men behept met aanbodgestuurde energielevering.
   Leuk om met een deeltjesversneller of supercomputer (die nu gebruik maken van dieselgeneratoren als backup) te werken als de elektriciteitsvoorziening je noopt om alleen te experimenteren als de zon schijnt èn het voldoende waait.
   Ik denk dat het bestuur ook met een scheel oog kijkt naar lucratieve baantjes voorbehouden aan AGW-ers.

   • David 5 november 2017 om 11:15 - Antwoorden

    [bolletje aaien, schouderklopjes] of vermijding van het tegenovergestelde: weggezet worden als “vijand van het volk” wegens ontkenning van het nakende einde der tijden. Vermijden tot paria te worden uitgeroepen.

 23. Ian 5 november 2017 om 11:18 - Antwoorden

  Wat mij het meest stoort is de uiterst arrogante reactie van Van Ruitenbeek: “Uw methode en stijl van communiceren is uw eigen keus, maar deze voegt weinig toe aan een zorgvuldige discussie.”

  1. Er is niets mis met de methode en stijl van communiceren, De Lange en Le Pair leggen feilloos de vinger op de zere plek: een ernstig tekort aan zelfreflectie en het negeren van de wetenschappelijk-filosofische uitgangspunten bij het NNV. Alleen mensen zonder valide argumenten beginnen over ‘de toon van het debat’.

  2. Als de discussie zorgvuldig gevoerd zou worden binnen het NNV, dan hoeft Van Ruitenbeek niet zo’n perfide reactie te geven, welke alleen bevestigt dat hij op heterdaad betrapt is.

  Van Ruitenbeek maakt zich hiermee schuldig aan een sofisme. Niet erg wetenschappelijk voor een wetenschappelijke vereniging.

  • P. van Toorn 6 november 2017 om 14:08 - Antwoorden

   Goed gezien Ian, je hebt helemaal gelijk. Jij vat precies samen waar het probleem ligt in deze discussie. Ik kan er nog aan toevoegen dat wel duidelijk is, dat de politieke druk om een standpunt in te nemen steeds sterker wordt. Jammer dat het bestuur op deze manier steeds verder komt te staan van het zuivere wetenschap bedrijven en het ruimte geven voor “afwijkende” standpunten, waardoor discussies fel, maar respectvol kunnen worden gevoerd. Helaas vertroebelt de politiek de wetenschap steeds meer.

   En J. van der Heijden dient eens een spellingcursus te gaan volgen om het verschil tussen d en t te leren!

 24. David 5 november 2017 om 11:42 - Antwoorden

  De geschiedenis bestuderend valt op dat overal en altijd elites de meerderheid hebben uitgezogen. Slavernij en horigheid waren de norm. In 1600 had het Engelse koningshuis 700 monopolies uitstaan, alles wat te koop was was onder een monopolie vervaardigd. Dat zet een rem op innovatie. Brei- en heimachines werden verboden omdat zij arbeidsplaatsen vernietigden met vrees voor sociale onrust en daar zat de elite niet op te wachten. Gilden wisten in Amsterdam de windmolens tegen te houden. Waarom heeft het tot 1800 geduurd voor er stoommachines werden toegepast, een industriële revolutie plaatsvond? De onderdrukking van de massa lukte eventjes niet zo goed.
  Fossiele brandstoffen beëindigden de koppeling van land en energie. Het verdienmodel van de adel (paardenvoer, monopolie handel) ging onderuit. Genoeg energie gaf de bediendes vrijheid. Die konden nu hun kinderen naar school sturen.
  Het huidige energiebeleid ziet er uit als de revolte van een nieuwe elite. Kapitaal stroomt van “arm” naar “rijk” , energiewinning wordt opnieuw afhankelijk van land (bezit) en het aanbod wordt schaars en onzeker want afhankelijk van weer en wind. En in socialistische kringen vreest men terecht voor toenemende ongelijkheid. Maar tegelijk is de vrees voor klimaatverandering zodanig doorgedrongen dat men in academische kringen concludeert dat die ongelijkheid dan maar voor lief genomen moet worden. De groene kerk legitimeert ongelijkheid uit naam van Moeder Aarde. Ja,ja. Huizenprijzen kunnen trouwens ook weer dalen. Geniet nog maar even van uw vrijheid.

