De "Grote Reset" en de utopie van het transhumanisme Klaus Schwab de propagandisten van een zogenaamd harmonieuze nieuwe wereldorde

Shutterstock.

Auteur Edgar L. Gärtner (Duitsland).

Wat wordt bedoeld met “Great Reset”, hoeft hier niet te worden uitgelegd. Het is een poging om de westerse geïndustrialiseerde landen om te vormen naar Chinees model. Dit is geen complottheorie. De ingenieur en econoom, Klaus Schwab, oprichter en geestelijk vader van de jaarlijkse bijeenkomst van miljardairs en beroemdheden “World Economic Forum (WEF)” in Davos, heeft openlijk gepresenteerd in boeken, artikelen en videofilms wat hij en zijn geestverwanten voor ogen hebben. Hij zou graag, zoals hij uitlegt in zijn boek getiteld “Covid-19: The Great Upheaval“, geschreven samen met Thierry Malleret, het klimaat van angst gecreëerd tijdens de Covid-epidemie (eigenlijk endemisch) gebruiken om de doelstellingen van “duurzaamheid”, “gelijkheid” en “eerlijkheid” wereldwijd te implementeren. Onder meer om de noodzakelijke politieke eensgezindheid te bereiken dienen de pompeuze ontmoetingen in Davos.

Volgens Klaus Schwab en zijn co-auteur Thierry Malleret staat de wereld voor een fundamentele omwenteling die alleen kan worden vergeleken met de incarnatie van Jezus Christus. Er is een wereld “voor Corona” (BC) en een wereld “na Corona” (AC) met een “nieuw normaal”. Die wordt onder andere gekenmerkt door een groeiende onderlinge afhankelijkheid van alle aardbewoners via het internet der dingen en de verrassende snelheid van de exponentiële virusverspreiding in ‘hotspots‘ en, daarmee samenhangend, de complexe verstrengeling van sociale risico’s, maar ook de gedeeltelijke vermindering van globalisering door het verkorten van toeleveringsketens de toenemende ontkoppeling tussen de VS en China, de versnelling van automatisering, de toegenomen bewaking en controle (in de zin van controle op afstand) van mensen, de toenemende aantrekkelijkheid van de verzorgingsstaat en de groeiende angst voor ongecontroleerde immigratie. Dit schept de mogelijkheid om de hele wereldeconomie “af te stemmen op de behoeften van onze wereldwijde gemeenschappelijke goederen”.

Hier zien de auteurs zichzelf in de rol van “verlichten”, die mensen de weg wijzen naar een nieuwe wereldorde van duurzame rechtvaardigheid. Hoewel er geen bewijs is dat Covid-19 al met al gevaarlijker is dan een matig ernstige griepepidemie, zijn de auteurs van mening dat er geen alternatief is voor de tijdelijke stillegging van de economie (lockdown) en gaan ze ervan uit dat de wereld nog 24 maanden met het SARS-CoV2-virus zal hebben te kampen waarbij veel bedrijven over de kop zullen gaan. Een hernieuwde economische opleving is alleen mogelijk als het virus wordt verslagen. Een terugkeer naar “normaliteit” is ondenkbaar voordat er een vaccin tegen het nieuwe virus is. Covid-19 zal waarschijnlijk de dood van het neoliberalisme met zijn “marktfetisjisme” inluiden, schrijven Klaus Schwab en Thierry Malleret.

Vooral landen als de VS en Groot-Brittannië, die het meest uitgesproken de neoliberale koers hebben gevaren, zullen er het hardst door worden getroffen. Hoe zit het dan met socialistisch geregeerde landen zoals Frankrijk en Spanje? De corona-epidemie vergroot de sociale ongelijkheid en daarmee het risico op sociale onrust, geven de twee toe. Het is daarom goed dat de regeringen nu afstand nemen van de aanpak van Margaret Thatcher en actief bezig zijn met het tot stand brengen van een duurzame economie.

Aangezien ik zelf geen voorstander ben van de theorie van het sociaal contract, zal ik overslaan wat de auteurs zeggen over de zogenaamd noodzakelijke herdefiniëring ervan. Om een ​​revolutie af te wenden is in ieder geval een herstart (“Great Reset”) noodzakelijk. “Het gaat erom de wereld minder verdeeld, minder vervuilend, minder destructief, inclusiever, rechtvaardiger en eerlijker te maken …”, schrijven Schwab en Malleret. Daarom promoten ze de EU-‘Green Deal‘ en een (feodaal-communistisch) ‘stakeholderkapitalisme’ en zijn ze verheugd vast te stellen dat de oliemaatschappij BP in juni 2020 al 17,5 miljard US dollar aan activa heeft afgeschreven om zich op een “groene” toekomst voor te bereiden. De geschiedenis leert echter dat pandemieën de neiging hebben om te leiden tot desolidarisering en terugtrekking naar naties en kleine groepen, waarschuwen de auteurs. Daarom lijkt het hen des te noodzakelijker om mensen door de angst voor het virus naar de door hen gepropageerde nieuwe wereldorde te leiden.

