Onder de titel, ‘Climate change hoax collapses as Michael Mann’s bogus “hockey stick” graph defamation lawsuit dismissed by the Supreme Court of British Columbia‘, evalueerde Mike Adams de rechtszaak Michael – hockeystick – Mann versus Tim Ball, waaraan Climategate.nl reeds eerder aandacht schonk. Zie hier.

Hier volgt een vertaling van zijn relaas.

Gedurende de afgelopen twee decennia is veel van de hysterie over het broeikaseffect – later omgedoopt tot ‘klimaatverandering’ – gebaseerd op de zogenaamde hockeystick-grafiek van Michael Mann. Deze grafiek is gebruikt door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chamge), de media en regeringen en heeft bijgedragen tot een massale klimaathysterie. Democratische presidentskandidaten beweren zelfs dat de mensheid nog maar 12 jaar de tijd heeft voordat een klimaatapocalyps de planeet op de een of andere manier zal vernietigen .

Maar de hockeystick-grafiek is het resultaat van wetenschappelijke fraude. Het is de uitkomst van een door de mens gemaakte computersoftware-algoritme, die een hockeystickvorm opleverde, ongeacht welke data men ook invoerde. Zoals veel andere zaken in de gemanipuleerde wereld van de klimaat’wetenschap’, was de hockeystick-grafiek van het begin af aan het resultaat van gesjoemel met data.

Michael Mann was niet blij door zijn critici als fraudeur te worden bestempeld, dus klaagde hij hen aan wegens smaad. En eind vorige week werd een van die rechtszaken afgesloten door het Hooggerechtshof van British Columbia, Canada, dat Mann’s aanklacht tegen Dr. Tim Ball verwierp. Maar er is meer.

Principia-Scientific meldt:

Niet alleen heeft de rechtbank het verzoek van Ball voor de afwijzing van de negenjarige rechtszaak, die meerdere miljoenen dollar heeft gekost, toegewezen, het nam ook een extra stap door het toekennen van een vergoeding voor de volledige juridische kosten aan Ball. Een gedetailleerde openbare verklaring van de vooraanstaande sceptische klimatoloog wordt te zijner tijd verwacht.

Dit verrassende resultaat zal naar verwachting ernstige juridische gevolgen hebben voor Dr. Mann in de VS en kan fataal zijn voor de bewering van de klimaatwetenschap dat moderne temperaturen ‘ongekend’ zijn.

Deze rechterlijke uitspraak zou, naar verluidt, voortkomen uit de weigering van Michael Mann om ‘R2-regressienummers’ aan de rechtbank over te dragen, die datamanipulatie aan het licht zouden hebben gebracht. Deze weigering om het grafiekalgoritme en de data openbaar te maken, is kenmerkend voor het totale gebrek aan transparantie en wetenschappelijke integriteit, waaraan het ‘wetenschappelijke’ werk van Mann al tientallen jaren laboreert.

Zoals American Thinker schrijft:

Michael Mann weigert de data die aan de grafiek ten grondslag liggen over te dragen. Hij insisteert op geheimhouding in plaats van transparantie.

American Thinker licht toe:

Echte wetenschap, niet de valse ‘consensus’–versie, vereist open toegang tot gegevens, zodat sceptici (die een sleutelrol spelen in de wetenschap) kunnen zien of de resultaten reproduceerbaar zijn.

Meer van Technocracy.news:

Mann’s minachting voor de rechtbank is nu bewezen. Dat betekent dat Ball nu het recht heeft om de rechtbank te verzoeken Mann te straffen. De sanctie op minachting zou kunnen omvatten dat de rechter bepaalt dat de uitspraak van Ball dat Mann ‘belongs in the state pen, not Penn.State’ [… in de gevangenis thuis hoort en niet de Universiteit van Pennsylvania] een waarheidsgetrouwe verklaring is. Dit komt omdat onder Canada’s unieke ‘Truth Defense’ is bewezen dat Mann zijn gegevens opzettelijk heeft verborgen. Dus de rechtbank kan beslissen dat hij deze heeft verborgen omdat ze gemanipuleerd zijn. Vervolgens moet de rechtbank Mann’s volledige aanklacht wegens smaad verwerpen met vergoeding van de kosten aan Ball en zijn team.

Deze rechtszaak markeert de spectaculaire opkomst en ondergang van een van de belangrijkste protagonisten van het klimaatalarmisme en heeft mogelijk nog ingrijpender gevolgen dan de beruchte Scopes Monkey Trial van 1925.

Mann had Ball destijds aangeklaagd voor de publicatie van diens vernietigend uitspraak dat Mann ‘belongs in the state pen, not Penn State.’ Ball heeft deze uitspraak op briljante wijze onderbouwd in zijn analyse van de uitgebreide internationale, geldverslindende opwarmingsoplichting in zijn verrassende boek: ‘The Deliberate Corruption of Climate Science ‘. Zie hier.

