Natuurkunde bij handopsteken

Een bijdrage van Kees de Lange en Kees le Pair.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) doet het weer. Het bestuur is al jaren bezig het klimaatalarmisme als officieel verenigingsstandpunt te bevorderen, maar tot dusver met niet veel succes. Eenzijdige gemanipuleerde symposia met voor het doel geselecteerde sprekers, het zo veel mogelijk doodzwijgen van onwelgevallige wetenschappelijke standpunten, en een adviescommissie die een geheim advies uitbracht, het heeft tot dusver allemaal niet mogen baten. Nu heeft het NNV-bestuur gekozen voor een nieuwe strategie.

Onlangs verscheen er op de NNV website een notitie vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de NNV, op 27.09.2017 onder de titel “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”. Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) van november 2017 is deze notitie tot stand gekomen “na symposia en het raadplegen van deskundigen”.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 14 leden. Voor zover wij weten geen van allen met een reputatie van klimaatonderzoeker of klimaatgeleerde. Het bestuur bestaat zelfs deels uit leden die geen natuurkundig onderzoek doen. Het is een gezelschap met op zijn best enkele serieuze klimaatamateurs, die zich evenals wij moeite geven uit het onderzoek van anderen verantwoorde conclusies te trekken.

De namen van de deskundigen die men zegt geraadpleegd te hebben, blijven bovendien onder een deken van geheimzinnigheid verborgen. Kennelijk is over de genoemde notitie bij handopsteken gestemd, en was men misschien wel unaniem voor. Over een betekenisloze anti-wetenschappelijke exercitie gesproken!

Over de curieuze inhoud van de notitie valt op gedetailleerde wetenschappelijke gronden veel te zeggen, maar dat zal in een andere bijdrage gebeuren. In deze bijdrage gaat het over de pretenties die het NNV-bestuur zich door de gekozen handelwijze aanmeet.

Hoe werkt normaal gesproken natuurwetenschap, en in het bijzonder de natuurkunde? Eén of meer fysici hebben een idee, schrijven een wetenschappelijk artikel en sturen dat naar een wetenschappelijk tijdschrift. Dat artikel wordt in een peer review systeem beoordeeld, en na positieve beoordeling gepubliceerd. Natuurkundigen die met nieuwe stellingen komen, dienen die stellingen te onderbouwen met wetenschappelijk geaccepteerde middelen. Kritische collega’s kunnen de auteurs aanspreken op hun ideeën en aangeven waar de voorstellen naar hun mening lacunes of fouten vertonen. Critici hoeven dus niet de voorgestelde theorie te herformuleren of te herschrijven, het leveren van steekhoudende kritiek is voldoende. Op die beproefde wijze werkt de natuurkunde, en daarom is de natuurkunde ook al honderden jaren de basis van verlichting en vooruitgang.

Het spreekt vanzelf dat wetenschappelijk debat slechts kan plaatsvinden met auteurs die met de materie bekend zijn. Debatteren met een collectief van deels onwetenden die zich beroepen op anonieme deskundigen is een onmogelijkheid. Een dergelijke manier van doen kan niet serieus genomen worden, staat haaks op iedere natuurkundige traditie en is dus een travestie van de natuurkunde als wetenschap.

Iedereen die de werkwijze van het International Panel on Climate Change (IPCC) kent, weet dat het hier niet om een organisatie gaat die eigen onderzoek verricht. Men put uit onderzoek dat beschreven wordt in de “gerefereede’’ wetenschappelijke literatuur. Met dat “gerefereede’’ wordt overigens nogal eens de hand gelicht. Het panel maakt op basis van die onderzoeksresultaten een zogenaamde executive summary waarover nogal eens iets te doen is. Diverse prime authors hebben daarom hun medewerking gestaakt. Het ging steeds om overdrijving in de richting van klimaatalarmisme. De politieke invloed op de totstandkoming van IPCC rapporten is groot.

