Verkeert de aarde in een klimaat'crisis'? Dr. Indur Goklany de extreme weersverschijnselen niet extremer dodelijker destructiever gewordenDoor PatriotRising

Vertaling: Martien de Wit.

Er is geen klimaat’crisis’, zo blijkt uit een studie voor de Global Warming Policy Foundation van de onafhankelijke wetenschapper Dr. Indur Goklany.

Goklany concludeert:

Hoewel het klimaat warmer is geworden:

– zijn de meeste extreme weersverschijnselen niet extremer, dodelijker of destructiever geworden.

spreekt empirisch bewijs rechtstreeks de bewering tegen dat de toename van kooldioxide het menselijk welzijn heeft verminderd. In feite is het menselijk welzijn nog nooit zo hoog geweest.

– en welke schadelijke effecten de opwarming van de aarde en de toename van kooldioxide ook mogen hebben gehad op de op land levende soorten en op ecosystemen, zij vallen in het niet bij de bijdrage van fossiele brandstoffen aan de toegenomen biologische productiviteit. Dit heeft de afname van het verlies aan habitats tot staan gebracht en zelfs omgekeerd.

Het rapport zal zeer deprimerende lectuur zijn voor alle prominente milieuactivisten – van de paus en doemdenker Greta Thunberg tot Klaus Schwab van de Great Reset – die het verhaal van de klimaat’crisis’ hebben gepropageerd. Het is een geloofsartikel voor de globalistische elite en hun nuttige idioten in de media, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de entertainmentindustrie dat de wereld op weg is naar een klimaatramp die alleen kan worden voorkomen door radicale en kostbare internationale actie.

Maar het rapport van Goklany – Impacts of Climate Change: Perception & Reality – beweert dat er weinig of geen bewijs is om dit paniekverhaal te ondersteunen.

Aan het eind van het rapport geeft Goklany een tabel met alle paniekzaaiende beweringen van milieugroeperingen en vergelijkt die vervolgens met de waargenomen werkelijkheid. Volgens de studie houdt slechts één bewering stand: het is ietsje warmer geworden:

– Meer warme dagen en minder koude dagen – Ja

– Cyclonen/orkanen intenser of frequenter – Nee

Tornado’s nemen toe en worden intenser – Nee

– Overstromingen komen vaker voor en zijn intenser – Nee

– Droogtes komen vaker voor en zijn intenser – Nee

– Door bosbranden verbrand areaal neemt toe – Nee (areaal piekte halverwege 19e eeuw)

– Graanopbrengsten nemen af – Nee (ze zijn verdrievoudigd sinds 1961)

– Voedselvoorraden per hoofd afnemend – Nee (31% toegenomen sinds 1961)

– Landoppervlak en stranden krimpen, koraaleilanden onder water – Nee (marginale uitbreiding)

Geen van de van doemdenken getuigende beweringen over een teruggang van het menselijk welzijn houdt volgens de studie ook maar enigszins stand.

De toegang tot schoner water is toegenomen; het sterftecijfer als gevolg van extreme weersomstandigheden is sinds de jaren twintig met 99% gedaald; minder mensen sterven door hitte; het sterftecijfer als gevolg van klimaatgevoelige ziekten zoals malaria en diarree is gedaald (sinds 1900 is het sterftecijfer als gevolg van malaria met 96% gedaald); het hongercijfer is gedaald; de armoede is afgenomen (het BBP per hoofd van de bevolking is sinds 1950 verviervoudigd); de levensverwachting is sinds het begin van de industrialisatie meer dan verdubbeld; de voor gezondheid gecorrigeerde levensverwachting is toegenomen; de ongelijkheid in de wereld is afgenomen wat betreft inkomens, levensverwachting en toegang tot moderne voorzieningen is toegenomen; de aarde is groener en productiever; natuurgebied dat verloren gaat voor de landbouw heeft zijn hoogtepunt bereikt als gevolg van technologieën die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Het zal voor groene activisten moeilijk zijn om Goklany af te doen als een ‘klimaatontkenner’. Zijn referenties als klimaatdeskundige zijn onberispelijk. Hij was lid van de Amerikaanse delegatie die het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) heeft opgericht en heeft geholpen bij het opstellen van het eerste evaluatierapport daarvan. Vervolgens was hij afgevaardigde van de VS bij het IPCC en reviewer van het IPCC.