In zijn boeken, artikelen, radio- en televisieoptredens heeft Dr. Ball altijd pal gestaan in zijn decennia–lange strijd tegen degenen die de wetenschap, waaraan hij onbaatzuchtig zijn leven had gewijd, hebben gecorrumpeerd. Nu 79 jaar oud, staat Ball op het punt volledig gelijk te krijgen. Ondanks de stress en spanning, voor zichzelf en zijn gezin, heeft Tim Ball altijd behoord tot de voorhoede van wetenschappers die meer openheid en transparantie eisen bij het door de overheid gefinancierde onderzoek.

Crisis in klimatologische gemeenschap

Technocracy.news legt vervolgens de uiteindelijke gevolgen van deze rechterlijke uitspraak uit:

Een bittere en beschamende nederlaag voor de zelfbenoemde ‘Nobelprijswinnaar’, die handelde alsof hij de belichaming van de deugd was. Deze uitkomst is niet alleen beschamend voor Michael Mann, maar betekent ook een crisis in de klimatologische gemeenschap. In vele honderden ‘peer-reviewed’ artikelen wordt het werk van Mann, dat nu in feite gedesavoueerd is, geciteerd. Ondanks het feit dat Mann geldschieters heeft die bereid zijn hem te steunen als een publiciteitszoekende bestrijder van klimaatscepsis, ligt Manns geloofwaardigheid als een voorvechter van milieuactivisme nu in duigen.

Maar het wordt nog erger voor de procederende professor van de Penn State University. Behalve Dr. Ball heeft hij het ook nog aan de stok met de bekende schrijver Mark Steyn. Steyn verdedigt zich tegen een andere SLAPP-aanklacht van Mann – deze keer in Washington DC. Steyn beweert dat Mann ‘op grote schaal in strijd heeft gehandeld met de normen van de wetenschap.’

De vooraanstaande Amerikaanse klimatologe, Dr. Judith Curry, heeft bij de rechtbank een Amicus Curiae verklaring ingediend, waarin de werkwijze van Mann wordt uiteengezet. Voor iedereen is het nu duidelijk dat zijn zes jaar durende juridische strijd om zijn voornaamste critici het zwijgen op te leggen en het wetenschappelijk debat te frustreren, faliekant is mislukt.

Principia-Scientific.org schrijft ook dat een strafrechtelijk onderzoek van Mann nu waarschijnlijk is in de Verenigde Staten, vanwege beschuldigingen dat Mann wetenschappelijke fraude heeft gepleegd bij de constructie van zijn hockeystick-grafiek:

De klimaatwetenschapper van de Penn State University, Michael – hockeystick – Mann, geeft blijk van minachting voor de rechtbank in de rechtszaak inzake klimaatwetenschap van de eeuw. Deze prominente klimaatalarmist tart de rechter door zijn weigering zijn data vrij te geven voor een gerechtelijk onderzoek. De enige mogelijke uitkomst: Mann’s nederlaag en waarschijnlijk een strafrechtelijk onderzoek in de VS.

Naar verwachting zal de aangeklaagde in het smaadproces, de 79-jarige Canadese klimatoloog, Dr. Tim Ball, zijn advocaten in Brits Columbia opdracht geven om verplichte strafrechtelijke sancties ten uitvoer te leggen, waaronder een uitspraak dat Mann met criminele bedoelingen handelde toen hij publieke middelen gebruikte om fraude met klimaatgegevens te plegen. De dreigende nederlaag van Mann zal wereldwijd schokgolven veroorzaken binnen de klimatologische gemeenschap, omdat de uitkomst zowel een juridische als een wetenschappelijke rechtvaardiging is van de beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump dat klimaatalarmisme een ‘hoax’ is.

Zoals te zien is in de grafieken; heeft Man door ‘kersen plukken’ de Middeleeuwse Warmteperiode (MWP) doen verdwijnen. De grafiek vertoont een uitgesproken stijging aan het eind van de 20ste eeuw (het blad van de ‘hockeystick’). Maar daaronder toont Ball’s grafiek, met behulp van betrouwbaardere en algemeen beschikbare openbare bronnen, een veel warmere MWP, met hogere temperaturen dan vandaag, en met huidige temperaturen ruim binnen natuurlijke variatie.

De dader van de grootste criminele ‘aanval op de wetenschap’ is nu ontmaskerd. Mann is gediskwalificeerd door zijn minachting voor het gerechtelijk bevel om zijn gemanipuleerde data openbaar te maken.

Het lijdt geen twijfel dat Scott Pruitt van de EPA [Noot HL: Inmiddels opgevolgd.] op de uitspraak van het Hooggerechtshof van BC dat Mann datafraude heeft gepleegd, intense druk zal voelen van sceptici om een volledig onderzoek te starten naar Mann, zijn universiteit en al diegenen die samenzweren om de belastingbetaler vele duizenden miljarden lichter te maken.

Bron hier.