Het NNV-bestuur stelt zich op als een mini-IPCC, maar met een geheel eigen primitieve invulling. Het is volstrekt onduidelijk wat de eigen expertise is en wie wat weet. Men beroept zich op anonieme deskundigen die niet op hun mening kunnen worden aangesproken. Men suggereert namens een vereniging van beroepsnatuurkundigen te spreken, zonder de leden geconsulteerd te hebben. Dit NNV-bestuur loopt met zijn eentonig roffelende klimaattrom wel erg ver voor de wetenschappelijke muziek uit. Wij hadden bij de bestuurders van onze beroepsvereniging wat minder politieke vooringenomenheid, wat meer wijsheid en – het moet helaas worden gezegd – wat meer wetenschappelijk fatsoen verwacht.

Kees de Lange
Kees le Pair

leden van de NNV.

 

Reactie van Jan van Ruitenbeek, voorzitter van de NNV

Geachte heren Le Pair en De Lange,

Uw afwijkende standpunt in de discussie rond klimaatverandering is ons welbekend. Zoals in onze notitie wordt benadrukt, zijn we in de wetenschap vertrouwd met afwijkende standpunten en tegenstellingen van inzicht. Uw mening en overtuiging zijn u dus gegund.

Aan de andere kant zijn er binnen het wetenschappelijk bedrijf vele mechanismen en praktijken waar knopen moeten worden doorgehakt. Waar het gaat om beoordeling van wetenschappelijke publicaties, aanstelling en bevordering van wetenschappers, of de besteding van wetenschappelijke budgetten, in alle gevallen neemt een groep van collega-wetenschappers een besluit. Die besluitvorming kan nooit gedaan worden door uitsluitend specialisten op een nauw vakgebied. We zijn gewend om, ook wanneer het onderwerpen betreft die een stukje buiten onze directe expertise liggen, een zorgvuldige weging te maken van argumenten en gegevens. Het bestuur van de NNV vertegenwoordigt een ruime diversiteit aan expertise, en heeft diverse vertegenwoordigers met een lange en vooraanstaande positie in de wetenschap. Het heeft daarom ons inziens geen pas om het zorgvuldige proces van besluitvorming rond de notitie af te doen als “Natuurkunde bij handopsteken”. Daarbij wil ik opmerken dat u een uiterst minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Het bestuur was unaniem in de vaststelling van de notitie. Uiteraard is wetenschap geen democratie, en komt het soms voor dat een eigenwijze enkeling gelijk krijgt. In de praktijk is dat in veruit de meeste gevallen van wetenschappelijke twisten niet het geval.

Uw methode en stijl van communiceren is uw eigen keus, maar deze voegt weinig toe aan een zorgvuldige discussie.

Met vriendelijke groet,

Jan van Ruitenbeek

voorzitter NNV

Op 07/11/2017 om 21:38 schreef Kees le Pair:

Aan de redactie van het NTvN
Geachte redactie,
In het novembernummer van ons aller blad kondigde u het Bestuursstandpunt van het NNV-Bestuur over klimaat en energie aan dat op de NNV-webstek is te vinden. Het is nu in wat men noemt het publiek domein, waarover getwitterd wordt. Prof. De Lange en ik uitten ons ongenoegen over de gang van zaken. Want hoewel formeel netjes is aangegeven dat het om een bestuursstandpunt gaat, verdwijnt die nuance vlug uit zicht en wordt het: “de Nederlandse natuurkundigen”.
Omdat het Bestuur geprobeerd heeft zijn standpunt te schragen met gegevens en argumenten uit de klimaatliteratuur, hebben wij het niet daarbij gelaten. Samen met collega’s uit andere disciplines schreven wij daarom een artikel, waarin wij punt voor punt de bestuursnotitie volgend aangeven waarom het gestelde de conclusies en de aanbeveling niet rechtvaardigt.
Beide reacties staan nu op het web. En ik meen dat dat de NNV-leden eveneens via het NTvN bekend moet worden gemaakt. Daarbij laat ik graag de keus aan u over of u verwijst naar de beide Climategate webpagina’s of naar die op mijn privé webstek. De URLs zijn:
Dr. C.(Kees) le Pair
--
Sent: Friday, November 10, 2017 3:48 PM
Subject: Re: bestuursstandpunt

Beste heer Le Pair,

We zullen hier geen aandacht aan besteden in het NTvN.