“We zullen de hele manier van handelen en leven loslaten waaraan we de komende 30 jaar gewend zijn geraakt”, zei de kinderloze moeder Angela Merkel tijdens de laatste WEF-bijeenkomst in Davos. En haar partijvriend, Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble, had in de zomer van 2020 gespecificeerd: “De Corona-crisis is een geweldige kans. De weerstand tegen verandering wordt minder in tijden van crisis. We kunnen nu de economische en financiële unie beheren, die we politiek nog niet hebben bereikt … “En de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, liet een paar dagen geleden hetzelfde geluid horen in een toespraak voor het WEF toen ze zei dat Covid-19 als een grote kans zag voor een versnelde uitvoering van het mondiale klimaat- en digitaliseringsbeleid.

Het is dus allesbehalve een complottheorie om te beweren dat er een zelfbenoemde mondiale elite van bedrijfsleiders, miljardairs, professionele politici, topfunctionarissen van VN-organisaties en vertegenwoordigers van zogenoemde niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) bij betrokken is, die de coronacrisis als hefboom wenst te gebruiken voor het versnellen van de herstructurering van het wereldsysteem, de doorvoering van Agenda 2030 die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de VN, door middel van global governance. Het behoeft geen betoog dat het hier alleen gaat om “goede” doelen die op het eerste gezicht niet verdacht zijn.

Zoals Klaus Schwab uitlegde in zijn boek “De vierde industriële revolutie“, dat vier jaar geleden werd gepubliceerd. zouden goederen en diensten binnen een paar jaar niet langer moeten worden gekocht, maar alleen verhuurd. Totaal toezicht maakt het concept van eigendom overbodig. Het privé- en sociale leven wordt gereguleerd door alomtegenwoordige algoritmen voor kunstmatige intelligentie (AI). Voor de overgrote meerderheid van de mensen bestaat er niet langer zoiets als privacy. Vrij verkeer is alleen toegestaan voor gevaccineerde mensen. Kleine robots (nano-bots) in onze bloedvaten zouden ziektes moeten genezen. Ziekenhuizen zijn dan overbodig.

De grenzen van de menselijke intelligentie moeten worden overwonnen door chips die in de hersenen worden geïmplanteerd. Daarnaast zijn er andere geïdealiseerde beelden van transhumanisme, zoals de hoop op verlenging van de levensverwachting met behulp van AI bij medische diagnostiek, het gebruik van nano-bots in het immuunsysteem en het op afstand herprogrammeren van hersenprothesen. Kortom: de “verlichten” van het WEF denken voor God te kunnen spelen.

Alle pogingen tot nu toe zijn echter in chaos geëindigd. Een bekend schoolvoorbeeld hiervan is het bijbelse verhaal van de toren van Babel. Mensen zijn geen eendimensionale, zielloze lichamen of zuiver rationele wezens, maar worden in het Westen eerder gedefinieerd als drievoudige wezens die in staat zijn tot transcendentie, dat wil zeggen als een eenheid van geest, onsterfelijke ziel en lichaam. Achter de ideologie van het transhumanisme schuilt in werkelijkheid de wens om mensen die geworteld zijn in verschillende religies en culturen om te vormen tot klonen zonder geschiedenis. Dat wil zeggen, om mensen af ​​te schaffen.

Ontdaan van hun vermogen om te transcenderen, zouden mensen bijna grenzeloos manipuleerbaar zijn, omdat de onderdrukte delen van hun drie-enige wezen niet zomaar verdwenen zouden zijn, maar behoren tot degenen die hen domineren, zoals de schrijver Monika Hausammann (auteur: Frank Jordan) onlangs op Facebook opmerkte. De vraag rijst echter in hoeverre de ‘verlichte mensen’ erin zullen slagen bezit te nemen van de zielen van mensen.

Tegen deze achtergrond lijkt de rol die de elite van Davos aan AI toekent, gevaarlijk kinderspel. Er zijn verschillende vormen van intelligentie. Tot nu toe kan alleen analytische intelligentie worden gesimuleerd door AI. Emotionele intelligentie volgt een andere logica. De methoden van AI falen volledig wanneer het bewustzijn van menselijke individuen in het spel komt. Het is nog grotendeels onduidelijk wat bewustzijn is en hoe het ontstaat. Marc Rameaux, een vooraanstaande Franse statisticus en datawetenschapper, ziet in bewustzijn vooral het vermogen om razendsnel te kunnen beslissen tussen verschillende conditionerings- en argumentatielogica’s, dat wil zeggen: “out of the box” kunnen denken. Het is echter niet mogelijk dat AI de barrières tussen verschillende contexten overschrijdt.

De "Grote Reset" en de utopie van het transhumanisme Klaus Schwab de propagandisten van een zogenaamd harmonieuze nieuwe wereldorde

Edgar Gärtner.

Het wordt dus begrijpelijk waarom zoveel mensen in de huidige corona-epidemie of de schijnbaar naderende klimaatcrisis de ogenschijnlijk redelijke argumenten niet willen volgen van degenen die allang hun ziel hebben verkocht. En men begrijpt ook waarom de kaders van de Chinese Communistische Partij zo hard worstelen met de verschillende religieuze overtuigingen van hun onderdanen.

Om een ​​lang verhaal kort te maken: de propagandisten van een zogenaamd harmonieuze nieuwe wereldorde zullen er niet in slagen de tegenstrijdige, transcendente menselijke natuur te veranderen. Keer op keer zal er weerstand zijn tegen ontworteling en het conformeren van mensen. Daarom zullen alle pogingen om een ​​nieuwe wereldorde te vestigen op basis van synchronisatie eindigen in chaos.

***

Bron EIKE hier.