 25. Werff 5 november 2017 om 13:14 - Antwoorden

  De brief waarin het bestuur zich uitspreekt over haar standpunt rammelt aan alle kanten. Men geeft aan dat wetenschap omgeven is met onzekerheden, antwoorden roepen weer nieuwe vragen op etc. om vervolgens te stellen dat politieke besluitvorming heldere antwoorden vereist. Men heeft zelf duidelijk te kennen gegeven dat dit onmogelijk is, bovendien vraag ik mij af wat politieke besluitvorming hiermee te maken heeft. Of wordt de vereniging misschien door de politiek onder druk gezet een standpunt in te nemen? In het vervolg van het stuk wordt gesteld dat “de gemiddelde temperatuur is gestegen met 1 graad celcius sinds het begin van de industriële revolutie” . Zou het einde van de kleine ijstijd misschien ook een zeer belangrijke rol hebben gespeeld?
  Aan het einde van het stuk wordt de loftrompet gestoken op het IPCC, terwijl het bij het bestuur toch bekend moet zijn welke beperkte opdracht het IPCC heeft m.b.t. het klimaat.
  Ook valt het mij op dat het bestuur kennelijk een hekel heeft aan personen die zich kritisch uitlaten over de handelwijze v.h. bestuur.

 26. Erik 5 november 2017 om 13:21 - Antwoorden

  Heeft iemand om de mening van de natuurkundige vereniging gevraagd? Waarom moet de vereniging eigenlijk een unaniem standpunt innemen? Dit is toch hoogst onwetenschappelijk. Standpunten zijn haast per definitie nooit unaniem in de echte wetenschap. En als je eerlijk bent moet je dat ook vermelden. Daar is toch niets op tegen? Dit zal de vereniging in de ogen van velen betrouwbaarder maken. En winst geven op de langere termijn. Dus weg met politiek correcte en vooringenomen standpunten.

  • J van der Heijden 5 november 2017 om 13:31 - Antwoorden

   Erik,

   inderdaad de mening dat de aarde plat is heeft net zoveel waarde als een dat de aarde (min of meer) rond is.

   Waarom schrijven Kees de Lange en Kees LePair niet even een wteneschppaleijke onderbouwing waarom het IPCC er naast zit, publiceren het even in Nature en boeken daarna snel een ticket naar Oslo

   Ze hebben bij elkaar 0 wetenschappelijke publicaties op klimaat gebied

   De heren hebben duidelijk aangegeven hoe het moet

   ” Natuurkundigen die met nieuwe stellingen komen, dienen die stellingen te onderbouwen met wetenschappelijk geaccepteerde middelen.”

   Vreemd dat ” sceptici” daar niet om vragen, maar wel verwachten dat de NNV ruimte geeft voor hun (verder niet wetenschappelijk onderbouwd) standpunt

   • Kees le Pair 6 november 2017 om 11:39 - Antwoorden

    Meneer Van der Heijden moet beter zoeken. Prof. De Lange werkte zijn leven lang aan atmosferische fysica en chemie; ~ 200 publicaties zie ‘web of science’. Mijn werk bestond uit het beoordelen van natuurkundig en technische wetenschappelijk onderzoek. Daarover en over energie en ICT adviseerde ik onze regering en die van andere landen. Tegenwoordig beschouw ik mij als een serieus klimaat en energie amateur. Onlangs rekende ik wat aan aards warmtetransport dat een grote invloed heeft op het stralingsevenwicht, zie http://www.clepair.net/temperatuurverevening-2.html
    Wij gingen in een vervolg stuk in op door het NNV-Bestuur aangehaalde onderzoeksresultaten, ‘peer review’ niet achter gesloten deuren. Het staat inmiddels op Climategate.

   • Jan Goffa 6 november 2017 om 14:56 - Antwoorden

    Ach, geef die veelschrijvende millennial ook eens de kans om van zijn boeken op te kijken en wat wereldse ervaring op te doen. Engineering judgement en respect is iets wat die generatie compleet mist. Ruim gecompenseerd door een goed ontwikkelde eigendunk en een blind geloof in nieuwsoortige godsdiensten genre Climathology. Kan je even het dogma van de CO2-opwarming onderbouwen ? Enig idee waarom het op de maan overdag warmer is dan op aarde ?

