Vele jaren geleden schreef ik:

‘Het huidige klimaatbeleid zal overigens ook van grote invloed zijn op het karakter van onze samenleving. Als we de tendens van het huidige beleid, dat door bijna alle politieke partijen wordt gesteund, extrapoleren, dan resulteert dat in een sluipende collectivisering van onze maatschappij. Deze zal uiteindelijk uitmonden in een ecologische planeconomie. Een dergelijke ontwikkeling zal ernstige negatieve gevolgen hebben voor het welvaartscheppend vermogen van deze samenleving, onze levensstandaard en, –nog belangrijker, –voor onze persoonlijke vrijheid en de vrijheid van ondernemen.’

Toen ik dit zo’n tien jaar geleden vertelde aan een vooraanstaand lid van het toenmalige kabinet, reageerde hij met een brede grijns: ‘Zo, dus communisme via de achterdeur!’ Hij bedoelde het als een grap. Maar sindsdien hebben de ontwikkelingen mij een stukje gelijk gegeven.

Inmiddels zijn er weer een aantal jaren verstreken. En zie! Onze eerbiedwaardige Raad van State bepleit wat de communistische Sovjet Unie in de vele decennia van de Koude Oorlog niet is gelukt.

Citaat TPO-bericht:

Het klimaatbeleid van het kabinet is “stevig” maar niet samenhangend genoeg om, met name op de lange termijn, de doelstellingen voor de afname van de CO2-uitstoot te halen. Dat concludeert de Raad van State.

In de Klimaatwet is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 in 2030 met bijna de helft moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Het uiteindelijke doel is een afname met minstens 95 procent in 2050. De Raad van State heeft voor het eerst getoetst of het klimaatbeleid van het kabinet voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt met verscheidene sectoren over de aanpak van de CO2-uitstoot. Dat heeft volgens de Raad van State “een veelheid aan losse maatregelen” opgeleverd, die door het kabinet zijn verwerkt tot een klimaatplan voor de komende jaren.

Maar om de klimaatdoelen te halen is volgens de Raad van State een “samenhangend pakket van wetgeving” nodig, en een meer sturende rol van de overheid. “Dit vergt een herordening van productie en consumptie in alle sectoren van de maatschappij en de economie”, aldus het belangrijke adviescollege van het kabinet.

De klimaatwaanzin grijpt nog steeds verder om zich heen en is nu dus ook doorgedrongen tot het oudste college van staat. Gaan we een nieuw rampjaar tegemoet waarin de regering radeloos, de Raad van State redeloos en het land reddeloos is?

Onder invloed van decennialange indoctrinatie zit het klimaatalarmisme stevig tussen de oren van de beleidsmakers en een groot deel van de bevolking.

Maar Moeder Natuur trekt zich daar niets van aan, getuige het recente temperatuurverloop.

Conclusie

Het ecototalitarisme vormt de grootste bedreiging van onze welvaart, vrijheid, democratie en nationale soevereiniteit.

De ironie van de geschiedenis wil dat de partij die zich liberaal noemt in ons land hieraan leiding geeft.

Stalin zal een vreugdedansje maken in zijn mausoleum.

Ondertussen is er gisteren weer een nieuw rapport verschenen waaruit blijkt dat de afspraken van de klimaatconferentie in Parijs niet worden nageleefd. In plaats van verminderd, is de CO2-uitstoot weer toegenomen. Reden genoeg voor alarm. De NOS was er weer als de kippen bij om ons de onheilsboodschap kond te doen en de klimaathysterie weer aan te wakkeren.

Zie hier (vanaf 10) en huiver.

Hoor en wederhoor? Vergeet het maar! Wat klimaat betreft geeft de NOS de voorkeur aan onversneden klimaatpropaganda. Bovenstaande figuur, gebaseerd op metingen van NASA-satellieten, die aantoont dat er geen sprake is van een verontrustende opwarming, is nog nooit in Nederland door de gevestigde media gepubliceerd.

Mirjam Vissers. Nederland op slot.