Met vriendelijke groet,
Marieke de Boer

Eindredacteur Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl. Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.

Door |2017-11-11T11:31:58+00:004 november 2017|85 Reacties

85 Comments

 1. Erik 5 november 2017 om 13:21 - Antwoorden

  Heeft iemand om de mening van de natuurkundige vereniging gevraagd? Waarom moet de vereniging eigenlijk een unaniem standpunt innemen? Dit is toch hoogst onwetenschappelijk. Standpunten zijn haast per definitie nooit unaniem in de echte wetenschap. En als je eerlijk bent moet je dat ook vermelden. Daar is toch niets op tegen? Dit zal de vereniging in de ogen van velen betrouwbaarder maken. En winst geven op de langere termijn. Dus weg met politiek correcte en vooringenomen standpunten.

  • J van der Heijden 5 november 2017 om 13:31 - Antwoorden

   Erik,

   inderdaad de mening dat de aarde plat is heeft net zoveel waarde als een dat de aarde (min of meer) rond is.

   Waarom schrijven Kees de Lange en Kees LePair niet even een wteneschppaleijke onderbouwing waarom het IPCC er naast zit, publiceren het even in Nature en boeken daarna snel een ticket naar Oslo

   Ze hebben bij elkaar 0 wetenschappelijke publicaties op klimaat gebied

   De heren hebben duidelijk aangegeven hoe het moet

   ” Natuurkundigen die met nieuwe stellingen komen, dienen die stellingen te onderbouwen met wetenschappelijk geaccepteerde middelen.”

   Vreemd dat ” sceptici” daar niet om vragen, maar wel verwachten dat de NNV ruimte geeft voor hun (verder niet wetenschappelijk onderbouwd) standpunt

   • Kees le Pair 6 november 2017 om 11:39 - Antwoorden

    Meneer Van der Heijden moet beter zoeken. Prof. De Lange werkte zijn leven lang aan atmosferische fysica en chemie; ~ 200 publicaties zie ‘web of science’. Mijn werk bestond uit het beoordelen van natuurkundig en technische wetenschappelijk onderzoek. Daarover en over energie en ICT adviseerde ik onze regering en die van andere landen. Tegenwoordig beschouw ik mij als een serieus klimaat en energie amateur. Onlangs rekende ik wat aan aards warmtetransport dat een grote invloed heeft op het stralingsevenwicht, zie http://www.clepair.net/temperatuurverevening-2.html
    Wij gingen in een vervolg stuk in op door het NNV-Bestuur aangehaalde onderzoeksresultaten, ‘peer review’ niet achter gesloten deuren. Het staat inmiddels op Climategate.

   • Jan Goffa 6 november 2017 om 14:56 - Antwoorden

    Ach, geef die veelschrijvende millennial ook eens de kans om van zijn boeken op te kijken en wat wereldse ervaring op te doen. Engineering judgement en respect is iets wat die generatie compleet mist. Ruim gecompenseerd door een goed ontwikkelde eigendunk en een blind geloof in nieuwsoortige godsdiensten genre Climathology. Kan je even het dogma van de CO2-opwarming onderbouwen ? Enig idee waarom het op de maan overdag warmer is dan op aarde ?