 27. Scheffer 5 november 2017 om 15:15 - Antwoorden

  Wetenschappelijk bij Heyden is te lezen als een vervangend woord voor ideologisch dogmatish, propaganda voor Gaia, eko-verdwaald, op basis van achterhaalde computer manipuaties, feitelijk gesubsidieerde wetenschappelijke fraude. Heyden’s aarde is plat, net als zijn retoriek en zijn onterechte verwijt aan wetenschappelijke IPCC-critci en referenties daar aan. De CAGW-theorie dient bewezen te worden, maar niet door critici die het IPCC niet meer als politiek onafhakelijke, maar als wetenschappelijk onbetrouwbare VN-ambtenarij beschouwen. De CAGW bewijslast ligt bij de ideologische klimaatalarmisten, en het bewijs is vanaf het begin zeer sterk tanende, theoretisch gebaseerd op Arhennius’ wetenschappelijk foute en weerlegde stolpproef, maar ook omdat het wereldklimaat sinds 1998 niet sinificant meer wil opwarmen. 0,8 ~ 1,0 grC opwarming in 100 jaar is zelfde gelijkmatige natuurlijke opwarming als de 100 jaar ervoor. De hockeystick grafiek. Van Michael Mann, omarmt door alle klimaatalarmisten, is wetenschappelijk een lachertje gebleken, een fraudeleus propaganda instrument van een bedrieger die politiek werd gepresen en beschermd. Mann deed meer kwaad als Al Gore, die nooit wetenschapper was. De zeespiegel vertoont ook geen versnelde stijging, ca. 18 cm per eeuw, en eigelijk als eeuwen afnemend. Dus geen 6 meter, dus geen belachelijk Amersfoort aan Zee. Geen big deal dus om 100 miljard per jaar aan CO2-reductie cq. “klimaatbeheersing” (is volstrekt ridicuu / onmogelijkl) te besteden. Belastinggeld is schaars en dat geld is beter bruikbaar voor R&D aan nieuwe energie techniek zoals het veilige lage straling Thorium MSR, en waarvan de centrales ook de plutonium van de ca. 3000 wereldwijde kernkoppen kan opbranden. Demonstreren door eko-fas-cisten zoals vandaag in Westfalen tegen bruinkool, omdat Duitsland zo’n geweldig “succesvolle” energiewende heeft doorgemaakt is een “groen” gotspe vanwege hun zelfde ban op alle kernenergie wereldwijd. Deze politiek verdwaasde windbuilen pleiten voor slechts windmolens, zonne paneeltjes en het opbranden in kolencentrales van oerbossen wereldwijd. Dit is de wereld van Heyden, als u het nog niet begrepen had.

 28. Hetzler 5 november 2017 om 18:25 - Antwoorden

  @Bleeker U vroeg om een koppeling. Hier is de koppeling met het oorspronkelijke artikel dat de mythe van de 97% consensus de wereld in hielp. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009EO030002/pdf

  Afgescheiden hiervan moge gezond verstand doen beseffen dat bij een zo jonge tak van wetenschap die tot de meest complexe gerekend kan worden vanwege chaos en non-lineaire relaties, het ondenkbaar is dat van de ca. 6 miljoen wetenschappers op deze aardbol 97% de AGW-hypothese binnen zo’n korte tijd zou onderschrijven. De koppelingen die van der Heijden noemt, laten dan ook zien dat er sprake is van ernstige overdrijving, iets wat ik aan wanhoop grenzende bluf noem. Het is immers niet eenvoudig om in weerwil van de metingen het tegendeel als waarheid te verkopen.
  Thans blijken ook op andere aspecten van klimaatverandering de beweringen te berusten op bluf en bang maken. Net zoals die 97% absurd is en getuigt van onbegrip van de wetenschappelijke methode, zo evengoed maken alarmisten zich steeds ongeloofwaardiger door de steeds langer wordende lijst van gefaalde rampenscenario’s. De uitzending van Zembla enkele dagen geleden laat zien hoe sterk het ongemak hierover bij voorstanders van de AGW-hypothese zich vertaalt in evenredige toename van groteske apocalyptische scenario’s die kant noch wal raken.

