Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Alom in de wereld wordt er bij een conflict aangedrongen op onderling overleg om uit de impasse te komen. De verandering van het klimaat baart veel mensen grote zorgen en kan zeer vervelende consequenties krijgen als er verkeerde maatregelen worden genomen. Er is een verschil van mening wat betreft de oorzaak van de klimaatverandering tussen alarmisten en sceptici met als gevolg ook een meningsverschil over de wijze van een corrigerende aanpak.

De zorg die we gemeenschappelijk hebben is tweeledig:
► Vermindering van het welzijn door slechtere oogsten, extreme kou of warmte, extreme neerslag, droogte, gebrek aan drinkwater, toename van ziektes, energietekorten, klimaatvluchtelingen, etc. etc.
► Grotere gevolgen, genoemd onder 1, voor onze volgende generaties.

Naar mijn mening gaat het over één fundamenteel kernpunt: is een grotere antropogene uitstoot van CO2 verantwoordelijk voor de klimaatverandering?

Voor zover mij bekend is er op dit moment van een wederzijds overleg geen sprake en dus komen we geen stap verder, terwijl er enorme grote economische belangen op het spel staan door de invoering van de klimaatwet 2018.

Laten we daarom eerst eens kijken naar de punten van overeenstemming:
1. Niemand zal het broeikasgaseffect ontkennen van: H2O, CO2, CH4, O3, N2O en NO2. CFK’s zijn ook grote boosdoeners!
2. Er is sprake van een regionale klimaatverandering met alle gevolgen van dien.
3. De voorraad fossiele brandstoffen raakt eens uitgeput en dus is het zoeken naar duurzame energiebronnen een must.

Er volgt nu een toelichting vanuit mijn sceptisch standpunt, waarbij ik moet vermelden dat lang niet alle sceptische meningen met elkaar overeenstemmen. Dit geldt overigens ook voor alarmisten.

Ad 1.
Hoewel CO2 als hoofdverdachte te boek staat is de rol van waterdamp groter. Ik vergelijk hierbij de omstandigheden in een woestijn en een tropisch gebied. (Zie bovenstaande afbeelding.)

Er bestaat geen verschil van mening over het feit, dat CO2 een broeikasgas is. Er is wel een verschil van mening over de invloed van de hoeveelheid aan CO2 op de aardse opwarming. Want: Een CO2-gehalte boven 400 ppm heeft nauwelijks invloed meer op de opwarming van de Aarde.

CFK’s zijn forse broeikasgassen, maar zijn nu verboden. Het verbod kan een van de redenen zijn, dat de opwarming van de Aarde stagneert:

Publicatie van de University of Waterloo – Ontario Canada, Wetenschappelijk tijdschrift International Journal of Modern Physics B. van 31 mei 2013: “Niet koolstofdioxide (CO2), maar chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) zijn verantwoordelijk voor het broeikaseffect sinds de jaren ’70”.

Afbeelding 2

Er zijn grote lokale verschillen in het CO2-gehalte van de atmosfeer. Het autoverkeer en de seizoenen spelen hierin een grote rol. De CO2 -waardes kunnen per uur, per dag, per seizoen en per jaar variëren. Het is daarom bijna onmogelijk om een goed wereldgemiddelde te bepalen. Windrichting, windsnelheid, temperatuur zijn ook van invloed op de CO2-concentratie.

Middelbare scholieren hebben onder regie van de Universiteit Groningen op 3 verschillende plaatsen en gedurende de periode tussen 30 januari en 3 april 2008 CO2 metingen verricht met behulp van de Vaisala Carbocap GMP 343.

De CO2-metingen, die op luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid zijn gecorrigeerd, treft u aan in afbeelding 3.

Afbeelding 3

Duidelijk is het verschil tussen dag (planten nemen CO2 op) en nacht te zien en dit geldt ook voor de lente- en de winterperiode. Er blijken ook plaatselijk grote verschillen te zijn.

Gemeten is op het Maartenscollege in Haren, Willem Lodewijk Gymnasium in het centrum van Groningen en het Centrum voor Isotopen Onderzoek aan de rand van de stad Groningen.

Afbeelding 4

Overigens zijn de jaarlijkse CO2 metingen in Mauna Loa niet volgens de mooie kromming die wij altijd te zien krijgen.

Afbeelding 5

 

Afbeelding 6

Opvallend zijn de samenvallende pieken van het CO2-gehalte (Afbeelding 5) en de temperatuur van de Aarde tijdens de El Niño’s s van 1998 en 2016 (Afbeelding 6). Het warmere water is de oorzaak van CO2-ontgassing en vervolgens dus een hoger CO2-gehalte in de atmosfeer.

Kijkend naar de 1980 CO2 -waardes van Groningen (6 weken) en Mauna Loa (1 jaar) kun je je afvragen of de cijfers van Mauna Loa wel representatief zijn voor een aards gemiddelde en dus vergeleken mogen worden met de gemiddelde aardse temperatuur.

In de loop der jaren (vanaf 1880) is er weinig of geen onderlinge afhankelijkheid tussen het CO2 -gehalte en de aardse temperatuur. Dit is ook nog eens duidelijk te zien in afbeelding 7.

Afbeelding 7

Ad 2.
De afgelopen jaren heeft er geen opwarming van de Aarde meer plaats gevonden. Wel is er sprake van regionale klimatologische veranderingen, die het gevolg kunnen zijn van de opwarming die heeft plaats gevonden of nu een natuurlijke oorzaak hebben.

Ad 3.
Een controversieel ander beleid:
Gascentrales operationeel houden. Aardgas inkopen.
Klimaatwet heroverwegen en een nieuw onderzoek openen op de werking van een hoger gehalte aan CO2.
Installeren van windturbines op land stopzetten.
Vermindering in het gebruik van dieselolie en dat geldt zeker voor zware stookolie. Dit i.v.m. toxische vervuiling.
Onderzoek versneld en met een groter budget doorzetten naar veilige gesmolten zout reactoren.
Een adequate en reële informatie over de veiligheid van gesmolten zout reactoren (Thorium) centrales aan de burger.
Promoten van deze reactoren en plannen maken voor het bouwen van 5 à 6 centrales.
Gascentrales en de laatste kolencentrales kunnen dan worden ontmanteld.

Moge de handleiding bijdragen tot een beter begrip van de sceptische standpunten.

De Handleiding
Wat u moet weten over de klimaatverandering. Zie hier.