 2. Scheffer 5 november 2017 om 15:15 - Antwoorden

  Wetenschappelijk bij Heyden is te lezen als een vervangend woord voor ideologisch dogmatish, propaganda voor Gaia, eko-verdwaald, op basis van achterhaalde computer manipuaties, feitelijk gesubsidieerde wetenschappelijke fraude. Heyden’s aarde is plat, net als zijn retoriek en zijn onterechte verwijt aan wetenschappelijke IPCC-critci en referenties daar aan. De CAGW-theorie dient bewezen te worden, maar niet door critici die het IPCC niet meer als politiek onafhakelijke, maar als wetenschappelijk onbetrouwbare VN-ambtenarij beschouwen. De CAGW bewijslast ligt bij de ideologische klimaatalarmisten, en het bewijs is vanaf het begin zeer sterk tanende, theoretisch gebaseerd op Arhennius’ wetenschappelijk foute en weerlegde stolpproef, maar ook omdat het wereldklimaat sinds 1998 niet sinificant meer wil opwarmen. 0,8 ~ 1,0 grC opwarming in 100 jaar is zelfde gelijkmatige natuurlijke opwarming als de 100 jaar ervoor. De hockeystick grafiek. Van Michael Mann, omarmt door alle klimaatalarmisten, is wetenschappelijk een lachertje gebleken, een fraudeleus propaganda instrument van een bedrieger die politiek werd gepresen en beschermd. Mann deed meer kwaad als Al Gore, die nooit wetenschapper was. De zeespiegel vertoont ook geen versnelde stijging, ca. 18 cm per eeuw, en eigelijk als eeuwen afnemend. Dus geen 6 meter, dus geen belachelijk Amersfoort aan Zee. Geen big deal dus om 100 miljard per jaar aan CO2-reductie cq. “klimaatbeheersing” (is volstrekt ridicuu / onmogelijkl) te besteden. Belastinggeld is schaars en dat geld is beter bruikbaar voor R&D aan nieuwe energie techniek zoals het veilige lage straling Thorium MSR, en waarvan de centrales ook de plutonium van de ca. 3000 wereldwijde kernkoppen kan opbranden. Demonstreren door eko-fas-cisten zoals vandaag in Westfalen tegen bruinkool, omdat Duitsland zo’n geweldig “succesvolle” energiewende heeft doorgemaakt is een “groen” gotspe vanwege hun zelfde ban op alle kernenergie wereldwijd. Deze politiek verdwaasde windbuilen pleiten voor slechts windmolens, zonne paneeltjes en het opbranden in kolencentrales van oerbossen wereldwijd. Dit is de wereld van Heyden, als u het nog niet begrepen had.

 3. Hetzler 5 november 2017 om 18:25 - Antwoorden

  @Bleeker U vroeg om een koppeling. Hier is de koppeling met het oorspronkelijke artikel dat de mythe van de 97% consensus de wereld in hielp. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009EO030002/pdf

  Afgescheiden hiervan moge gezond verstand doen beseffen dat bij een zo jonge tak van wetenschap die tot de meest complexe gerekend kan worden vanwege chaos en non-lineaire relaties, het ondenkbaar is dat van de ca. 6 miljoen wetenschappers op deze aardbol 97% de AGW-hypothese binnen zo’n korte tijd zou onderschrijven. De koppelingen die van der Heijden noemt, laten dan ook zien dat er sprake is van ernstige overdrijving, iets wat ik aan wanhoop grenzende bluf noem. Het is immers niet eenvoudig om in weerwil van de metingen het tegendeel als waarheid te verkopen.
  Thans blijken ook op andere aspecten van klimaatverandering de beweringen te berusten op bluf en bang maken. Net zoals die 97% absurd is en getuigt van onbegrip van de wetenschappelijke methode, zo evengoed maken alarmisten zich steeds ongeloofwaardiger door de steeds langer wordende lijst van gefaalde rampenscenario’s. De uitzending van Zembla enkele dagen geleden laat zien hoe sterk het ongemak hierover bij voorstanders van de AGW-hypothese zich vertaalt in evenredige toename van groteske apocalyptische scenario’s die kant noch wal raken.

 4. Wiersma 6 november 2017 om 05:26 - Antwoorden

  Kom er later nog wel eens op terug maar zie het aardoppervlak en de atmosfeer eens als een orkest.

  Warmte is trilling nietwaar? Nou geluid is ook trilling en die twee hebben immens veel gemeen.
  Zo is het loeikoud in het universum en kun je schreeuwen wat je wilt, maar niemand die je hoort want er is geen MASSA die die energie kan overdragen/omzetten.