 29. Wiersma 6 november 2017 om 05:26 - Antwoorden

  Kom er later nog wel eens op terug maar zie het aardoppervlak en de atmosfeer eens als een orkest.

  Warmte is trilling nietwaar? Nou geluid is ook trilling en die twee hebben immens veel gemeen.
  Zo is het loeikoud in het universum en kun je schreeuwen wat je wilt, maar niemand die je hoort want er is geen MASSA die die energie kan overdragen/omzetten.

  In dat kader per kuub omgerekend:

  Daar staat dus een orkest waarbij
  de ‘aardspelers’ met ~2400 man zijn,
  de ‘waterspelers’ met 1000 man,
  de totale ‘luchtspelers’ met 1 man, en
  CO2 staat daar met een blokfluitje met 0,0004 man.

  En laten de toehoorders ‘wetenschappers’ nou net die 0,004 man “het hardste geluid vinden maken”.

  Maar zo is het algemeen bekend dat een mier 40.000.000 keer méér geluid maakt dan een olifant of een walvis. Toch?

  Ik bedoel: dit leerden we op de Moeder mavo al. Gooi nooit een levende mier in een pan kokend water of soep: alleen al het geluid wat daar vanaf komt kun je WTC1 én WTC 2 makkelijk mee neerhalen. En of anders: zowiezo ontploft je hele keuken! Die trilt helemaal uit elkaar.
  De energie die van/bij CO2 een mier vrijkomt is gigantisch!!

  Einjstein zat er gewoon keihard naast.

  Hoezo: E=MC-kwadraat?

  Wat doet die “M” in die formule?
  We weten toch allang dat MASSA geen enkele rol speelt in de energie huishouding?

  Het gaat om het GEVOEL!

  Dus. De werkelijke vergelijking moet zijn: E=GC-kwadraat!

  Hoort zegt dit voort!

  Dus NNV: laat u niet gek maken! Ga voor uw gevoel!

  Moet ik nog een bewijs leveren?

  Ok. Met die hele #metoo beweging tegenwoordig.
  Hebt u ook maar één dikke vrouw in een loden pak horen klagen dat ze ooit is aangerand/verkracht?
  Neen! Het waren altijd lichte, dan wel slanke vrouwen.
  En DUS doet massa er niet toe!
  Het ging om het gevoel!
  Bewijs geleverd! #Scienceissettled!

 30. Bert Pijnse van der Aa 6 november 2017 om 09:09 - Antwoorden

  @ Wiersma, Die ‘m’ is wél goed hoor volgens mij. De ‘m’ van massa in de betekenis van het collectief . Vul maar in. (17 miljoen mensen – 10.000 sceptici) x 80 kg x de snelheid van het licht in het kwadraat .

  • Wiersma 7 november 2017 om 09:49 - Antwoorden

   @Bert: Hahaha!
   Ja, als je zo rekent klopt het ja.

   Maar gek genoeg is er slechts 1 kg brein voor nodig om al deze massa in beweging te zetten… of op het verkeerde pad… wat je maar wilt.

 31. bart 6 november 2017 om 10:57 - Antwoorden

  waardoor precies bevriest het water van onze sloten in de winter?…mvg…bart

 32. Erik 6 november 2017 om 18:18 - Antwoorden

  bart vreeken

  broeikasgas en warme wind warmen de zee niet op, maar beinvloeden de afkoeling. Het zijn beide regulatoren van de warmteafvoer uit de zee. Warmte die voortdurend in de zee ontstaat uit kortgolvige lichtstralen. Een warme wind verlaagt de afvoer van warmte, een lagere gradient, een koude wind verhoogt deze. Evenzo broeikasgas, meer gas vetraagd de warmteafvoer, minder gas zorgt voor meer warmteavoer. Dus ogenschijnlijk zorgt meer broeikasgas voor een hogere temperatuur, maar het mechanisme ervan is dat de warmteafvoer erdoor vertraagd wordt.
  Tenslotte zorgt een jas dat je je minder koud voelt, maar de jas warmt je niet op, maar gaat verlies van warmte tegen.