Goklany zegt:

Bijna overal waar je kijkt, heeft de klimaatverandering slechts kleine en vaak onschuldige gevolgen. De gevolgen van extreme weersomstandigheden – orkanen, tornado’s, overstromingen en droogtes – nemen voor zover aanwezig, af. De economische schade is gedaald tot een fractie van het mondiale BBP. Het aantal doden als gevolg van dergelijke gebeurtenissen is sinds 1920 met 99% gedaald. Klimaatgerelateerde ziekten zijn in aantal afgenomen. En er sterven meer mensen aan koude dan aan hogere temperaturen.

Zelfs de stijging van de zeespiegel – volgens de voorspellingen het schadelijkste gevolg van de opwarming van de aarde – lijkt volgens de bevindingen van de studie een veel minder groot probleem te zijn dan gedacht.

Goklany zegt:

Uit een recente studie is gebleken dat de aarde de afgelopen 30 jaar meer land heeft gewonnen in kustgebieden dan verloren is gegaan door zeespiegelstijging. We weten nu zeker dat koraalatollen niet verdwijnen en dat zelfs Bangladesh meer land wint door aanslib dan het verliest door de stijging van de zeespiegel.

In zijn rapport vernietigt Goklany veel van de mantra’s van de groene beweging, waaronder het idee dat fossiele brandstoffen slecht zijn voor de planeet. Niet alleen, zo suggereert hij, heeft CO2 bijgedragen aan de “wereldwijde vergroening” – “in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, is het boomareaal wereldwijd tussen 1982 en 2016 met meer dan 2 miljoen km2 toegenomen, een toename van 7%” – maar leveren die brandstoffen ook de meststoffen en pesticiden die tegelijkertijd de planeet voeden en de hoeveelheid land die voor de landbouw nodig is, verminderen.

Zo hebben stikstofmeststoffen en kooldioxidebemesting samen de wereldwijde voedselproductie met 111% doen toenemen. Met andere woorden, fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde voedselproductie. Zonder deze brandstoffen zou voedsel schaarser zijn en zouden de prijzen hoger liggen (ervan uitgaande dat al het andere, waaronder de vraag naar voedsel, constant blijft). Om de voedselvoorziening op peil te houden, zou het akkerland meer dan verdubbeld moeten worden, tot ten minste 26% van het landoppervlak in de wereld (exclusief-Antarctica). Als weidegronden worden toegevoegd, zou de menselijke voetafdruk op de planeet toenemen tot 51,2% van de wereld. Met andere woorden, fossiele brandstoffen hebben ervoor gezorgd dat 13,8% van de niet-bevroren delen van de wereld niet zijn omgevormd tot landbouwgrond.

In het begin citeert hij een aantal klimaatdoemdenkers, waaronder de paus.

Verkeert de aarde in een klimaat'crisis'? Dr. Indur Goklany de extreme weersverschijnselen niet extremer dodelijker destructiever geworden

Indur Goklany.

Volgens de Paus:

… zijn de gevolgen van de wereldwijde passiviteit ontstellend … Overal ter wereld zien we hittegolven, droogtes, bosbranden, overstromingen en andere extreme meteorologische gebeurtenissen, stijging van de zeespiegel, noodsituaties met ziekten en andere problemen die slechts voorbodes zijn van gebeurtenissen die nog veel erger zijn, tenzij we handelen en dringend handelen.

Misschien wordt het tijd dat de Paus eens naar de werkelijke feiten kijkt …

***