  In dat kader per kuub omgerekend:

  Daar staat dus een orkest waarbij
  de ‘aardspelers’ met ~2400 man zijn,
  de ‘waterspelers’ met 1000 man,
  de totale ‘luchtspelers’ met 1 man, en
  CO2 staat daar met een blokfluitje met 0,0004 man.

  En laten de toehoorders ‘wetenschappers’ nou net die 0,004 man “het hardste geluid vinden maken”.

  Maar zo is het algemeen bekend dat een mier 40.000.000 keer méér geluid maakt dan een olifant of een walvis. Toch?

  Ik bedoel: dit leerden we op de Moeder mavo al. Gooi nooit een levende mier in een pan kokend water of soep: alleen al het geluid wat daar vanaf komt kun je WTC1 én WTC 2 makkelijk mee neerhalen. En of anders: zowiezo ontploft je hele keuken! Die trilt helemaal uit elkaar.
  De energie die van/bij CO2 een mier vrijkomt is gigantisch!!

  Einjstein zat er gewoon keihard naast.

  Hoezo: E=MC-kwadraat?

  Wat doet die “M” in die formule?
  We weten toch allang dat MASSA geen enkele rol speelt in de energie huishouding?

  Het gaat om het GEVOEL!

  Dus. De werkelijke vergelijking moet zijn: E=GC-kwadraat!

  Hoort zegt dit voort!

  Dus NNV: laat u niet gek maken! Ga voor uw gevoel!

  Moet ik nog een bewijs leveren?

  Ok. Met die hele #metoo beweging tegenwoordig.
  Hebt u ook maar één dikke vrouw in een loden pak horen klagen dat ze ooit is aangerand/verkracht?
  Neen! Het waren altijd lichte, dan wel slanke vrouwen.
  En DUS doet massa er niet toe!
  Het ging om het gevoel!
  Bewijs geleverd! #Scienceissettled!

 5. Bert Pijnse van der Aa 6 november 2017 om 09:09 - Antwoorden

  @ Wiersma, Die ‘m’ is wél goed hoor volgens mij. De ‘m’ van massa in de betekenis van het collectief . Vul maar in. (17 miljoen mensen – 10.000 sceptici) x 80 kg x de snelheid van het licht in het kwadraat .

  • Wiersma 7 november 2017 om 09:49 - Antwoorden

   @Bert: Hahaha!
   Ja, als je zo rekent klopt het ja.

   Maar gek genoeg is er slechts 1 kg brein voor nodig om al deze massa in beweging te zetten… of op het verkeerde pad… wat je maar wilt.

 6. bart 6 november 2017 om 10:57 - Antwoorden

  waardoor precies bevriest het water van onze sloten in de winter?…mvg…bart

 7. Erik 6 november 2017 om 18:18 - Antwoorden

  bart vreeken

  broeikasgas en warme wind warmen de zee niet op, maar beinvloeden de afkoeling. Het zijn beide regulatoren van de warmteafvoer uit de zee. Warmte die voortdurend in de zee ontstaat uit kortgolvige lichtstralen. Een warme wind verlaagt de afvoer van warmte, een lagere gradient, een koude wind verhoogt deze. Evenzo broeikasgas, meer gas vetraagd de warmteafvoer, minder gas zorgt voor meer warmteavoer. Dus ogenschijnlijk zorgt meer broeikasgas voor een hogere temperatuur, maar het mechanisme ervan is dat de warmteafvoer erdoor vertraagd wordt.
  Tenslotte zorgt een jas dat je je minder koud voelt, maar de jas warmt je niet op, maar gaat verlies van warmte tegen.

  • Jan Goffa 6 november 2017 om 18:26 - Antwoorden

   Inderdaad. En verklaart ook waarom onze dagen en nachten leefbaar zijn. In tegenstelling tot bv. de maan. Had die maar wat meer CO2 gehad dan waren de dagen aangenaam en werd niets verschroeid.