  • Jan Goffa 6 november 2017 om 18:26 - Antwoorden

   Inderdaad. En verklaart ook waarom onze dagen en nachten leefbaar zijn. In tegenstelling tot bv. de maan. Had die maar wat meer CO2 gehad dan waren de dagen aangenaam en werd niets verschroeid.

 33. Pieter van der Loo 7 november 2017 om 22:24 - Antwoorden

  Zet nu een glas water buiten en neem aan dat het water de volgende morgen een temp. heeft van 5 graden. Haal het glas naar binnen en het water krijgt een temp. van bak hem beet 20 graden. Dus blijkbaar kan de lucht het water verwarmen via convectie.
  Bij het versterkte broeikaseffect wordt op deze wijze wel degelijk het bovenste oceaan waterlaag verwarmd.
  Daarnaast zorgt langgolvige straling ervoor zorgt dat het bovenste dunne laagje (thermocline) warmer wordt.
  Dit laagje werkt als een conductor van het onder gelegen oceaanwater. Op deze wijze raakt de oceaan dus warmte kwijt. Bij een warmere thermocline wordt minder warmte verloren of meer warmte opgeslagen in de oceaan. De warmteinhoud neemt toe.
  Metingen met boeien sinds 2003 hebben dit bevestigd.

  • André Bijkerk 7 november 2017 om 23:01 - Antwoorden

   Beste Pieter

   Dus blijkbaar kan de lucht het water verwarmen via convectie.

   Waar moet die convectie vandaan komen? Het water in het glas warmt op door geleiding, door contact van de bodem met de ondergrond en van de lucht met het glas. Daarnaast, door infrarood van de omgeving die in het glas wordt geabsorbeerd (niet veel) en door absorptie van infrarood door het water in direct contact met het glas, waar het niet kan verdampen.

   Bij het versterkte broeikaseffect wordt op deze wijze wel degelijk het bovenste oceaan waterlaag verwarmd.

   ergo dat is een non sequitur. Het is helemaal niet aangetoond. Wel is aangetoond dat infrarood water niet verwarmt (lenntech.nl/indamper.htm):

   De indamp-unit verdampt het water door gebruik te maken van infra rode straling (= warmte straling). Deze warmtestraling verwarmt alleen de bovenste laag van het water (tot ongeveer 1 mm diep).

   Metingen met boeien sinds 2003 hebben dit bevestigd.

   Heb je daar een bron voor? Bedenk dat sinds 2003 er ook een forse global brightening was van meerdere watts per vierkante meter en dat zichtbare licht kan water wel prima verwarmen.

 34. Pieter van der Loo 7 november 2017 om 23:11 - Antwoorden

  Andre,

  Zet het glas op een isolerend (voor geleiding) materiaal bijvoorbeeld kurk. Ook dan warmt water op in de huiskamer.
  Global brigthening: hoe werkt dit dan boven oceanen ? Daar zijn toch nauwelijks aerosolen uitgestoten.
  Vooral boven indutriegebieden is of was er veel luchtvervuiling.
  De bron voor toename warmte inhoud:
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rog.20022/abstract;jsessionid=067E776D7D6CEFC5198037DD876633CE.f02t04

 35. André Bijkerk 8 november 2017 om 00:09 - Antwoorden

  Beste Pieter,

  Ja hoor natuurlijk werkt dat, maar check eens het verschil in opwarming met een glas op het aanrecht en een glas op kurk. Trouwens ik vergat in mijn vorige post dat absorptie van zichtbaar licht in het glas water ook bijdraagt tot de opwarming.

  Ik zie je bron, maar ik zie in de gauwigheid niet dat daarin expliciet aannemelijk wordt gemaakt dat infrarood direct tot oceaanopwarming leidt.

  Dan global brightening. Heb je vandaag genoten van de blauwe lucht? Hoe blauw was dat trouwens? Diep azuurblauw of bleekjes lichtblauw? Juist; dat diepe donkerblauw van vroeger bestaat niet meer. De oorzaak? Luchtvaart; dat per seconde honderden tonnen water uitstoot dat fijne ijskristallen vormt en de lichtinstraling substantieel verandert. Komt binnenkort een blog over.

Geef een reactie