 8. Pieter van der Loo 7 november 2017 om 22:24 - Antwoorden

  Zet nu een glas water buiten en neem aan dat het water de volgende morgen een temp. heeft van 5 graden. Haal het glas naar binnen en het water krijgt een temp. van bak hem beet 20 graden. Dus blijkbaar kan de lucht het water verwarmen via convectie.
  Bij het versterkte broeikaseffect wordt op deze wijze wel degelijk het bovenste oceaan waterlaag verwarmd.
  Daarnaast zorgt langgolvige straling ervoor zorgt dat het bovenste dunne laagje (thermocline) warmer wordt.
  Dit laagje werkt als een conductor van het onder gelegen oceaanwater. Op deze wijze raakt de oceaan dus warmte kwijt. Bij een warmere thermocline wordt minder warmte verloren of meer warmte opgeslagen in de oceaan. De warmteinhoud neemt toe.
  Metingen met boeien sinds 2003 hebben dit bevestigd.

  • André Bijkerk 7 november 2017 om 23:01 - Antwoorden

   Beste Pieter

   Dus blijkbaar kan de lucht het water verwarmen via convectie.

   Waar moet die convectie vandaan komen? Het water in het glas warmt op door geleiding, door contact van de bodem met de ondergrond en van de lucht met het glas. Daarnaast, door infrarood van de omgeving die in het glas wordt geabsorbeerd (niet veel) en door absorptie van infrarood door het water in direct contact met het glas, waar het niet kan verdampen.

   Bij het versterkte broeikaseffect wordt op deze wijze wel degelijk het bovenste oceaan waterlaag verwarmd.

   ergo dat is een non sequitur. Het is helemaal niet aangetoond. Wel is aangetoond dat infrarood water niet verwarmt (lenntech.nl/indamper.htm):

   De indamp-unit verdampt het water door gebruik te maken van infra rode straling (= warmte straling). Deze warmtestraling verwarmt alleen de bovenste laag van het water (tot ongeveer 1 mm diep).

   Metingen met boeien sinds 2003 hebben dit bevestigd.

   Heb je daar een bron voor? Bedenk dat sinds 2003 er ook een forse global brightening was van meerdere watts per vierkante meter en dat zichtbare licht kan water wel prima verwarmen.

 9. Pieter van der Loo 7 november 2017 om 23:11 - Antwoorden

  Andre,

  Zet het glas op een isolerend (voor geleiding) materiaal bijvoorbeeld kurk. Ook dan warmt water op in de huiskamer.
  Global brigthening: hoe werkt dit dan boven oceanen ? Daar zijn toch nauwelijks aerosolen uitgestoten.
  Vooral boven indutriegebieden is of was er veel luchtvervuiling.
  De bron voor toename warmte inhoud:
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rog.20022/abstract;jsessionid=067E776D7D6CEFC5198037DD876633CE.f02t04

 10. André Bijkerk 8 november 2017 om 00:09 - Antwoorden

  Beste Pieter,

  Ja hoor natuurlijk werkt dat, maar check eens het verschil in opwarming met een glas op het aanrecht en een glas op kurk. Trouwens ik vergat in mijn vorige post dat absorptie van zichtbaar licht in het glas water ook bijdraagt tot de opwarming.

  Ik zie je bron, maar ik zie in de gauwigheid niet dat daarin expliciet aannemelijk wordt gemaakt dat infrarood direct tot oceaanopwarming leidt.

  Dan global brightening. Heb je vandaag genoten van de blauwe lucht? Hoe blauw was dat trouwens? Diep azuurblauw of bleekjes lichtblauw? Juist; dat diepe donkerblauw van vroeger bestaat niet meer. De oorzaak? Luchtvaart; dat per seconde honderden tonnen water uitstoot dat fijne ijskristallen vormt en de lichtinstraling substantieel verandert. Komt binnenkort een blog over.

Geef een reactie

Solve : *
26 − 19 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK